Kraków, Polska

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: publiczne

Drodzy Maturzyści,
w związku z trwającą pandemią nie możemy się z Wami spotkać osobiście, ale mamy nadzieję, że ta kilkuminutowa prezentacja pozwoli Wam trochę lepiej poznać naszą uczelnię.

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
International SecurityStudia w języku angielskim
Administracja
Architektura informacji
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudia online
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo zdrowotne
Biologia
Biologia (nauczycielska)
Biologia z modułem chemia (nauczycielska)
Design
Digital Design
Dziennikarstwo
Dziennikarstwo w nowych mediach
Edukacja medialna i kompetencje cyfrowe
Psychologia mediów i komunikowanie wizerunkowe
Ekonomia społeczna
Etyka – mediacje i negocjacje
Filologia angielska
Filologia germańska
Język niemiecki w biznesie
Metodyka nauczania języka niemieckiego (nauczycielska)
Metodyka nauczania języka niemieckiego z modułem biznesowym (nauczycielska)
Filologia hiszpańska
Języki specjalistyczne i tłumaczenia
Filologia polska
Edytorstwo
Komunikacja społeczna i medialna
Nauczycielska (polonistyczna)
Filologia romańska
Filologia romańska z językiem hiszpańskim
Filologia romańska z językiem włoskim
Język francuski stosowany
Nauczycielska
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska z językiem angielskim
Filologia rosyjska z językiem francuskim
Filologia rosyjska z językiem hiszpańskim
Przekładoznwcza
Filologia ukraińska
Filologia ukraińska z językiem francuskim
Filologia ukraińska z językiem hiszpańskim
Filologia ukraińska z językiem niemieckim
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Filologia włoska
Język włoski stosowany
Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii
Fizyka
Fizyka z informatyką (nauczycielska)
Geografia
Geografia fizyczna
Geografia regionalna Ameryki Łacińskiej
Geografia z podstawami przedsiębiorczości (nauczycielska)
Geografia z przedsiębiorczością (nauczycielska)
Geografia z przyrodą (nauczycielska)
Geografia z wiedzą o społeczeństwie (nauczycielska)
Geoinformacja
Geomonitoring
Geoturystyka
Przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna
Zarządzanie środowiskiem geograficznym
Geopolityka
Grafika
HistoriaStudia online
Antropologia historycznaStudia online
Historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)Studia online
Kognitywistyka
Komunikacja wizualna
Kryminalistyka
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logopedia
Malarstwo
Matematyka
Matematyka nauczycielska
Matematyka uniwersalna
Muzealnictwo oraz biznes w dziedzictwie kulturowymStudia online
Pedagogika
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
Społeczno-opiekuńcza
Polityka społeczna
Praca socjalna
Asystent rodziny
Organizator pomocy instytucjonalnej
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Sztuka i edukacja
Animacja kultury
Nauczycielska
Sztuka i media
Turystyka historyczna i muzealnictwo
Turystyka i rekreacja
Animacja w turystyce i rekreacji
Geoturystyka
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce
Przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznej
Przedsiębiorczość w turystyce
Turystyka biznesowa
Turystyka kulturowa
Turystyka międzynarodowa
Turystyka przygodowa
Turystyka w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie w służbach społecznych
Asystentura medyczna
Ubezpieczenia społeczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bioinformatyka
Edukacja techniczno-informatyczna
Informatyka stosowana w technice
Inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcji
Technika z informatyką (nauczycielska)
Gospodarka przestrzenna
Geoinformacja
Gospodarka odnawialnymi źródłami energii
Gospodarka przestrzenna obszarów miejskich
Przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej
Rozwój lokalny i regionalny
Zarządzanie środowiskiem geograficznym
Informatyka
Administracja systemami informatycznymi
Multimedia i technologie internetowe
Inżynieria bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowych
Bezpieczeństwo technologii informacyjnych
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii
Zarządzanie środowiskiem geograficznym

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
Logopedia
Terapia pedagogiczna
Wczesne wspomaganie rozwoju
Prawo
Psychologia
Psychologia edukacyjna
Psychologia kliniczna
Psychologia i biologia zwierząt

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja sektora prywatnego
E-administracja
Koordynator polityk publicznych
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudia online
Art & design
Art
Design
Art & science
Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo informacyjne
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa z wychowaniem fizycznym
Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
Biologia
Biologia laboratoryjna
Biologia środowiskowa (nauczycielska)
Biologia z chemią (nauczycielska)
Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
Dziennikarstwo przyrodnicze
Nowe media w life science
PR i komunikowanie wizerunkowe w life science
Dziennikarstwo społeczne
Nowe media w social science
PR i komunikowanie wizerunkowe w social science
Edukacja techniczno-informatyczna
Informatyka stosowana w technice
Technika z informatyką (nauczycielska)
Technologie internetowe i multimedialne
Ekonomia społeczna
Biznes społecznie odpowiedzialny
Menedżer społeczny
Etyka – mediacje i negocjacje
Filologia angielska
Nauczycielska
Filologia germańska
Nauczycielska
Nauczycielska z modułem translatorycznym
Przekład w biznesie
Filologia hiszpańska
Komunikacja międzykulturowa
Nauczycielska
Filologia polska
Edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymi
Komunikacja społeczna – reklama i public relations
Nauczycielska z nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego
Filologia romańska
Język francuski stosowany
Nauczycielska
Filologia rosyjska
Nauczycielska
Przekładoznwcza
Filologia włoska
Nauczycielska
Tłumaczenia specjalistyczne
Fizyka
Fizyka z informatyką (nauczycielska)
Geografia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Geografia z podstawami przedsiębiorczości (nauczycielska)
Geografia z przyrodą (nauczycielska)
Geografia z wiedzą o społeczeństwie (nauczycielska)
Nauki o Ziemi i środowisku
Geopolityka
Gospodarka przestrzenna
Grafika
Historia
Antropologia historyczna
Historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)
Informatyka
Administracja systemami informatycznymi
Multimedia i technologie internetowe
Inżynieria bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo pracy
Bezpieczeństwo techniczne
Kryminalistyka
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Coach medialny
Menedżer i animator kultury
Logopedia
Malarstwo
Matematyka
Matematyka nauczycielska
Matematyka uniwersalna
Media content & creative writing
Odnowa biologiczna
Pedagogika
Edukacja dorosłych z coachingiem (nauczycielska)
Resocjalizacja z penitencjarystyką (nauczycielska)
Społeczno-opiekuńcza i terapia pedagogiczna (nauczycielska)
Polityka społeczna
Praca socjalna
Koordynator pomocy postpenitencjarnej
Organizator usług społecznych
Praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową
Praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną
Socjologia
Kryminologia i dezorganizacja społeczna
Socjologia biznesu i zarządzania
Stosunki międzynarodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe i polityka zagraniczna
Dyplomacja publiczna
Studia europejskie
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
Sztuka i edukacja
Animacja kultury
Edukacja artystyczna (nauczycielska)
Sztuka współczesna
Turystyka i rekreacja
Przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznej
Turystyka biznesowa
Turystyka kulturowa
Turystyka przygodowa
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
Zarządzanie w służbach społecznych
Aktywizacja i readaptacja społeczna
Zarządzanie kryzysem w rodzinie

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki fizyczne
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o polityce i administracji
Nauko o Ziemi i środowisku
Pedagogika
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Studia podyplomowewięcej »
Administracja samorządowa
Archikultura – edukator architektoniczny
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Arteterapia z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim
Biologia molekularna z elementami biotechnologii
Biologia w terenie
Cyfrowa edukacja językowaStudia online
Cyfrowy tłumacz — nowe technologie w przekładzieStudia online
Diagnostyka samochodów elektrycznych i hybrydowych
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
Dobrostan psów i kotów. Praktyka. Etyka. Prawo
Dyplomacja publiczna
E-Nauczyciel
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu
Edukacja integracyjna i włączająca
Edytorstwo
Etyka dla nauczycieli
European Management
Geografia
Geoinformacja w edukacji
Geopolityka: Historia i Współczesność
Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli
Historia
Historia i wiedza o społeczeństwie
Kompetencje przyszłości i coaching
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna
Logopedia
Marketing i kreatywna reklama
Matematyka
Mediacje i negocjacje
Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Nauczanie biologii w szkole podstawowej
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnychStudia online
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Neurologopedia
Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego
Obsługa włoskojęzycznego klienta biznesowego
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych)
Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym (Inspektor Ochrony Danych)
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna
Podyplomowe studia prawa Unii Europejskiej
Prawo dla urzędników nieprawników
Prawo inwestycyjno-budowlane
Przedsiębiorczość
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
Przyroda
Przywództwo w zarządzaniu z elementami coachingu
Rynek sztuki współczesnejStudia online
Rzecznik prasowy organizacji i instytucji
Socjoterapia
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego
Techniki w neurodiagnostyce i neuroterapii
Terapia pedagogiczna
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Pedgogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny)
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Spraw Społecznych)
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza i profilaktyka
Zagadnienia teorii i praktyki legislacji
Zamówienia publiczne
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk o Polityce i Administracji)
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk Technicznych)
Zarządzanie w służbach społecznychStudia online
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL)

Kursy, szkoleniawięcej »
Akademia WordPressa
Asertywność na co dzień
Co powinniśmy wiedzieć o potencjalnym kliencie (1): jak ludzie percypują, czytają i zapamiętują inofrmacje
Co powinniśmy wiedzieć o potencjalnym kliencie (2): poznanie społeczne i emocje
Co powinniśmy wiedzieć o potencjalnym kliencie (3): podejmowanie decyzji i błędy poznawcze
Ćwiczenia terenowe z przedsiębiorczości
Dawne Techniki Malarskie
Diagnoza i terapia dzieci FASD i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi
Diagnoza i terapia dzieci z FASD i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi
Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
Elementy Euklidesa i historyczne źródła geometrii szkolnej
Emocje i motywacje
Español mola - lengua coloquial (poziom B1)Studia online
Fakty i mity dziejów Polski po II wojnie światowej
Fizyka szkolna w doświadczeniach i pokazach
Geografia w szkole podstawowej: założenia programowe i innowacyjne strategie realizacji
Historia i teraźniejszość. Kurs doskonalący z zakresu historii najnowszej i problemów współczesnego świata
Hiszpański w biznesieStudia online
Hiszpański w turystyce (poziom B2) / Español de turismo (nivel B2) Studia online
Hiszpański: ciąg dalszy (poziom A2)
Hiszpański: decydujące starcie (poziom B2)Studia online
Hiszpański: na półmetku (poziom B1)Studia online
Hiszpański: nowy początek (poziom A1)Studia online
Hiszpański: ostateczna rozgrywka (poziom C1)Studia online
II Rzeczpospolita - państwo różnorodności gospodarczej, kulturowej, narodowej i ustrojowej
Intensywny kurs języka rosyjskiego
Intensywny kurs przygotowujący dla kandydatów spoza Unii Europejskiej na studia I-go stopnia na kierunku Filologia GermańskaStudia online
Intensywny kurs włoskiego dla wyjeżdżających do Włoch (A1)
Jak czytać historię Ziemi ze skał? – zajęcia laboratoryjne i terenowe
Jak sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów wykorzystując MS Teams?
Jak uczyć o wulkanach? – zajęcia laboratoryjne, kameralne i terenowe
Jak utworzyć e-booka oraz umożliwić jego edycję przez uczniów? czyli o pracy grupowej w aplikacjach: Book Creator oraz Canva?
Język niemiecki – przygotowanie do egzaminu TELC DEUTSCH B1
Język niemiecki – przygotowanie do egzaminu TELC DEUTSCH B2
Język portugalski (poziom A1) / Língua portuguesa (nível A1)Studia online
Język portugalski (poziom A2) / Língua portuguesa (nível A2)Studia online
Język portugalski (poziom B1) / Língua portuguesa (nível B1)Studia online
Język portugalski (poziom B2) / Língua portuguesa (nível B2)Studia online
Język włoski dla duchowieństwa i osób konsekrowanych - profilowany kurs języka włoskiego z elementami terminologii kościelnej (poziom A1-A2)
Komunikacja interpersonalna
Korespondencja handlowa w j. rosyjskim (poziom B2) / Деловая корреспонденция на руlStudia online
Korporacje i ich znaczenie w gospodarce światowej
Korporacje i ich znaczenie w gospodarce światowej, krajowej i lokalnej
Kurs doskonalący dla nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa w zakresie nauczania i udzielania pierwszej pomocy
Kurs dziennikarski
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców
Kurs języka rosyjskiego
Kurs językowy Język włoski w przedsiębiorstwie (A2-B1)
Kurs Pisania Ikon
Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na kierunki artystyczne
Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego (poziom podstawowy) zajęcia onlineStudia online
Kurs realioznawczo-adaptacyjny dla obcokrajowców planujących pobyt w Polsce
Kurs z zakresu biblioterapii (X edycja)
Kursy języka polskiego dla obcokrajowców
Kursy języka rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania
Kursy przygotowujące do egzaminów certyfikacyjnych z języka rosyjskiego na poziomie B2
Literacko-artystyczne lekcje on-line
Matematyka w działaniu - rola obiektów konkretnych w rozwijaniu matematycznego myślenia
Metody aktywizacji w nauczaniu matematyki na etapie formalnym (klasa VII-VIII szkoły podstawowej)
Metody aktywizujące w kształceniu podstaw przedsiębiorczości
Moduł Kształcenia Nauczycieli
Mowa ciała
MURALE. Warsztaty malarskie + spacery szlakiem krakowskiego malarstwa architektonicznego
Nauczanie języka obcego metodą narracyjną na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Nauczyciel języka polskiego wobec nowej Podstawy programowej w szkole podstawowej – założenia, dylematy, problemy realizacyjne
Negocjacje
Neuroedukacja
Neurologopeda w szkole rodzenia
Norma czy zaburzenie? Neurotypowy rozwój mowy dziecka od 2 do 6 roku życia
Nowatorskie strategie i narzędzia diagnozowania predyspozycji zawodowych uczniów szkoły podstawowej
Obserwacje i pomiary w nauczaniu geografii fizycznej
Odpady, gospodarka odpadami, surowcowe wykorzystanie odpadów
Podejmowanie decyzji
Podstawy badań ilościowych
Podstawy badań sondażowych
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Problematyka przemysłu i usług w kształceniu szkolnym
Programowanie w języku wizualnym Baltie - I moduł
Programowanie w oparciu o algorytmy matematyczne
Projektowanie graficzne z aplikacją Canva
Przejście od etapu konkretnego do etapu formalnego (kl. VII-VIII) w kształtowaniu pojęć i odkrywaniu matematycznych faktów
Przemysł 4.0: idea, podstawowe technologie, wpływ na rynek pracy
Przygotowanie do egzaminu doktorskiego z języka rosyjskiego
Przygotowanie do podstawowego i rozszerzonego egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego
Przykłady wykorzystania Technologii Informacyjnej w stawianiu hipotez o dowodzeniu
Przyroda w reformowanej szkole: założenia programowe i innowacyjne strategie realizacji
Psychologia sprzedaży dóbr i usług
Realizacja nowej podstawy programowej przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych
Rola błędów w nauczaniu matematyki
Rosyjska leksyka branżowa w praktyce: leksyka dziennikarska
Rosyjska leksyka branżowa w praktyce: leksyka ekonomiczna
Rosyjska leksyka branżowa w praktyce: leksyka komputerowa
Rosyjska leksyka branżowa w praktyce: leksyka prawnicza
Rozpoznawanie minerałów i skał – ćwiczenia laboratoryjne
Rozpoznawanie skamieniałości – ćwiczenia laboratoryjne i terenowe
Rozwijanie kompetencji afektywnych i matematycznych uczniów przejawiających trudności w uczeniu się matematyki
Rozwój koncepcji dowodu matematycznego od Euklidesa do Hilberta
Rynek pracy dobry Przemysłu 4.0
Skały w architekturze – zajęcia laboratoryjne i terenowe
Spotkania z kaligrafią rosyjską
Systemy Informacji Geograficznej z elementami teledetekcji
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznejStudia online
Szkolenie z zakresu wdrażania elementów programu edukacyjnego Izby Architektów RP „Kształtowanie przestrzeni” dla nauczycieli geografii szkół ponadpodstawowych
Sztuka, ekologia i aktywizm. „Błękitna manifestacja” Warsztat przygotowania happeningu w przestrzeni publicznej na przykładzie akcji: Modraszek Kolektyw i Siostry Rzeki
Świat mediów. Jak rozpoznać manipulacje
Techniki Ceramiczne
Tłumaczenie dokumentów księgowo-podatkowych w parze językowej niemiecki-polskiStudia online
Trening tłumacza (język rosyjski)
Uogólnianie jako jedna ze specyficznych aktywności matematycznych w nauczaniu na poziomie szkoły podstawowej
Uzależnienia medialne dzieci i młodzieży
Wakacyjny romans z hiszpańskim – intensywny kurs językowy A1Studia online
Wakacyjny romans z hiszpańskim – intensywny kurs językowy A2Studia online
WLB (Work Life Balance): w poszukiwaniu harmonii między pracą i niepracą
Wspieranie sprawności językowo-komunikacyjnej osób w wieku senioralnym
Współczesne badania normy i zaburzeń artykulacji
Współpraca logopedy z ortodontą
Z rosyjską ortografią za pan brat
Zajęcia terenowe z przyrody i geografii w reformowanej szkole
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dzieci i Rodziców

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
Chór Mieszany Educatus
Filozoficzne Koło Naukowe "Arche"
GR.UP'a - Grupa Grafików Projektantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Interdyscyplinarne Koło Naukowe "Apertum" UP
Koło Artystyczno-Naukowe Ekspresja Sceniczna
Koło Artystyczno-Naukowe studentów Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Koło Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego
Koło Naukowe "Rozwoju Zawodowego Nauczycieli"
Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej
Koło Naukowe Architektów Informacji
Koło Naukowe Doktorantów Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Koło Naukowe Germanistów
Koło Naukowe Informatyków
Koło Naukowe Inżynierów
Koło Naukowe Kwadrat
Koło Naukowe Studentów Instytutu Politologii UP
Koło Naukowe Studentów Psychologii UP w Krakowie Sensorium
Koło Naukowe Wspierania Rozwoju Dziecka
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Pedagogicznego
Samorząd Doktorantów
Samorząd Studentów
Sekcja Kryminologii Socjologicznego Koła Naukowego UP
Socjologiczne Koło Naukowe UP
Studenckie Koło Naukowe COOLturoznawcy
Studenckie Koło Naukowe Dialogu Międzykulturowego
Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa
Studenckie Koło Naukowe Ekotechników
Studenckie Koło Naukowe Follow UP
Studenckie Koło Naukowe Geografów
Studenckie Koło Naukowe Iberystów COrazón
Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki UP
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej
Studenckie Koło Naukowe Italianistów "Italianissimi"
Studenckie Koło Naukowe Nauczyciel z pasją
Studenckie Koło Naukowe Nauczycieli
Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów
Studenckie Koło Naukowe Polonistów
Studenckie Koło Naukowe Pozyton
Studenckie Koło Naukowe Przyrodników Biosfera
Studenckie Koło Naukowe Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka "Auxilium"
Studenckie Koło Naukowe Romanistów
Studenckie Koło Naukowe Rusycystów
Studenckie Koło Naukowe Wolontariatu
Studenckie Koło Naukowe Wspierania Osób z Autyzmem
Studenckie Koło Naukowe Wzornictwa PROTOTYP
Studenckie Naukowe Koło Dydaktyków
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe "Studencko-Nauczycielska Edukacja Cyfrowa" SNEC
Teatralne Studenckie Koło Naukowe Romanistów Entr'Acte
Wolontariat Studencki AGAPE

Akademikiwięcej »
DS „Atol”
DS „Krakowiak”
DS „Za Kolumnami”
DS „Zaułek”

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Sztuki

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Krakowie. Atuty naszego Uniwersytetu, to przede wszystkim wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna i bardzo dobre warunki studiowania (komfortowe domy studenckie, multimedialne sale wykładowe, nowoczesne pracownie komputerowe, doskonale wyposażone sale ćwiczeniowe i laboratoryjne oraz wysokie stypendia naukowe i socjalne).

Uczelnia oferuje ponad pięćdziesiąt kierunków studiów. Trzon stanowią kierunki związane z nauczaniem i wychowaniem dzieci, takie jak: Pedagogika, Pedagogika specjalna oraz przedszkolna i wczesnoszkolna, dzięki którym w prestiżowym rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” Uniwersytet od lat zyskuje tytuł najlepszej uczelni pedagogicznej w Polsce. W ofercie edukacyjnej uniwersytetu znajduje się również szereg studiów technicznych, inżynierskich i przyrodniczych. Inżynieria bezpieczeństwa, Fizyka, Odnowa biologiczna, Bioinformatyka, to tylko kilka przykładów kierunków niepedagogicznych jakie w ostatnich latach zostały zainaugurowane na UP.

Działając w oparciu o model kształcenia integralnego, Uczelnia łączy wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Nowoczesne kształcenie studentów opiera się m. in. na międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi z całej Europy (m. in. z Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji). W ramach programu Erasmus Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje z licznymi uczelniami partnerskimi. Ciekawą perspektywę stwarzają także zawarte między Uniwersytetem Pedagogicznym, a kilkom uczelniami z Europy tzw. porozumienia o wspólnym kształceniu, dzięki któremu istnieje szansa uzyskania dwóch dyplomów ukończenia studiów wyższych w tym samym czasie.

Do dyspozycji studentów Uniwersytet udostępnia nowoczesne zaplecze sportowe (m. in. pływalnię, siłownię, saunę, sale gimnastyczne, salę fitness). W ramach zajęć sportowych Ośrodek Wychowania Fizycznego daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka.

Uczelnia posiada również nowocześnie wyposażone obserwatorium astronomiczne na Suhorze (1000 m n.p.m.) w Gorcach, włączone do ogólnoświatowej sieci obserwatoriów astronomicznych.

Mapa

Informator - studia 2022/2023
informator_UP.jpg
 
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności