Wrocław, Polska

Wydział Fizyki i Astronomii

Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Wydział Fizyki i Astronomii jest dynamicznym i nowoczesnym wydziałem uniwersyteckim z długoletnią tradycją. Posiada najwyższą kategorię naukową, prowadząc różnorodną działalność badawczą i ściśle z nią powiązaną działalność dydaktyczną. Studia – uczące systematyczności oraz myślenia ścisłego a zarazem praktycznego – sprawiają, że dyplom Wydziału Fizyki i Astronomii jest gwarancją solidności i łatwości w podejmowaniu nowych wyzwań na współczesnym rynku pracy. O ile w klasycznych studiach fizycznych przeważa teoria, o tyle nowy kierunek – fizyka techniczna – jest najlepszym rozwiązaniem dla osób interesujących się fizyką praktyczną. Ponadto jest to jeden z dwóch uniwersyteckich kierunków, obok informatyki, który daje możliwość otrzymania tytułu zawodowego – inżyniera. Wydział prowadzi bardzo rozwiniętą i owocną współpracę naukową i wymianę osobową z dziesiątkami instytucji w kraju i na świecie. Formy współpracy to m.in. partnerstwo w Europejskich Sieciach Badawczych i długoterminowe umowy o współpracy, bilateralne porozumienia, międzynarodowe projekty badawcze. Na wydziale działa Katedra UNESCO Studiów Interdyscyplinarnych, która prowadzi działalność dydaktyczną, organizując seminaria i wykłady o tematyce interdyscyplinarnej dla studentów i doktorantów, a także działalność naukową, tworząc forum dyskusyjne dostępne dla pracowników i studentów wszystkich wydziałów UWr oraz innych uczelni. Główne kierunki badań Badania na wydziale skupiają się wokół następujących tematów: poszukiwanie i klasyfikacja gwiazd zmiennych, asterosejsmologia gwiazd zmiennych pulsujących, badanie procesu wydzielania energii w rozbłyskach słonecznych, badanie ewolucji dynamicznych procesów zachodzących w atmosferze Słońca i w heliosferze, badania własności fizykochemicznych powierzchni i granic faz atrakcyjnych technologicznie materiałów, badania teoretyczne struktury atomowej i elektronowej powierzchni ciał stałych, badania własności elektronowych i strukturalnych fazy skondensowanej za pomocą metod jądrowych, badania przemian fazowych oraz własności dielektrycznych i optycznych kryształów a także wpływu pola elektrycznego na te własności. W dziedzinie cząstek elementarnych głównym kierunkiem badań jest teoria gęstej materii hadronowej oraz własności neutrin. Prowadzone są badania nad różnymi podejściami do fundamentalnej budowy materii i nad strukturą podstawowych symetrii czasoprzestrzeni na poziomie kwantowym oraz próby połączenia teorii kwantów z ogólną teorią względności. W ramach prac badawczych z zakresu zastosowań fizyki statystycznej oraz zaawansowanych metod symulacji komputerowych opracowano model oddziaływań społecznych, pozwalający na badanie dynamiki opinii publicznej, jak i zmian preferencji konsumenckich czy sympatii politycznych. W dziedzinie ekonofizyki, badane są sieci powiązań międzynarodowych firm i ich wzajemne oddziaływania. Prowadzone są też badania w tradycyjnych obszarach zainteresowań fizyki, takich jak: układy magnetyczne, teoria przejść fazowych, symulacje Monte Carlo materii skondensowanej czy teoria silnie skorelowanych układów elektronowych. Kolejnym kierunkiem badań są matematyczne aspekty klasycznej i kwantowej fizyki teoretycznej, a w szczególności: matematyczne podstawy mechaniki kwantowej i mechaniki statystycznej, teoria deformacji kwantowych, analiza splątania stanów w kwantowej teorii informacji oraz związki teorii liczb z fizyką kwantową.
Polityka Prywatności