Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Typ uczelni: techniczne
Status: niepubliczne
WSISiZ_WIT_20_LAT.jpg

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
E-administracja - informatyka w administracji
E-administracja - ochrona danych osobowych
Grafika
Grafika użytkowa
Technologie multimedialne
Zarządzanie
E-marketing
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie informacjami
Zarządzanie w przedsiębiorstwie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyczne techniki zarządzania
Geoinformatyka
Informatyka stosowana
Zarządzanie projektami
Informatyka
Bazy danych
Inżynieria oprogramowania
Inżynieria sieci IP
Technologie chmury obliczeniowej
Technologie sieciowe

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Grafika
Grafika cyfrowa
Zaawansowane multimedia
Informatyczne techniki zarządzania
Inżynieria procesów biznesowych
Technologia blockchain w biznesie
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie w IT
Informatyka
Inżynieria programowo-sprzętowa
Teleinformatyka

Studia podyplomowewięcej »
Andragogika medialna i informatyczna (nauczycielskie)
Certyfikowany analityk systemów IT
Cyfryzacja w administracji
Edukacja dla bezpieczeństwa (nauczycielskie)
Ekonomia i przedsiębiorczość (nauczycielskie)
Grafika komputerowa
Informatyka i technologie informacyjne (nauczycielskie)
Inspektor ochrony danych osobowych poziom podstawowy
Inspektor ochrony danych osobowych poziom zaawansowany
Inżynieria menedżerska
Inżynieria sieci teleinformatycznych
Matematyka (nauczycielskie)
Zajęcia techniczne - technika (nauczycielskie)
Zarządzanie placówkami oświatowymi (nauczycielskie)
Zarządzanie projektami poziom podstawowy
Zarządzanie projektami poziom zaawansowany

Kursy, szkoleniawięcej »
Akademia Cisco
Analiza i modelowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem notacji UML2 - szkolenie niecertyfikowane
Aplikacje internetowe w języku Java - szkolenie niecertyfikowane
Enterprise Architect dla znających UML - szkolenie niecertyfikowane
Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS 20410) - szkolenie certyfikowane
Kurs C# od podstaw
Kurs fotografii
Kurs ORACLE SQL
Oracle SQL - wprowadzenie 11g XE Wprowadzenie do Oracle SQL - szkolenie niecertyfikowane
Podstawy programowania w języku C++ - szkolenie niecertyfikowane
Programowanie w języku C od podstaw
Programowanie w języku Java - szkolenie niecertyfikowane
Programowanie wielowątkowe w języku C++ - szkolenie niecertyfikowane
Przygotowanie do certyfikacji OMG Certified UML Professional2 Foundation - szkolenie certyfikowane
Przygotowanie do certyfikatu Java SE 7 Programmer I (1Z0-80) - szkolenie certyfikowane
Querying Microsoft SQL Server (MS 20461) - szkolenie certyfikowane
Rysunek/malarstwo
Szkolenie przygotowujące do egzaminu Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level - szkolenie certyfikowane
Testowanie systemów informatycznych (ISTQB) - szkolenie certyfikowane
Usability - zasady budowania interfejsów użytkownika - szkolenie niecertyfikowane
Warsztaty Grafiki Cyfrowej 3D
Warsztaty Grafiki Cyfrowej 3D - poziom zaawansowany
Zaawansowane techniki programowania w języku C++ - szkolenie niecertyfikowane
Zarządzanie programami, wartością, portfelem (MSP, MoV, MoP) - szkolenie certyfikowane
Zarządzanie projektami (m.in. PRINCE2, AgilePM, Scrum, PMP, P30) - szkolenie certyfikowane
Zarządzanie ryzykiem (M_o_R) - szkolenie certyfikowane
Zarządzanie serwisem IT (ITIL) - szkolenie certyfikowane
Zarządzanie zmianami (Change Management) - szkolenie certyfikowane

Biura Karierwięcej »
Biuro karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Akademicki Związek Sportowy
Klub Absolwenta WIT
Koło graficzne
Koło Naukowe Współczesnych Wyzwań Administracji
Koło programistyczne
Komputerowe wspomaganie pracy grupowej
Samorząd studentów

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Informatycznych Technik Zarządzania
Wydział Informatyki


O uczelni

Jesteśmy już ponad 20 lat na rynku edukacyjnym.


Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), jako jedna z dziewięciu szkół niepublicznych.


WIT.jpg

Misja i cele strategiczne Uczelni.

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania została powołana do realizacji misji, na którą składają się:
 • zapewnienie wysokiego poziomu nauczania m.in. przez zatrudnienie wysokokwalifikowanej kadry naukowej Polskiej Akademii Nauk
 • kształcenie studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy - dzięki elastycznemu programowi oferowanych specjalności
 • umożliwienie zdolnej młodzieży, także mniej zamożnej, dostępu do wiedzy przez utrzymywanie niskich opłat za studia (czesnego)
 • prowadzenie badań naukowych we współpracy z najlepszymi placówkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.
Uprawnienia na różnych kierunkach

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania ma prawo do nadawania tytułu:
 • magistra inżyniera i inżyniera Informatyki
 • magistra, inżyniera i licencjata Zarządzania
 • magistra i licencjata Grafiki
 • licencjata Administracji
W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Relacje z otoczeniem

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania współpracuje z Instytutem Badań

Systemowych Polskiej Akademii Nauk oraz innymi placówkami PAN. Ścisły związek uczelni z Instytutem Badań Systemowych PAN, jak również z innymi placówkami Wydziału Nauk Technicznych PAN, określa charakter studiów w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Dodatkowo uczelnia zatrudnia wykładowców z uczelni krajowych m.in.: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dzięki rozwiniętej współpracy zagranicznej do prowadzenia wykładów są zapraszani wybitni profesorowie uczelni zagranicznych, w tym także Polacy mieszkający w Kanadzie, USA i Francji, którzy są twórcami najnowszych światowych osiągnięć w dziedzinie informatyki, technik komputerowych, zarządzania, modelowania matematycznego. Przekazują oni swoje doświadczenia studentom WSISiZ.

Istotna w działalności każdej uczelni jest współpraca z zakładami pracy w realizacji studenckich praktyk zawodowych oraz staży. WSISiZ podpisała porozumienia o współpracy w tym zakresie między innymi z: organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi: Krajową Izbą Gospodarczą, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem miasta Milanówek, Centrum im. Adama Smitha, Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji i firmami sektora IT: Oracle Polska, Asseco Poland, IBM, Infovide-Matrix SA, MIS, Extor.

Począwszy od 2008 roku WSISiZ jest współorganizatorem Letnich praktyk badawczych.

Tematem praktyk są zagadnienia z dziedziny matematyki, informatyki i komercjalizacji badań naukowych.

Efektem Letnich praktyk badawczych jest coroczny udział WSISiZ w Festiwalu Nauki w Warszawie.

Polska Akademia Nauk - Patronat

WIT - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie działająca pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, plasuje się w ścisłej czołówce polskich uczelni w obszarze technik komputerowych,. a Nasi absolwenci pracują w wyuczonym zawodzie. W celu ciągłego polepszania jakości wyników, uczelnia wprowadza obecnie system zarządzania jakością ISO.

W ramach programu UE Socrates-Erasmus prowadzi wymiany studentów i kadry z uczelniami z Danii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Portugalii. W celu wymiany doświadczeń środowisk z branży informatycznej uczelnia organizuje również różnego rodzaju konferencje naukowe, m. in. już od 10 lat International Workshop on IntuitionisticFuzzy Sets and Generalized Nets.

Najzdolniejsi studenci otrzymują propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. Szkoła gwarantuje stypendia Rektora za najlepsze wyniki w nauce, stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych.

Według Rankingu Szkół Wyższych Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" i "Rzeczpospolitej" Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie znajduje się w dwudziestce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania organizuje zajęcia z języka angielskiego dla studentów studiów I stopnia. Studium prowadzi kurs ogólnego języka angielskiego (General English) ucząc wszystkich sprawności językowych.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są na każdym z 5 poziomów zaawansowania, od poziomu A0 do B2 - poziom swobody językowej, a studenci są przydzielani do grup ćwiczeniowych według poziomu biegłości językowej.

Naszym celem jest przekazanie studentom konkretnych umiejętności językowych. Uczymy swobodnego, skutecznego i poprawnego porozumiewania się w określonych sytuacjach.

Osiągamy ten cel dzięki:

 • pracy w małych grupach,
 • stosowaniu różnorodnych metod nauczania, które skupiają się na aktywnym posługiwaniu się językiem w sposób naturalny i celowy,
 • różnorodności ćwiczeń: zadania indywidualne, ćwiczenia w parach i w grupach, role-plays, konwersacje, dyskusje,
 • systematycznym powtórzeniom materiału
 • indywidualnym konsultacjom z lektorem
 • łączeniu pracy na zajęciach z pracą własną studentów
Prowadzenie zajęć zgodnie z naszymi zasadami powierzamy tylko doświadczonym lektorom.

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania nawiązała również partnerstwo akademickie z Wydawnictwem Macmillan. Współpraca obejmuje dobór materiałów dydaktycznych, z uwzględnieniem najnowszych technologii edukacyjnych, w tym także publikacji o charakterze on-line, jak również objęcie uczelni szerokim i długoterminowym programem merytorycznie wspierającym proces dydaktyczny na lektoratach języka angielskiego w WIT. Oprócz tradycyjnych ćwiczeń z lektorem dajemy naszym studentom dostęp do Macmillan Practice Online (MPO). Są to internetowe interaktywne lekcje języka angielskiego na poziomie zaawansowania indywidualnego studenta.

WIT jest ośrodkiem egzaminacyjnym TOEIC - to najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy, stworzony aby mierzyć praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym. Świa¬towy standard w ponad 9 tysiącach firm, korporacji i instytucji akademickich.

Rekrutacja ON-LINE

PROSTO I WYGODNIE


Na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz studia podyplomowe i kursy w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania obowiązuje rejestracja internetowa.

Rejestracji można dokonać z dowolnego komputera z dostępem do internetu pod adresem: http://ubik.wit.edu.pl.

Prosty i czytelny formularz rejestracyjny pozwoli Ci przeprowadzić wszystkie etapy rekrutacji szybko i wygodnie
W każdej chwili masz dostęp do swoich danych, które wprowadzasz na etapie rekrutacji Możesz obserwować przebieg procesu rekrutacji.
Każdy zarejestrowany kandydat otrzymuje indywidualny numer konta bankowego, na który wpłaca opłatę rekrutacyjną oraz pozostałe opłaty za studia

Etapy rekrutacji


Rejestracja on-line
Załóż konto w Portalu rekrutacyjnym UBI: ubik.wit.edu.pl.
Po wstępnej weryfikacji danych, Twoja nazwa użytkownika oraz hasło zostaną wysłane na wskazany adres e-mail. Wypełnij formularze - ankietę osobową i obowiązkowo kwestionariusz zgłoszeniowy - wybierz kierunek, na którym chcesz studiować.

Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Działu Rekrutacji WIT. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym).

Wymagane dokumenty:
 • świadectwo maturalne - oryginał lub odpis lub kserokopia poświadczona notarialnie W przypadku posiadania matury innej niż polska, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w matury oraz jej nostryfikację (w przypadku, gdy jest wymagana),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku osób zdających nową maturę),
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • 4 zdjęcia o wymiarze 3,5 x 4,5 cm
Kwalifikacja na studia
Maksymalnie w ciągu trzech dni od momentu, gdy złożysz u nas komplet wymaganych dokumentów otrzymasz na e-maila podanego w portalu rekrutacyjnym, decyzję Komisji Kwalifikacyjnej o przyjęciu na studia. Oryginał decyzji odbierzesz w dniu podpisania umowy.

Umowa (podpisana umowa jest gwarancją miejsca na wybranym kierunku studiów)

Od dnia decyzji Komisji masz dwa tygodnie na:
 • wpłacenie wpisowego (na Twój indywidualny nr konta),
 • wpłacenie I raty czesnego (na Twój indywidualny nr konta),
 • podpisanie umowy z Uczelnią, która określa zobowiązania WIT i Twoje. Na podpisanie umowy przynieś ze sobą potwierdzenie wpłaty wpisowego i I raty czesnego lub prześlij nam je e-mailem. Jeśli nie możesz podpisać umowy osobiście, skontaktuj się z nami: rekrutacja@wit.edu.pl - wyślemy umowę do podpisu, a Ty odeślesz nam ją np. pocztą (listem poleconym),
 • podpisanie umowy o uczestnictwie w projekcie.
Wszystkie terminy związane z rekrutacją, informacje dotyczące zasad kwalifikacji na poszczególne rodzaje studiów oraz informacje dotyczące płatności za studia są dostępne na stronie internetowej uczelni.

www.wit.edu.pl/rekrutacja

Powody, dla których warto studiować w WIT

WIT jest jedną z najlepszych uczelni w obszarze technik komputerowych w Polsce - kształci informatyków, grafików i menedżerów.

Nasze atuty:
 • Nowoczesny program studiów
 • Zróżnicowana oferta dydaktyczna dostosowana do potrzeb rynku pracy
 • Wysoka jakość kształcenia
 • Doskonali i pełni pasji wykładowcy
 • Współfinansowanie studiów przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Wysokie notowania w prestiżowych rankingach
 • Nowoczesna infrastruktura - sale ćwiczeniowe, wykładowe i językowe wyposażone w sprzęt audio,
 • 400 komputerów włączonych w sieć lokalną obsługiwaną przez 40 serwerów
 • Bezprzewodowy dostęp do Internetu przez sieć Wi-Fi
 • Konto o pojemności 1GB dla każdego studenta
 • Możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne
 • Praktyki studenckie, staże
 • Etaty naukowe w Polskiej Akademii Nauk (dla najlepszych)
 • System stypendiów i pomocy finansowej (stypendia za osiągnięcia w nauce, stypendia socjalne, zapomogi)
 • Możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w kołach naukowych Przyjazna atmosfera
Adresy i telefony

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa

Telefon: 22 348 65 00 Faks: 22 348 65 01

e-mail: wit@wit.edu.pl

www.wit.edu.pl

Biuro Rekrutacji Pokój: 226

Telefon: 22 348 65 44 Faks: 22 348 65 45


_WIT_elewacja_IMG_4038_300.jpg

Mapa

WIT_zarobki_absolwentow.gif


« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności