Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Katowice, Polska

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja ogólna
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
Architektura informacji
Arteterapia
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Biofizyka
Bioelektronika
Biofizyka molekularna
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia informatyczna
Chemia leków
Chemia stosowana
Chemia środowiska
Doradztwo filozoficzne i coaching
Doradztwo polityczne i publiczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Fotografia artystyczna
Grafika artystyczna
Malarska kreacja obrazu
Projektowanie graficzne
Rysunek autonomiczny
Rzeźbiarskie kształtowanie przestrzeni
Sztuki piękne
Sztuki użytkowe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonofizyka
Etnologia i antropologia kulturowa
Antropologia stosowana i studia kulturowe
Dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym
Filologia
Język francuski w mediach i biznesie
Język francuski z programem tłumaczeniowym
Język hiszpański z programem tłumaczeniowym
Język hiszpański z programem: kultura literatura i media w ameryce łacińskiej
Język rosyjski - program język biznesu
Język rosyjski - program tłumaczeniowy
Język rosyjski w mediach i komunikacji społecznej
Język rosyjski w turystyce
Język włoski w mediach i biznesie
Język włoski z programem tłumaczeniowym
Języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym
Języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym
Języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim
Języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym
Rosjoznawstwo
Filologia angielska
Filologia germańska
Interkulturowe studia niemcoznawcze
Język biznesu
Język niemiecki od podstaw
Język szwedzki
Kultura l literatura angielskiego obszaru językowego
Kultura-media-translacja
Nauczycielska z informatyką
Nauczycielska z językiem niemieckim
Nauczycielska z językiem szwedzkim
Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT - WRITE)
Tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych
Tłumaczeniowa z językami Indii
Tłumaczeniowa z językiem arabskim
Tłumaczeniowa z językiem chińskim
Tłumaczeniowa z językiem japońskim
Tłumaczeniowa z językiem koreańskim
Tłumaczeniowa z językiem niemieckim
Filologia klasyczna
Filologia polska
Dyskurs publiczny
Dziennikarstwo i komunikacja kulturowa
Edytorstwo i redakcja tekstu
Geokrytyka
Literaturoznawstwo
Nauczycielska
Filologia słowiańska
Językowo-kulturowa z językiem zachodnioeuropejskim
Filozofia
Etyki stosowane
Filozofia człowieka
Filozofia klasyczna
Filozofia komunikacji
Filozofia nowych mediów
Filozoficzne podstawy kultury
Fizyka
Fizyka techniczna
Energetyka jądrowa
Modelowanie komputerowe
Nowoczesne materiały i techniki pomiarowe
Geofizyka
Geografia
Geologia
Historia
Administracyjno-samorządowa
Archiwalna i zarządzanie dokumentacją
Nauczycielska
Historia sztuki
Indywidualne studia międzyobszarowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Kognitywistyka
Komunikacja promocyjna i kryzysowa
Doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo
Komunikacja promocyjna
Negocjacje kryzysowe
Poradnictwo logopedyczne
Kulturoznawstwo
Kultury mediów
Malarstwo i projekty interdyscyplinarne
Matematyka
Matematyczne metody informatyki
Matematyka w finansach i ekonomii
Modelowanie matematyczne
Nauczycielska - nauczanie matematyki i zajęć komputerowych
Teoretyczna
Mediteranistyka
Międzynarodowe studia polskie
Kultura i komunikacja w biznesie
Kultura i komunikacja w dyplomacji
Kultura i komunikacja w turystyce
Muzyka w multimediach
Dźwięk w grach
Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych
Nauki o rodzinie
Opiekun osoby starszej i osoby niepełnosprawnej
Poradnictwo małżeńskie i rodzinne
Ochrona środowiska
Oligofrenopedagogika z arteterapią
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Pedagogika
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z animacją zabawy
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny
Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień
Pedagogika specjalna
Politologia
Administracja publiczna
Integracja europejska
Komunikacja społeczna i dziennikarstwo
Polityka społeczna
Samorządowa
Usługi społeczne w politykach publicznych
Współczesne stosunki międzynarodowe
Praca socjalna
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
Dźwięk w grach
Grafika komputerowa gier
Przedsiębiorczość
Reżyseria
Socjologia
Socjologia miasta i regionu
Socjologia organizacji i zarządzania
Socjologia reklamy i komunikacja społeczna
Wiedza o współczesnym społeczeństwie
Sztuka pisania
Turystyka historyczna
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Materials Science and EngineeringStudia w języku angielskim
Fizyka medyczna
Dozymetria kliniczna
Elektroradiologia
Optyka w medycynie
Fizyka techniczna
Geologia stosowana
Informatyka
Informatyka stosowana
Inżynieria biomedyczna
Informatyka medyczna
Inżynieria materiałowa
Biomateriały
Nauka o materiałach
Inżynieria zagrożeń środowiskowych
Mechatronika
Technologia chemiczna
Technologia nieorganiczna i organiczna
Zielona chemia i czyste technologie

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biotechnology - Environmental BiotechnologyStudia w języku angielskim
Biotechnology - Plant BiotechnologyStudia w języku angielskim
Computer Science - Modelling and Visualisation in BioinformaticsStudia w języku angielskim
English Studies - American and Canadian Studies for Intercultural Communications and DiplomacyStudia w języku angielskim
Games and Virtual Reality Design - Computer Games GraphiesStudia w języku angielskim
Games and Virtual Reality Design - Sound in GamesStudia w języku angielskim
Materials Science and Engineering - BiomateriałyStudia w języku angielskim
Materials Science and Engineering - Materials ScienceStudia w języku angielskim
MechatronikaStudia w języku angielskim
Pedagogy - Resocialization with Intercultural EducationStudia w języku angielskim
Physics - Naofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanieStudia w języku angielskim
Resocialization with Intercultural EducationStudia w języku angielskim
Theoretical PhysicsStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja ogólna
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Antropologia języka i komunikacji
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Biofizyka
Biofizyka leków
Biofizyka molekularna
Optometria
Optyka biomedyczna
Biologia
Biologia ogólna i eksperymentalna
Ekologia i ochrona przyrody
Waloryzacja zasobów przyrody
Biologia żywności i żywienia
Biotechnologia
Biotechnologia roślin
Biotechnologia środowiska
Chemia
Chemia budowlana
Chemia informatyczna
Chemia leków
Chemia sądowa
Chemia stosowana
Chemia środowiska
Doradztwo filozoficzne i coaching
Doradztwo indywidualne i life coaching
Doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Sztuki piękne
Sztuki użytkowe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Prowadzenie zespołów muzycznych
Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych
Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej
Edukacja kulturalna
Ekonofizyka
Etnologia i antropologia kulturowa
Ekologia kulturowa
Etnologiczno-antropologiczna
Filologia
Europejskie studia leksykograficzne
Filologia romańska
Filologia włoska
Język francuski w mediach i biznesie
Język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo
Język hiszpański z programem tłumaczeniowym
Język hiszpański z programem: kultura literatura i media w ameryce łacińskiej
Język rosyjski - program język biznesu
Język rosyjski - program tłumaczeniowy
Język włoski w mediach i biznesie
Język włoski z programem tłumaczeniowym
Języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu
Rosjoznawstwo
Filologia angielska
Filologia germańska
Interkulturowe studia niemcoznawcze
Język biznesu
Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego
Kultura-media-translacja
Nauczycielska
Nauczycielska
Projektowanie rozrywki interaktywnej (SPRINT-WRITE II)
Tłumaczeniowa
Tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego
Tłumaczeniowa z językiem chińskim
Tłumaczeniowa z językiem japońskim
Tłumaczeniowa z językiem niemieckim
Filologia klasyczna
Filologia grecka
Filologia grecka i łacińska
Filologia łacińska
Filologia polska
Dyskurs publiczny
Dziennikarstwo i komunikacja kulturowa
Edytorstwo i redakcja tekstu
Literaturoznawstwo
Nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców
Nauczycielska
Filologia słowiańska
Przekład w komunikacji międzykulturowej
Filozofia
Etyka stosowana
Filozoficzno-kulturowa
Historyczno-filozoficzna
Fizyka
Fizyka doświadczalna
Fizyka medyczna
Diagnostyka i obrazowanie medyczne
Dozymetria i terapia onkologiczna
Fizyka techniczna
Geofizyka
Geografia
Eksploracja obszarów polarnych i górskich
Geografia społeczno-ekonomiczna
Geograficzne systemy informacyjne – GIS
Gospodarka turystyczna
Hydroklimatologia
Rekonstrukcja środowiska geograficznego
Turystyka międzynarodowa
Zagospodarowanie przestrzenne
Zintegrowane gospodarowanie środowiskiem
Geologia
Geochemia i mineralogia
Geologia ogólna i poszukiwawcza
Hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego
Ochrona litosfery i zasobów złóż
Paleontologia i stratygrafia
Historia
Administracyjno-samorządowa
Archiwalna i zarządzanie dokumentacją
Dokumentacja dziedzictwa kulturowego
Nauczycielska
Indywidualne studia międzyobszarowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Analityk danych
Bioinformatyka
Inżynieria biomedyczna
Informatyka medyczna
Recykling materiałów
Recykling materiałów inżynierskich
Inżynieria materiałowa
Biomateriały
Materiały funkcyjne
Nauka o materiałach
Kulturoznawstwo
Estetyka miasta
Filmoznawstwo i wiedza o mediach
Komunikacja kulturowa
Kultura literacka
Teatrologia
Teoria i antropologia kultury
Kultury mediów
Estetyka wizualności
Komunikacja medialna
Kultury wizualne
Publicystyka nowomedialna
Widowiska kulturowe
Malarstwo i projekty interdyscyplinarne
Matematyka
Biomatematyka
Matematyczne metody informatyki
Matematyka przemysłowa
Matematyka w finansach i ekonomii
Modelowanie matematyczne
Nauczycielska - III i IV etap edukacyjny
Teoretyczna
Mechatronika
Międzynarodowe studia polskie
Doradztwo kulturowe
Publicystyka kulturowa
Translatoryka
Nauki o rodzinie
Mediator i asystent rodziny
Ochrona środowiska
Fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska
Geoekologia
Monitoring i zarządzanie środowiskiem
Nowoczesne metody instrumentalne
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Pedagogika
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika rewalidacyjna
Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień
Wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka obcego język angielski
Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią
Politologia
Administracja publiczna
Integracja europejska
Komunikacja społeczna i dziennikarstwo
Polityka społeczna
Samorządowa
Usługi społeczne w politykach publicznych
Współczesne stosunki międzynarodowe
Praca socjalna
Europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej
Mediacje i negocjacje
Praca socjalna w środowisku
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
Dźwięk w grach
Grafika komputerowa gier
Przedsiębiorczość
Reżyseria
Socjologia
Human resources w nowoczesnej organizacji
Kariery europejskie w administracji i biznesie
Komunikacja społeczna
Socjologia reklamy i komunikacja społeczna
Studia miejskie
Środkowoeuropejskie studia historyczne
Turystyka
Dziedzictwo kulturowe
Gospodarka turystyczna

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Grafika
Grafika wydawnicza i artystyczna
Komunikacja wizualna i grafika artystyczna
Prawo
Psychologia
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
Teologia
Teologia nauczycielska
Teologia pastoralna
Teologia w kulturze

Studia doktoranckiewięcej »
Biologia - Advanced methods in biotechnology and biodiversity Studia w języku angielskim
Materials science and engineering Studia w języku angielskim
Phd in Physics Studia w języku angielskim
Bibliologia i informatologia
Chemia
Filozofia
Fizyka
Geografia
Geologia
Historia
Informatyka
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo
Kulturoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki o polityce
Pedagogika
Prawo
Psychologia
Socjologia
Sztuki piękne
Teologia

dr hab.więcej »
Bibliologia i informatologia
Biologia
Chemia
Dziedzina nauk teologicznych
Filozofia
Fizyka
Geografia
Geologia
Historia
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo
Kulturoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki o polityce
Pedagogika
Prawo
Socjologia
Sztuki piękne

MBAwięcej »
International Executive MBA Studia w języku angielskim
Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami
Executive MBA
Executive MBA dla sektora lotniczego
International Executive MBA
MBA Zarządzanie mediami

Podwójny dyplomwięcej »
Europäischer Masterstudiengang für Lexikographie Studia w języku niemieckim
European Master in Lexicography Studia w języku angielskim
Université du Maine w Le Mans, France Studia w języku angielskim

Studia podyplomowewięcej »
Komunikacja i Etykieta Interkulturowa Krajów Niemieckojęzycznych
Kurs dokształcający The School of US Business & Law
Kurs Filozoficzne warsztaty rozwojowe
Kurs Metody coachingowe w edukacji
Kwalifikacyjne podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania przedmiotu chemia/fizyka
Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Pedagogiczno-Dydaktyczne WNS
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Coaching Strategiczny
Kwalifikacyjne studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej: Resocjalizacja i socjoterapia
Neurodydaktyka z grywalizacją i techniką informacyjną
Optometria
Podyplomowe Historyczne Studia Śląskoznawcze
Podyplomowe kwalifikacyjne studia dla nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej i wychowania do życia w rodzinie
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne
Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania
Podyplomowe Studia Arteterapia
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Podyplomowe studia doskonalące „Transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie”
Podyplomowe Studia Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Podyplomowe Studia Filozofii i Etyki
Podyplomowe Studia Historii Sztuki
Podyplomowe Studia Kształcenia Kompetencji Etycznych. Etyka stosowana
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Edukacja Informatyczna i Techniczna "
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Informatyka na III i IV etapie edukacyjnym”
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
Podyplomowe Studia Menedżerskie
Podyplomowe Studia Pedagogika Specjalna w zakresie Oligofrenopedagogiki
Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego
Podyplomowe studia Prawne aspekty pracy dziennikarza śledczego
Podyplomowe Studia Prawo w ochronie zdrowia
Podyplomowe Studia Psychologia Zachowań Społecznych
Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej
Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie
Podyplomowe Studia Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich z Elementami Coachingu
Studia podyplomowe „E-zdrowie”
Studia Podyplomowe „Kulturowe Fundamenty Europy”
Studia podyplomowe „Społeczeństwo Prosumenckie - Prosumencka Energetyka"
Studia podyplomowe Analiza instrumentalna
Studia Podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu „biologia”
Studia Podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu „Przyroda” w szkole podstawowej
Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność - LOGOPEDIA
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – NEUROLOGOPEDIA
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – SURDOLOGOPEDIA
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Oligofrenopedagogiki
Studia Podyplomowe Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa
Studia podyplomowe Mediacje szkolne i podstawy prawa dla nauczycieli
Studia Podyplomowe Nauczanie Języków Obcych w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej
Studia Podyplomowe Obcy Język Biznesu (język angielski)
Studia Podyplomowe Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji
Studia podyplomowe Prawne aspekty kierowania placówką oświatową
Studia podyplomowe Prawne aspekty prowadzenia działalności twórczej, artystycznej i managementu
Studia Podyplomowe Rodziny
Studia Podyplomowe Teologii Duchowości
Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego
Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie
Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej - The School of Chinese Law and Culture
Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia
Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej

Kursy, szkoleniawięcej »
Filozoficzne warsztaty rozwojowe
Kursy języka polskiego
Metody coachingowe w edukacji

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Śląski Dzieci

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie
Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice
Koła Naukowe Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
Koła Naukowe Szkoły Zarządzania
Koła Naukowe Wydziału Artystycznego
Koła Naukowe Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Koła Naukowe Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji
Koła Naukowe Wydziału Filologicznego
Koła Naukowe Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach
Koła Naukowe Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Koła Naukowe Wydziału Nauk o Ziemi
Koła Naukowe Wydziału Nauk Społecznych
Koła Naukowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Koła Naukowe Wydziału Prawa i Administracji
Koła Naukowe Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
Koła Naukowe Wydziału Teologicznego
Koło Studentów Niepełnosprawnych "Equitas"
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Stowarzyszenie "Elsa"
Stowarzyszenie "Śląska Kawiarnia Naukowa"
Stowarzyszenie Przyjaciół UŚ
Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice"
Studenckie Koło Sportowe
Studenckie Pedagogiczne Koło Promocji Zdrowia
Studenckie Studio Radiowe "Egida"

Akademikiwięcej »
Dom Studenta "Cieszko"
Dom Studenta "Uśka"
Dom Studenta NR 1 "Stonoga"
Dom Studenta NR 2 "Aplikant"
Dom Studenta NR 2 "Wutuś"
Dom Studenta NR 3 "Parnas"
Dom Studenta NR 4 "Amork"
Dom Studenta NR 5 "Ikar"
Dom Studenta NR 7 "Szpital"
DSN

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Wydział Filologiczny
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
Wydział Teologiczny

Inne ośrodki
Szkoła Zarządzania Uniwersytetu ŚląskiegoChorzów
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Zamiejscowy Wydział Artystyczny w CieszynieCieszyn
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Zamiejscowy Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w CieszynieCieszyn
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Zamiejscowy Wydział Filologiczny w SosnowcuSosnowiec

Strona www uczelni: www.us.edu.pl, kandydat.us.edu.pl

Mapa

Wybrany film z YouTube


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
UG-220_2.jpg

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności