Warszawa, Polska

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Andragogika
Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Biologia w szkole
Chemia w szkole
Coaching i tutoring w edukacji
Doradztwo zawodowe
E-administracja
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia
Fizyka w szkole
Geografia w szkole
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
Historia w szkole
HR Business Partner
Informatyka z programowaniem w szkole
Język polski w szkole
Kontrola zarządcza
Logistyka
Logopedia
Matematyka w szkole
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Pedagogika lecznicza
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocąpsychologiczno-pedagogiczną
Pedagogika specjalna
Pedagogika sztuki - plastyka w szkole
Przedsiębiorczość w szkole
Przygotowanie pedagogiczne
Przyroda w szkole
Resocjalizacja
Samorząd terytorialny
Socjoterapia
Surdopedagogika
Terapia pedagogiczna
Terapia rodzin
Trener w organizacji
Tyflopedagogika
Wczesne nauczanie języka obcego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o społeczeństwie w szkole
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie oświatą

Strona www uczelni:
wsnp.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności