Tarnów, Polska

Tarnowska Szkoła Wyższa

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kosmetologia
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Psychologia

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kosmetologia
Pedagogika
Pedagogika specjalna

Studia podyplomowewięcej »
Andragogika i pedagogika pracy
Bibliotekoznawstwo
Coaching w edukacji
Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna
Doradztwo zawodowo–edukacyjne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Kosmetologia stosowana
Kreatywne nauczanie
Logopedia
Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z nauką języka angielskiego
Nauczanie biologii w szkole
Pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach
Podologia
Profilaktyka i resocjalizacja w tym profilaktyka uzależnień z socjoterapią
Programowanie w nauczaniu dzieci i młodzieży
Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży – edukacja i profilaktyka
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia w edukacji i wychowaniu
Psychologia w zarządzaniu
Surdopedagogika
Tyflopedagogika
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z integracją sensoryczną
Zarządzanie w oświacie
Strona www uczelni:
tszw.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności