Częstochowa, Polska

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Analityka i kreatywność społeczna
Coaching i procesy doradcze
Diagnozy i konsulting społeczny
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo państwa
Biotechnologia
Agrobiotechnologia
Browarnictwo i napoje fermentowane
Chemia
Drug ChemistryStudia w języku angielskim
Chemia leków
Nauczycielska
Dietetyka
Dziennikarstwo i kultura mediów
Dziennikarstwo internetowe
Media regionalne
Edukacja w zakresie sztuk plastycznych
Grafika
Komunikat wizualny
Nauczycielska
Rzeźba
Edukacja w zakresie sztuki muzycznej
Nauczycielska
Ekonomia
Ekonomia sektora publicznego
Przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej
Filologia angielska
Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
Tłumaczenia i języki specjalistyczne
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/francuskim/rosyjskim
Filologia germańska
Język niemiecki w obszarach zawodowych
Język niemiecki zawodowy z językiem angielskim
Język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim
Nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego)
Tłumaczenia i języki specjalistyczne
Filologia polska
Filozofia
Filozofia nauczycielska
Filozofia teoretyczna
Filozofia z komunikacją społeczną
Fizyka
Akustyka i realizacja dźwięku
Nanotechnologia
Nauczanie fizyki i przyrody (nauczycielska)
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
Fotografia użytkowa
Kreacja przekazu autorskiego
Grafika
Grafika użytkowa
Grafika warsztatowa
Historia
Antropologia historyczna
Archiwistyczna
Historia narodów słowiańskich
Militaroznawstwo
Nauczycielska
Iberoznawstwo
Kulturoznawcza
Turysyka
Język niemiecki w obrocie gospodarczym (kształcenie od podstaw)
Kształcenie z rozszerzonym językiem angielskim
Kształcenie z rozszerzonym językiem francuskim
Kosmetologia
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa
Kultura w mediach i komunikacji
Biometria i informatyka śledcza
Chemia w kryminalistyce
Malarstwo
Malarstwo i multimedia
Matematyka
Analiza danych
Muzyka w przestrzeni publicznej
Animacja artystyczna
Muzyka estradowa
Pedagogika
Doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
Terapia pedagogiczna
Pedagogika międzykulturowa z mediacją
Pielęgniarstwo
Politologia
Europejska
Społeczno-polityczna
Praca socjalna
Case management
Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorych
Praca z rodziną
Psychoprofilaktyka
Rachunkowość i podatki
Turystka i rekreacja
Obsługa ruchu turystycznego
Turystyka aktywna i specjalistyczna
Wychowanie fizyczne
Nauczycielska
Specjalność w sporcie
Trener profilaktyki zdrowia

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Filologia polska
Edytorsko-redaktorska
Film i realizacja obrazu filmowego
Nauczycielska
Informatyka
Software EngineeringStudia w języku angielskim
Grafika komputerowa
Inżynieria oprogramowania
Technologie internetowe
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały - studia dualneStudia dualne
Desing i wzorownictwo przemysłowe
Nano - i bioinnowacje w materiałach
Virtual PrototypingStudia w języku polskim i angielskimStudia w języku polskim i angielskim
Inżynieria bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Inżynieria multimediów
Film i montaż obrazu filmowego
Realizacja obrazu
Reżyseria dźwięku

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja ochrony i kontroli prawnej
Administracja samorządowa
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo militarne
Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa
Biotechnologia
Biotechnologia żywności
Mikrobioanalityka
Chemia
Drug ChemistryStudia w języku angielskim
Chemia leków
Nauczycielska
Dziennikarstwo i kultura mediów
Dziennikarstwo radiowe i prasowe
Rzecznik prasowy i specjalista PR
Edukacja w zakresie sztuk plastycznych
Kreacja wizualna
Edukacja w zakresie sztuki muzycznej
Nauczycielska
Ekonomia
Filologia angielska
Językoznawstwo teoretyczne i stosowane
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa
Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
Tłumaczenia i języki specjalistyczne
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim
Filologia germańska
Językoznawstwo teoretyczne i stosowane
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa
Nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego)
Tłumaczenia i języki specjalistyczne
Filologia polska
Dziennikarska
Edytorsko-redaktorska
Nauczycielska
Promocja literatury
Filozofia
Filozofia nauczycielska
Filozofia nowych mediów
Filozofia teoretyczna
Fizyka
Akustyka i układy audio
Nanofizyka i nanomateriałyStudia w języku polskim i angielskimStudia w języku polskim i angielskim
Nauczanie fizyki i przyrody (nauczycielska)
Grafika
Grafika użytkowa
Grafika warsztatowa
Historia
Antropologia historyczna
Archiwistyczna
Historia narodów słowiańskich
Militaroznawstwo
Nauczycielska
Informatyka
Grafika komputerowa
Programowanie
Inżynieria bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo środowiska
Bezpieczeństwo techniczne
Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji
Kosmetologia
Kultura w mediach i komunikacji
Film i nowe media w komunikacji kulturowej
Teatr i promocja kultury widowisk
Malarstwo
Malarstwo i klasyczne techniki malarskie
Malarstwo w architekturze
Matematyka
Pedagogika
Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza
Coaching kariery z doradztwem
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna moduł A (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia o tej samej specjalności)
Geragogika
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu
Pielęgniarstwo
Politologia
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
Polityka i wielokulturowość
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna
Turystka i rekreacja
Gospodarka turystyczna
Zarządzanie eventami
Wychowanie fizyczne
Nauczycielska
Specjalność w sporcie
Trener personalny
Trener profilaktyki zdrowia
Żywienie człowieka i dietetyka

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Podwójny dyplomwięcej »
Biotechnologia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Chemia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Ekonomia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Fizyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Informatyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Matematyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Praca socjalna z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Antona Makarenki w Sumach
Praca socjalna z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Turystyka i rekreacja z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Wychowanie fizyczne z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i jakość żywności
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Doradztwo zawodowe
Edukacja filozoficzno-etyczna
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Fotografia
Logopedia
Medycyna estetyczna dla lekarzy
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Neurologopedia
Ochrona danych osobowych
Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika tańca
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
Podatki i doradztwo podatkowe
Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do
Podyplomowe Uzupełniające Studia Diagnozy i Terapii Logopedycznej
Programowanie i bazy danych
Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym
Psychologia stosowana w bezpieczeństwie narodowym
Terapia pedagogiczna z arteterapią
Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią
Tradycje kulturowe regionu
Tyflopedagogika
Tyflopedagogika z pismem punktowym Braille'a
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja uczniów z ASD (autyzm dziecięcy HFA, zespół Aspergera)
Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej
Wiedza o społeczeństwie
Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
Wychowanie fizyczne
Zamówienia publiczne w teorii i praktyce
Zarządzanie jednostkami publicznymi
Zarządzanie placówką oświatową
Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Akademikiwięcej »
D.S. "Skrzat"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Prawa i Ekonomii
Wydział Sztuki
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie to jedna z największych uczelni w regionie, która cieszy się  50-letnim stażem w gronie polskich publicznych szkół wyższych. Oferuje  bezpłatne studia w dziedzinach: nauk chemicznych nauk: fizycznych, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki oraz sztuk muzycznych.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie:
- posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo dydaktyczną,
- dorobek naukowy pracowników  owocuje nowoczesnymi rozwiązaniami i innowacjami, nowymi technologiami i  patentami,
- wdraża i upowszechnia nowoczesne metody kształcenia takie jak tutoring, kształcenie on-line, studia dualne,
- współpracuje z uczelniami polskimi oraz kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami naukowymi na całym świecie,
- z sukcesami uczestniczy w licznych konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższe, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań I Rozwoju i uzyskuje pokaźne fundusze na realizację projektów,
- zajmuje wysokie miejsce w konkursach związanych z ubieganiem się o fundusze na realizacje projektów finansowanych ze środków europejskich,
- osiąga wysokie wskaźniki cytowań artykułów naukowych rejestrowanych w uznanych bazach jak Web of Knowledge i Scopus.
- posiada własną bibliotekę, wydawnictwo, ośrodek sportowy, nowoczesną infrastrukturę, akademik, planetarium, laboratoria.
 
Nadrzędnym celem Uczelni jest wykształcenie absolwentów, którzy opuszczając mury Uniwersytetu będą fachowo i odważnie budowali swoją zawodową przyszłość.
Strona www uczelni: www.ujd.edu.pl

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności