Prezentacja uczelni
Wrocław, Polska

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Evropská bezpečnost v krizových situacíchStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika, pedagogika pro MŠ a učitelství pro 1stupeň ZŠStudia w języku czeskim
3D animation & Visual EffectsStudia w języku angielskim
Computer Science. Computer System Design and Data AnalysisStudia w języku angielskim
Cultural Animation and Museum StudiesStudia w języku angielskim
Security StudiesStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja publiczna
Administracja w biznesie
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo państwa
Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Menedżer bezpieczeństwa
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Security studies – studia anglojęzyczne
Służby policyjne i bezpieczeństwo lokalne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo mody i stylu
Dziennikarstwo motoryzacyjne
Dziennikarstwo muzyczne
Dziennikarstwo sportowe
Fotografia i nowe technologie
Social media i e-PR
Social media i e-PR
Human resources i coaching
Coach i doradca
HR Business Partner
Talent Acquisition Manager
Media design i marketing wizerunkowy
Big data i prognozowanie trendów
Marketing internetowy i media m
Media kreatywne
3D Animation & Visual Effects
Animacja 3d i efekty specjalne dla filmu i gier
Game Design
Pedagogika
Cultural animation and museum studies
Edukacja dla bezpieczeństwa i profilaktyka współczesnych zagrożeń
Pedagog szkolny i doradca zawodowy
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i elementy socjoterapii
Praca socjalna
Asystent rodziny i doradca socjalny
Organizacja i animacja działalności wolontariackiej
Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej
Organizator polityki senioralnej
Sztuki nowoczesne – design now
Creative writing – kreatywne pisanie
Performatyka i film
Projektowanie, media, nowe technologie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Geodezja i kartografia
Geodezja gospodarcza
Geoinformatyka
Informatyka
Computer Science. Computer System Design and Data AnalysisStudia w języku angielskim
Programowanie gier komputerowych
Projektowanie systemów informatycznych i analiza danych
Zarządzanie projektami informatycznymi

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Řízení bezpečnosti v Evropské UniiStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika, pedagogika pro MŠ a učitelství pro 1stupeň ZŠStudia w języku czeskim
Big Data, Digital Marketing and TrendwatchingStudia w języku angielskim
Culture and EducationStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja samorządowa
Administracja usług społecznych
Analityka społeczno-gospodarcza
Bezpieczeństwo narodowe
Kierowanie działaniami ratowniczymi
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Big data, digital marketing and trendwatching
Dziennikarstwo i biznes muzyczny
Dziennikarz i menedżer w sporcie
Fotografia w multimediach
Kultura i media
Media i marketing w branży motoryzacyjnej
Promocja rynku Health & Fashion
Zarządzanie wizerunkiem i e-PR
Human resources i coaching
HR Manager
Learning & Devolopment Manager
Media kreatywne
Animacja 3d i efekty specjalne dla filmu i gier
Game Design
Pedagogika
Andragogika i doradztwo zawodowe
Culture and education
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (formuła otwarta)
Manager działań artystycznych i arteterapia
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Przygotowanie i organizacja wczesnej edukacji
Terapia pedagogiczna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią autyzmu
Edukacja i rehablitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami tyflopedagogiki
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
Pedagogika terapeutyczna z elementami tyflopedagogiki
Pedagogika terapeutyczna z terapią autyzmu
Surdopedagogika z elementami logopedii
Terapia zajęciowa z psychomotoryką
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką
Praca socjalna
Mediacje i negocjacje
Organizator pomocy społecznej
Praca socjalna z rodziną
Psychologia
Psychologia kliniczna
Psychologia społeczno-wychowawcza
Psychologia zarządzania w organizacji

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Glottodydaktyka
Nurty progresywne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (podejście montessoriańskie, szkoły demokratyczne, pedagogika waldorfska, itp.)
Projektowanie i organizacja wczesnej edukacji
Terapia pedagogiczna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
Pedagogika terapeutyczna
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką
Psychologia
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia sądowa
Psychologia zarządzania i biznesu

Studia podyplomowewięcej »
Administracja samorządowa
Akademia biznesu
Akademia trenera
Aplikacje internetowe i mobilne (on-line)
Arteterapia – terapia przez sztukę
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
Coaching z elementami psychologii i zarządzania
Cyberbezpieczeństwo
Diagnoza i terapia dziecka ze spektrum Aspergera
Dialog motywujący
Dogoterapia z przygotowaniem pedagogicznym
Doradca zawodowy
Dziennikarstwo i public relations
Edukacja dla bezpieczeństwa (uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkole)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (z uprawnieniami do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną)
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym
Employer Branding
Grafika komputerowa i multimedia
Holilider – Integralny Lider Organizacji Przyszłości
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Integracja sensoryczna i psychomotoryka
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (+ certyfikacja)
Języki i kultura osób niesłyszących
Komunikacja w biznesie
Kynopsychologia
Logopedia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych w szkole i przedszkolu)
Mediacje i negocjacje
Organizacja i zarządzanie oświatą
Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej z uwzględnieniem środowisk wielokulturowych
Pedagogika lecznicza
Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole
Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa
Przygotowanie pedagogiczne
Psychodietetyka
Psychogerontologia
Psychologia nowych technologii
Psychologia przywództwa
Psychologia reklamy i komunikacji
Psychologia rozwoju dziecka i młodzieży
Psychologia w biznesie
Psychologia w sporcie
Psychoterapia neuro-lingwistyczna 4–letnia szkoła psychoterapeutyczna
Psychoterapia zaburzeń w odżywianiu
Relaksacja w edukacji
Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych)
Systemy informacji geograficznej
Sztuki nowoczesne
Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych
Użytkowe wykorzystanie psiego węchu
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym
Zarządzanie projektami unijnymi w placówce oświatowej
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Dolnośląski Uniwersytet III Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Dolnośląska Akademia Dzieci, Młodzieży i Rodziców

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe "Warsztaty Interpretacji SZTUKATERIA"
Koło Naukowe „ParadygmaT”
Koło Naukowe „Resocjalizacja”
Koło Naukowe Pedagogiki „Kreacja”
Koło Naukowe Studentów Psychologii ROZOS
Samorząd Studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Studiów Stosowanych

Inne ośrodki
Dolnośląska Szkoła Wyższa - Wydział Zamiejscowy w KłodzkuKłodzko

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności