Opole, Polska

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Logistyka
Pedagogika
Zarządzanie

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Akademia Profesjonalnego Mediatora-mediacje sądowe i pozasądowe
Animacja kultury i terapia zajęciowa
Animacja życia kluturalnego osób dorosłych
Animator społeczności lokalnej
Asystent rodziny
Bezpieczeństwo i ochrona danych
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Coaching – trener osobisty i biznesu
Diagnostyka dzieci uzdolnionych i z problemami edukacyjnymi
Diagnoza i terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna)
Dialog motywujący
Doradztwo zawodowe i edukacyjne
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość społeczna
Doradztwo zawodowe i społeczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Egzekucja administracyjna
Ekonomia społeczna
Gerontologia i opieka długoterminowa
Gerontopedagogika
Logistyka (studia kwalifikacyjne)
Logistyka i zarządzanie kryzysowe
Mediacje i negocjacje
Mediacje w rodzinie
Menadżer turystyki i sportu
Neurodydaktyka
Opieka nad osobami zależnymi i starszymi
Opieka nad osobami zależnymi i starszymi z językiem niemieckim
Opiekun medyczny
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka środowiskowa
Organizacja pomocy społecznej (specjalizacja)
Pedagogika lecznicza (studia dla personelu medycznego)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka
Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego – Wychowanie do życia w rodzinie
Podyplomowe studia z zakresu tradycji, kultury i współczesnych problemów Romów
Polityka społeczna i zdrowie publiczne
Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
Profilaktyka przestępczości i kryminologia
Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika )
Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Pedagogika resocjalizacyjna
Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Terapia pedagogiczna (Pedagogika korekcyjna)
Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym (nadające kwalifikacje do nauczania przedmiotów – przygotowanie pedagogiczne)
Psychologia w zarządzaniu
Psychopedagogika twórczości
Rachunkowość i finanse
Socjoterapia z arteterapią
Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
Streetworking – pedagogika ulicy
Superwizja w pracy nauczyciela-wychowawcy
Terapia zajęciowa i techniki relaksacyjne
Trener umiejętności społecznych
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie i etyka (studia kwalifikacyjne)
Wiedza o społeczeństwie i podstawy przedsiębiorczości (studia kwalifikacyjne)
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie w placówkach oświatowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Ekonomiczno-Pedagogiczny
Strona www uczelni:
www.wszia.opole.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności