Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Typ uczelni: medyczne
Status: niepubliczne
CHEMIA_KOSMETYCZNA_STUDIA_MAGISTERSKIE_Wy__sza_Szko__a_In__ynierii_i_Zdrowia_w_Warszawie.jpg

Studia podyplomowewięcej »
Dietetyka i suplementacja
Kosmetologia bioestetyczna
Kosmetologia stosowana
Podologia
Technologia produkcji kosmetyków
Trychologia kosmetologiczna
Żywienie kliniczne

Kursy, szkoleniawięcej »
Metody korekty wrastających paznokci
Podologia lux
Praca skalpelem
Szkolenie podologiczne I stopnia
Szkolenie podologiczne II stopnia
Trychologia kosmetologiczna w praktyce
Usuwanie odcisków, pękających pięt za pomocą dłuta, skalpela i narzędzi rotacyjnych

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Samorząd Studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
Wydział Inżynierii
Wydział Nauk o Zdrowiu
O uczelni

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jest niepaństwową uczelnią wyższą, funkcjonującą na rynku od 2003 roku, kształcącą już blisko 600 studentów na studiach licencjackich i inżynierskich.

Uczelnia:
 • studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku,

 • absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy, potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,

 • pracownikom uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wsparcie realizacji badań naukowych,

 • społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu, nauki i kultury.W ostatnich latach uczelnia aktywnie włączyła się w obszar współpracy i wymiany międzynarodowej. W zakresie dydaktyki współpraca odbywała się w ramach programu Socrates Erasmus.
Realizując obrany tor polityki uczelni planowane jest uczestnictwo w programie Jean Monnet, jak również kontynuacja procesu wymian i praktyk w ramach programu Erasmus i Leonardo da Vinci. Rozważane jest też uczestnictwo w projekcie typu Virtual Campus.

Jest to istotny fragment działalności uczelni, a jego realizowanie wymaga podpisania umów bilateralnych z partnerami zagranicznymi. Mając ten fakt na uwadze uczelnia dąży do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej poprzez otwarcie nowych kierunków studiów oraz dołączenie do programu studiów zajęć prowadzonych w języku angielskim.
Odnosząc się do polityki Unii Europejskiej dotyczącej walki ze wszelkiego rodzaju uprzedzeniami w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia tworzone są integracyjne grupy, do których przydzielani są studenci bez względu na narodowość, rasę, poglądy, płeć czy stan zdrowia.
W celu zapewnienia wysokiej jakości procesów wymiany międzynarodowej WSIiZ wprowadziła działania zmierzające do usprawnienia procedur z nią związanych. Na wszystkich kierunkach studiów wprowadzony został Europejski System Transferu Punktów - ECTS. Wybór uczelni partnerskiej odbywa się na podstawie analizy programu kształcenia uczelni przyjmującej, ustalając na tej podstawie możliwość uzyskania zaliczenia okresu studiów. Przed podpisaniem bilateralnej umowy, strony ustalają liczbę wyjazdów/przyjazdów studentów i/lub pracowników uczelni oraz długość pobytu.

Studenci są rekrutowani na podstawie złożonego podania, osiągniętych wyników w nauce oraz przygotowania językowego. Dla wyselekcjonowanych kandydatów opracowywany jest program studiów przy współpracy z uczelnią partnerską. Najpóźniej na tydzień przed wyjazdem podpisywana jest umowa między uczelnią a studentem, w której zawarte są warunki zaliczenia semestru nauki oraz wysokość przyznanego stypendium.

Wysokość stypendium zależna jest od skali wyjazdów, ale zawsze w przedziałach sugerowanych przez Agencję Narodową. Planowane jest organizowanie specjalistycznych kursów językowych dla studentów wyjeżdżających oraz intensywne kursy językowe języka polskiego i angielskiego dla studentów przyjezdnych.

WSIiZ nie posiada własnego akademika, jednak uczelnia zobowiązuje się dokonać wszelkich starań, aby studentom odwiedzającym zapewnić pobyt i naukę w dobrych warunkach i w przyjaznym środowisku. Każdy student odwiedzający WSIiZ może liczyć na ciepłe przyjęcie ze strony studentów naszej uczelni. W działaniach tych uczelnię będzie wspierać studencka organizacja ESN.

Wymiana międzynarodowa to również wymiana nauczycieli akademickich. Biorąc pod uwagę kwalifikacje kandydata, przed wyjazdem uzgadniany jest program zajęć na minimum 8 godzin wykładowych, które muszą być zrealizowane maksymalnie w dwa tygodnie. Przyznawana stawka stypendium jest ustalana zgodnie z zaleceniami Agencji Narodowej.

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania prowadzi Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego, który przy współpracy z Biurem Współpracy Międzynarodowej zajmuje się organizacją praktyk zagranicznych dla studentów WSIiZ. Wybór instytucji, w której student mógłby odbyć praktykę, analizowany jest na podstawie zakresu obowiązków ewentualnego praktykanta, który to zakres powinien być skorelowany z kierunkiem studiów. W tym celu, przed podpisaniem umowy między uczelnią a instytucją przyjmującą praktykantów, prowadzone są negocjacje prowadzące do ustalenia programu praktyk. Rekrutacja studentów na praktyki odbywa się na podstawie analizy osiągniętych wyników i przygotowania językowego oraz kryteriów dodatkowych narzuconych przez instytucję przyjmującą, a które wyszczególnione są w umowie między stronami. Studentom przyznawane jest stypendium w wysokości zależnej od liczby zakwalifikowanych osób, ale w przedziale określonym przez Agencję Narodową. Czas trwania praktyki został określony na minimum 15 tygodni. W umowie między instytucjami sugeruje się wyznaczenie osoby - opiekuna studenta, która monitorowałaby przebieg realizacji programu praktyk, w celu wystawienia przez przedsiębiorstwo dokumentu potwierdzającego realizację tego programu.

Adnotacja o zrealizowaniu programu praktyk jest umieszczana w suplemencie do dyplomu ukończenia Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania.

Dopuszczalne jest połączenie praktyki z wyjazdem na studia do uczelni partnerskiej w ramach wymiany międzyuczelnianej.

Kosmetologia_studia_II_st.jpg
Misja

Misją Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów poprzez realizację programów studiów uwzględniających potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego oraz kulturalnego.

Uczelnia dąży do tego, by tworzone i prowadzone przez nią programy kształcenia odpowiadają nowoczesnej koncepcji kształcenia zakładającej lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych uczelni.

Nieprzerwany rozwój WSIiZ pozwala na elastyczne dostosowywanie Uczelni do zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych, technologicznych, czy też naukowych, stąd też szczególną misją uczelni jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy określeniu i realizacji jej zadań w oparciu o filozofię Total Quality Management.

Koncepcja kształcenia przyjęta w WSIiZ uwzględnia dynamikę zmian zachodzących w gospodarce wolnorynkowej w Polsce i Europie skutkującą wzrostem zapotrzebowania na kadrę zdolną do wykonywania najbardziej poszukiwanych zawodów. Profil nauczania w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia odniesiony do kilku obszarów kształcenia realizuje większą przejrzystość, dostępność i jakość zdobywanych kwalifikacji zgodnie z koncepcją Krajowych Ram Kwalifikacji.

Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych w Uczelni kierunkach jest osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi


Współpraca międzynarodowa

W ostatnich latach uczelnia aktywnie włączyła się w obszar współpracy i wymiany międzynarodowej. W zakresie dydaktyki współpraca odbywała się w ramach programu Socrates Erasmus. Realizując obrany tor polityki uczelni planowane jest uczestnictwo w programie Jean Monnet, jak również kontynuacja procesu wymian i praktyk w ramach programu Erasmus i Leonardo da Vinci. Rozważane jest też uczestnictwo w projekcie typu Virtual Campus.

Jest to istotny fragment działalności uczelni, a jego realizowanie wymaga podpisania umów bilateralnych z partnerami zagranicznymi. Mając ten fakt na uwadze uczelnia dąży do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej poprzez otwarcie nowych kierunków studiów oraz dołączenie do programu studiów zajęć prowadzonych w języku angielskim.

W celu zapewnienia wysokiej jakości procesów wymiany międzynarodowej Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia wprowadziła działania zmierzające do usprawnienia procedur z nią związanych. Na wszystkich kierunkach studiów wprowadzony został Europejski System Transferu Punktów - ECTS.

Wysokość stypendium zależna jest od skali wyjazdów, ale zawsze w przedziałach sugerowanych przez Agencję Narodową. Planowane jest organizowanie specjalistycznych kursów językowych dla studentów wyjeżdżających oraz intensywne kursy językowe języka polskiego i angielskiego dla studentów przyjezdnych.

WSIiZ nie posiada własnego akademika, jednak uczelnia zobowiązuje się dokonać wszelkich starań, aby studentom odwiedzającym zapewnić pobyt i naukę w dobrych warunkach i w przyjaznym środowisku. Każdy student odwiedzający WSIiZ może liczyć na ciepłe przyjęcie ze strony studentów naszej uczelni. W działaniach tych uczelnię będzie wspierać studencka organizacja ESN.

Wymiana międzynarodowa to również wymiana nauczycieli akademickich. Biorąc pod uwagę kwalifikacje kandydata, przed wyjazdem uzgadniany jest program zajęć na minimum 8 godzin wykładowych, które muszą być zrealizowane maksymalnie w dwa tygodnie. Przyznawana stawka stypendium jest ustalana zgodnie z zaleceniami Agencji Narodowej


WSIiZ - Uczelnią Liderów

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie certyfikat "Uczelnia Liderów".uczelnia_liderow.jpg

Uzyskanie certyfikatu "Uczelnia Liderów" oznacza, że nasza uczelnia stara się kształcić liderów - absolwentów kreatywnych, twórczych, innowacyjnych, wyróżnia się na tle innych uczelni jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy, dba o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowuje ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągnąć w przyszłości sukcesy zawodowe, stara się wcielać w życie idee uczelni przedsiębiorczej i społecznie odpowiedzialnej, inwestuje we współpracę zw swoim otoczeniem społecznym, a także podejmuje działania w kierunku rozwijania wśród studentów postaw pro-przedsiębiorczych.Akademickie Centrum Kosmetologii

Miejsce w którym przenikają się aspekty związane z szeroko pojętą dziedziną nauk o zdrowiu.

Akademickie Centrum Kosmetologii działa pod patronatem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia oraz zaufanych marek kosmetycznych: Peggy Sage i dr Belter. Zapraszamy do zapoznania się z opisem zabiegów oraz cenami

Przewidziano trzy podstawowe zakresy funkcjonowania Akademickiego Centrum Kosmetologii:

1. Usługowy - diagnostyczno-kosmetologiczny. ACK funkcjonuje jako specjalistyczny gabinet świadczący usługi z zakresu szeroko pojętej pielęgnacji twarzy, dłoni, stóp, makijażu m.in.:
 • profesjonalna diagnostyka skóry
 • szeroka gama specjalistycznych programów pielęgnacyjnych
 • piękne spojrzenie - oprawa brwi i rzęs
 • lifting bez skalpela - fale radiowe
 • pielęgnacja dłoni i stóp
 • masaż
 • wizaż i stylizacja

Przewidziano wachlarz zabiegów dla różnego typu cery. Wszystkie zabiegi wykonywane są w oparciu o nowoczesną aparaturę oraz zaufane marki kosmetyczne: Peggy Sagge i dr Belter. Zabiegi w ACK na stałe objęte są 50% rabatem - na usługi podstawowe i 20% rabatem - na usługi z użyciem specjalistycznej aparatury.

2. Naukowo-badawczy - ACK będzie prowadzi badania z następujących obszarów:

 • obszar nauk o zdrowiu np. badania dotyczące kondycji skóry z uwzględnieniem podstawowej i specjalistycznej pielęgnacji czy wpływu czynników zewnętrznych na skórę, których grupa zostanie określona na etapie badań,
 • oceny działalności gabinetów kosmetycznych na wybranym obszarze (badanie jakości wykonywanych usług czy obsługi klienta w salonach kosmetycznych),
 • zarządzanie salonem kosmetologicznym - w perspektywie czasu badania mają zostać rozszerzone o procedury związane z ewidencjonowaniem pacjentów, tworzeniem oraz przechowywaniem dokumentacji zabiegowej i pozabiegowej, tworzeniem grafików okresowych pracy gabinetu obejmujące system informatyczny stworzony przez Uczelnię.

3. Edukacyjno-szkoleniowy - w ACK będą mogły odbywać się:

 • ćwiczenia z przedmiotów: kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetologia upiększająca, kosmetologia lecznicza, nowoczesna aparatura w kosmetologii dla dyplomowanych kosmetyczek, które zajęcia w laboratorium kosmetologicznym chcą rozliczać indywidualnie w trakcie roku akademickiego.
 • szkolenia i pokazy:
 • organizowane przez współpracujące z Uczelnią partnerskie firmy kosmetyczne, gdzie wymagane są warsztaty prowadzone w małych grupach bądź indywidualnie
 • indywidualne usługi szkoleniowe, które ACK będzie świadczyło na zamówienie np. z aparatury kosmetycznej, czy wykonywania autorskich zabiegów kosmetologicznych
 • praktyki zawodowe - w ramach działalności ACK studenci będą mogli odbywać obowiązkową praktykę zawodową w wymiarze godzin i zakresie tematycznym określonym w Regulaminie. Praktyk odpowiednio dla danego typu studiów.

Mapa

Wybrany film z YouTube


« powrót - Uczelnie