Prezentacja uczelni
Poznań, Polska

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Antyterroryzm
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm
Bezpieczeństwo publiczne
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Detektywistyka i wywiad gospodarczy
Handel ludźmi
Komunikacja wizerunkowa w instytucjach bezpieczeństwa
Menadżer bezpieczeństwa
Neurodydaktyka bezpieczeństwa
Obrona terytorialna i obrona cywilna
Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych
Służba więzienna
Służby specjalne
Specjalność policyjna
Specjalność wojskowa
Straż graniczna
Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo zdrowotne
Arteterapia
Bezpieczeństwo żywności i żywienia
Coaching z psychodietetyką
Kosmetologia z elementami mentoringu
Opieka nad osobą starszą
Profilaktyka zdrowia psychicznego
Projektowanie i sprzedaż usług zdrowotnych
Psychodietetyka – trener personalny
Psychologia zdrowia
Public relations w usługach zdrowotnych
Ratownictwo medyczne
Reklama i design produktu spożywczego
Zarządzanie jakością w szpitalach i hotelach
Zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowia
Pedagogika
Animacja kultury z arteterapią
Bezpieczeństwo szkolne – profilaktyka i prewencja
Doradztwo psychospołeczne i zawodowe
Menadżer kultury rekreacji
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
Pedagogika pracy – coaching, mentorin i tutoring
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej
Pedagogika wczesnoszkolna z logopedią
Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Praca socjalna i kuratela sądowa
Profilaktyka i prewencja uzależnień
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
Terapia zajęciowa
Psychologia
Cyberpsychologia
Komunikacja wizerunkowa
Neuropsychologia
Psychologia emocji
Psychologia finansów i kryptowalut
Psychologia kryminalistyczno – śledcza
Psychologia mediacji i negocjacji
Psychologia mediów i dziennikarstwo
Psychologia służb mundurowych
Psychologia sytuacji kryzysowych
Psychologia terroryzmu
Psychologia w biznesie i zarządzaniu
Zarządzanie
Audyt i kontrola jakości zarządzania
Coaching i przywództwo w biznesie
Komunikacja wizerunkowa w biznesie
Kryptowaluty w biznesie
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Negocjacje i mediacje biznesowe
Neuropsychologia biznesu
Organizacja i zarządzanie zamówieniami publicznymi
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP
Zarządzanie innowacją i zmianą w dialogu lokalnym
Zarządzanie kadrami – outsourcing HR
Zarządzanie produktem i marką

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
Bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo portów lotniczych
Bezpieczeństwo publiczne
Detektywistyka i wywiad
Dyplomacja
Edukacja i promocja bezpieczeństwa BHP
Kryminalistyka śledcza
Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych
Neurodydaktyka bezpieczeństwa
Obrona terytorialna i obrona cywilna
Psychologia terroryzmu
Public relations w zarządzaniu bezpieczeństwem
Służby specjalne
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem
Psychologia
Komunikacja i kreowanie wizerunku publicznego
Neuropsychologia
Psychologia dyplomacji
Psychologia edukacji pozytywnej
Psychologia finansów
Psychologia konfliktu i przemocy
Psychologia kultury bezpieczeństwa
Psychologia reklamy
Psychologia sądowa i penitencjarna
Psychologia zagrożeń społecznych
Psychoonkologia
Seksuologia społeczna

Studia podyplomowewięcej »
Administrator Bezpieczeństwa Informacji z archiwistyką (ABI)
Asystent rodziny (z elementami coachingu rodzinnego)
Detektywistyka i wywiad gospodarczy
Dziennikarstwo śledcze
Edukacja dla bezpieczeństwa
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Negocjacje i mediacje
Ochrona cyberprzestrzeni
Odnowa biologiczna
Oligofrenopedagogika
Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Podyplomowe studia dla zawodowych i społecznych kuratorów sądowych
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Psychologia pozytywna i jej praktyczne zastosowania
Psychologia sądowa
Resocjalizacja i socjoterapia
Terapia zajęciowa
Trener personalny
Turystyka uzdrowiskowa i SPA
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie drogowym
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie BHP
Zarządzanie informacją w środowisku międzynarodowym
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie samorządem terytorialnym

Kursy, szkoleniawięcej »
Animator czasu wolnego
Autoprezentacja jako język wpływu i perswazji
Bezpieczeństwo żywienia kobiet w ciąży
Career coaching
Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia - metody i narzędzia pracy
Kurator sądowy i społeczny – metody i techniki działania
Kurs Hortiterapii
Kurs learncoachingu
Kurs pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia
Kurs Przygotowawczy do rekrutacji w Policji
Metody aktywizujące w pracy nauczyciela, pedagoga i psychologa
Metody i techniki pracy prywatnego detektywa
Między ofiarą a sprawcą - charakterystyka ofiar i sprawców przemocy seksualnej oraz metody pracy
Modus operandi sprawców przestępstw
Motywowanie podległego zespołu oraz samego siebie oparte na zarządzaniu przez relacje i wartości
Negocjator policyjny
Oferta kursów WOPR
Po prostu zgrany zespół - od wzajemnego zaufania po dbałość o wyniki
Pozyskiwanie i zarządzanie projektami unijnymi
Profilowanie psychologiczne sprawców przestępstw
Przekonania, myśli i emocje - techniki pracy w terapii poznawczo-behawioralnej
Przemoc w rodzinie - sposoby i metody przeciwdziałania
Przesłuchanie podejrzanego – wykrywanie kłamstwa
Przygotowanie do pokonania toru Testu Sprawności Fizycznej – rekrutacja do Policji
Psychologia przywództwa
Psychologia w ratownictwie - komunikacja z poszkodowanymi
Public Relations dla służb mundurowych
Rekrutacja i selekcja kadr - vademecum
Rozwijanie kreatywności w pracy z dziećmi i młodzieżą
Skuteczne motywowanie pracowników, uczniów, pacjentów - metody i techniki
Skuteczny manager - od instruowania do pełnej autonomii pracowników
SPAP, GROM, FORMOZA i inne jednostki specjalne policji i wojska
System okresowych ocen pracowników - jak oceniać by coś zmienić na trwałe
Train the trainer - szkolenie dla trenerów
Uczeń niepełnosprawny - specyfika i metody pracy
Warsztat pracy z uczniem zdolnym
Wypalenie zawodowe w służbach mudnurowych
Wywiad i kontrwywiad - metody i techniki działania
Zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych na terenie RP
Zespół stresu pourazowego u ofiar zdarzeń traumatycznych w tym zamachów terrorystycznych i katastrof

Biura Karierwięcej »
Akademickie Centrum Karier i Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Studiów Społecznych w GliwicachGliwice
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w GiżyckuGiżycko
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu ZdrojuJastrzębie Zdrój
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w SkoczowieSkoczów
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Studiów Społecznych w GdańskuGdańsk
O uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową. Utworzona została w 2004 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Uczelnia kształci na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunkach:

 • Bezpieczeństwo Narodowe,
 • Bezpieczeństwo Zdrowotne,
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
 • Bezpieczeństwo Publiczne,
 • Pedagogika,
 • Psychologia,
 • Zarządzanie.

W swojej ofercie, poza studiami I i II stopnia, posiada również studia podyplomowe i kursy.

Uczelnia funkcjonuje nie tylko w Poznaniu, ale też w Gdańsku i Gliwicach, gdzie od kilku lat istnieją Wydziały Studiów Społecznych. Ostatnio zostały uruchomione nowe wydziały w Bartoszycach, Giżycku i Jaworznie oraz w Skoczowie.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelni, gdzie obszar działalności dydaktyczno - wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa. Uczelnia daje studentom możliwość rozwoju osobistego. Absolwenci dysponują takimi kompetencjami, które czynią ich osobami atrakcyjnymi na rynku pracy.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa już w swojej nazwie celowo i świadomie uwypukliła swoją misję, która jest realizowana poprzez koncepcję szkoły otwartej i przedsiębiorczej, animację środowiska kulturotwórczego, rozwijanie umiejętności praktycznych.

Warto dodać, że Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą uczelnią wyższą przygotowującą fachowe kadry w zakresie różnych specjalności bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym, publicznym i jego promocją.

WSB_1.jpg

Dlaczego warto studiować w WSB?

 • BO NAZWA ZOBOWIĄZUJE..
 • STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ
 • BEZPIECZNE FINANSE
 • REKORDOWE STYPENDIA
 • WYSCPECJALIZOWANA KADRA
 • NOWOŚCI EDUKACYJNE
 • ZAJĘCIA TERENOWE
 • OBOWIĄZKOWY "SURVIVAL"

Zasady rekrutacji

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje możliwość kształcenia się, rozwijania swoich pasji i zdobywania wiedzy w oparciu o promocyjne warunki - wystarczy odwiedzić stronę internetową uczelni i zapoznać się z bonifikatami z jakich można skorzystać, by studiować płacąc mniej. Szczegóły: https://www.wsb.net.pl/promocjestudent/uczelnia/promocje


WSB_rekrutacja_550.jpg

Uwaga! Rekrutacja!

Ch­cesz stu­dio­wać u nas?

Złóż do­kumen­ty, za­rezer­wuj miej­sce i roz­pocz­nij z na­mi swoją aka­de­micką przy­godę na stu­diach!


Wymagane dokumenty:

- podanie

- kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia*

- kserokopia świadectwa dojrzałości*

- kserokopia dyplomu i suplementu**

- kserokopia dyplomu***

- 3 zdjęcia o wymiarze 35 x 45 mm

- dowód wpłaty (opłaty administracyjnej)

- kandydat na studia, który nie osiągnął pełnoletności musi dołączyć do kompletu dokumentów zgodę rodzica lub opiekuna prawnego lub kuratora na podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia

*prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

**dotyczy tylko studiów magisterskich

***dotyczy tylko studiów podyplomowych

rekrutacja.poznan@wsb.net.pl

rekrutacja@wsb.net.pl


Kursy językowe

AKADEMIA JĘZYKÓW OBCYCH "FUTURE"

Przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa istnieje Akademia Języków Obcych FUTURE.

W ofercie edukacyjnej Akademii Języków Obcych FUTURE znajdują się:

 • kusy dla dzieci i młodzieży
 • kursy dla osób dojrzałych
 • kursy przygotowujące do egzaminów
 • kursy dla firm
 • kursy dla służb mundurowych
 • kursy specjalistyczne
 • kursy języka akademickiego
 • kursy indywidualne

A także tłumaczenia pisemne:

 • CV i listów motywacyjnych
 • ankiet, formularzy, artykułów prasowych
 • bieżącej korespondencji firmowej i prywatnej (mailingu, faksów, ofert współpracy, zapytań ofertowych, listów tradycyjnych, artykułów z gazet)

Zapisy na kursy odbywają się w trybie ciągłym.

Uczymy w Poznaniu, Gdańsku i Gliwicach.

Z nami poznasz ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, WŁOSKI, ROSYJSKI i wiele innych języków, które dziś są dla Ciebie obce!

www.future.wsb.net.pl

future_logo.jpgZapisy i informacje:
POZNAŃ: 61/851 05 18 wew. 21
GDAŃSK: 58/341 98 51 wew. 13
GLIWICE: 32/335 40 19 wew. 15


Stypendia

Studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa mogą korzystać z systemu stypendialnego, na który składają się:

 • Stypendium rektora- o stypendium naukowe mogą ubiegać się studenci zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, których średnia ocen była odpowiednio wysoka lub osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Można je uzyskać po pierwszym roku nauki.
 • Stypendium socjalne - o stypendium socjalne mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, których rodziny uzyskują niski dochód miesięczny. Może być ono przyznane już na pierwszym roku studiów. Ponadto osoby te mają prawo ubiegania się o dodatkową pomoc w postaci stypendium na wyżywienie.
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych - prawo ubiegania się o to stypendium przysługuje studentowi, który ponosi dodatkowe koszty z tytułu swojej niepełnosprawności. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - stypendium to jest przyznawane szczególnie uzdolnionym studentom, osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniającym się aktywnością naukową i społeczną.
 • Stypendium mieszkaniowe - o tę formę pomocy może ubiegać się student studiów stacjonarnych, u którego codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwia lub utrudnia studiowanie, z tytułu ponoszenia dodatkowych kosztów zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie.
 • Zapomogi studenckie - jest to forma udzielania pomocy finansowej studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w danym czasie w trudnej sytuacji materialnej.

Współpraca z zagranicą


W roku 2008 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa przystąpiła do programu Socrates - Erasmus, który umożliwia organizowanie międzynarodowych wymian studentów i pracowników naukowych. Szkoła nawiązała kontakt z ponad 30 uczelniami z całej Europy. Uczelnie te mogą przyjąć studentów kształcących się na wszystkich oferowanych przez szkołę kierunkach.

W najbliższych latach studia zagraniczne i wizyty nauczycieli akademickich zostały zaplanowane w uczelniach partnerskich w takich krajach jak: Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Francja, Dania oraz Hiszpania.


Działalność naukowa

Uczelnia jest organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych. Sprzyjają one podejmowaniu współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Organizowane konferencje i seminaria są miejscem ożywionych debat naukowych, służą też prezentacji najnowszych wyników badań, prowadzonych przez pracowników Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Konferencje i seminaria naukowe:
https://www.wsb.net.pl/konferencje
Biuro karier

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa prowadzi Biuro Karier, które ma na celu pomoc i wsparcie studentów oraz absolwentów w poszukiwaniu pracy oraz planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Dzięki temu studenci i absolwenci mogą korzystać, m.in., z konsultacji, warsztatów i szkoleń, ofert pracy, staży i wolontariatu. Natomiast pracodawcy mają możliwość zamieszczania ofert pracy, pozyskiwania pracowników, czy promowania firmy w środowisku studenckim.Biuro Karier dysponuje ciągle aktualizowaną bazą ofert pracy stałej, czasowej, zagranicznej oraz ofertami praktyk zawodowych i staży. Współpracujemy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu oraz wieloma instytucjami, firmami i zakładami pracy.

Nasza oferta obejmuje również bezpłatne doradztwo zawodowe i personalne.


Media społecznościowe

Chcesz być na bieżąco? Chcesz, żeby najnowsze informacje docierały do Ciebie szybko? Dołącz do nas na Facebooku!

www.facebook.com/poznanwsb

www.facebook.com/gliwicewsb

www.facebook.com/gdanskwsb

www.facebook.com/wsbgizycko

www.facebook.com/wsbbartoszyce

www.facebook.com/jaworznowsb

www.facebook.com/skoczowwsb


Obozy sportowe

Zajęcia z wychowania fizycznego w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa prowadzone są w niezwykle ciekawej i atrakcyjnej dla studentów formie.

Podczas obozów sportowych, organizowanych w różnych ośrodkach turystyczno - wypoczynkowych w Polsce, studenci, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych odwiedzili już m.in. Zakopane, Boszkowo, Straduń, Sieraków, Kobylą Górę, Piłę - Płotki.

Obozy sportowe każdorazowo mają łączyć przyjemne z pożytecznym, tzn. wypoczynek, zabawę, wzajemne integrowanie się grup studenckich z zaliczeniem zajęć sportowych, ujętych w programie studiów. Ośrodki ich pobytu to raj dla miłośników natury, ciszy i spokoju - bajkowe okolice, lasy, niekiedy piaszczysta plaża, innym razem strome zbocza gór. Atrakcji nigdy nie brakuje - malownicze trasy rowerowe, paintball, skoki na bungee, wspinaczka i zjazdy z wysokości na linach, tor rolkowy, boiska sportowe, motorówka, narty wodne, jazda konna i wiele innych. Przyłącz się do braci studenckiej WSB!


Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności