Warszawa, Polska

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: publiczne

Jeśli zawsze zastanawiało Ciebie to w jak ciekawy i kreatywny sposób można przekazać wiedzę uczniom i wspierać przy tym uczniów z trudnościami w uczeniu się, to mamy coś dla Ciebie. #PedagogikaSpecjalna
Więcej informacji na filmie.

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Specjalność artystyczna
Logopedia
Pedagogika
Animacja społeczno-kulturowa
Edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej
Edukacja medialna
Psychopedagogika kreatywności
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika zdolności i informatyki
Praca socjalna
Praca socjalna w środowisku lokalnym
Praca socjalna z rodziną (asystentura i poradnictwo)
Socjologia
Socjologia komunikacji społecznej
Socjologia kultury – badania i marketing

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchu – surdopedagogika
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzroku – tyflopedagogika
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
Pedagogika resocjalizacyjna
Terapia pedagogiczna
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Psychologia
Psychologia kliniczna
Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
Stosowana psychologia społeczna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Masters in Children’s Rights and Childhood StudiesStudia w języku angielskim
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – kontynuacja (dla absolwentów edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych – nauczycielska)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (dla absolwentów kierunków z zakresu edukacji w zakresie sztuk plastycznych lub pokrewnych – nienauczycielska)
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka
Pedagogika
Edukacja muzyczna i teatralna
Edukacja zdalna i grafika komputerowa
Edukacyjny content design w mediach
Opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi
Pedagogika resocjalizacyjna z kryminologią
Trener grupowy i animator zmiany społecznej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna
Pedagogika zdolności i informatyki
Praca socjalna
Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej
Mediacje rodzinne i społeczne
Socjologia
Socjologia mediów
Socjologia zmiany społecznej

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Pedagogika
Psychologia
Socjologia

Studia podyplomowewięcej »
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej
Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej
Edukacja integracyjna i włączająca
Porozumienie bez przemocy (NVC) w edukacji
Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego
Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie
Rehabilitacja wzroku słabowidzących
Socjoterapia
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów
Studium coachingu
Surdopedagogika dla pedagogów specjalnych
Terapia pedagogiczna
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny
Zarządzanie w systemie oświaty

Kursy, szkoleniawięcej »
Ruch dla uczenia się (MOVE TO LEARN)
Trening zastępowania agresji z treningiem umiejętności społecznych

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Organizacje studenckiewięcej »
Klub Uczelniany AZS APS
Samorząd Studentów

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej swoje dziedzictwo wywodzi z tradycji założonego przez Marię Grzegorzewską w 1922 roku Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Podczas stuletniego funkcjonowania Uczelnia jest miej­scem poszukiwania prawdy, przekazywania wiedzy i pielęgnowania kultury. Wypełniając te nadrzędne ramy oraz uwzględniając rodzaj zaspokajanych potrzeb społecznych, funkcjonowanie naszej Uczelni należy traktować w kategoriach posłannictwa.

Misją Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zgodnie z przesła­niem patronki Uczelni „nie ma kaleki – jest człowiek”, jest przygotowanie pedagogów specjalnych, nauczycieli i innych specjalistów pracujących na rzecz osób wymagających wsparcia w duchu poszanowania ich ludzkich i obywa­telskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnospraw­ności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób z niepełnosprawnością w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli.

W podobnym duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji kształ­ceni są i będą wszyscy studenci naszej Uczelni, przygotowujący się do zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego. Intencją APS jest wykształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej oso­bowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych, jak i trosz­czących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk, na rzecz których będą pracować. Akademia jako wspólnota studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników dostarcza wzor­ce dobrych obyczajów w życiu akademickim i publicznym, a jej absolwenci spełniają wy­sokie normy etyczne.

Uczelnia pełni również służebną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając sys­tematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, oferowanych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów – wolontariuszy.

Za skrótem APS kryje się wieloletnia tradycja w realizacji ważnych dla naszej misji wartości, które dzisiaj możemy odczytać jako:

A – akceptacja, 
P – partycypacja, 
S – solidarność społeczna.

Mapa


malowanie.jpg

budynek.jpg

wyk__ad.jpg

Filmy z cyklu JEST CZŁOWIEK

Z okazji 100-lecia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prezentujemy filmy dotyczące akceptacji, partycypacji i solidarności społecznej:

SOLIDARNOŚĆ - film z cyklu JEST CZŁOWIEK
Co to znaczy "być człowiekiem" - wypowiedzi różnych osób.PARTYCYPACJA - film z cyklu JEST CZŁOWIEKAKCEPTACJA - film z cyklu JEST CZŁOWIEKTwórcami filmów są Jakub Dylewski i Ignacy Ciszewski.
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności