Warszawa, Polska

Akademia Sztuki Wojennej


I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja urzędnicza
Administracja wojskowa
Nowe technologie w administracji
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
Bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego
Dyplomacja i komunikacja publiczna
Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna
Obrona narodowa
Zarządzanie sektorami bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo publiczne i kryminalistyka
Służby specjalne w bezpieczeństwie państwa
Historia
Archiwistyka
Historia służb specjalnych
Historia wojskowa
Logistyka
Logistyka przedsiębiorstwa
Logistyka w sytuacjach kryzysowych
Logistyka wojskowa
Rachunek ekonomiczny w logistyce
Transport - obsługa celna
Transport - przewozy rzeczy/osób
Lotnictwo
Organizacje lotnicze
Zarządzanie ruchem lotniczym
Obronność i przygotowania obronne społeczeństwa
Obrona w cyberprzestrzeni
Przygotowania obronne
Zarządzanie i dowodzenie
Dowodzenie
Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej
Zarządzanie jakością
Zarządzanie systemami informacyjnymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Prawo bezpieczeństwa
Prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii
Prawo lotnicze i kosmiczne
Prawo wojskowe

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja urzędnicza
Specjalność menadżerska
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
Walka informacyjna
Zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
Analityka i prognozowanie strategiczne
Dyplomacja i komunikacja publiczna
Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna
Obrona narodowa
Zarządzanie zintegrowanym bezpieczeństwem narodowym
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo publiczne i kryminalistyka
Zarządzanie bezpieczeństwem
Logistyka
Logistyka przedsiębiorstwa
Logistyka w sytuacjach kryzysowych
Logistyka wojskowa
Rachunek ekonomiczny w logistyce
Transport - obsługa celna
Transport - przewozy rzeczy/osób
Lotnictwo
Oorganizacje lotnicze
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie
Obronność i przygotowania obronne społeczeństwa
Obrona w cyberprzestrzeni
Obronność państwa
Zarządzanie i dowodzenie
Dowodzenie
Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej
Zarządzanie jakością
Zarządzanie systemami informacyjnymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki prawne

Studia podyplomowewięcej »
Global Affairs and Diplomacy Studia w języku angielskim
Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego
Działania analityczno-informacyjne w wymiarze bezpieczeństwa
Komunikacja strategiczna w administracji publicznej
Logistyka w sytuacjach kryzysowych
Logistyka wojskowa
Międzynarodowe stosunki wojskowe
Obsługa celna w transporcie międzynarodowym
Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Służby Specjalne
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie portami lotniczymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi

MBAwięcej »
MBA Security and Defence
MBA Security and Sustainable Development
Security and Crtical Infrastructure

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier ASzWoj

Organizacje studenckiewięcej »
„Studenckie Koło Naukowe Total Quality Management”
Akademicki Zespół Ds. Reagowania Na Incydenty Komputerowe
Forum StratCom
International Student Network
Klub Debat Oksfordzkich
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Sztuki Wojennej
Koło Naukowe „Pogranicznik”
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Kryminalistyki I Kryminologii
Koło Naukowe Młodych Adeptów Prawa ASzWoj
Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych
Koło Naukowe Studentów Logistyki
Lotnicze Koło Naukowe Akademii Sztuki Wojennej
Ogólnoakademicka Organizacja Studencka „Przywódcy Akademii Sztuki Wojennej”
Samorząd Studencki

Akademikiwięcej »
Dom Studencki Partyzant

Wydziały, jednostkiwięcej »
Instytut Historii
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Wojskowy
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

SIŁA TRADYCJI Z WIZJĄ PRZYSZŁOŚCI”


Akademia Sztuki Wojennej powstała na podstawie ustawy z dnia 1 października 2016 r. Uczelnia jest następczynią dokonań swoich poprzedniczek i jednocześnie kontynuatorką tradycji Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej (1820–1831) i Wyższej Szkoły Wojennej (1919–1946).

Akademia jest najwyższej rangi uczelnią wojskową. W jej murach kształcą się również studenci cywilni. Do ich grona i Ty możesz dołączyć.

Zachowując dziedzictwo pokoleń, Akademia Sztuki Wojennej wytycza nowe kierunki rozwoju myśli wojskowej przez prowadzenie innowacyjnych badań, wysoką jakość kształcenia oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy i praktyki sztuki wojennej. Tym samym odpowiada na aktualne i przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Akademia przyczynia się do rozwoju i utrwalenia bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego przez badania naukowe, działalność ekspercką w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o zarządzaniu i jakości, a także kształcenie wojskowych i cywilnych elit na potrzeby systemu bezpieczeństwa narodowego.

Zadania te Akademia realizuje, opierając się na najwyższych wartościach etycznych i obywatelskich, takich jak: dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy, patriotyzm, rzetelność, otwartość na nowe idee i poszanowanie człowieka.

KSZTAŁCIMY W OBSZARACH BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA, DOWODZENIA, OBRONNOŚCI i PRAWA

Akademia realizuje kształcenie na cywilnych studiach pierwszego, drugiego stopnia (w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauk o bezpieczeństwie, zarządzaniu i jakości, nauk o polityce i administracji), studiach jednolitych (nauk prawnych), studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych:

 • studia I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i trwają 3 lata (6 semestrów),

 • studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata i trwają 2 lata (4 semestry),

 • jednolite studia magisterskie trwają 5 lat (10 semestrów),

 • studia podyplomowe skierowane są do osób mających wykształcenie pierwszego lub drugiego stopnia i trwają 1 rok (2 semestry).

W zakresie kształcenia studentów cywilnych Akademia utrzymuje wysoką pozycję na rynku edukacyjnym – jej absolwenci dysponują nowoczesną wiedzą i są doskonale przygotowani, żeby sprostać współczesnym wyzwaniom zawodowym i aspirować do roli liderów w swoich środowiskach branżowych. Właściwie rozumiane studiowanie to czas spędzony w murach Akademii poświęcony na budowanie swoich kompetencji zawodowych. Rolą naszej Uczelni i jej kadry naukowo-badawczej oraz dydaktycznej jest stworzenie Tobie warunków do tego, żebyś w przyszłości, konkurując o stanowisko z absolwentami innych przodujących uczelni, był postrzegany jako primus inter pares – pierwszy wśród równych sobie.

Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej. Niemniej jednak nasi studenci mogą aktywnie uczestniczyć w życiu WP. Obecnie tylko uczelnie wojskowe oferują możliwość udziału w Programie Ochotniczego Szkolenia Wojskowego Studentów „Legia Akademicka” MON, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem stopnia wojskowego. Jeżeli chcesz podczas studiów cywilnych zasmakować życia wojskowego i przekonać się, czy to jest ścieżka rozwoju właśnie dla Ciebie – stwarzamy Ci taką możliwość. Na Twoje pomysły czekają również liczne organizacje studenckie: koła naukowe, sekcje sportowe i rady samorządu studenckiego.

Po zakończeniu studiów, nasi absolwenci mogą realizować zadania publiczne związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem, piastować stanowiska w instytucjach administracji publicznej w kraju oraz międzynarodowych organizacjach bezpieczeństwa. Nie oznacza to zamknięcia drzwi w sektorze prywatnym, wręcz przeciwnie. W trosce o różnorodność kształcenia Akademia przygotowała bogatą ofertę studiów, co w połączeniu z profesjonalnym wsparciem naszej kadry i solidną pracą naszych studentów jest przepisem na otrzymanie wymarzonej pracy.

INFRASTRUKTURA AKADEMICKA

Kampus Akademii Sztuki Wojennej usytuowany jest w Warszawie w dzielnicy Rembertów, która jest jedną z najspokojniejszych i najbardziej zielonych dzielnic stolicy po prawej stronie Wisły. Teren Akademii łącznie z budynkami akademickimi obejmuje swym zasięgiem ponad 65 hektarów Wiele obecnych budynków akademickich wraz z dawnym osiedlem oficerskim i fragmentem malowniczego parku jest wpisana do mazowieckiego rejestru zabytków kultury. Znajdujące się dookoła kompleksy leśne oraz lokalny rezerwat przyrody tworzą korzystny mikroklimat i zapewniają osobom w każdym wieku doskonałe warunki do podejmowania różnorodnych form aktywności fizycznej.

Studenci mają do dyspozycji:

 • 5 budynków dydaktycznych

 • 118 auli i sal wykładowych

 • 34 klasy szkoleniowe i ćwiczeniowe

 • 23 sale laboratoryjne i pracownie komputerowe

 • 5 budynków internatowo-hotelowych (ok. 1000 miejsc noclegowych)

 • innowacyjną bibliotekę, a w niej: e-zasoby, katalog on-line, około pół miliona zbiorów

 • nowoczesną salę widowiskowo-konferencyjną (425 miejsc)

 • hale i boiska sportowe

 • błonia akademickie

 • basen

 • stołówkę

ZASADY REKRUTACJI

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia znajdują się pod linkiem:

https://rekrutacja.akademia.mil.pl/

Rekrutacja na studia odbywa się w systemie elektronicznym:

rekrutacja.akademia.mil.pl

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, zaś kandydatów którzy zdali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu.

Brane pod uwagę są:

 • wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego,

 • wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą kandydatowi osiągnąć najwyższą liczbę punktów.LOKALIZACJA

al. gen. A. Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

KONTAKT

 www.akademia.mil.pl

Rekrutacja: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl

261 813 137

513 382 871

Dziekanat: k.chylinska@akademia.mil.pl

261 814 113

MAPA_KAMPUSU.png

Mapa

Informator dla kandydatów na studia
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności