Wrocław, Polska

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Typ uczelni: wojskowe
Status: publiczne

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest wojskową – publiczną uczelnią akademicką, która posiada osobowość prawną i jest nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Akademia kształci studentów na studiach wojskowych oraz cywilnych, a także prowadzi doktorantów i nadaje stopnie naukowe doktora.

Ponadto Akademia jest jednostką wojskową w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i realizuje zadania związane z obronnością. Akademia działa na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pod aktualną nazwą działa od 1 października 2017 roku.


I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo publiczne
Zarządzanie kryzysowe
Logistyka
Logistyka systemu obronnego
Systemy transportowe w logistyce
Logistyka – studia wojskowe
Dowodzenie pododdziałami
Zarządzanie
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie systemami logistycznymi
Zarządzanie w służbach mundurowych

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Systemy i sieci informatyczne
Inżynieria bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo w systemach transportowych i logistycznych
Inżynieria bezpieczeństwa technicznego

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Dowodzenie – studia wojskowe
Dowodzenie pododdziałami
Informatyka – studia wojskowe
Eksploatacja systemów informatycznych
Inżynieria bezpieczeństwa – studia wojskowe
Inżynieria wojskowa
Obrona przed bronią masowego rażenia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo publiczne
Zarządzanie kryzysowe
Inżynieria bezpieczeństwa
Techniczne systemy bezpieczeństwa i ratownictwo techniczne
Zarządzanie
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie logistyką
Zarządzanie systemami informatycznymi
Zarządzanie – studia wojskowe
Dowodzenie pododdziałami

Studia podyplomowewięcej »
Edukacja dla bezpieczeństwa - oferta edukacyjna dla nauczycieli
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa

Kursy, szkoleniawięcej »
Kursy i szkolenia wojskowe
Kursy językowe
Terytorialna Służba Wojskowa

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Programu Erasmus

Organizacje studenckiewięcej »
Klub Akademii Wojsk Lądowych
Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
Koło Naukowe Historii Wojen
Koło Naukowe Pamięci Narodowej Akademii Wojsk Lądowych
Medyczne Cywilno-Wojskowe Koło Naukowe
Naukowe Koło Bezpieczeństwa Antyterrorystycznego
Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa
Naukowe Koło Logistyki Akademii Wojsk Lądowych
Naukowe Koło Łączności i Elektroniki
Naukowe Koło Mediów i Komunikacji Społecznej
Reprezentatywny Chór Akademii Wojsk Lądowych
Samorząd Studencki
Sekcja Bezzałogowych Systemów Powietrznych
Sekcja Biegów Długodystansowych
Sekcja Działań Bojowych
Sekcja Działań Nieregularnych
Sekcja Fotograficzno-Filmowa
Sekcja Gier Strategicznych
Sekcja Inżynierii Wojskowej
Sekcja Jeździecka
Sekcja Judo
Sekcja Koszykówki
Sekcja Piłki Nożnej
Sekcja Piłki Siatkowej
Sekcja Psychologiczno-Coachingowa
Sekcja Rekonstrukcji Historycznej
Sekcja Strzelań Długodystansowych i Taktycznych
Sekcja Strzelań Dynamicznych
Sekcja Strzelecka
Sekcja Szachowa
Sekcja Szkoleń Wojsk Aeromobilnych
Sekcja Szkoleń Wysokościowych
Sekcja Trójboju Siłowego
Sekcja Walki w Bliskim Kontakcie
Sekcja Wymian Międzynarodowych
Uczelniana Sekcja Topografii Wojskowej

Wydziały, jednostkiwięcej »
Instytut Dowodzenia
Instytut Przywództwa
Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
Wydział Zarządzania

Więcej o Akademii:

Poniżej wybrane informacje o Akademii:

Działalność naukowa

W Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki prowadzone są badania naukowe w następujących dziedzinach nauki
oraz dyscyplinach naukowych:

 • dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria lądowa i transport,

 • dziedzina nauk społecznych: nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości.

Naukowcy Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki zostali docenieni za swoje osiągnięcia na prestiżowych, międzynarodowych festiwalach i wystawach naukowych. Do najważniejszych należą: Złoty Medal Międzynarodowego Festiwalu Wynalazków Silicon Valley, Srebrny Medal Innowacyjności Międzynarodowej Wystawy Innowacji i Wynalazczości w Genewie i Złoty Medal Międzynarodowej Wystawy International Invention Design Competition w Hong Kongu.

Współpraca międzynarodowa

Elitarność Akademii Wojsk Lądowych wynika między innymi z jednej z immamentnych jej cech polegającej na poznawaniu rozwiązań organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych stosowanych przez najlepszych na świecie. Najbardziej efektywne wzorce z tych obszarów są po ich dostosowaniu do potrzeb Akademii implementowane. W tym celu Akademia prowadzi współpracę międzynarodową z pięćdziesięcioma siedmioma prestiżowymi zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Do najważniejszych dokonań w obszarze rozszerzania współpracy międzynarodowej należą:

 • nawiązanie współpracy oraz podpisanie dwustronnych porozumień z uczelniami amerykańskimi (United States Military Academy wWest Point, University of North Georgia, University of Charleston oraz Virginia Military Institute), które skutkują wymianą wojskową i akademicką. Akademia zainicjowała także współpracę z Massachusetts Institute of Technology (MIT), celem której jest między innymi udział podchorążych w zawodach projektowych odbywających się między kadetami USMA West Point, a studentami MIT,

 • realizacja dwóch międzynarodowych projektów Partnerstwa Strategicznego, w których liderem była AWL („Creating international semester regarding military education needs for future officers in Europe - realizowany z uczelniami wojskowymi z Austrii, Czech, Węgier i Rumunii oraz „International Military Leadership Academy” - realizowany z akademiami wojskowymi z Portugalii i Grecji),

 • nawiązanie współpracy z kanadyjskim Royal Military College – Saint Jean, której celem jest wymiana studentów wojskowych,

 • rozwijanie współpracy z Akademią Wojskową im. Hetmana Piotra Sahajdacznego we Lwowie.

Szeroka współpraca Akademii między innymi z United States Military Academy w West Point daje podchorążym możliwość sprawdzenia swoich umiejętności wojskowych (przywódczych) w corocznych prestiżowych międzynarodowych zawodach użyteczno - bojowych Sandhurst organizowanych przez tę renomowaną uczelnię.

Podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki biorący udział w prestiżowych zawodach użyteczno - bojowych Sandhurst, organizowanych przez United States Military Academy w West Point

Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA w 2019 roku odbył staż naukowy w United States Military Academy w West Point.

Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA i Superintendent United States Military Academy w West Point Lt. gen. Darryl WILIAMS (odpowiednik Rektora-Komendanta)


Szeroka współpraca międzynarodowa Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki daje wymierne korzyści dla Wojska Polskiego. Od dawna oczekiwany przez dowódców jednostek wojskowych i wprowadzony przez Akademię Wojsk Lądowych kierunek studiów Dowodzenie stał się doskonałą bazą wyjściową do wdrożenia Systemu Kształtowania Przywódców w celu kompleksowego przygotowania absolwenta do skutecznego realizowania zadań na współczesnym polu walki. System ten jest kontynuacją dotychczasowych osiągnięć Akademii w zakresie realizowanych zadań związanych z rozwijaniem kompetencji przywódczych.

System Kształtowania Przywódców wdrożony w Akademii Wojsk Lądowych oparty został na celowej integracji rozwoju poszczególnych cech osobowościowych oraz kompetencji merytorycznych, sprawnościowych i społecznych, nabywanych przez podchorążych w toku studiów. System ten oparty jest na doświadczeniach amerykańskich, który działa obecnie w ramach „West Point Leader Development System” w United States Military Academy w West Point.

System Kształtowania Przywódców to z jednej strony skoordynowane i wieloaspektowe działania zmierzające do ukształtowania silnego charakteru przyszłego dowódcy, który identyfikuje się z ideałami ważnymi dla żołnierza-obywatela, a w tym szczególnie z poczuciem obowiązku, honorem, patriotyzmem i etyką. Z drugiej zaś strony, wdrażany system to dążenie do osiągnięcia doskonałości w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji przywódczych, poprzez przekazywanie w ramach realizowanych zajęć wiedzy fachowej, którą wzmacnia się doświadczeniem praktycznym wykładowców i instruktorów.Baza dydaktyczno-szkoleniowa

Blok dydaktyczny Akademii Wojsk Lądowych imienia Władysława Augustyna STASIAKA

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki dysponuje nowoczesną i wysoce wyspecjalizowaną bazą dydaktyczno-szkoleniową, która jest nieustannie rozwijana. Realizacja dotychczasowych wieloletnich planów zakupów najnowszych technologii wspierających procesy kształcenia i szkolenia studentów owocują zmniejszonymi kosztami kształcenia i szkolenia z jednoczesnym wzrostem jego efektywności.

Do najnowocześniejszych elementów bazy dydaktyczno-szkoleniowej zaliczają się:

 • System symulacji taktycznej PACAST,
 • System symulacji taktycznej  VBS 3,
 • Kompleksowy symulator taktyczny plzmot. „ASTER”,
 • Urządzenie szkolno-treningowe ŚNIEŻNIK,
 • Laserowy symulator strzelań (LSS),
 • Symulator do szkolenia kierowców KTO Rosomak „JASKIER”,
 • Trenażer BESKID 2M/K (zmodernizowany),
 • Trenażer ORTLES 3M/Z,
 • Strzelnica kontenerowa,
 • Laboratorium przywództwa, które zostało wyposażone między innymi w nowoczesne urządzenie skaningowe diagnostyki termoregulacyjnej do badania procesów osobowościowych lidera oraz w okulograf do określania predyspozycji dowódcy
  w zakresie podejmowania decyzji,
 • Laboratorium zarządzania dronami w działaniach taktycznych, które ulokowane jest w nowym specjalnie przygotowanym obiekcie,
 • Laboratorium szybkich napraw BDR (Battlefield Damage Repair),
 • Laboratorium RFID (identyfikacji radiowej).
Symulator taktyczny „ASTER” do szkolenia plutonu zmotoryzowanego

Symulator „JASKIER” do szkolenia kierowców Kołowego Transportera Opancerzonego ROSOMAK

Obecnie Akademia Wojsk Lądowych realizuje kolejne etapy wieloletniego planu zakupu wysoce zaawansowanych technologicznie urządzeń wspierających proces kształcenia i szkolenia studentów.

Współczesne procesy dowodzenia są silnie wspierane przez inteligentne technologie, które mają możliwość analizy wielu danych w czasie rzeczywistym, jednak to dowódcy i sztaby podejmują ostateczną decyzję, podstawą której zawsze będzie weryfikacja oparta na krytycznym myśleniu o wszelkich danych na temat przeciwnika i środowiska walki, a także o własnych możliwościach. Wypracowanie zatem optymalnego planu walki niezależnie od możliwości współczesnych systemów wspomagających procesy decyzyjne uzależnione jest od wielu złożonych kalkulacji: taktycznych, przestrzennych, czasowych, logistycznych i obliczeń targetingowych.

Dowódca musi rozumieć zagrożenia związane z przetwarzaniem zmistyfikowanych danych, kierując się wysoko rozwiniętym myśleniem krytycznym. Dlatego przyszli dowódcy uczą się w Akademii Wojsk Lądowych modelowania działań taktycznych i logistycznych. Ważną zatem częścią programu studiów jest wdrażana program rozwijania w podchorążych kompetencji matematycznych z ukierunkowaniem na specjalne zastosowania w procesie dowodzenia.

Idea nauczania dowódców matematyki

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności