Prezentacja uczelni
Lublin, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Equine management and careStudia w języku angielskim
HorticultureStudia w języku angielskim
Medicine of PlantsStudia w języku angielskim
Biologia
Biologia stosowana
Dietetyka
Ekonomia
Handel
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Jeździectwo i sporty wodne
Nauczycielska
Produkcja ogrodniczaStudia w języku rosyjskim

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Global Manager in AgribusinessStudia w języku angielskim
Agrobiznes
Architektura krajobrazu
Behawiorystyka zwierząt
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bioinżynieria
Biotechnologia
Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane
Ekoenergetyka
Gastronomia i sztuka kulinarna
Geodezja i kartografia
Geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami
Geodezyjno-kartograficzne bazy danych
Gospodarka przestrzenna
Hipologia i jeździectwo
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria przemysłu spożywczego
Inżynieria rolnicza i leśna
Inżynieria żywności
Odnawialne źródła energii i ekoenergetyka
Technika motoryzacyjna i energetyka
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Gospodarka łowiecka
Ochrona zasobów leśnych i środowiska
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Agrobiznes
Agronomia
Agroturystyka
Kształtowanie środowiska
Polityka rolnośrodowiskowa
Rolnictwo ekologiczne
Technologia żywności i żywienie człowieka
Towaroznawstwo
Manager produktu i sprzedaży
Obrót towarowy i obsługa celna
Zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych
Transport i logistyka
Inżynieria transportu i spedycja
Transport specjalistyczny
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Inżynieria zarządzania produkcją i usługami
Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego
Zielarstwo i terapie roślinne
Zootechnika
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Produkcja i marketing pasz przemysłowych
Towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Agrobiznes
Architektura krajobrazu
Architektura krajobrazu terenów zurbanizowanych
Projektowanie i konserwacja krajobrazu rodzimego
Behawiorystyka zwierząt
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bioinżynieria
Biologia
Biologia sądowa
Biologia stosowana
Biotechnologia
Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane
Dietetyka
Doradztwo w obszarach wiejskich
Gospodarka przestrzenna
Hipologia i jeździectwo
Hortiterapia
Inżynieria przemysłu spożywczego
Inżynieria rolnicza i leśna
Odnawialne źródła energii i ekoenergetyka
Technika motoryzacyjna i energetyka
Inżynieria środowiska
Alternatywne źródła energii
Gospodarka odpadami
Gospodarka wodno-ściekowa
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Doradztwo w ogrodnictwie
Rośliny ozdobne i tereny zieleni
Sadownictwo i szkółkarstwo
Warzywnictwo i rośliny przyprawowe
Rolnictwo
Agronomia
Agroturystyka
Kształtowanie środowiska
Technologia żywności i żywienie człowieka
Towaroznawstwo
Logistyka i i marketing produktów
Obrót towarowy i obsługa celna
Zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych
Transport i logistyka
Inżynieria transportu i spedycja
Transport specjalistyczny
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Inżynieria zarządzania produkcją i usługami
Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego
Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej
Zielarstwo i terapie roślinne
Zootechnika
Bioinżynieria i marketing pasz
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych
Zarządzanie produkcją w chowie zwierząt

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Veterinary MedicineStudia w języku angielskim
Weterynaria

Studia doktoranckiewięcej »
Agronomia
Inżynieria rolnicza
Nauki weterynaryjne
Ochrona i kształtowanie środowiska
Ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Zootechnika

Studia podyplomowewięcej »
Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska
Analityka, Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności
Architektura Krajobrazu w Rewitalizacji Obszarów Miejskich
Architektura Wnętrz Ogrodowych i Krajobrazowych
Diagnostyka Molekularna
Genetyka Sądowa
Hortiterapia
Integrowana Produkcja Roślin
Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie
Nowoczesne Technologie w Architekturze Krajobrazu
Planowanie i Gospodarka Przestrzenna
Rachunkowość i Podatki w Rolnictwie
Radiologia Weterynaryjna
Rolnictwo ekologiczne
Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych
Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kotów
Szkody w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności
Zarządzanie Potencjałem Turystycznym
Zarządzanie Systemami Środowiska
Żywienie Człowieka i Dietetyka

Kursy, szkoleniawięcej »
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP
Kurs języka angielskiego i niemieckiego specjalistycznego
Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu
Kurs Podstawowy Sędziego w Dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne
Kursy językowe: angielski, niemiecki, rosyjski
Lonżowanie Koni I i II stopnia
Masaż sportowy i relaksacyjny koni
Szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship
Szkolenie Łączone dla Osób Wykonujących Czynności Związane z Wykorzystaniem Zwierząt do Celów Naukowych lub Edukacyjnych
Szkolenie w Zakresie Stosowania Środków Ochrony Roślin

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier Studenckich

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
Chór Akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Weterynarii
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego
radar - magazyn studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych
Zespół Pieśni i Tańca "Jawor"
Związek Młodzieży Wiejskiej

Akademikiwięcej »
DS "BRODWAY"
DS "CEBION"
DS "DODEK"
DS "ESKULAP"
DS "MANHATTAN"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Agrobioinżynierii
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
O uczelni


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest nowoczesną uczelnią o profilu przyrodniczo-technicznym, znaczących naukowych osiągnięciach i wysokim prestiżu w środowisku. Jego tradycja sięga 1944 roku. Kształci studentów w ramach 6 wydziałów.

Wysoki poziom i życzliwość kadry naukowej, znakomicie wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria oraz nowoczesne metody nauczania dają gwarancję zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie. Szczególny nacisk kładziony jest na sprawdzanie wiedzy w praktyce. Organizowane są obowiązkowe i nieobowiązkowe praktyki zawodowe. Studenci mają możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach praktyk i staży (m.in. USA, Holandia, Wielka Brytania).

Budynki uniwersyteckie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy). Studenci mają doskonałe warunki do rozwijania pasji sportowych m.in. w nowoczesnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym (basenem, ścianką wspinaczkową, siłownią, salą aerobową, salą sportów walki i wiele innych). Aktywnie działają różne organizacje studenckie i koła naukowe.


Warto studiować z nami!

Praktyczne wykształcenie

Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie to praktyczne wykształcenie zdobyte w nowoczesnej uczelni, która rozwija dydaktykę oraz prowadzi badania naukowe w trzech kluczowych dla człowieka obszarach:

 • techniki, technologie i organizacja wytwarzania żywności;
 • kształtowanie i ochrona środowiska życia człowieka;
 • zdrowie, zdrowy styl życia.

Nacisk na sprawdzanie wiedzy w praktyce

 • nowoczesne programy nauczania przygotowywane są w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji
 • dla każdego kierunku studiów zapewniamy obowiązkowe praktyki studenckie, a także możliwość uczestniczenia w praktykach i stażach ponadprogramowych;
 • organizujemy obowiązkowe i nieobowiązkowe praktyki zawodowe oraz oferujemy możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach praktyk i staży (m.in. USA, Holandia, Wielka Brytania);
 • w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy wspiera uczelniane Biuro Karier Studenckich

Uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych programach wymiany studentów (m.in. MOSTAR, ERASMUS). Podpisaliśmy umowy z kilkudziesięcioma uczelniami zagranicznymi.

Wspieramy studentów w rozwijaniu pasji i zainteresowań

 • naukowych: aktywnie działające koła naukowe, możliwość udziału w zagranicznych konferencjach i programach stypendialnych
 • społecznych: realizacja ciekawych projektów w samorządzie studenckim, współpraca z miesięcznikiem studenckim i kwartalnikiem uczelnianym
 • sportowych: Akademicki Związek Sportowy, nowoczesne Centrum Sportowo-Rekreacyjne z salami aerobowymi, siłownią, pływalnią, ścianką wspinaczkową
 • artystycznych: tanecznych i wokalnych w ramach zespołu pieśni i tańca i chóru uniwersyteckiego

Inwestujemy w przyszłość

Cały czas rozwijamy swoją bazę lokalową, m.in. przy wykorzystaniu funduszy UE. Podejmowane inwestycje jak np. budowa biblioteki czy Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej mają na celu zapewnienie studentom jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy.

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Podejmujemy inicjatywy ułatwiające studiowanie osobom niepełnosprawnym. Baza dydaktyczna wyposażona jest w szereg udogodnień, jak windy i podjazdy, organizowane są specjalne zajęcia rehabilitacyjne, działa Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych. Dostosowaliśmy stronę uczelni do potrzeb osób słabo widzących - możliwe jest jej odczytywanie w wysokim kontraście, a także odsłuchiwanie zamieszczonej treści

Doskonałe warunki do uprawiania sportu

Nowoczesne Centrum Sportowo-Rekreacyjne oferuje wiele możliwości do uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych. Zajęcia z wychowania fizycznego, treningi Akademickiego Związku Sportowego oraz indywidualne ćwiczenia mogą odbywać się m.in.: na pływalni (połączonej z aquaparkiem), salach aerobowych, siłowniach, salach fitness, tanecznych i sportów walki, ściance wspinaczkowej, halach sportowych. Studenci zainteresowani rozwojem umiejętności jazdy konnej mogą korzystać z uczelnianego ośrodka hipicznego. Uczelnia posiada również Stację Dydaktyczną i Żeglarską nad Jeziorem Piaseczno. Pod kierunkiem kpt. Ziemowita Barańskiego odbywają się obozy żeglarskie.

UO_w_Lublinie.jpg

Mapa

Wybrany film z YouTube

Linki do wydziałów
WYDZIA___AGROBIOIN__YNIERII.png

WYDZIA___MEDYCYNY_WETERYNARYJNEJ.png

WYDZIA___BIOLOGII__NAUK_O_ZWIERZ__TACH_I_BIOGOSPODARKI.png

WYDZIA___OGRODNICTWA_I_ARCHITEKTURY_KRAJOBRAZU.png

WYDZIA___IN__YNIERII_PRODUKCJI.png

WYDZIA___NAUK_O___YWNO__CI_I_BIOTECHNOLOGII.png
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności