Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk

Typ uczelni: techniczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
E-administracja
Informatyka w administracji
Ochrona danych osobowych
Grafika
Grafika użytkowa
Techniki multimedialne
Zarządzanie
Business leadership
E-marketing
Przedsiębiorczość w biznesie
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie informacjami

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyczne techniki zarządzania
Geoinformatyka
Informatyka stosowana
Oracle cloud w biznesieStudia dualne
Zarządzanie projektami
Informatyka
Bazy danych
Inżynieria oprogramowania
Technologia chmury obliczeniowej

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Grafika
Grafika cyfrowa
Zaawansowane multimedia
Informatyczne techniki zarządzania
Inżynieria procesów biznesowych
Technologia blockchain w biznesie
Zarządzanie w IT
Informatyka
Architektura i bezpieczeństwo chmury obliczeniowej
Inżynieria programowo-sprzętowa

Studia podyplomowewięcej »
Certyfikowany analityk systemów IT
Cyfryzacja w administracji
Grafika komputerowa
Inspektor ochrony danych osobowych (podstawowy)
Inspektor ochrony danych osobowych (zaawansowany)
Inżynieria menedżerska
Inżynieria sieci teleinformatycznych
Zarządzanie projektami (podstawowy)
Zarządzanie projektami (zaawansowany)

Kursy, szkoleniawięcej »
AGILE PM Foundation z egzaminem
AGILE PM Practitioner z egzaminem
Akademia Cisco
Analiza i modelowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem notacji UML2
Aplikacje internetowe w języku Java
Change Management Foundation
Enterprise Architect dla znających UML
Installing and Configuring Windows Server 2012
Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS 20410)
ISTQB Certified Tester – poziom podstawowy z egzaminem
ITIL Foundation z egzaminem
Kurs C# od podstaw
Kurs fotografii
Kurs ORACLE SQL
MoP Foundation
MoR Foundation z egzaminem
MoR Practitioner z egzaminem
MoV z egzaminem
MSP z egzaminem
Oracle SQL - wprowadzenie 11g XE Wprowadzenie do Oracle SQL
P30 z egzaminem
Podstawy programowania w języku C++
PRINCE2 Foundation z egzaminem
PRINCE2 Practitioner z egzaminem
Programowanie w języku C od podstaw
Programowanie w języku Java
Programowanie wielowątkowe w języku C++
Przygotowanie do certyfikacji OMG Certified UML Professional2 Foundation
Przygotowanie do certyfikatu Java SE 7 Programmer I
Przygotowanie do certyfikatu Java SE 7 Programmer I (1Z0-80)
Przygotowanie do egzaminu Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation
Querying Microsoft SQL Server
Querying Microsoft SQL Server (MS 20461)
Rysunek/malarstwo
Scrum Professional Master I z egzaminem
Szkolenie przygotowujące do egzaminu Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level
Testowania systemów informatycznych (ISTQB)
Usability - zasady budowania interfejsów użytkownika
Warsztaty Grafiki Cyfrowej 3D
Warsztaty Grafiki Cyfrowej 3D - poziom zaawansowany
Zaawansowane techniki programowania w języku C++
Zarządzania programami, wartością, portfelem (MSP, MoV, MoP),
Zarządzania projektami (m.in. PRINCE2, AgilePM, Scrum, PMP, P30),
Zarządzania ryzykiem (M_o_R),
Zarządzania serwisem IT (ITIL)
Zarządzania zmianami (Change Management)

Biura Karierwięcej »
Biuro karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Akademicki Związek Sportowy
Klub Absolwenta WIT
Koło graficzne
Koło Naukowe Współczesnych Wyzwań Administracji
Koło programistyczne
Komputerowe wspomaganie pracy grupowej
Samorząd studentów
Misja i cele strategiczne Uczelni.

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk została powołana do realizacji misji, na którą składają się:
 • zapewnienie wysokiego poziomu nauczania m.in. przez zatrudnienie wysokokwalifikowanej kadry naukowej Polskiej Akademii Nauk
 • kształcenie studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy - dzięki elastycznemu programowi oferowanych specjalności
 • umożliwienie zdolnej młodzieży, także mniej zamożnej, dostępu do wiedzy przez utrzymywanie niskich opłat za studia (czesnego)
 • prowadzenie badań naukowych we współpracy z najlepszymi placówkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.
Uprawnienia na różnych kierunkach

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk ma prawo do nadawania tytułu:
 • magistra inżyniera i inżyniera Informatyki
 • magistra, inżyniera i licencjata Zarządzania
 • magistra i licencjata Grafiki
 • licencjata Administracji
W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Relacje z otoczeniem

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk współpracuje z Instytutem Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk oraz innymi placówkami PAN. Ścisły związek uczelni z Instytutem Badań Systemowych PAN, jak również z innymi placówkami Wydziału Nauk Technicznych PAN, określa charakter studiów w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Dodatkowo uczelnia zatrudnia wykładowców z uczelni krajowych m.in.: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dzięki rozwiniętej współpracy zagranicznej do prowadzenia wykładów są zapraszani wybitni profesorowie uczelni zagranicznych, w tym także Polacy mieszkający w Kanadzie, USA i Francji, którzy są twórcami najnowszych światowych osiągnięć w dziedzinie informatyki, technik komputerowych, zarządzania, modelowania matematycznego. Przekazują oni swoje doświadczenia studentom WSISiZ.

Istotna w działalności każdej uczelni jest współpraca z zakładami pracy w realizacji studenckich praktyk zawodowych oraz staży. WSISiZ podpisała porozumienia o współpracy w tym zakresie między innymi z: organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi: Krajową Izbą Gospodarczą, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem miasta Milanówek, Centrum im. Adama Smitha, Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji i firmami sektora IT: Oracle Polska, Asseco Poland, IBM, Infovide-Matrix SA, MIS, Extor.

Począwszy od 2008 roku WSISiZ jest współorganizatorem Letnich praktyk badawczych.

Tematem praktyk są zagadnienia z dziedziny matematyki, informatyki i komercjalizacji badań naukowych.

Efektem Letnich praktyk badawczych jest coroczny udział WSISiZ w Festiwalu Nauki w Warszawie.

Polska Akademia Nauk - Patronat

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk działająca pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, plasuje się w ścisłej czołówce polskich uczelni w obszarze technik komputerowych,. a Nasi absolwenci pracują w wyuczonym zawodzie. W celu ciągłego polepszania jakości wyników, uczelnia wprowadza obecnie system zarządzania jakością ISO.

W ramach programu UE Socrates-Erasmus prowadzi wymiany studentów i kadry z uczelniami z Danii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Portugalii. W celu wymiany doświadczeń środowisk z branży informatycznej uczelnia organizuje również różnego rodzaju konferencje naukowe, m. in. już od 10 lat International Workshop on IntuitionisticFuzzy Sets and Generalized Nets.

Najzdolniejsi studenci otrzymują propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. Szkoła gwarantuje stypendia Rektora za najlepsze wyniki w nauce, stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych.

Według Rankingu Szkół Wyższych Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" i "Rzeczpospolitej" WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk znajduje się w dwudziestce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania organizuje zajęcia z języka angielskiego dla studentów studiów I stopnia. Studium prowadzi kurs ogólnego języka angielskiego (General English) ucząc wszystkich sprawności językowych.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są na każdym z 5 poziomów zaawansowania, od poziomu A0 do B2 - poziom swobody językowej, a studenci są przydzielani do grup ćwiczeniowych według poziomu biegłości językowej.

Naszym celem jest przekazanie studentom konkretnych umiejętności językowych. Uczymy swobodnego, skutecznego i poprawnego porozumiewania się w określonych sytuacjach.

Osiągamy ten cel dzięki:

 • pracy w małych grupach,
 • stosowaniu różnorodnych metod nauczania, które skupiają się na aktywnym posługiwaniu się językiem w sposób naturalny i celowy,
 • różnorodności ćwiczeń: zadania indywidualne, ćwiczenia w parach i w grupach, role-plays, konwersacje, dyskusje,
 • systematycznym powtórzeniom materiału
 • indywidualnym konsultacjom z lektorem
 • łączeniu pracy na zajęciach z pracą własną studentów
Prowadzenie zajęć zgodnie z naszymi zasadami powierzamy tylko doświadczonym lektorom.

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk nawiązała również partnerstwo akademickie z Wydawnictwem Macmillan. Współpraca obejmuje dobór materiałów dydaktycznych, z uwzględnieniem najnowszych technologii edukacyjnych, w tym także publikacji o charakterze on-line, jak również objęcie uczelni szerokim i długoterminowym programem merytorycznie wspierającym proces dydaktyczny na lektoratach języka angielskiego w WIT. Oprócz tradycyjnych ćwiczeń z lektorem dajemy naszym studentom dostęp do Macmillan Practice Online (MPO). Są to internetowe interaktywne lekcje języka angielskiego na poziomie zaawansowania indywidualnego studenta.

WIT jest ośrodkiem egzaminacyjnym TOEIC - to najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy, stworzony aby mierzyć praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym. Światowy standard w ponad 9 tysiącach firm, korporacji i instytucji akademickich.


_WIT_elewacja_IMG_4038_300.jpg

Mapa

WIT_zarobki_absolwentow.gif


« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności