Kraków, Polska

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Architektura informacji
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo zdrowotne
Biologia
Chemia
Design
Digital Design
Dokumentacja i infobrokerstwoStudia online
Ekonomia społeczna
Etyka – mediacje i negocjacje
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Grafika
Historia
Kognitywistyka
Komunikacja wizualna
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logopedia
Malarstwo
Matematyka
Ochrona środowiska
Pedagogika
Politologia
Polityka społeczna
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Sztuka i edukacja
Sztuka i media
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie w służbach społecznych

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bioinformatyka
Edukacja techniczno-informatyczna
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Art & design
Bezpieczeństwo państwa
Biologia
Edukacja techniczno-informatyczna
Ekonomia społeczna
Etyka – mediacje i negocjacje
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Gospodarka przestrzenna
Grafika
Historia
Informatyka
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logopedia
Matematyka
Pedagogika
Politologia
Polityka społeczna
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
Sztuka współczesna
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki fizyczne
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o polityce i administracji
Nauki o Ziemi i środowisku
Pedagogika
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach pomocniczych
Administracja samorządowa
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
BIBLIOTKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Z MODUŁEM NAUCZYCIELSKIM
Cracoviana – miasto i region w turystyce
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
Druk 3 D, grafika, poligrafia cyfrowa dla nauczycieli
Druk 3D i komputerowe wspomaganie prac projektowych
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja techniczna
Edytorstwo
Etyczno-prawna podmiotowość zwierząt
Geografia
Geoinformacja w edukacji
Historia i wiedza o społeczeństwie
Informatyka
Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego
Innowacyjny biznes społecznie odpowiedzialny
Kreatywne nowe media w służbach społecznych
Leadership w edukacji i biznesie
Logopedia
MARKETING I NOWOCZESNA PROMOCJA
Matematyka
Mechatronika
Mediacje i negocjacje
Nauczanie fizyki w szkole podstawowej
Nauczanie Języka Angielskiego Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Neurologopedia
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych)
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca
Pedagogika specjalna – surdopedagogika
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna
Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Prawo dla urzędników nieprawników
Prawo inwestycyjno-budowlane
Prawo medyczne z zasadami deontologii i bioetyki zawodów medycznych
Prawo w kierowaniu szkołą i placówką oświatową
Prawo wykonawcze
Profesjonalny coaching
Przedsiębiorczość
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych
Przyroda
Resocjalizacja i penitencjarystyka
Socjoterapia
Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna)
Totalitaryzm – nazizm – Holokaust
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (*dla pedagogów specjalnych)
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) – diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie

Kursy, szkoleniawięcej »
„Elementy” Euklidesa i historyczne źródła geometrii szkolnej
Ćwiczenia terenowe z przedsiębiorczości
Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
Fakty i mity dziejów Polski po II wojnie światowej
Geografia w szkole podstawowej: założenia programowe i innowacyjne strategie realizacji
II Rzeczpospolita - państwo różnorodności gospodarczej, kulturowej, narodowej i ustrojowej
Jak czytać historię Ziemi ze skał? – zajęcia laboratoryjne i terenowe
Jak uczyć o wulkanach? – zajęcia laboratoryjne, kameralne i terenowe
Korporacje i ich znaczenie w gospodarce światowej
Korporacje i ich znaczenie w gospodarce światowej, krajowej i lokalnej
Kurs doskonalący dla nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa w zakresie nauczania i udzielania pierwszej pomocy
Kurs dziennikarski
Kurs z zakresu biblioterapii (X edycja)
Kursy języka polskiego dla obcokrajowców
Kursy języka rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania
Matematyka w działaniu - rola obiektów konkretnych w rozwijaniu matematycznego myślenia
Metody aktywizacji w nauczaniu matematyki na etapie formalnym (klasa VII-VIII szkoły podstawowej)
Metody aktywizujące w kształceniu podstaw przedsiębiorczości
Moduł Kształcenia Nauczycieli
Nauczyciel języka polskiego wobec nowej Podstawy programowej w szkole podstawowej – założenia, dylematy, problemy realizacyjne
Nowatorskie strategie i narzędzia diagnozowania predyspozycji zawodowych uczniów szkoły podstawowej
Obserwacje i pomiary w nauczaniu geografii fizycznej
Odpady, gospodarka odpadami, surowcowe wykorzystanie odpadów
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Problematyka przemysłu i usług w kształceniu szkolnym
Programowanie w języku wizualnym Baltie - I moduł
Programowanie w oparciu o algorytmy matematyczne
Przejście od etapu konkretnego do etapu formalnego (kl. VII-VIII) w kształtowaniu pojęć i odkrywaniu matematycznych faktów
Przykłady wykorzystania Technologii Informacyjnej w stawianiu hipotez o dowodzeniu
Przyroda w reformowanej szkole: założenia programowe i innowacyjne strategie realizacji
Realizacja nowej podstawy programowej przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych
Rola błędów w nauczaniu matematyki
Rozpoznawanie minerałów i skał – ćwiczenia laboratoryjne
Rozpoznawanie skamieniałości – ćwiczenia laboratoryjne i terenowe
Rozwijanie kompetencji afektywnych i matematycznych uczniów przejawiających trudności w uczeniu się matematyki
Rozwój koncepcji dowodu matematycznego od Euklidesa do Hilberta
Skały w architekturze – zajęcia laboratoryjne i terenowe
Systemy Informacji Geograficznej z elementami teledetekcji
Szkolenie z zakresu wdrażania elementów programu edukacyjnego Izby Architektów RP „Kształtowanie przestrzeni” dla nauczycieli geografii szkół ponadpodstawowych
Uogólnienie jako jedno ze specyficznych aktywności matematycznych w nauczaniu na poziomie szkoły podstawowej
Zajęcia terenowe z przyrody i geografii w reformowanej szkole
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dzieci i Rodziców

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
Chór Mieszany Educatus
GR.UP'a – Grupa Grafików Projektantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów UP
Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Bioinformatyki i Biotechnologii Pro Innovatio
Klub Studencki Bakałarz
Koło Artystyczno-Naukowe Ekspresja Sceniczna
Koło Artystyczno-Naukowe studentów Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Koło Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego
Koło Naukowe Architektów Informacji
Koło Naukowe Doktorantów Historii
Koło Naukowe Doktorantów Pedagogiki
Koło Naukowe Germanistów
Koło Naukowe Informatyków
Koło naukowe KWADRAT Studentów i Doktorantów Wydziału Sztuki
Koło Naukowe Studentów Instytutu Politologii
Koło Naukowe Studentów Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Sensorium
Koło Naukowe Wolontariatu
Koło Naukowe Wspieranie Rozwoju Dziecka
Międzywydziałowe Koło Naukowe Inspiracji Kulturowych w Edukacji
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Pedagogicznego
Radio Spektrum
Samorząd Doktorantów
Samorząd Studentów
Socjologiczne Koło Naukowe UP
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatromanów
Studenckie Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej
Studenckie Koło Naukowe Arche
Studenckie Koło Naukowe COOLturoznawcy
Studenckie Koło Naukowe Dialogu Międzykulturowego
Studenckie Koło Naukowe Dydaktyków Nauk Przyrodniczych (Experimental Science Teaching – eXt)
Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa
Studenckie Koło Naukowe Edukacji Kreatywnej
Studenckie Koło Naukowe Ekotechników
Studenckie Koło Naukowe Elektryków i Mechatroników
Studenckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej TEAM
Studenckie Koło Naukowe Follow UP
Studenckie Koło Naukowe Geografów
Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Joachima Lelewela
Studenckie Koło Naukowe Iberystów COrazón
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej
Studenckie Koło Naukowe Italianistów Italianissimi
Studenckie Koło Naukowe Lapis Lazuli
Studenckie Koło Naukowe Nauczyciel z pasją
Studenckie Koło Naukowe Nauczycieli
Studenckie Koło Naukowe Nowe Media
Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów
Studenckie Koło Naukowe Polonistów
Studenckie Koło Naukowe Pozyton
Studenckie Koło Naukowe Przyrodników
Studenckie Koło Naukowe Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka Auxilium
Studenckie Koło Naukowe Romanistów
Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Zawodowego Nauczycieli
Studenckie Koło Naukowe Rusycystów
Studenckie Koło Naukowe Translatis
Studenckie Koło Naukowe Wspierania Osób z Autyzmem
Studenckie Koło Naukowe Wzornictwa PROTOTYP
Studenckie Naukowe Koło Dydaktyków
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Studencko-Nauczycielska Edukacja Cyfrowa SNEC
Teatralne Studenckie Koło Naukowe Romanistów Entr'Acte
Wolontariat Studencki AGAPE
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych
Zrzeszenie Studentów Polskich

Akademikiwięcej »
DS „Atol”
DS „Krakowiak”
DS „Za Kolumnami”
DS „Zaułek”

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Sztuki

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności