Prezentacja uczelni
Katowice, Polska

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja ogólna
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
Architektura Informacji
Arteterapia
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Biofizyka
Bioelektronika
Biofizyka molekularna
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia informatyczna
Chemia leków
Chemia stosowana
Chemia środowiska
Doradztwo Filozoficzne i Coaching
Doradztwo polityczne i publiczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Fotografia artystyczna
Grafika artystyczna
Malarska kreacja obrazu
Projektowanie graficzne
Rysunek autonomiczny
Rzeźbiarskie kształtowanie przestrzeni
Sztuki piękne
Sztuki użytkowe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonofizyka
Etnologia i Antropologia Kulturowa
Antropologia stosowana i studia kulturowe
Dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym
Filologia
Język francuski w mediach i biznesie
Język francuski z programem tłumaczeniowym
Język hiszpański z programem tłumaczeniowym
Język hiszpański z programem: kultura literatura i media w Ameryce Łacińskiej
Język rosyjski - program język biznesu
Język rosyjski - program tłumaczeniowy
Język rosyjski w mediach i komunikacji społecznej
Język rosyjski w turystyce
Język włoski w mediach i biznesie
Język włoski z programem tłumaczeniowym
Języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym
Języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym
Języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim
Języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym
Rosjoznawstwo
Filologia angielska
Filologia germańska
Interkulturowe studia niemcoznawcze
Język biznesu
Język niemiecki od podstaw
Język szwedzki
Kultura l literatura angielskiego obszaru językowego
Kultura-media-translacja
Nauczycielska z informatyką
Nauczycielska z językiem niemieckim
Nauczycielska z językiem szwedzkim
Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT - WRITE)
Tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych
Tłumaczeniowa z językami Indii
Tłumaczeniowa z językiem arabskim
Tłumaczeniowa z językiem chińskim
Tłumaczeniowa z językiem japońskim
Tłumaczeniowa z językiem koreańskim
Tłumaczeniowa z językiem niemieckim
Filologia klasyczna
Filologia polska
Dyskurs publiczny
Dziennikarstwo i komunikacja kulturowa
Edytorstwo i redakcja tekstu
Geokrytyka
Literaturoznawstwo
Nauczycielska
Filologia słowiańska
Językowo-kulturowa z językiem zachodnioeuropejskim
Filozofia
Etyki stosowane
Filozofia człowieka
Filozofia klasyczna
Filozofia komunikacji
Filozofia nowych mediów
Filozoficzne podstawy kultury
Fizyka
Fizyka Techniczna
Energetyka jądrowa
Modelowanie komputerowe
Nowoczesne materiały i techniki pomiarowe
Geofizyka
Geografia
Geologia
Historia
Administracyjno-samorządowa
Archiwalna i zarządzanie dokumentacją
Nauczycielska
Historia sztuki
Indywidualne Studia Międzyobszarowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Kognitywistyka
Komunikacja promocyjna i kryzysowa
Doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo
Komunikacja promocyjna
Negocjacje kryzysowe
Poradnictwo logopedyczne
Kulturoznawstwo
Kultury mediów
Malarstwo i Projekty Interdyscyplinarne
Matematyka
Matematyczne metody informatyki
Matematyka w finansach i ekonomii
Modelowanie matematyczne
Nauczycielska - nauczanie matematyki i zajęć komputerowych
Teoretyczna
Mediteranistyka
Międzynarodowe Studia Polskie
Kultura i komunikacja w biznesie
Kultura i komunikacja w dyplomacji
Kultura i komunikacja w turystyce
Muzyka w multimediach
Dźwięk w grach
Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych
Nauki o rodzinie
Opiekun osoby starszej i osoby niepełnosprawnej
Poradnictwo małżeńskie i rodzinne
Ochrona środowiska
Oligofrenopedagogika z arteterapią
Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Pedagogika
Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z animacją zabawy
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny
Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką
Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień
Pedagogika Specjalna
Politologia
Administracja publiczna
Integracja europejska
Komunikacja społeczna i dziennikarstwo
Polityka społeczna
Samorządowa
Usługi społeczne w politykach publicznych
Współczesne stosunki międzynarodowe
Praca socjalna
Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej
Dźwięk w grach
Grafika komputerowa gier
Przedsiębiorczość
Reżyseria
Socjologia
Socjologia Miasta i Regionu
Socjologia Organizacji i Zarządzania
Socjologia Reklamy i Komunikacja Społeczna
Wiedza o Współczesnym Społeczeństwie
Sztuka pisania
Turystyka historyczna
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Materials Science and EngineeringStudia w języku angielskim
Fizyka Medyczna
Dozymetria kliniczna
Elektroradiologia
Optyka w medycynie
Fizyka Techniczna
Geologia Stosowana
Informatyka
Informatyka Stosowana
Inżynieria Biomedyczna
Informatyka medyczna
Inżynieria Materiałowa
Biomateriały
Nauka o materiałach
Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych
Mechatronika
Technologia Chemiczna
Technologia nieorganiczna i organiczna
Zielona chemia i czyste technologie

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biotechnology - Environmental BiotechnologyStudia w języku angielskim
Biotechnology - Plant BiotechnologyStudia w języku angielskim
Computer Science - Modelling and Visualisation in BioinformaticsStudia w języku angielskim
English Studies - American and Canadian Studies for Intercultural Communications and DiplomacyStudia w języku angielskim
Games and Virtual Reality Design - Computer Games GraphiesStudia w języku angielskim
Games and Virtual Reality Design - Sound in GamesStudia w języku angielskim
Materials Science and Engineering - BiomateriałyStudia w języku angielskim
Materials Science and Engineering - Materials ScienceStudia w języku angielskim
MechatronikaStudia w języku angielskim
Pedagogy - Resocialization with Intercultural EducationStudia w języku angielskim
Physics - Naofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanieStudia w języku angielskim
Resocialization with Intercultural EducationStudia w języku angielskim
Theoretical PhysicsStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja ogólna
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Antropologia Języka i Komunikacji
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Biofizyka
Biofizyka leków
Biofizyka molekularna
Optometria
Optyka biomedyczna
Biologia
Biologia Ogólna i Eksperymentalna
Ekologia i Ochrona Przyrody
Waloryzacja Zasobów Przyrody
Biologia żywności i żywienia
Biotechnologia
Biotechnologia roślin
Biotechnologia środowiska
Chemia
Chemia budowlana
Chemia informatyczna
Chemia leków
Chemia sądowa
Chemia stosowana
Chemia środowiska
Doradztwo Filozoficzne i Coaching
Doradztwo indywidualne i life coaching
Doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Sztuki piękne
Sztuki użytkowe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Prowadzenie zespołów muzycznych
Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych
Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej
Edukacja kulturalna
Ekonofizyka
Etnologia i Antropologia Kulturowa
Ekologia kulturowa
Etnologiczno-antropologiczna
Filologia
Europejskie studia leksykograficzne
Filologia romańska
Filologia włoska
Język francuski w mediach i biznesie
Język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo
Język hiszpański z programem tłumaczeniowym
Język hiszpański z programem: kultura literatura i media w Ameryce Łacińskiej
Język rosyjski - program język biznesu
Język rosyjski - program tłumaczeniowy
Język włoski w mediach i biznesie
Język włoski z programem tłumaczeniowym
Języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu
Rosjoznawstwo
Filologia angielska
Filologia germańska
Interkulturowe studia niemcoznawcze
Język biznesu
Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego
Kultura-media-translacja
Nauczycielska
Nauczycielska
Projektowanie rozrywki interaktywnej (SPRINT-WRITE II)
Tłumaczeniowa
Tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego
Tłumaczeniowa z językiem chińskim
Tłumaczeniowa z językiem japońskim
Tłumaczeniowa z językiem niemieckim
Filologia klasyczna
Filologia grecka
Filologia grecka i łacińska
Filologia łacińska
Filologia polska
Dyskurs publiczny
Dziennikarstwo i komunikacja kulturowa
Edytorstwo i redakcja tekstu
Literaturoznawstwo
Nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców
Nauczycielska
Filologia słowiańska
Przekład w komunikacji międzykulturowej
Filozofia
Etyka stosowana
Filozoficzno-kulturowa
Historyczno-filozoficzna
Fizyka
Fizyka doświadczalna
Fizyka Medyczna
Diagnostyka i obrazowanie medyczne
Dozymetria i terapia onkologiczna
Fizyka Techniczna
Geofizyka
Geografia
Eksploracja obszarów polarnych i górskich
Geografia społeczno-ekonomiczna
Geograficzne Systemy Informacyjne – GIS
Gospodarka Turystyczna
Hydroklimatologia
Rekonstrukcja Środowiska Geograficznego
Turystyka Międzynarodowa
Zagospodarowanie Przestrzenne
Zintegrowane Gospodarowanie Środowiskiem
Geologia
Geochemia i Mineralogia
Geologia Ogólna i Poszukiwawcza
Hydrogeologia i Ochrona Środowiska Wodnego
Ochrona Litosfery i Zasobów Złóż
Paleontologia i Stratygrafia
Historia
Administracyjno-samorządowa
Archiwalna i zarządzanie dokumentacją
Dokumentacja dziedzictwa kulturowego
Nauczycielska
Indywidualne Studia Międzyobszarowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Analityk danych
Bioinformatyka
Inżynieria Biomedyczna
Informatyka medyczna
Recykling materiałów
Recykling materiałów inżynierskich
Inżynieria Materiałowa
Biomateriały
Materiały funkcyjne
Nauka o materiałach
Kulturoznawstwo
Estetyka miasta
Filmoznawstwo i wiedza o mediach
Komunikacja kulturowa
Kultura literacka
Teatrologia
Teoria i antropologia kultury
Kultury mediów
Estetyka wizualności
Komunikacja medialna
Kultury wizualne
Publicystyka nowomedialna
Widowiska kulturowe
Malarstwo i Projekty Interdyscyplinarne
Matematyka
Biomatematyka
Matematyczne metody informatyki
Matematyka przemysłowa
Matematyka w finansach i ekonomii
Modelowanie matematyczne
Nauczycielska - III i IV etap edukacyjny
Teoretyczna
Mechatronika
Międzynarodowe Studia Polskie
Doradztwo kulturowe
Publicystyka kulturowa
Translatoryka
Nauki o rodzinie
Mediator i asystent rodziny
Ochrona środowiska
Fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska
Geoekologia
Monitoring i zarządzanie środowiskiem
Nowoczesne metody instrumentalne
Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Pedagogika
Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną
Pedagogika rewalidacyjna
Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień
Wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka obcego język angielski
Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią
Politologia
Administracja publiczna
Integracja europejska
Komunikacja społeczna i dziennikarstwo
Polityka społeczna
Samorządowa
Usługi społeczne w politykach publicznych
Współczesne stosunki międzynarodowe
Praca socjalna
Europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej
Mediacje i negocjacje
Praca socjalna w środowisku
Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej
Dźwięk w grach
Grafika komputerowa gier
Przedsiębiorczość
Reżyseria
Socjologia
Human Resources w nowoczesnej organizacji
Kariery europejskie w administracji i biznesie
Komunikacja społeczna
Socjologia reklamy i komunikacja społeczna
Studia miejskie
Środkowoeuropejskie studia historyczne
Turystyka
Dziedzictwo kulturowe
Gospodarka turystyczna

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Grafika
Grafika wydawnicza i artystyczna
Komunikacja wizualna i grafika artystyczna
Prawo
Psychologia
Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia
Teologia
Teologia nauczycielska
Teologia pastoralna
Teologia w kulturze

Studia doktoranckiewięcej »
Biologia - Advanced methods in biotechnology and biodiversity Studia w języku angielskim
Materials science and engineering Studia w języku angielskim
Phd in Physics Studia w języku angielskim
Bibliologia i informatologia
Chemia
Filozofia
Fizyka
Geografia
Geologia
Historia
Informatyka
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo
Kulturoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki o polityce
Pedagogika
Prawo
Psychologia
Socjologia
Sztuki piękne
Teologia

dr hab.więcej »
Bibliologia i informatologia
Biologia
Chemia
Dziedzina nauk teologicznych
Filozofia
Fizyka
Geografia
Geologia
Historia
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo
Kulturoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki o polityce
Pedagogika
Prawo
Socjologia
Sztuki piękne

MBAwięcej »
International Executive MBA Studia w języku angielskim
Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami
Executive MBA
Executive MBA dla sektora lotniczego
International Executive MBA
MBA Zarządzanie mediami

Podwójny dyplomwięcej »
Europäischer Masterstudiengang für Lexikographie Studia w języku niemieckim
European Master in Lexicography Studia w języku angielskim
Université du Maine w Le Mans, France Studia w języku angielskim

Studia podyplomowewięcej »
Komunikacja i Etykieta Interkulturowa Krajów Niemieckojęzycznych
Kurs dokształcający The School of US Business & Law
Kurs Filozoficzne warsztaty rozwojowe
Kurs Metody coachingowe w edukacji
Kwalifikacyjne podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania przedmiotu chemia/fizyka
Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Pedagogiczno-Dydaktyczne WNS
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Coaching Strategiczny
Kwalifikacyjne studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej: Resocjalizacja i socjoterapia
Neurodydaktyka z grywalizacją i techniką informacyjną
Optometria
Podyplomowe Historyczne Studia Śląskoznawcze
Podyplomowe kwalifikacyjne studia dla nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej i wychowania do życia w rodzinie
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne
Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania
Podyplomowe Studia Arteterapia
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Podyplomowe studia doskonalące „Transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie”
Podyplomowe Studia Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Podyplomowe Studia Filozofii i Etyki
Podyplomowe Studia Historii Sztuki
Podyplomowe Studia Kształcenia Kompetencji Etycznych. Etyka stosowana
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Edukacja Informatyczna i Techniczna "
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Informatyka na III i IV etapie edukacyjnym”
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
Podyplomowe Studia Menedżerskie
Podyplomowe Studia Pedagogika Specjalna w zakresie Oligofrenopedagogiki
Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego
Podyplomowe studia Prawne aspekty pracy dziennikarza śledczego
Podyplomowe Studia Prawo w ochronie zdrowia
Podyplomowe Studia Psychologia Zachowań Społecznych
Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej
Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie
Podyplomowe Studia Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich z Elementami Coachingu
Studia podyplomowe „E-zdrowie”
Studia Podyplomowe „Kulturowe Fundamenty Europy”
Studia podyplomowe „Społeczeństwo Prosumenckie - Prosumencka Energetyka"
Studia podyplomowe Analiza instrumentalna
Studia Podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu „biologia”
Studia Podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu „Przyroda” w szkole podstawowej
Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność - LOGOPEDIA
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – NEUROLOGOPEDIA
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – SURDOLOGOPEDIA
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Oligofrenopedagogiki
Studia Podyplomowe Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa
Studia podyplomowe Mediacje szkolne i podstawy prawa dla nauczycieli
Studia Podyplomowe Nauczanie Języków Obcych w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej
Studia Podyplomowe Obcy Język Biznesu (język angielski)
Studia Podyplomowe Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji
Studia podyplomowe Prawne aspekty kierowania placówką oświatową
Studia podyplomowe Prawne aspekty prowadzenia działalności twórczej, artystycznej i managementu
Studia Podyplomowe Rodziny
Studia Podyplomowe Teologii Duchowości
Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego
Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie
Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej - The School of Chinese Law and Culture
Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia
Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej

Kursy, szkoleniawięcej »
Filozoficzne warsztaty rozwojowe
Kursy języka polskiego
Metody coachingowe w edukacji

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Śląski Dzieci

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie
Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice
Koła Naukowe Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
Koła Naukowe Szkoły Zarządzania
Koła Naukowe Wydziału Artystycznego
Koła Naukowe Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Koła Naukowe Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji
Koła Naukowe Wydziału Filologicznego
Koła Naukowe Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach
Koła Naukowe Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Koła Naukowe Wydziału Nauk o Ziemi
Koła Naukowe Wydziału Nauk Społecznych
Koła Naukowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Koła Naukowe Wydziału Prawa i Administracji
Koła Naukowe Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
Koła Naukowe Wydziału Teologicznego
Koło Studentów Niepełnosprawnych "Equitas"
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Stowarzyszenie "Elsa"
Stowarzyszenie "Śląska Kawiarnia Naukowa"
Stowarzyszenie Przyjaciół UŚ
Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice"
Studenckie Koło Sportowe
Studenckie Pedagogiczne Koło Promocji Zdrowia
Studenckie Studio Radiowe "Egida"

Akademikiwięcej »
Dom Studenta "Cieszko"
Dom Studenta "Uśka"
Dom Studenta NR 1 "Stonoga"
Dom Studenta NR 2 "Aplikant"
Dom Studenta NR 2 "Wutuś"
Dom Studenta NR 3 "Parnas"
Dom Studenta NR 4 "Amork"
Dom Studenta NR 5 "Ikar"
Dom Studenta NR 7 "Szpital"
DSN

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Wydział Filologiczny
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
Wydział Teologiczny

Inne ośrodki
Szkoła Zarządzania Uniwersytetu ŚląskiegoChorzów
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Zamiejscowy Wydział Artystyczny w CieszynieCieszyn
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Zamiejscowy Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w CieszynieCieszyn
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Zamiejscowy Wydział Filologiczny w SosnowcuSosnowiec
O uczelni

grafika_jula_1.jpg

"Uniwersytet Śląski - jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się polskich uczelni - powstał w »turbulentnym« 1968 roku. […] Uniwersytet Śląski ma dominujący wkład w ciągle trwającą przemianę krainy węgla i stali w krainę wiedzy, której bogactwem są chłonne umysły kształtowane przez dobre śląskie uczelnie. W coraz większym stopniu absolwenci śląskiej Alma Mater […] wpływają na losy naszego regionu, Polski, a coraz częściej także Europy. […] Po czterdziestu latach istnienia Uniwersytet Śląski stał się owym »ogniskiem kultury« promieniującym na całe społeczeństwo ziemi śląskiej i zagłębiowskiej, czego pragnęli Ci, którzy marzyli o jego utworzeniu."

prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek

Uniwersytet Śląski jest przestrzenią, w której stykają się ze sobą tradycja i nowoczesność. Tradycję stanowi dorobek ponad 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej, ugruntowana pozycja ośrodka akademickiego i kulturotwórczego, kuźnia kadr i talentów, a także wyspecjalizowane w pracach badawczych jednostki, unikatowe kierunki i specjalności, wybitni reprezentanci, mistrzowie i autorytety.

Nowoczesność wiąże się ze sposobem myślenia i funkcjonowania: podejmowaniem kształcenia i badań o charakterze interdyscyplinarnym. Jest to również coraz bardziej aktywna współpraca międzynarodowa, ścisłe współdziałanie z gospodarką, innowacyjność i otwartość na nowe technologie, wrażliwość na zmieniające się warunki rynku pracy. Uczelnia rozwija się, wzmacniając potencjał dydaktyczny i rozbudowując infrastrukturę.Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce.

Tworzy ją 12 Wydziałów: Artystyczny; Biologii i Ochrony Środowiska; Etnologii i Nauk o Edukacji; Filologiczny; Informatyki i Nauki o Materiałach; Matematyki, Fizyki i Chemii; Nauk o Ziemi; Nauk Społecznych; Pedagogiki i Psychologii; Prawa i Administracji; Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego; Teologiczny oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane.

Na 76 kierunkach studiów licencjackich i magisterskich, a w ich zakresie na prawie 238 specjalnościach - niektórych unikatowych w skali kraju - kształci się obecnie prawie 40 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym.

Wszystkie kierunki objęte są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), co umożliwia swobodną wymianę międzynarodową studentów, m.in. w ramach programów Lifelong Learning Programme/ Erasmus. W sumie Uniwersytet zawarł 443 umowy bilateralne z 36 krajami świata o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz wymianie studentów i wykładowców. Najwięcej umów bilateralnych zostało zawartych z uniwersytetami z Niemiec, Francji i Hiszpanii.

Szeroka oferta kształcenia na Uniwersytecie Śląskim dodatkowo wzbogacona jest możliwością rozwijania indywidualnych umiejętności i pasji. Na każdym wydziale działają liczne koła naukowe oraz artystyczne. W całym Uniwersytecie jest ich ponad 180. Życie studenckie pozwalają urozmaicić AZS - Akademicki Związek Sportowy, AEGEE - Europejskie Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej. Prężnie działają prowadzone przez studentów media i zespoły artystyczne, gazety: "Suplement", "Kampus", Studenckie Studio Radiowe "Egida", najstarsze radio akademickie w Polsce, a także Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" i Akademicki Chór "Harmonia". Ponadto aktywnie działa Samorząd Studencki UŚ, który jest siłą napędową inicjatyw naukowych, kulturalnych, sportowych, nie zapominając o organizowaniu rozrywki.

Uniwersytet Śląski zapewnia również zakwaterowanie w 10 nowoczesnych akademikach, w których znajdują się pokoje zarówno jednoosobowe, jak i typu "studio". Standardem jest wolny dostęp do Internetu w każdym pokoju. Oprócz tego bazę socjalną Uczelni tworzą stołówki studenckie oraz bufety.

Dzięki dynamicznym działaniom Biura Karier UŚ wychodzimy naprzeciw potrzebom studentów oraz rynku pracy. Prowadzimy zintegrowane działania służące zintensyfikowaniu kontaktu młodych ludzi z pracodawcami, takie jak: praktyki, staże, spotkania z przedstawicielami pracodawców, targi pracy, szkolenia - organizowane przez specjalistów Biura Karier UŚ, doradców zawodowych oraz przedstawicieli pracodawców. Dodatkowo prowadzimy badania losów naszych dotychczasowych absolwentów oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.

Oprócz prawie 600 projektów badawczych, współrealizowanych obecnie z różnymi instytucjami zewnętrznymi, krajowymi i zagranicznymi, w tym biznesowymi i gospodarczymi, Uniwersytet Śląski realizuje ponad 1000 własnych projektów. Wśród nich wiele ukierunkowanych jest na innowacyjność i zastosowanie w praktyce i w gospodarce, wymienię tylko kilka z nich: badania interdyscyplinarne w zakresie zdrowia i medycyny (np. badanie właściwości nowych pochodnych porfiryn jako potencjalnych fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej w leczeniu nowotworów, poszukiwanie stabilnych form amorficznych lekarstw, charakteryzujących się doskonałą biodostępnością, badania nad strukturą i właściwościami nanokrystalicznego stopu z pamięcią kształtu NiTi), badania w zakresie zmian klimatycznych (np. badania polarne, w tym prognozy zmian zlodowacenia Arktyki oraz wzrostu poziomu oceanu światowego w efekcie ocieplania klimatu, zmiany klimatu w Arktyce i Antarktyce, określenie trendów występowania klimatycznych zdarzeń ekstremalnych w Polsce i ustalenie wskaźników do prognozowania zagrożeń tymi zjawiskami), badania w zakresie przyrody i ochrony środowiska (np. odnawialna energia geotermalna, stworzenie i wdrożenie platformy TILLING jako trwałego narzędzia genomiki funkcjonalnej oraz doskonalenia cech użytkowych i wzbogacania materiałów hodowlanych roślin na przykładzie jęczmienia) i wiele innych.

Te przykładowe, wyżej wymienione, jak również wiele innych działań Uniwersytetu Śląskiego, znakomicie wpisują się w realizację, dla nas oczywistych, kierunków myślenia i działania uczelni nowoczesnej i skutecznie reagującej na wyzwania nowych czasów, bo przecież, jak głosi m. in. jedna z dewiz VII Programu Ramowego UE: "Tomorrow's answers start today!".

Działalność naukowa

Działalność naukowa na Uniwersytecie Śląskim

Przedstawiamy Państwu projekty badawcze realizowane na Uniwersytecie Śląskim.


 • Słownik sztuki Katowic i okolic
W Zakładzie Historii Sztuki ma miejsce projekt, którego celem jest sporządzenie i publikacja "Słownika sztuki Katowic i okolic". Zestawienie sylwetek twórców - architektów, malarzy oraz rzeźbiarzy, a także ugrupowań artystycznych i zabytków ma umożliwić refleksję nad sztuką na wielu różnorodnych poziomach interpretacyjnych...
 • Procesy i struktury demograficzno-społeczne w obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008
Badanie procesów i struktur demograficzno-społecznych w obszarze województwa śląskiego nie jest zadaniem łatwym - twierdzi prof. dr hab. Jerzy Runge z Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego. - Z jednej strony mamy tu do czynienia z blisko 5-milionową populacją mieszkańców, zróżnicowaną zarówno strukturalnie, jak i przestrzennie, o zmiennej w czasie dynamice przeobrażeń, z drugiej zaś strony - co być może jest istotniejsze - owe przeobrażenia dokonywały się w warunkach pogranicza, najpierw geograficzno-politycznego.
 • Problem "kurczących się" miast
Jedno lub wielowymiarowy proces "kurczenia się" miasta wymaga od władz nowego spojrzenia na politykę miejską, na zasady gospodarki przestrzennej, na strategię perspektywicznych celów. Wymagają one współdziałania na różnych poziomach polityki lokalnej, regionalnej czy nawet krajowej. Skala problemów może znacznie utrudniać działania w tym zakresie (Bytom), bądź wyzwalać dodatkowe czynniki aktywizujące, przełamujące bariery (Sosnowiec).
 • Rola rzeczników prasowych w komunikacji masowej
Rozpoczęte badania mają umożliwić analizę relacji między podmiotami procesu komunikacyjnego, jakimi są: rzecznicy prasowi (przedstawiciele podmiotów, kreatorzy komunikacji) i dziennikarze (pośrednicy i główni selekcjonerzy w kontakcie z opinią publiczną). - Jest to pierwszy tak duży projekt - twierdzi Krystian Dudek. - Badanie obejmuje grupę 200 respondentów.
 • Jak przeżyć w afrykańskim mieście?
W czasie niedawnej wojny domowej w Sudanie Południowym (1983-2005), Dżuba była zapyziałą mieściną, zamieszkaną przez kilkutysięczną grupę wynędzniałej ludności. Teraz, niejako z dnia na dzień, staje się wielkim miastem - stolicą autonomicznego Sudanu Południowego.
 • O fraktalach oraz ich zastosowaniach słów kilka
Fraktale znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Obecnie prawie każdy telefon komórkowy korzysta z wbudowanej anteny fraktalnej. Wiele odpowiedników fraktali istnieje w otaczającej nas naturze. O fraktalach oraz ich zastosowaniach opowiada dr Piotr Janoska z Instytutu Matematyki UŚ.
 • Pojezierze zamiast kopalń?
Powstrzymanie degradacji środowiska przyrodniczego, która jest wynikiem przeobrażeń antropogenicznych, to jedno z ważniejszych wyzwań, jakie stoi przed nauką XXI wieku.
 • Język bardziej angielski niż dotychczas
Filologia przestaje być domeną tych, którzy badają język jedynie w oparciu o literaturę piękną - twierdzi prof. UŚ dr hab. Andrzej Łyda. - Językoznawstwo sięga coraz częściej do tekstów faktycznie użytkowych i użytecznych. Widoczny jest rozwój lingwistyki stosowanej, w tym językoznawstwa korpusowego. Pewne dziedziny nauk humanistycznych wymagają udowodnienia użyteczności, ale my nie musimy się o to martwić.
 • Preferencje polityczne 2009. Postawy-identyfikacje-zachowania
Niespełna rok temu dr Waldemar Wojtasik oraz mgr Agnieszka Turska-Kawa z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego zainicjowali projekt badawczy, który docelowo ma zintegrować środowisko naukowców, zajmujących się analizą zachowań politycznych obywateli w różnych kontekstach naukowych.
 • Kulturowe wizualizacje doświadczenia
Przyszłość filologii zaczyna się dziś. Analiza kultury współczesnej i badanie relacji pomiędzy tekstami literackimi a szeroko pojętymi tekstami kultury (malarskimi, architektonicznymi, filmowymi, fotogra-ficznymi, multi-medialnymi itp.) to już nie tylko cel grupki pasjonatów. To kierunek, w którym zmierzają nauki humanistyczne, a zarazem istota przedsięwzięcia, realizowanego przez Zakład Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji INoLP UŚ wraz z Pracownią Poetyki Historycznej IBL PAN.
 • Stopy z pamięcią kształtu NiTi
Stopy z pamięcią kształtu (ang. shape memory alloys) są unikatową klasą stopów metali, które mogą zmieniać kształt, przy podgrzaniu powyżej pewnej temperatury. [...] Zmiana kształtu polega na powrocie, w odpowiednich warunkach, materiału do kształtu wyjściowego, czyli tego, który został w pewnym sensie "zaprojektowany"...
 • Czy Bizantyńczycy mieli poczucie humoru?
Bizantynista to w polskiej nauce wciąż gatunek zagrożony. Chociaż historyków i historyków sztuki bizantyńskiej (i to wielkiego formatu) jest coraz więcej, to badania nad Bizancjum pozostają dziedziną egzotyczną i raczej marginalną. [...] bizantyńskie dzieła przez bardzo długi czas nie tylko nie cieszyły się uznaniem badaczy, ale były jednoznacznie klasyfikowane jako nienadające się do lektury. Dopiero niedawno uczeni zajmujący się filologią bizantyńską [...] zaczęli życzliwiej oceniać bizantyńskie teksty. Wiele z ostatnio sformułowanych koncepcji może budzić zdziwienie...
 • Droga do nowoczesnej uprawy roślin zaczyna się w laboratorium
O badaniach cytogenetycznych nad Brachypodium distachyon, coraz popularniejszej w świecie nauki roślinie modelowej, jej cechach charakterystycznych i korzyściach płynących z sekwencjonowania jej genomu, a także o związanych z nią międzynarodowych projektach badawczych, opowiada prof. UŚ dr hab. Robert Hasterok z Katedry Anatomii i Cytologii Roślin.
 • Od komputera do apteki
Żyjemy w czasach ogólnej dostępności skutecznie działających leków i to zarówno w przypadkach ciężkich i skomplikowanych schorzeń, jak i codziennych dolegliwości. Nadal jednak nie radzimy sobie z wieloma innymi, takimi jak nowotwory czy AIDS. [...] W Instytucie Chemii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, pod kierunkiem prof. dr. hab. Jarosława Polańskiego realizowany jest projekt MNiSW, w ramach którego prowadzone są badania nad nowymi metodami wizualizacji i weryfikacji modeli projektowania molekularnego, w poszukiwaniu leków in silico na przykładzie inhibitorów integrazy HIV.
 • Badania nad niepylakiem apollo i amerykańską stonką kukurydzianą
Prace badawcze, prowadzone przez biologów z Uniwersytetu Śląskiego, dotyczą zarówno ochrony zagrożonych gatunków jak i tępienia szkodników. Dzięki badaniom turyści odwiedzający Pieniński Park Narodowy mają szansę zobaczyć motyla niepylaka apollo, a rolnicy w całej Polsce mogą liczyć na pomoc naukowców w kwestii zwalczania amerykańskiej stonki kukurydzianej.
 • Co w glebie piszczy?
Dr hab. Piotr Skubała, profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego prowadzi badania roztoczy glebowych na terenach poprzemysłowych. W świadomości społecznej roztocze związane są jedynie z uciążliwymi alergiami. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ta niedoceniana grupa zwierząt jest odpowiedzialna za zachowanie harmonii w biosystemie glebowym.
 • Warto chronić Beskid Śląski
Dr hab. Zbigniew Wilczek, pracownik Katedry Geobotaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego prowadzi projekt badawczy, dotyczący zbiorowisk roślinnych w Beskidzie Śląskim.
 • Od pisma do człowieka
Jak pismo wiele mówi o człowieku - udowadnia Prof. dr hab. Tadeusz Widła, szef Katedry Kryminalistyki w Uniwersytecie Śląskim.
 • "Analiza obrazów tomograficznych oka"
Dr inż. Robert Koprowski i prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel z Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach prowadzą projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. "Analiza obrazów tomograficznych oka".
 • "Wpływ wielkowymiarowego martwego drewna na zgrupowania mechowców (Acari: Oribatida)"
Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała i mgr Magdalena Maślak z Katedry Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prowadzą projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. "Wpływ wielkowymiarowego martwego drewna na zgrupowania mechowców (Acari: Oribatida)".
 • Projekt badawczy Zakładu Biofizyki i Morfogenezy Roślin
Założenia projektu badawczego realizowanego przez dr Joannę Szymanowską - Pułkę z Zakładu Biofizyki i Morfogenezy Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Historia

Uniwersytet Śląski powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąty uniwersytet w Polsce. Jego powstanie było możliwe dzięki połączeniu działającej w Katowicach od 1963 roku Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, jedyną wyższą uczelnią w regionie, której korzenie sięgają roku 1928. Gdy w 1968 roku Uniwersytet Śląski inaugurował pierwszy rok akademicki tworzyły go cztery wydziały (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Humanistyczny i Wydział Wychowania Technicznego) i kształcił 6 tysięcy studentów, zatrudniając jednocześnie ponad 2000 nauczycieli akademickich.

Siedziba władz uczelni, a także większości wydziałów znajduje się w Katowicach. Pozostałe wydziały i inne jednostki dydaktyczne Uczelni zlokalizowane są w trzech innych miastach południowej Polski: Cieszynie, Chorzowie i Sosnowcu.

Wymiar dydaktyczny uczelni wzbogacają kolejne dwie jednostki: uruchomione w 1997 roku Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH), adresowane do kandydatów o szerokich zainteresowaniach humanistycznych, oraz powstałe w 1998 roku Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (MISMP), adresowane do kandydatów o zainteresowaniach z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych. Zarówno MISH, jak i MISMP zwiększają umiejętność przystosowania się do zmiennych warunków pracy, z jakimi absolwenci uczelni zetkną się w przyszłości. Studia te kształtują również te osoby, które pragną poświęcić się w przyszłości pracy naukowej.

Od 1982 roku w strukturach uczelni działa również Uniwersytet Trzeciego Wieku, który funkcjonuje dzięki współpracy z innymi uczelniami wyższymi w Katowicach - Śląskim Uniwersytetem Medycznym i akademiami: Muzyczną, Sztuk Pięknych oraz Wychowania Fizycznego.

Uniwersytet Śląski jest stroną ponad 250 międzynarodowych umów, dzięki którym możliwa jest wymiana studentów i kadry dydaktycznej, a także prowadzenie wspólnych badań naukowych. Jednocześnie uczelnia aktywnie uczestniczy w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. Należy również do międzynarodowych organizacji akademickich, w tym m.in.: IAU, CRE, AUDEM, IAUP, CBUR.

Pierwszym rektorem Uniwersytetu Śląskiego (w latach 1968-1972) był historyk, prof. dr hab. Kazimierz Popiołek.

Obecnie Uniwersytetem Śląskim kieruje JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Śląski Uniwersytet DzieciOpierając się na przekonaniu, że wszystkie dzieci chcą się uczyć i czerpią z tego radość, że uczą się na wiele sposobów i że nauka nie musi kończyć się po wyjściu z klasy, mając do dyspozycji najlepsze akademickie wzorce i doświadczenie dydaktyczne, podjęto decyzję o utworzeniu z dniem 1 czerwca 2009 r. UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO DZIECI.

Idea uniwersytetów dzieci rozprzestrzeniła się w ostatnich latach w Europie i na całym świecie, a ostatnio także i w Polsce. Wiele z tych uniwersytetów powstaje i funkcjonuje z powodzeniem przy uczelniach wyższych. Istotą koncepcji "uniwersytetów dzieci" jest organizowanie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, prowadzonych przez naukowców i nauczycieli akademickich w salach i aulach wydziałów uniwersyteckich.

Więcej wiadomości: dzieci.us.edu.pl
Fundacje, stowarzyszenia

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego jest organizacją rynkowego wdrażania dorobku naukowo-badawczego Uniwersytetu Śląskiego, organizowania działań komercyjnych oraz wspierania strategicznych inwestycji związanych z ekonomiczno-społecznym rozwojem uczelni. Organizacja współpracuje z instytucjami samorządowymi, finansowymi, edukacyjnymi, naukowymi i otoczeniem biznesu (regionalnym, krajowym i zagranicznym).

Adres:
Katowice, ul. Bankowa 12, pok. 60A
tel. 32 359 21 74, 32 359 21 75

strona internetowa CITTRFUŚ: http://www.cittrfus.pl/

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego SPUŚ

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego to organizacja non-profit, która działa dla dobra i na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne idee przyświecające Stowarzyszeniu to rozwój i wzmocnienie znaczenia uczelni oraz wspieranie inicjatyw akademickich.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego odbyło się 25 lutego 1998 roku. Członkami Komitetu Założycielskiego byli: Henryk Dziewior, Marek Lubelski, Jan Olbrycht, Maksymilian Pazdan, Dariusz Szostek. 15 maja 1998 roku Sąd Wojewódzki w Katowicach, Wydział I Cywilny wpisał organizację do rejestru stowarzyszeń.

Adres:
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

e-mail: spus@us.edu.pl
strona internetowa SPUŚ: www.sp.us.edu.pl

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach SAUŚ

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego "AbsolwentUS" powstało w 2008 roku z inicjatywy kilkunastu osób blisko współpracujących z naszą Uczelnią i będących jednocześnie jej absolwentami. Wśród celów Stowarzyszenia są:
 • integracja środowiska absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wspieranie zacieśniania więzi towarzyskich i koleżeńskich,
 • promocja absolwentów UŚ na rynku pracy w kraju i zagranicą,
 • pomoc w podnoszeniu kwalifikacji i przekwalifikowaniu absolwentów UŚ,
 • promocja i kreowanie wizerunku uczelni,
 • promowanie osiągnięć uczelni w kraju i zagranicą.
Adres:

Ul. Opolska 15
40-084 Katowice
Tel. 32/ 351 11 80

e-mail: stowarzyszenieabsolwentow@us.edu.pl

www.absolwenci.us.edu.plStrona www uczelni: www.us.edu.pl, kandydat.us.edu.pl

Mapa

Wybrany film z YouTube


« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności