Gdańsk, Polska

Uniwersytet Gdański

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Criminology and Criminal JusticeStudia w języku angielskim
Cultural CommunicationStudia w języku angielskim
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
Financial AnalystStudia w języku angielskim
Intercultural and Business Ralations i EuropeStudia w języku angielskim
International Economic RelationsStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
Administracja
Akwakultura – biznes i technologia
Amerykanistyka
Kultura, media i komunikacja
Polityka, kultura i gospodarka
Archeologia
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
Bezpieczeństwo narodowe
Bioinformatyka
Biologia
Biologia medyczna
Biotechnologia
Chemia
Analityka i diagnostyka chemiczna
Chemia biomedyczna
Chemia kosmetyków
Chemia żywności
Dyplomacja
Dyplomacja publiczna
Dyplomacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Analityk gospodarczy
Audytor przedsiębiorstw
Biznes elektroniczny
Ekonomika transportu i logistyka
Innowacyjność w gospodarce
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
Teoria przedsiębiorstw
Etnofilologia kaszubska
Animacyjno-medialna
Nauczycielska
Etnologia
Filologia angielska
Nauczycielska
Translatoryczna
Filologia germańska
Biznesowo-gospodarcza
Translatoryczna
Filologia klasyczna
Cywilizacja śródziemnomorska
Wiedza o literaturze, książce i teatrze
Filologia polska
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Edytorska
Nauczycielska
Nauczycielska, edytorska
Publicystyczno-dziennikarska
Filologia romańska
Komunikacja kulturowa
Kultura i media
Nauczycielska
Translatoryczna
Filologia rosyjska
Język biznesu i translatoryka
Nauczycielska
Zarządzanie kulturą
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Bankowość i doradztwo finansowe
Finanse przedsiębiorstw i controlling
Rachunkowość
Fizyka
Fizyka medyczna
Genetyka i biologia eksperymentalna
Geografia
Geologia
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
Historia
Archiwistyczna
Nauczycielska
Historia sztuki
Hydrografia
Iberystyka
Międzykulturowa
Translatoryczna
Informatyka
Aplikacje internetowe i bazy danych
Technologie sieciowe i bazy danych
Tester oprogramowania
Informatyka i ekonometria
Analityka gospodarcza
Aplikacje informatyczne w biznesie
Metody analizy danych
Krajoznawstwo i turystyka historyczna
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Animacja kultury
Krytyka i edukacja kulturalna
Redaktor serwisów on-line
Lingwistyka stosowana
Nauczycielska
Translatoryczna
Logopedia
Nauczycielska
Matematyka
Matematyka ekonomiczna
Matematyka nauczycielska
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
International BusinessStudia w języku angielskim
Biznes międzynarodowy
Finanse międzynarodowe i bankowość
Handel zagraniczny
Marketing międzynarodowy
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Międzynarodowy transport i handel morski
Projekty w biznesie międzynarodowym
Modelowanie matematyczne i analiza danych
Analiza danych
Eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniach
Matematyka ekonomiczna
Modelowanie zjawisk fizycznych
Niemcoznawstwo
Biznesowo-turystyczna
Historyczno-filologiczna
Oceanografia
Ochrona środowiska
Ochrona zasobów przyrodniczych
Pedagogika
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza
Podatki i doradztwo podatkowe
Politologia
Praca socjalna
Asystent seniora
Asystentura rodzin
Produkcja form audiowizualnych
Religioznawstwo
Rosjoznawstwo
Biznesowo-gospodarcza
Miedioznawcza
Sinologia
Skandynawistyka
Język, kultura i gospodarka Finlandii
Komunikacja międzykulturowa
Media i społeczeństwo w krajach nordyckich
Slawistyka
Językoznawcza
Kulturoznawcza
Literaturoznawcza
Socjologia
Antropologia i socjologia kultury
Socjologia życia publicznego
Studia bałkańskie
Studia wschodnie
Język rosyjski z językiem chińskim
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
Wiedza o teatrze
Zarządzanie
Inwestycje i nieruchomości
Marketing
Zarządzanie organizacjami
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
Zarządzanie instytucjami artystycznymi
Menedżerska
Sceniczno-menedżerska
Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biznes chemiczny

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
Wczesne wspomaganie rozwoju
Prawo
Psychologia
Neurobiopsychologia
Psychologia dzieci i młodzieży
Psychologia kliniczna
Psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju
Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu
Psychologia pracy i biznesu
Psychologia rodziny
Psychologia sądowa i zagrożeń społecznych
Psychologia sportu
Psychoseksuologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
International Economic RelationsStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
Quantum Information TechnologyStudia w języku angielskim
Administracja
Amerykanistyka
Archeologia
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biologia medyczna
Biotechnologia
Biznes chemiczny
Biznes i technologia ekologiczna
Chemia
Analityka i diagnostyka chemiczna
Chemia biomedyczna
Chemia i technologia środowiskowa
Chemia obliczeniowa
Zaawansowana analityka chemiczna
Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Analityk rynku
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
E-commerce
Ekonomika transportu i logistyka
Finanse w przedsiębiorstwach
Innowacyjność w gospodarce
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
Etnologia
Filologia angielska
Nauczycielska
Translatoryczna
Filologia germańska
Biznesowo-gospodarcza
Nauczycielska
Translatoryczna
Filologia klasyczna
Studia klasyczne
Studia renesansowe
Filologia polska
Edytorska
Krytyka artystyczno-literacka
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nauczycielska
Public relations
Retoryczna (public relations)
Wiedza o filmie
Filologia romańska
Komunikacja kulturowa
Translatoryczna
Filologia rosyjska
Język biznesu i translatoryka
Lingwistyczna
Nauczycielska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Bankowość i doradztwo finansowe
Biegły rewident
Finanse przedsiębiorstw i controlling
Rachunkowość
Rachunkowość ACCA
Fizyka
Fizyka medyczna
Geografia fizyczna z geoinformacją
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS
Gospodarka przestrzenna
Historia
Nauczycielska w zakresie historii oraz WOS
Współczesne muzeum
Historia sztuki
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Business InformaticsStudia w języku angielskim
Analityka gospodarcza
Analiza danych – big data
Aplikacje informatyczne w biznesie
Informatyka ekonomiczna
Krajoznawstwo i turystyka historyczna
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Kultura audiowizualna
Zarządzanie kulturą
Lingwistyka stosowana
Translatoryczna
Logopedia
Neurologopedia
Wczesna interwencja logopedyczna
Matematyka
Matematyka finansowa
Matematyka nauczycielska
Matematyka stosowana
Matematyka teoretyczna
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
International BusinessStudia w języku angielskim
Biznes międzynarodowy
Ekonomia Unii Europejskiej
Finanse międzynarodowe i bankowość
Handel zagraniczny
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Międzynarodowe strategie marketingowe
Międzynarodowy transport i handel morski
Modelowanie matematyczne i analiza danych
Oceanografia
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika specjalna
Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń
Rehabilitacja społeczna i zawodowa z terapia zajęciową
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością
Pedagogika wczesnej edukacji
Podatki i doradztwo podatkowe
Politologia
Europeistyka i przemiany globalne
Międzynarodowe stosunki polityczne
Ustrojowo-samorządowa
Praca socjalna
Prawo w administracji i gospodarce
Skandynawistyka
Studia regionalne
Translatoryczna
Slawistyka
Socjologia
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health care technology
Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
Zarządzanie
Inwestycje i nieruchomości
Marketing
Zarządzanie organizacjami
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Ekonomia i finanse
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o sztuce
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia

Podwójny dyplomwięcej »
Université Toulouse 1 Capitole, France

Studia podyplomowewięcej »
Biznes międzynarodowy Studia w języku angielskim
Analiza Danych – Big Data
MPS przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach "Ekonomia i finanse" oraz "Nauki o zarządzaniu i jakości"
PS Gerontologopedyczne
PS Logopedyczne
PS Menedżerskie
PS menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości
PS przygotowujące do doktoratu z ekonomii w języku angielskim
SP Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
SP Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
SP Design w przestrzeni społecznej
SP Diagnostyka psychologiczna
SP Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka
SP Dyplomacja współczesna
SP Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
SP Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli
SP Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością
SP Emisji i Higieny Głosu
SP Event Manager
SP Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach
SP Gedanistyki
SP GIS - System Informacji Geograficznej
SP Handel Zagraniczny
SP Historii
SP Historii sztuki
SP Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji
SP Italianistyczne
SP Komercjalizacja nieruchomości [we współpracy z firmą JLL]
SP Legislacja administracyjna
SP Logopedia medialna
SP Marketing Międzynarodowy
SP Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej)
SP Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa
SP Menedżer w instytucjach kultury
SP Nauczanie języka kaszubskiego
SP Nauczanie języka polskiego jako obcego
SP Neurologopedyczne
SP Niderlandzkie
SP Ocena ryzyka substancji chemicznych w systemie REACH
SP Ochrona danych osobowych
SP Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego
SP Oligofrenologopedyczne
SP Organizacja Pomocy Społecznej
SP Pedagogiczne
SP Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
SP Podatki i prawo podatkowe
SP Podstaw Informatyki
SP Postępowanie administracyjne
SP Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich
SP Prawa pracy
SP Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii
SP Prawo cywilne
SP Prawo dla mediatorów
SP Prawo medyczne
SP Prawo rynku finansowego Unii Europejskiej
SP Prawo Spółek
SP Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych
SP Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej
SP Przekład specjalistyczny dla tłumaczy języka niemieckiego
SP Psychologia Kliniczna
SP Psychologia Przywództwa w Organizacjach
SP Psychologia Sportu
SP Psychologia Transportu
SP Psychotraumatologia
SP Rachunkowości i Podatków
SP Rachunkowość ACCA
SP Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny
SP Reklama i Marketing Medialny
SP Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna
SP Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach – z programowaniem i analizą danych
SP Skandynawistyczne
SP Socjoterapia i praca z grupą
SP Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych
SP Surdologopedyczne
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
SP Tłumaczenia ustne
SP Translatoryka - przekład literatury popularnej
SP Translatoryka - przekład specjalistyczny
SP Translatoryka – przekład literacki
SP Translatoryka – przekład medyczny
SP Transport i Logistyka
SP Ubezpieczenia Społeczne
SP Uzupełniające Terapii Logopedycznej
SP Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych
SP Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej
SP Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych
SP Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem
SP Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju
SP Wczesnej Interwencji Logopedycznej
SP Wiedza o Oriencie
SP Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej
SP Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej
SP Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej
SP Współzarządzanie rozwojem miast i gmin
SP Wycena Nieruchomości
SP Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa
SP Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji
SP Zamówienia Publiczne
SP Zarządzanie jednostkami administracji publicznej
SP Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
SP Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi [we współpracy z JLL oraz PZFD Trójmiasto]
SP Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi
SP Zarządzanie procesami w biznesie
SP Zarządzanie Projektami
SP Zarządzanie Projektami IT

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim

Kursy, szkoleniawięcej »
Amber and Solidarity: Gdańsk Summer School
Apache Spark
Co znaczą rysunki dziecięce
Diploma in Accounting and Business
Język niemiecki
Komunikacja bez przemocy Część I
Komunikacja bez przemocy Część II
Kultura i Język Kaszubów
Kurs "Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych"
Kurs dokształcający Economics and Business
Kurs dokształcający z języka portugalskiego
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego
Kurs kwalifikacyjny wychowawca kolonijny
Kursy języka polskiego dla obcokrajowców
Media w edukacji przez sztukę
Metody analizy danych
Metody i narzędzia w psychologii pracy
MMPI-2 w diagnostyce psychologii pracy
Muzyka i ruch dla przedszkolaka
Podanie o przyjęcie na kurs Psychologia pracy - diagnistyka i orzecznictwo
Podanie o przyjęcie na szkolenie MMPI-2 w diagnostyce psychologii prac
Programowanie w R
Przedmaturalne kursy humanistyczne
Psychologia pracy – diagnostyka i orzecznictwo
Skarbiec wiedzy, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców
Szkolenie informatyczne CISCO
Szkolenie informatyczne ECDL
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji społecznej
Szkoła Mentor dla stypendysty (SMS)
Szkoły Prawa Obcego
Tworzenie i odbiór tekstu naukowego
Warsztaty Oceanograficzne - biotopy bentosowe strefy przybrzeżnej i głębokowodnej Morza Bałtyckiego

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Chór UG
Akademicki Związek Sportowy
Doktoranckie Koło Naukowe „Kreatywna Słowiańszczyzna”
Doktoranckie Koło Naukowe Badaczy Kultur „Na Styku”
Doktoranckie Koło Naukowe BIO-MEDIA
Doradztwa podatkowego "Publicanus"
Dyskusyjny Klub Filmowy UG „Miłość Blondynki”
ESN UG Gdańsk
Europejskie Forum Integracji
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk
Experior
Forum Badań ONZ
Forum Badań Prawnych
Historii Prawa "Sapere Aude"
Historyczno Prawne
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów FSD UG
Klub Debat „ARS BENE DICENDI”
KN Brevi manu
KN Robomaniacs
KNEPO Business Club
Koła Naukowego Komunikacji Internetowej
Koło Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej
Koło Nauk Psychologicznych ANIMA
Koło Naukowe "Kuźnia"
Koło Naukowe „Between The Lines”
Koło Naukowe „Konsylium”
Koło Naukowe Badaczy Kultury Instytutu Historii Sztuki UG
Koło Naukowe BIO-MED
Koło Naukowe Biznesu Chemicznego
Koło naukowe CDN
Koło Naukowe Dziennikarstwo Internetowe i Social Media
Koło Naukowe Econometrics
Koło Naukowe Efektywnych Rozwiązań Rynkowych 'EFERR'
Koło Naukowe Elektronicznego Biznesu
Koło Naukowe Filmoznawców UG
Koło Naukowe Finansów Behawioralnych "Cash flow"
Koło Naukowe Finansów i Bankowości HOSSA
Koło Naukowe Finansów i Controllingu KNAFiC
Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych
Koło Naukowe Fizyków
Koło Naukowe Fizyków Medycznych Siwert
Koło Naukowe Handlu Zagranicznego "HaZet"
Koło Naukowe Historii Prawa "Sapere Aude"
Koło Naukowe Historyczno Prawne
Koło Naukowe Informatyki L!der
Koło Naukowe Innovative Ways Group
Koło Naukowe Języka i Kultury Polskiej CJO UG
Koło Naukowe Języka Niemieckiego DBG
Koło Naukowe Językoznawców Studentów Uniwersytetu Gdańskiego
Koło Naukowe Katedry Inwestycji "Inwestor"
Koło Naukowe Katedry Marketingu "Market"
Koło Naukowe Kolor
Koło Naukowe Kryminologii
Koło Naukowe Kultura na Prawo
Koło Naukowe Laboratorium Przekładu
Koło Naukowe LBO Private Equity
Koło Naukowe Matematyków UG
Koło Naukowe Mediacji Expiatio
Koło Naukowe Metod Ilościowych
Koło Naukowe Międzynarodowego Prawa Handlowego
Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta
Koło Naukowe Ochrony Praw Zwierząt "Omnia Fera"
Koło Naukowe Ochrony Środowiska
Koło Naukowe Polityki Prawa
Koło Naukowe Postępowania Cywilnego
Koło Naukowe Praktyki Prawa
Koło Naukowe Praw Człowieka
Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
Koło Naukowe Prawa Cywilnego
Koło Naukowe Prawa Europejskiego i Porównawczego
Koło Naukowe Prawa Finansowego
Koło Naukowe Prawa Gospodarczego Publicznego
Koło Naukowe Prawa Handlowego
Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego
Koło Naukowe Prawa Karnego
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego
Koło Naukowe Prawa Medycznego
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
Koło Naukowe Prawa Morskiego
Koło Naukowe Prawa Pracy UG "Labor omnia vincit"
Koło Naukowe Prawa Sportowego
Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeń
Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii
Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP
Koło Naukowe Psychologii Sądowej i Penitencjarnej „PENITENTIA”
Koło Naukowe Public Relations
Koło Naukowe Rachunkowości
Koło Naukowe Religioznawców
Koło Naukowe Route 66
Koło Naukowe Rynku Transportowego i Marketingu
Koło Naukowe Sinologii
Koło Naukowe Studentów Archeologii UG
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej "Refectum"
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej “PORTA”
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej PORTA
Koło Naukowe Systemów Informatycznych "e-xpert"
Koło Naukowe Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA
Koło Naukowe Tłumaczeń Ustnych SYMULTANA
Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Środowiskiem QualiTEAM UG
Koło Teoretyków Literatury UG
Koło Translatorskie Studentów Germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego
Koło Turystyczne
Kryminalistyki Modus Operandi
Kryminologii
Kultura na Prawo
Kulturalny Kolektyw UG
Literaturoznawcze Koło Naukowe Pozytywnie Zakręconych
Literaturoznawcze Koło Naukowe Pozytywnie Zakręconych p
Maybe Theatre Company
Mediacji Expiatio
Międzynarodowego Prawa Handlowego
Międzywydziałowe Koło Naukowe Energetyki Uniwersytetu Gdańskiego
Młodzi Dydaktycy
Morskie Koło Naukowe
Naukowe Koło Chemików
Naukowe Koło Doktorantów Historii UG
Naukowe Koło Historyków UG
Naukowe Koło Logistyki
Naukowe Koło Logopedów UG
Naukowe Koło Radiowców
Naukowe Koło Seksuologii EQUALITY
Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Skandynawskich
Ochrony Praw Konsumenta
Ochrony Praw Zwierząt "Omnia Fera"
Polityki Prawa
Postępowania Cywilnego
Praktyki Prawa
Praw Człowieka
Prawa Administracyjnego
Prawa Cywilnego
Prawa Europejskiego i Porównawczego
Prawa Finansowego
Prawa Handlowego
Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego
Prawa Karnego
Prawa Konstytucyjnego
Prawa Medycznego
Prawa Międzynarodowego
Prawa Morskiego
Prawa Pracy UG "Labor omnia vincit"
Prawa Sportowego
Prawa Ubezpieczeń
Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii
Radio MORS
Samorząd studentów
SKN Iberystyka
Studencka Agencja Fotograficzna UG
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna
Studencki Klub Biznesu
Studenckie Koło Naukowe "Edukacja de novo"
Studenckie Koło Naukowe "Edukacja de novo" ("EDEN")
Studenckie Koło Naukowe „Łomonosow”
Studenckie Koło Naukowe Antropologów "Arcana"
Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej UG
Studenckie Koło Naukowe Biochemiczne
Studenckie Koło Naukowe Botaniczne "Zioło"
Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne
Studenckie Koło Naukowe Ekologów Roślin "Littorella"
Studenckie Koło Naukowe Embriologów i Biotechnologów "EXPLANTATUS"
Studenckie Koło Naukowe Entomologii
Studenckie Koło Naukowe Etnologów UG
Studenckie Koło Naukowe Fizjologów
Studenckie Koło Naukowe Fizjologów "Homunculus"
Studenckie Koło Naukowe Genetyczne
Studenckie Koło Naukowe Geografów
Studenckie Koło Naukowe Geologów UG
Studenckie Koło Naukowe Geomorfologów PINGO
Studenckie Koło Naukowe GIS "Gisoteka"
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Studenckie Koło Naukowe Hydrobiologii i Ochrony Wód
Studenckie Koło Naukowe Hydrologów
Studenckie Koło Naukowe Inspiar
Studenckie Koło Naukowe Klub Dyskusyjny „Po Prostu”
Studenckie Koło Naukowe Molekuła
Studenckie Koło Naukowe MOZAIKA
Studenckie Koło Naukowe Oceanografii Operacyjnej
Studenckie Koło Naukowe Oceanografów
Studenckie Koło Naukowe Ornitologiczne "Kos"
Studenckie Koło Naukowe Strateg
Teatr Improwizacji
Teatr Tacka
Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Turystyczne Koło Naukowe "Świat bez granic"
Young Business Entrepreneurs
Zespół Pieśni i Tańca UG „JANTAR”
Zespół Tańca Brzucha UG „AGADIR”
Zespół Tańca Celtyckiego UG „Animus Saltandi”
Zespół Tańca Irlandzkiego i Szkockiego UG „Trebraruna”

Akademikiwięcej »
Dom Studencki nr 10
Dom Studencki nr 11
Dom Studencki nr 3
Dom Studencki nr 4
Dom Studencki nr 5
Dom Studencki nr 6
Dom Studencki nr 7
Dom Studencki nr 9

Wydziały, jednostkiwięcej »
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, łącząca akademicką tradycję z nowoczesnością. Na jedenastu wydziałach studiuje ponad 30000 studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się niemal 1700 pracowników naukowych.

Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki. Kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim posiadają certyfikaty jakości, czyli akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Uczelnia oferuje kształcenie na ponad 70 kierunkach studiów magisterskich i licencjackich w zakresie ok. 200 specjalności (niektóre kierunki również w języku angielskim), jak i szeroki wybór studiów podyplomowych dostępnych już po studiach licencjackich oraz studia doktoranckie.

Studia na Uniwersytecie Gdańskim to nie tylko nauka, ale także możliwość uczestnictwa w studenckim życiu kulturalnym, które aktywnie organizuje Akademickie Centrum Kultury "Alternator", treningi w ramach 25 sekcji sportowych AZS i udział w pracach studenckich kół naukowych, międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach. Studenci UG biorą udział w europejskich programach wymiany Studentów - takich jak ERASMUS, czy polskich - jak np. MOST. Mają praktyki i staże w instytucjach i przedsiębiorstwach w całej Polsce i za granicą. Ważnym aspektem studenckiej aktywności jest działalność Biura Karier UG, które pomaga zdobywać pracę i podejmować decyzje dotyczące zawodowego rozwoju, zaś Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości doradza studentom w zakładaniu własnych firm.

Nowoczesne warunki studiowania zapewnia wciąż rozbudowywany Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego z nowymi gmachami Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Instytutu Neofilologii, nowoczesnej Biblioteki Głównej UG, odpowiadającymi wymaganiom XXI wieku.

Atutem Uniwersytetu Gdańskiego jest zwrócenie się ku morzu. Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG w Helu, a morski wizerunek uczelni to unikatowe kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem, zwłaszcza pobrzeżem Bałtyku.

Rozwijanie działalności badawczej, uruchamianie nowych, dających szansę wszechstronnego rozwoju kierunków studiów oraz rozbudowa bazy dydaktyczno-badawczej pozwala Uniwersytetowi Gdańskiemu ugruntowywać pozycję lidera wśród uczelni wyższych.

Czy wiesz, że:

Absolwenci UG zmieniają świat!

Są wśród nich znani naukowcy (m.in. Maciej Żylicz), ekonomiści (np. profesorowie Dariusz Filar, Leszek Pawłowicz, Anna Zielińska-Głębocka ), pisarze (np. Stefan Chwin, Paweł Huelle), sportowcy (m.in. Monika Pyrek), reżyserzy (Krzysztof Babicki, Maciej Dejczer), dziennikarze (Tomasz Wołek), a także politycy, ministrowie oraz premierzy - obecny Donald Tusk i były - Jan Krzysztof Bielecki. Absolwentka UG Aneta Kręglicka, zdobywając w 1989 roku tytuł Miss Świata, stała się najpiękniejszym ambasadorem uczelni.
Uniwersytet Gdański to także uczelnia prezydentów RP: Aleksander Kwaśniewski był studentem UG, świętej pamięci prezydent RP Lech Kaczyński przez wiele lat był pracownikiem naukowym UG, a prezydent Lech Wałęsa jest doktorem honoris causa UG i doradcą JM Rektora UG ds. globalizacji.

Kadra akademicka UG prowadzi badania naukowe na światowym poziomie i zdobywa prestiżowe nagrody.

Na przykład prof. Grzegorz Węgrzyn jest odkrywcą leku na rzadką chorobę genetyczną Sanfilippo, prof. Ryszard Horodecki - laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie informatyki kwantowej.

Uniwersytet Gdański znalazł się na trzecim miejscu wśród uczelni wyższych najlepiej przygotowujących Studentów do egzaminów na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną w latach 2008-2010 - według obiektywnego rankingu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na Uniwersytecie Gdańskim propagowana jest idea przedsiębiorczości. Uniwersytecka drużyna SIFE (Students In Free Enterprise) przez dziesięć lat z rzędu zdobywa mistrzostwo Polski w międzynarodowym konkursie SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości, reprezentując Polskę w finałach światowych SIFE World Cup.

Studenci UG prowadzą uczelniane zespoły, gazety, teatry
(w tym jedyny w Trójmieście teatr Maybe Theatre Company, wystawiający na profesjonalnych scenach spektakle w języku angielskim) oraz internetowe Megaotwarte Radio Studenckie - MORS.

Akademickie drużyny sportowe AZS UG należą do najlepszych w Polsce. AZS UG jest na 4. miejscu w kategorii uniwersytetów w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski.

Uczelnia przystosowana jest do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Wśród absolwentów UG jest Paweł Urbański, niewidomy student, który w specjalnej, zorganizowanej przez uczelnię wyprawie alpinistyczno-szkoleniowej, zdobył najwyższy szczyt na półkuli południowej i obu Ameryk - Aconcagua.
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności