Kraków, Polska

Akademia Ignatianum w Krakowie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja i polityka publiczna
Administration and Public Policy in the European UnionStudia w języku angielskim
Administracja publiczna i służby państwowe
Administracja samorządowa i fundusze europejskie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo internetowe
Dziennikarstwo prasowe
Dziennikarstwo radiowe
Dziennikarstwo telewizyjne
Filologia angielska
Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
Redakcja tekstów anglojęzycznych
Filozofia
Etyka i coaching
Filozofia, Chrześcijaństwo i kultura współczesna
Kulturoznawstwo
Cyberkultura i media
Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja
Sztuki wizualne
Nauki o polityce
Bezpieczeństwo publiczne
Cyberbezpieczeństwo
Public Relations i marketing polityczny
Pedagogika
Logopedia
Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
Resocjalizacja kreująca
Turystyka i rekreacja
Turystyka biznesowa i kwalifikowana
Turystyka międzynarodowa i regionalna
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
Infobrokering i zarządzanie informacją
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie w instytucjach kościelnych

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Psychologia
Psychokryminologia
Psychologia kliniczna
Psychologia zarządzania
Wspomaganie rozwoju

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja i polityka publiczna
Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
Administracja samorządowa i rozwój lokalny
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Arteterapia
Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju
Arteterapia z twórczą resocjalizacją
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo międzykulturowe
Dziennikarstwo śledcze
Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
Filologia angielska
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim
Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych
Przekład tekstów z dziedzin humanistycznych
Filozofia
Etyka i coaching
Filozofia klasyczna i współczesna
Kulturoznawstwo
Sztuki wizualne i cyberkultura
Turystyka międzynarodowa
Pedagogika
Logopedia z komunikacją społeczną
Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Filozofia
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Logopedia
Ochrona danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych
Organizacja i zarządzanie w oświacie
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Dziennikarskie Koło Naukowe
English Philology Society Ignatianum
Filozoficzne Koło Naukowe Eidos (FKNE)
Koło Filmowe POWIĘKSZENIE
Koło Nauk Politycznych
Koło Naukowe Administrare
Koło Naukowe HEADLINE
Koło Naukowe Logopedów AIK
Koło Naukowe Psychokryminologii „Kryptonim”
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej „Sagittarius”
Koło Naukowe Sztuk Wizualnych, Scenicznych i Multimediów
Koło Naukowe VIRIDIS
Samorząd Studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filozoficzny
Wydział Pedagogiczny

Akademia Ignatianum w Krakowie jest uczelnią kościelną prowadzoną przez zakon jezuitów (Towarzystwo Jezusowe). Stan prawny "Ignatianum" określa Umowa między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski z 1 lipca 1999 r. Uczelnia działa na prawach uczelni z prawami państwowymi. Tworzą ją dwa Wydziały: Filozoficzny i Pedagogiczny. Studenci Ignatianum nie opłacają czesnego za studia stacjonarne.


Akademia Ignatianum (AIK) jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Oba Wydziały Akademii posiadają prawa nadawania tytułu zawodowego magistra. Wydział Pedagogiczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, Wydział Filozoficzny - do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: filozofia, kulturoznawstwo. Na Wydziale Filozoficznym są prowadzone studia III stopnia (doktoranckie). Nazwa uczelni "Ignatianum" została wprowadzona na początku lat 90. ubiegłego wieku i nawiązuje do założyciela zakonu jezuitów: św. Ignacego z Loyoli.

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności