Łódź, Polska

Uczelnia Nauk Społecznych

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Obrona cywilna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej
Pedagogika
Animacja kultury i wypoczynku
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
Metodyka kształcenia zdalnego i hybrydowego
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
Resocjalizacja i socjoterapia
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
Trening interpersonalny i mediacje

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Resocjalizacja i socjoterapia
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju
Psychologia
Psychologia kliniczna z psychoterapią
Psychologia wspomagania rozwoju człowieka w cyklu życia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa
Cyberbezpieczeństwo i ochrona informacji niejawnych
Zarządzanie kryzysowe
Pedagogika
Edukacja dorosłych z tutoringiem
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
Pedagogika zdrowia z psychoterapią
Resocjalizacja i socjoterapia
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Coaching i mentoring - akademia trenera
Cyberbezpieczeństwo
Doctor of Business Administration
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia
Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne
Logopedia
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
Organizacja i zarządzanie w oświacie
Pedagogika korekcyjna - terapia pedagogiczna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa
Psychodietetyka
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
Psychologia mediów i reklamy
Psychologia sportu
Psychologia transportu
Psychologia w biznesie
Psychotraumatologia
Seksuologia kliniczna
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym

MBAwięcej »
Executive Master of Business Administration

Kursy, szkoleniawięcej »
Diagnoza funkcjonalna ucznia z orzeczeniem - kurs doskonalący - blok I
Diagnoza funkcjonalna ucznia z orzeczeniem - kurs doskonalący - blok II
Dobrostan nauczycieli
Jak przygotować program poprawy efektywności kształcenia
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w klasie
Self-regulation dla specjalistów - blok I
Self-regulation dla specjalistów - blok II
Sensomotoryka nie tylko dla smyka (zajęcia wykładowo-warsztatowe)
Skuteczna komunikacja z rodzicami - wskazówki do pracy z trudnymi rodzicami
Szkolenia Rad Pedagogicznych
Terapia behawioralna - kurs doskonalący - blok I
Terapia behawioralna - kurs doskonalący - blok II
Terapia ręki - kurs kwalifikacyjny I i II stopień
Terapia ręki. Kurs kwalifikacyjny III stopnia
Tik w edukacji i terapii pedagogicznej - warsztaty
TUS - kurs doskonalący
Tworzenie programów profilaktycznych dotyczących różnorodnych uzależnień
Wychowanie do wartości - kształcenie postaw obywatelskich i patriotycznych
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier UNS

Organizacje studenckiewięcej »
Samorząd Studencki UNS

Inne ośrodki
Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w Nowym TarguNowy Targ
Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w RzeszowieRzeszów
O uczelni

O_Uczelni.jpg

Uczelnia Nauk Społecznych prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, magisterskich oraz studiach podyplomowych o profilu praktycznym, pozwalającym na rozwijanie wiedzy stosowanej oraz praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, zmierzających do przygotowania studentów i słuchaczy do pracy zespołowej oraz projektowej. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną kadrę dydaktyczno-naukową oraz doświadczonych praktyków z danego obszaru kształcenia.

Oferta studiów na prowadzonych kierunkach budowana jest w oparciu o aktualne trendy edukacyjne oraz realne potrzeby, tak aby kierunki kształcenia, umożliwiały zdobycie kwalifikacji kluczowych z punktu widzenia aktualnych potrzeb rynku pracy. Uczelnia Nauk Społecznych koncentruje swoje działania na poszerzaniu oferty kształcenia oraz ciągłym jej doskonaleniu.

Dlaczego warto nas wybrać?
 • Profesjonalna kadra

Doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz praktycy, specjaliści w swoich dziedzinach.

 • Kameralna atmosfera

Dla nas ważny jest każdy Student i wzajemne relacje

 • Praktyczny profil studiów

Zdobywasz wiedzę, ale przede wszystkim kluczowe umiejętności i kompetencje

 • Dogodna forma

Studia wspomagane metodami i technikami kształcenia na odległość


Realizacja studiów

Student może wybrać:

STUDIA TRADYCYJNE (stacjonarne) - zajęcia są realizowane podczas 15 dni zjazdowych w semestrze (wybrane soboty i niedziele)

STUDIA E-LEARNINGOWE (niestacjonarne) - zajęcia są realizowane w formie e-learningowej (poprzez Platformę E-learningową UNS) połączonej z tradycyjnymi zajęciami dydaktycznymi - w każdym semestrze podczas maksymalnie czterech weekendowych zjazdów w Łodzi.


Rekrutacja

Możesz zapisać się na studia nie wychodząc z domu

W trosce o Wasz czas uprościliśmy procedurę rekrutacyjną. Wystarczy, że wykonasz kilka kroków:

 1. Zarejestruj się on-line (https://wu.uns.lodz.pl/Rekrutacja/Logowanie)
 2. Pobierz, wypełnij i podpisz kwestionariusz osobowy
 3. Pobierz, wypełnij i podpisz druk studenckiego ślubowania
 4. Pobierz i podpisz 2 egzemplarze umowy
 5. Przygotuj:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis świadectwa dojrzałości - do wglądu przy pierwszej wizycie w Rektoracie)
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu - patrz wyżej)
 • 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • 4 koperty ze znaczkami (4 x 4,10 zł) i adresem zwrotnym kandydata
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł) i opłaty za legitymację studencką (22 zł) na rachunek bankowy z dopiskiem "opłaty rekrutacyjne"
 1. Wszystkie dokumenty z punktów 2-5 włóż w kopertę i wyślij (lub przywieź osobiście) na adres:

Uczelnia Nauk Społecznych
Biuro Rekrutacyjne
ul. Kamińskiego 21
90-229 Łódź

Po sprawdzeniu dokumentów skontaktujemy się z Tobą - powiemy co dalej i prześlemy wszystkie informacje konieczne by móc w pełni skorzystać z możliwości studiowania w UNS.


Kontakt

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi

BIURO REKRUTACYJNE
Łódź, Kamińskiego 21
tel. 42 232 74 99

rekrutacja@uns.lodz.pl

PN - PT 8.00 - 15.30
SB 9.00 - 13.30

https://www.uns.lodz.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/Uczelnia.Nauk.Spolecznych
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsFHOfrMy3SjQrU1SuLxUmA
Twitter : https://twitter.com/StudiaUNS

Mapa

Wybrany film z YouTube

boks_220.gif
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności