Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Akademia Młodego Naukowca

CELE ZASADNICZE
Poszerzenie wiedzy prozdrowotnej przedszkolaków i ich rodziców

SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU
- Wspomaganie edukacji dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie bezpiecznych zachowań
- Wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie
- Kreowanie płaszczyzny współpracy nauczycieli, rodziców i wychowanków
- Promowanie wzorców higienicznego stylu życia
- Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju
- Przybliżenie tajników zawodów medycznych
- Uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie i kształtowanie nawyków higienicznych
- Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka
- Uczenie odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie
- Wzmacnianie poczucia wartości i budowa pozytywnego obrazu siebie
- Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych
- Wyrabianie nawyków mówienia umiarkowanym głosem
- Zapobieganie przemocy, eliminowanie agresji słownej i fizycznej wśród wychowanków przedszkola
- Wdrażanie wychowanków do poszanowania cudzej pracy
- Kształtowanie szacunku dla drugiego człowieka, dla życia i zdrowia
- Kształtowanie odpowiedniej postawy społecznej
- Możliwość szkolenia rodziców /nauczycieli w zakresie problemów wychowawczych dzieci (tematyczne spotkania z kadrą dydaktyczną Wydziału) oraz zapoznanie ich z filmami edukacyjnymi.
Polityka Prywatności