Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Pedagogika
Praca socjalna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika

Wydziały, jednostkiwięcej »
Instytut Nauk Społecznych


Idea szkoły wyższej, naszej uczelni

Misją Uczelni – Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie jest profesjonalne kształcenie specjalistów w zakresie pracy profilaktycznej, resocjalizacyjnej, przedszkolnej, socjalnej, w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz wdrażanie w życie naukowe, edukacyjne i społeczne naszego kraju idei twórczej resocjalizacji.

Polega ona na metodycznym rozpoznawaniu i rozwijaniu potencjałów oraz talentów tkwiących w osobach nieprzystosowanych społecznie, osobach wykluczanych społecznie i kulturowo, oraz innych jednostkach nie potrafiących samodzielnie rozwiązywać swoich problemów egzystencjalnych, w celu stymulowania ich przemiany tożsamościowej, umożliwiającej im adekwatne społecznie funkcjonowanie.

Pedagogium jest jedyną w Polsce szkołą wyższą samodzielnie zajmującą się powyższą problematyką (w innych uczelniach publicznych i niepublicznych istnieją wydziały, instytuty, zakłady, katedry i inne komórki organizacyjne prowadzące kształcenie w tym zakresie). Żadna jednak w Polsce uczelnia nie wdraża w życie dydaktyczne, naukowe, oraz do praktyki pedagogicznej wspomnianej na wstępie koncepcji twórczej resocjalizacji. Uczelnia ściśle współdziała z powołaną przez nią Fundacją Pedagogium, która na co dzień prowadzi aktywną działalność edukacyjną, profilaktyczną i kulturalną.Prowadzimy współpracę z uczelniami, wybitnymi naukowcami, instytucjami i nowatorskimi grupami twórczymi i edukacyjnymi z całego świata (Stany Zjednoczone, Niemcy, Czechy, Wielka Brytania). Wizyty naszych zagranicznych przyjaciół i partnerów są okazją do wymiany doświadczeń z ekspertami i studentami z innych krajów i kultur. Studia w Pedagogium, obok szerokiej oferty zajęć dydaktycznych, dają szansę wzięcia udziału w projektach i warsztatach: teatralnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, czy dramowych. Każdy student może wybrać swoją ścieżkę edukacyjną, angażując się w wybrane inicjatywy.Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych korzeniami i nazwą sięga do doświadczeń dydaktycznych i naukowych istniejących w okresie Drugiej Rzeczypospolitej Zakładów Kształcenia Nauczycieli, noszących tę samą nazwę (Pedagogia). Ich celem było możliwie praktyczne i aplikacyjne, a jednocześnie oparte na najnowszych osiągnięciach naukowych kształcenie nauczycieli - wychowawców podejmujących pracę w powszechnych szkołach podstawowych, w odbudowującej się po odzyskaniu niepodległości Polsce. Kształcenie w przedwojennych Pedagogiach polegało na ścisłych związkach teorii z praktyką pedagogiczną i ten związek wyróżniał je spośród innych instytucji kształcących międzywojenną patriotycznie zorientowaną grupę nauczycieli i wychowawców.

W Pedagogium na stałe działa teatr studencki "Scena Pedagogium", a w ramach normalnego cyklu zajęć realizowane są zajęcia m. in. z treningu aktorskiego, w ramach którego studenci przygotowują i realizują własne projekty teatralne. Celem zajęć nie jest stworzenie z uczestników profesjonalnych aktorów, ale umożliwienie im pokonania własnych ograniczeń oraz przygotowanie do funkcjonowania w (często ciężkich i stresujących) warunkach "teatru życia codziennego".Absolwenci Pedagogium to zatem nie tylko profesjonalnie wykształceni specjaliści ze swoich dziedzin, ale także osoby twórcze, otwarte i aktywne społecznie. Studiując u nas, obok zdobycia specjalistycznej wiedzy z wybranego zakresu (m. in. resocjalizacja, kryminologia, logopedia, wychowanie szkolne i przedszkolne) będziesz mógł rozwinąć swoje talenty, stymulować pomysłowość i pokonać słabości.
Idea Pedagogium

Na ideę Pedagogium składają się na nią trzy przenikające się nawzajem filary.

Rozwój.

Naszym studentom pomagamy rozwijać talenty. Nie pozostajemy obojętni wobec indywidualnych predyspozycji pojedynczych osób. Dajemy możliwość rozwoju szczególnych umiejętności. Stąd w programach studiów znalazły się zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne i fizyczno-ruchowe. A to wszystko zgodnie z doktryną Twórczej Resocjalizacji.

Teoria.

Finansujemy i organizujemy empiryczne badania naukowe, które dają nam rzetelne podstawy teoretyczne do opracowywania praktycznych metod pedagogiki. Podstawy te, uzupełnione o późniejsze doświadczenia, odgrywają kluczową rolę w opracowywaniu indywidualnego warsztatu każdego pedagoga.

Praktyka.

Nie poprzestajemy na teorii. Nasi studenci odbywają praktyki i współpracują z instytucjami wymiaru sprawiedliwości oraz z jednostka- mi wychowawczymi. Realizują własne koncepcje i współuczestniczą w realizacji licznych programów społecznych. Uczą się planowania i realizacji projektów sportowych i artystycznych. Mają również okazję poznać zasady współpracy z organizacjami publicznymi i pozarządowymi.
Strona www uczelni: pedagogium.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
ASzWoj_rekrutacja.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności