Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Animacja kultury w przestrzeni społecznej
Antropologia historyczna
Architektura informacji
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Chemia
Digital Design
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Ekonomia społeczna
Etyka - mediacje i negocjacje
Filologia (filologia rosyjska z językiem francuskim)
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia romańska - język francuski stosowany
Filologia romańska z językiem angielskim
Filologia romańska z językiem rosyjskim
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska z językiem angielskim
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Gospodarka przestrzenna
Grafika
Historia
Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logopedia
Malarstwo
Matematyka
Monitoring środowiska przyrodniczego
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Politologia
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Sztuka i media
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Turystyka i rekreacja
Wzornictwo
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bioinformatyka
Edukacja techniczno-informatyczna
Informatyka
Ochrona środowiska

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Animacja kultury w przestrzeni społecznej
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Art&Design
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Digital Design
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja techniczno-informatyczna
Ekonomia społeczna
Etyka
Etyka - mediacje i negocjacje
Filologia (filologia rosyjska z językiem francuskim)
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia romańska z językiem rosyjskim
Filologia rosyjska
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Grafika
Historia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Język hiszpański stosowany
Komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Malarstwo
Matematyka
Ochrona środowiska
Odnowa biologiczna
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Politologia
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
Turystyka i rekreacja
Wzornictwo
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Malarstwo
Prawo
Psychologia

Studia doktoranckiewięcej »
Biologia
Filozofia
Fizyka
Geografia
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki o polityce
Pedagogika
Sztuki piękne

dr hab.więcej »
Biologia
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki o polityce
Sztuki piękne

Studia podyplomowewięcej »
Administracja samorządowa
Akademia lidera
Akademia Mediacji. Alternatywne metody rozwiązywania sporów
Aktywizacja społeczna uczestników różnych form pracy socjalnej
Animacja życia literackiego
Animator życia seniora
Arteterapia - sztuki plastyczne
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim
Biegły sądowy w zakresie diagnozy rodziny dysfunkcjonalnej i dziecka krzywdzonego
Cracoviana - miasto i region w turystyce
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
Doradztwo zawodowe w szkole
Dyplomacja publiczna
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja prawna i obywatelska
Edukacja techniczna
Edytorstwo
Filologia polska - nauczanie języka polskiego w zreformowanej szkole podstawowej
Geografia
Gerontoterapia
Historia i wiedza o społeczeństwie
Informatyka
Innowacje i eksperyment edukacyjny w szkole
Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego w szkole
Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym
Komputerowe wspomaganie prac projektowych - CAx
Komunikacja audiowizualna - tworzenie i badanie przekazów medialnych
Lider edukacji osób starszych
Logopedia
Matematyka
Mechatronika
Media w edukacji: kształcenie kompetencji kulturowych i społecznych. Wychowanie-profilaktyka
Nauczanie biologii w szkole podstawowej
Nauczanie chemii w szkole podstawowej
Nauczanie etyki
Nauczanie fizyki i przyrody w szkole podstawowej
Nauczanie fizyki w szkole ponadpodstawowej
Nauczanie Języka Angielskiego Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Networking-praca socjalna w przestrzeni wirtualnej
Neurologopedia
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Odnawialne źródła energii
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Pedagogika specjalna - surdopedagogika
Polityka społeczna i edukacyjna na rzecz osób starszych
Praca socjalna na rzecz imigrantów
Programowanie i nowe technologie w edukacji
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Przedsiębiorczość
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych we współpracy z SAPSP w Krakowie
Reintegracja społeczna w środowisku lokalnym
Romowie w Polsce - historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne
Rosyjski język specjalistyczny: prawo handlowe
Socjologia i psychologia organizacji i zarządzania
Socjoterapia
Streetworking - praca socjalna w przestrzeni publicznej
Technologie elektronicznego przetwarzania informacji
Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o kulturze i zarządzanie kulturą
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie
Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości
Wielokulturowość i różnorodność wyznaniowa we współczesnym świecie
Wirtualizacja przestrzeni edukacyjnej
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) - diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie
Zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo i archiwistyka

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dzieci i Rodziców

Biura Karierwięcej »
Biuro Promocji i Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
Chór mieszany UP "Educatus"
Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego (współpraca z Centrum Badawczym "Mediterraneum", Instytut Politologii)
Koło Artystyczno-Naukowe "Ekspresja Sceniczna" (Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej)
Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Wydziału Sztuki
Koło Grafików "Kwadrat"
Koło Matematyków i Informatyków (Instytut Matematyki)
Koło Naukowe Architektów Informacji (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa)
Koło Naukowe Informatyków (Katedra Informatyki i Metod Komputerowych)
Koło Naukowe Studentów Instytutu Politologii (Instytut Politologii)
Koło Naukowe Wspieranie Rozwoju Dziecka (Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej)
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Samorząd Doktorantów
Samorząd Studentów
Socjologiczne Koło Naukowe UP (Instytut Filozofii i Socjologii)
Studenckie Germanistyczne Koło Naukowe (Instytut Neofilologii)
Studenckie Koło Naukowe "Arche" (Instytut Filozofii i Socjologii)
Studenckie Koło Naukowe "Bibliolog" (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa)
Studenckie Koło Naukowe "Nowe Media" (Katedra Informatyki i Metod Komputerowych)
Studenckie Koło Naukowe "Pozyton" (Instytut Fizyki)
Studenckie Koło Naukowe Anglistów (Instytut Neofilologii)
Studenckie Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej (Instytut Pracy Socjalnej)
Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa (Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej)
Studenckie Koło Naukowe Edukacji Kreatywnej (Instytut Nauk o Wychowaniu)
Studenckie Koło Naukowe Ekotechników (Instytut Techniki)
Studenckie Koło Naukowe Elektryków (Instytut Techniki)
Studenckie Koło Naukowe Geografów (Instytut Geografii)
Studenckie Koło Naukowe Hispanistów CORAZÓN (Instytut Neofilologii)
Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Joachima Lelewela (Instytut Historii)
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej (Instytut Techniki)
Studenckie Koło Naukowe Lapis Lazuli (Instytut Biologii)
Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej (Instytut Pedagogiki Specjalnej)
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów (Instytut Nauk o Wychowaniu)
Studenckie Koło Naukowe Polonistów (Instytut Filologii Polskiej)
Studenckie Koło Naukowe Romanistów (Instytut Neofilologii)
Studenckie Koło Naukowe Rusycystów (Instytut Neofilologii)
Studenckie Koło Naukowe Wspierania Osób z Autyzmem (Katedra Psychologii)
Studenckie Koło Przyrodników (Instytut Biologii)
Wolontariat Studencki AGAPE (Instytut Nauk o Wychowaniu)
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych
Zrzeszenie Studentów Polskich

Akademikiwięcej »
DS „Atol”
DS „Krakowiak”
DS „Za Kolumnami”
DS „Zaułek”

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filologiczny
Wydział Geograficzno-Biologiczny
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Wydział Pedagogiczny
Wydział Politologii
Wydział Sztuki
Strona www uczelni: www.up.krakow.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Krakowie
kwspz_220x300_1.jpg

Studia w sąsiednim województwie

Nauka języka w Krakowie

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności