Warszawa, Polska

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Specjalność artystyczna
Pedagogika
Animacja kulturowa z edukacją medialną
Animacja społeczno-kulturowa
Edukacja dorosłych
Edukacja medialna
Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Psychopedagogika kreatywności
Praca socjalna
Praca socjalna na rzecz rodziny
Praca socjalna w pomocy społecznej
Socjologia
Socjologia komunikacji społecznej
Socjologia kultury – badania i marketing

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
Logopedia
Pedagogika resocjalizacyjna
Surdopedagogika
Terapia pedagogiczna
Tyflopedagogika
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Psychologia
Psychologia kliniczna
Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
Stosowana psychologia społeczna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Specjalność artystyczna
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka
Pedagogika
Doradztwo zawodowe i personalne
Edukacja zdalna i grafika komputerowa
Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
Pedagogika korekcyjna
Pedagogika kultury i media cyfrowe
Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności
Zarządzanie w oświacie
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
Edukacja integracyjna i włączająca
Logopedia
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kontynuacja)
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kwalifikacja)
Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową
Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
Terapia pedagogiczna
Socjologia
Socjologia mediów
Socjologia zmiany społecznej

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej
Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej
Logopedia
Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze
Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego
Socjoterapia
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów
Studium coachingu
Surdopedagogika dla nauczycieli
Surdopedagogika dla pedagogów specjalnych
Terapia pedagogiczna
Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wsparcia terapeutycznego i środowiskowego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym z zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi - doskonalące
Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz wsparcia terapeutycznego i środowiskowego dziecka, w tym z zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi – kwalifikacyjne dla nauczycieli
Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin - doskonalące
Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin - kwalifikacyjne dla nauczycieli
Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi
Zarządzanie w systemie oświaty

Kursy, szkoleniawięcej »
Jak zostać dobrym mówcą czyli retoryka pedagogiczna dla nauczycieli i wychowawców
Kurs doskonalący "Ruch dla uczenia się" (Move to learn)
ROZSTANIE RODZICÓW A POTRZEBY DZIECKA (kurs umiejętności wychowawczych dedykowany rodzicom znajdującym się w sytuacji rozstania)
Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
Trening zastępowania agresji

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Organizacje studenckiewięcej »
Klub Kultury Studenckiej Leon
KN Logopedii
KN Miłośników Sztuki
KN Pedagogiki Teatru i Animacji Kultury
KN Pedagogiki Zdolności i Informatyki
KN Pracy Socjalnej Pozytyw
KN Psychologii Traumy
KN Seksuologii
KN Socjologii 2%
KN Surdopedagogiki
Koło Arteterapii ARTE
Koło Naukowe Psychologii Synergia
Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI
Koło Terapii Pedagogicznej
Koło Wczesnego Wspomagania Rozwoju PROGRESSUS
KU AZS
Samorząd Studentów
SKN DisabilityStudies
Studenckie Biuro Wolontariatu
Uczelniane Koło Resocjalizacji „Rasowi Resowi”

Akademikiwięcej »
Dom Studenta Nr 1 "Jelonek"
Dom Studenta Nr 3 "Rogaś"
Dom Studenta Nr 4 "Sarna"
APS_logo_nowe_400.jpg
O uczelni

Akademia Pedagogiki Specjalnej jest najstarszą uczelnią o profilu pedagogicznym w Polsce.


Z inicjatywy i staraniem Marii Grzegorzewskiej w 1922 r. ówczesne Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego podjęło decyzję o połączeniu Państwowego Seminarium Pedagogiki Specjalnej oraz Instytutu Fonetycznego im. Jana Siestrzyńskiego, powołując Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej (PIPS). Dyrektorem PIPS została Maria Grzegorzewska, sprawującą tę funkcje do śmierci w roku 1967.

Podstawowym zadaniem Instytutu było kształcenie czynnych nauczycieli, przygotowujące ich do zajmowania się dziećmi niepełnosprawnymi, a także kształcenie specjalistów do pracy w szkołach specjalnych dla dzieci głuchych, niewidomych, upośledzonych umysłowo i "moralnie zaniedbanych". Zarazem jednostka była zobowiązana do rozwijana badań podejmujących problematykę pedagogiki specjalnej.W latach 1922-1939 Instytut ukończyło (na studiach stacjonarnych i eksternistycznych) 688 osób. Zajęcia dla studentów PIPS prowadziły - poza samą Marią Grzegorzewską - m.in. tak wybitne osobistości polskiej pedagogiki jak Józefa Joteyko, Janusz Korczak, Janina Doroszewska, Halina Jankowska, Natalia Han-Ilgiewicz. W okresie II wojny światowej działalność ta została przerwana, większość wykładowców i pracowników zginęła, a budynek został zniszczony.

Dzięki wysiłkom Marii Grzegorzewskiej PIPS wznowił działalność już 15 maja 1945 r. Ponowna organizacja pracy napotykała jednak liczne przeszkody tak materialne, jak i kadrowe (brak wykładowców). W marcu 1950 r. Instytut został przekształcony w Państwowe Studium Pedagogiki Specjalnej, a jego działalność z polecenia ówczesnych władz oświatowych została ograniczona do zadań dydaktycznych. W 1950 r. wprowadzono nowy kierunek studiów, przygotowujący nauczycieli do pracy z dziećmi kalekimi i przewlekle chorymi oraz uruchomiono studia zaoczne i podyplomowe.

Sytuacja Instytutu uległa poprawie na skutek politycznej "odwilży" w drugiej połowie lat 50. W 1956 r. jednostka powróciła do nazwy Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, zwiększając także liczbę kształconych studentów i na nowo podejmując działalność naukowo-badawczą. W 1955 r. wydłużono tok studiów do dwóch lat. Istotną rolę w rozwoju pedagogiki specjalnej odegrał fakt powołania na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Pedagogiki Specjalnej i powierzenie jej kierownictwa profesor Marii Grzegorzewskiej.

Na początku lat 70., w związku z reorganizacją systemu kształcenia specjalnego, wprowadzono daleko idące zmiany także w kształceniu pedagogów specjalnych w PIPS. Najpierw (1970) wydłużono czas studiów do trzech lat, a następnie (1973) dodatkowo o dalszy rok.

W 1970 r. PIPS został przekształcony w samodzielną placówkę typu naukowo-dydaktycznego na prawach uczelni zawodowej, a sześć lat później, w 1976 r., już jako Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, uzyskał uprawnienia uczelni akademickiej kształcącej na poziomie magisterskim. Na początku lat 80. wprowadzono dla pedagogiki specjalnej pięcioletni tok studiów i otwarto nowe kierunki kształcenia. W 1989 r. Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji WSPS im. Marii Grzegorzewskiej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W 2000 r. Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała nazwę Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.W 2003 r. Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji zmienił nazwę na Wydział Nauk Pedagogicznych, co bardziej adekwatnie oddawało zakres aktywności dydaktycznej i naukowej środowiska. Od roku akademickiego 2005/2006 Uczelnia realizuje założenia Procesu Bolońskiego - wprowadzono system punktów kredytowych ECTS oraz kształcenie w trybie studiów dwustopniowych. Od roku akademickiego 2006/2007 w APS uruchomiony został Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, a także poszerzono studia o dwa nowe kierunki, tj. edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych (na Wydziale Nauk Pedagogicznych) oraz pracę socjalną (na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych). W tym samym roku Wydział Nauk Pedagogicznych APS otrzymał pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Poczynając od roku akademickiego 2007/2008 na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych uruchomiony został kierunek socjologia, a od 2008/2009 kierunek psychologia. Od roku akademickiego 2009/2010 Wydział Nauk Pedagogicznych APS prowadzi także studia doktoranckie, co zgodnie z wytycznymi Procesu Bolońskiego oznacza realizację pełnego cyklu kształcenia akademickiego. Obecnie na dwóch Wydziałach APS w ramach sześciu kierunków studiuje ponad 7000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Uczelnia prowadzi także wiele studiów kwalifikacyjnych i podyplomowych. W ramach programu Erasmus APS utrzymuje kontakty z 20 uczelniami zagranicznymi. Jednostki uczelni aktywnie uczestniczą w realizacji przedsięwzięć badawczych z obszarów takich dyscyplin jak pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna.Patronka uczelni


Maria Grzegorzewska (1888 - 1967)


Pedagog specjalny, tyflopsycholog, tyflopedagog. Studiowała w Międzynarodowym Fakultecie Pedologicznym w Brukseli (1913-1914), doktorat uzyskała na Uniwersytecie Paryskim (Sorbona) w 1916 r. za rozprawę: "Studium na temat rozwoju uczuć estetycznych - badania z zakresu estetyki eksperymentalnej przeprowadzone wśród uczniów szkół brukselskich". Po powrocie do Polski (1919) pracowała w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zajmując się sprawami szkolnictwa specjalnego. W latach 1922-1967 kierowała Państwowym Instytutem Pedagogiki Specjalnej, a w latach 1930 - 1935 - Państwowym Instytutem Nauczycielskim. Przewodniczyła Sekcji Szkolnictwa Specjalnego Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych (Związku Nauczycielstwa Polskiego) (1924 - 1965). Założyła "Szkołę Specjalną" i kierowała nią w latach 1924 - 1967. W latach -1958-1960 była profesorem Katedry Pedagogiki Specjalnej UW, pierwszej uniwersyteckiej katedry pedagogiki specjalnej w Polsce, powołanej dla Niej ad personam.

Maria Grzegorzewska jako pierwsza w Polsce podjęła systematyczne badania nad zagadnieniami pedagogiki niepełnosprawnych, stworzyła jej podstawy. Wychodząc z założenia, że człowiek jest psychofizyczną jednością, wysunęła tezę globalnego ujęcia odchyleń od normy; rozwijała zagadnienia kompensacji w rewalidacji niepełnosprawnych (teoria dynamicznych układów strukturalnych). W sposób pogłębiony zajmowała się tyflopedagogiką i tyflopsychologią, a także zagadnieniami pracy z osobami głuchoniewidomymi (głuchociemnymi), była m.in. naukową opiekunką rewalidacji głuchoniewidomej Krystyny Hryszkiewicz. Interesowała się problemami wszystkich subdyscyplin pedagogiki specjalnej. Wyniki tych prac znalazły uogólnienie w pierwszych polskich próbach pełnego wykładu na temat teorii i praktyki pracy z niepełnosprawnymi ("Szkolnictwo Specjalne" (W:) "Encyklopedia Wychowania" 1938 oraz "Pedagogika Lecznicza. Skrypt wykładów" 1952/53).

Osiągnięcia Marii Grzegorzewskiej w zakresie pedagogiki specjalnej są nie do przecenienia. Była pierwszą osobą w Polsce, która profesjonalnie zajęła się tą problematyką, uzyskując sukcesy zarówno w pracach teoretycznych, jak i praktycznych (np. dostosowanie metody ośrodków zainteresowań O. Decroly"ego do warunków polskiej szkoły specjalnej - tzw. metoda ośrodków pracy).

Maria Grzegorzewska za najistotniejsze swoje osiągnięcia uważała prace związane z kształceniem nauczycieli. Niejednokrotnie podnosiła zagadnienia deontologii nauczycielskiej uznając, że powodzenie procesu dydaktyczno-wychowawczego jest uzależnione przede wszystkim od nauczyciela. Temu poglądowi dawała wielokrotnie wyraz, najpełniej w "Listach do młodego nauczyciela" (1947-1961). Przedstawiła w nich sylwetkę nauczyciela - dobrego Człowieka, bogatego wewnętrznie, osoby obdarzonej charyzmatem, zdolnościami empatycznymi, umiejętnością "współbrzmienia" ze swoimi podopiecznymi. O ile teoretyczne osiągnięcia Grzegorzewskiej mają już dzisiaj - co zrozumiałe - w dużej części wartość historyczną, to Jej przemyślenia na temat "nauczyciela doskonałego" są nadal aktualne. Wynika to z faktu, że Grzegorzewska sama była osobowością charyzmatyczną, wzorcem etycznym dla wielu ludzi.
Główne publikacje: "Psychologia niewidomych" (Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne 1930); "Listy do młodego nauczyciela" (NK, PZWS. Cykl I-III, 1947-1961); "Pedagogika lecznicza. Skrypt wykładów" (IPS, 1952/53).« (Cytat z opracowania W. Gasika).

Działalność naukowa

Główne kierunki badań

Instytut Pedagogiki
Dyrektor: dr hab. , prof. APS. Franciszek Szlosek
Sekretariat - Dorota Gołuch dgoluch@aps.edu.pl
 • Myśl pedagogiczna, edukacja i opieka w nowożytnej Polsce i Europie - kontekst historyczno-kulturowy
 • Rudymentarne kategorie pedagogiki zorientowanej humanistycznie: podmiotowość, dialog, spotkanie - dyskurs antropologiczno-filozoficzny oraz empiryczno-praktyczny w kształceniu akademickim
 • Problemy współczesnej edukacji w perspektywie porównawczej - dyskurs międzykulturowy
 • Twórczość w aspekcie teoretycznym (teorii twórczości) i praktycznym (strategii rozwoju)
 • Orientacje metodologiczne w naukach społecznych i humanistycznych
 • Edukacja ustawiczna w społeczeństwie wiedzy i rzeczywistości medialnej
 • Dziecko i jego prawa we współczesnym świecie
Instytut Pedagogiki Specjalnej
Dyrektor: dr hab. , prof. APS Joanna Głodkowska
Sekretariat - Irena Samulska isamulska@aps.edu.pl
 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością do późnej dorosłości
 • Niepełnosprawność a społeczeństwo
 • Środowisko rodzinne osób z niepełnosprawnością
 • Różne formy edukacji uczniów ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się
 • Integracja, włączanie jako proces edukacyjny i społeczny
 • Skuteczność edukacyjna, rehabilitacyjna, terapeutyczna różnych metod pracy z uczniami z niepełnosprawnością
 • Nauczyciel, pedagog specjalny - kompetencje, przygotowanie i doskonalenie zawodowe, cechy osobowe
 • Problemy swoiste specjalności: tyflopedagogika, surdopedagogika, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, pedagogika terapeutyczna, psychopedagogika resocjalizacyjna, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju, rehabilitacja społeczna i zawodowa
Instytut Wspomagania Rozwoju i Edukacji Człowieka
Dyrektor: prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
Sekretariat - Zofia Skałecka zskalecka@aps.edu.pl
 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wolniej rozwijających się
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego wraz z edukacją matematyczną dzieci w klasie zerowej i w pierwszym roku nauczania szkolnego
 • Rozpoznawanie i wspomaganie rozwoju uzdolnień do uczenia się matematyki starszych przedszkolaków i młodszych uczniów
 • Zastosowanie muzyki, ruchu i zabawy we wspomaganiu rozwoju umysłowego przedszkolaków
 • Sposoby kształtowania zachowań prozdrowotnych u dzieci
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy o różnej etiologii i różnym patomechanizmie
 • Znaki fonetyczne do zapisu realizacji normatywnych i zdeformowanych w alfabetach międzynarodowych i slawistycznym
 • Psycholingwistyczne aspekty dwujęzyczności
 • Rozwój umiejętności tworzenia tekstów na tle rozwoju językowego dziecka w normie
 • Uwarunkowania jakości procesu edukacji w klasach niższych, kierunki przemian edukacji
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych w klasach niższych, pomiary osiągnięć uczniów i ich uwarunkowania
 • Metody terapii pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej
 • Teorie pedagogiczne nauczycieli klas początkowych a ich kreatywność i style działań edukacyjnych
 • Rozpoznawanie i wspieranie rozwoju zdolności indywidualnych dzieci
 • Efektywność pracy w przedszkolnych grupach integracyjnych
Instytut Edukacji Artystycznej
Dyrektor: dr hab. , prof. APS Marzanna Wróblewska
Sekretariat - Marta Wróblewska - Jarmołowicz mwroblewska@aps.edu.pl
 • Rysunek
 • Malarstwo
 • Rzeźba
 • Grafika warsztatowa
 • Grafika projektowa
 • Multimedia - fotografia, film
 • Historia sztuki
 • Arteterapia
 • Animacja kultury
 • Kultura muzyczna
 • Kultura literacka
Instytut Filozofii i Socjologii
Dyrektor (p.o): dr hab. prof. APS: Krzysztof Wielecki
Sekretariat - Ewa Burska eburska@aps.edu.pl
 • Kryzys cywilizacyjny, społeczny, ekonomiczny i kulturowy
 • Procesy globalizacyjne
 • Podmiotowość i demokracja
 • Interdyscyplinarne badania niepełnosprawności
 • Rodzina, a problemy zdrowia i rodziny
 • Etyczne problemy globalizacji
 • Etyka odpowiedzialności
 • Problemy ubóstwa w świecie postkomunistycznym
 • Socjologia kultury
 • Socjologia i antropologia rodzin
 • Etyka i demokracja
 • Logika filozoficzna
 • Filozofia języka i umysłu
Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Dyrektor: dr hab., prof.. APS Paweł Boryszewski
Sekretariat - Ewa Burska eburska@aps.edu.pl
 • Socjologiczne aspekty niepełnosprawności
 • Funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej
 • Aktywizacja zawodowa różnych grup wykluczonych społecznie
 • Uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Pomoc społeczna w zakresie bezrobocia, funkcjonowania rodziny i dziecka
 • Czas wolny bezrobotnych kobiet na terenie miasta stołecznego Warszawy
 • Badania polskiej emigracji na przełomie XX i XXI wieku
 • Badania w zakresie ochrony życia poczętego i prokreacji człowieka w zakresie ochrony karno - prawnej
 • Problematyka przestępczości i reakcja wymiaru sprawiedliwości w zakresie łamania prawa karnego
 • Odpowiedzialność zawodowa
 • Problematyka zgody zastępczej w zakresie świadczeń medycznych
 • Problematyka Unii Europejskiej w aspekcie politycznym, administracyjnym, kulturowym
 • Historia wojskowa Polski XX wieku
 • Finanse w statystyce publicznej
 • Resocjalizacja poprzez sport
Instytut Psychologii Stosowanej
Dyrektor: Prof. dr hab. Jan Czesław Czabała
Sekretariat - Małgorzata Gawron mgawron@aps.edu.pl
 • Czynniki wspomagające rozwój zdrowia psychicznego
 • Psychologiczne i społeczne problemy osób z niepełnosprawnością
 • Psychologiczne i społeczne problemy osób chorych somatycznie
 • Psychopatologia rozwoju człowieka
 • Osobowość i rozwój człowieka
 • Psychologiczne i kulturowe czynniki wspomagania rozwoju człowieka
Katedra UNESCO Pedagogiki Społecznej im. Janusza Korczaka
Kurator - prof. dr hab. Adam Frączek

Aktywność naukowa Katedry polega na inicjowaniu i koordynowaniu interdyscyplinarnych studiów nad rozwojem i dobrostanem dziecka. Obecnie realizowane tematy:
 • Doświadczanie karania w różnych krajach
 • Tożsamość płciowa i emocjonalność w dzieciństwie a indywidualna gotowość do agresji oraz moralna aprobata przemocy interpersonalnej w okresie dorastania
Fundacja

FUNDACJA NA RZECZ MŁODZIEŻY  NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

Od 1992 roku działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami. Cele Fundacji realizujemy poprzez projekty edukacyjno-społeczne. W zarządzie Fundacji oraz Radzie Nadzorczej działają społecznie pracownicy naukowi APS, a studenci tej uczelni są wolontariuszami i współpracownikami Fundacji. Dołącz do nas!

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie są studiami III stopnia w zakresie pedagogiki. Są one adresowane przede wszystkim do absolwentów studiów humanistycznych i społecznych, tym niemniej nie wyklucza się ich podjęcia także przez osoby, które ukończyły inne kierunki kształcenia.

Studia doktoranckie, rozwijając kompetencje wymagane do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy pedagogicznej, a szerzej humanistycznej i społecznej, kształtują umiejętność samodzielnej pracy badawczej oraz postawę etycznej odpowiedzialności w działalności naukowej i wychowawczej.

Studia doktoranckie są prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych, posiadający pełnię praw akademickich, włącznie z prawem nadawania stopnia doktora habilitowanego i występowania w sprawach tytułu naukowego profesora, zatrudniający specjalistyczną i wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową i dydaktyczną.

Studia doktoranckie trwają cztery lata i są realizowane według nowoczesnego programu studiów, zawierającego cztery moduły: dysertacyjny, metodologiczny, akademicki i praktyk zawodowych.

Studia doktoranckie prowadzone w formie stacjonarnej są bezpłatne. Ich koncepcja realizacyjna umożliwia doktorantom pogodzenie wysokich wymagań merytorycznych, w całości bądź przynajmniej w części, z podejmowaną przez nich pracą zawodową.

Kursy językowe

Obecnie znajomość języka obcego jest niezbędna. Dlatego też Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przy Akademii Pedagogiki Specjalnej organizuje kursy języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski i j. rosyjski). Kursy będą prowadzone na wszystkich poziomach zaawansowania przez wykładowców naszej uczelni.

Oferujemy przede wszystkim wysoko wykwalifikowaną kadrę - wszyscy nasi wykładowcy to absolwenci wydziałów filologicznych renomowanych uczelni krajowych i zagranicznych. Kompetentni wykładowcy to gwarancja efektywnych, urozmaiconych i ciekawych lekcji. Na zajęciach wykorzystujemy różnorodne metody nauczanie wspierane techniką audio-wizualną oraz tablicą interaktywną; Wprowadzamy również elementy nauczania na odległość; słuchacze będą mieli dostęp do platformy cyfrowej z nieograniczoną ilością interesujących i oryginalnych ćwiczeń doskonalących umiejętności językowe. Niezbędna będzie również książka- zapewniamy wybór najlepszych z dostępnych na rynku podręczników renomowanych wydawnictw.

O przydzieleniu słuchacza do grupy będzie decydował test kompetencji językowych oraz rozmowa z metodykiem. Zajęcia będą odbywały się w grupach 8-12 osobowych, w budynku APS w Rembertowie, przy ul Cyrulików 35. Gwarantujemy kameralną i miła atmosferę sprzyjającą nauce.

Nasza oferta kursowa (dotyczy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego) to:
 • język ogólny na wszystkich poziomach zaawansowania dla każdego
 • konwersacje dla tych którzy chcą porozmawiać w obcym języku
 • przygotowanie do egzaminu maturalnego - na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego,
 • przygotowanie do egzaminów FC, DELF, Zertifikat Deutsch
 • kursy dla wyjeżdżających za granicę - nastawione na komunikację
 • angielski przy herbatce 50+ , o 17:00!
 • kursy dla firm i instytucji
 • inne (organizowane na życzenie klienta)
Grupa rozpoczyna zajęcia, gdy będzie w niej min. 9 osób.

Cena kursu podstawowego to 480 zł za semestr (30 godzin, spotkania 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne). Cena kursów wymagających intensywnej nauki i spotkań dwa razy w tygodnu, np. przygotowujących do egzaminów, będzie proporcjonalnie wyższa.

Zajęcia będą prowadzone w dni powszednie w godzinach popołudniowych .

Po zakończeniu zajęć uczestnicy kursów otrzymują zaświadczenia lub certyfikaty ukończenia kursu podpisane przez władze uczelni (Kierownika SPNJO i Prorektora ds. Dydaktyki).

Co nas wyróżnia?

Misja: Pomoc i wsparcie drugiemu człowiekowi

Nasze atuty: osobowość, samorealizacja, automonia, humanizm

Zainteresowanie: OSOBA Jesteśmy po prostu wyjątkowi!

Mapa

Wybrany film z YouTube


malowanie.jpg

budynek.jpg

wyk__ad.jpg

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności