Lublin, Polska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiologyStudia w języku angielskim
Medical MiologyStudia w języku angielskim
Business AnalyticsStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
Global EconomyStudia w języku angielskim
Regional Studies – Central-East EuropeStudia w języku angielskim
Regional Studies Asia and PacificStudia w języku angielskim
Tourism and ManagementStudia w języku angielskim
Analityka gospodarcza
Anglistyka
Animacja kultury
Multimedialna
Sceniczna
Archeologia
Archeologia Polski i powszechna
Architektura informacji
Architektura systemów informacyjnych
Publikowanie cyfrowe i sieciowe
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
Archiwistyka historyczna
Informatyka biurowa i archiwalna
Zarządzanie dokumentacją współczesną
Bezpieczeństwo narodowe
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
Biologia
Bioanalityka
Biochemia
Biologia eksperymentalna
Biologia medyczna
Mikrobiologia
Biotechnologia
Chemia
Analityka chemiczna
Chemia kryminalistyczna
Chemia podstawowa i stosowana
Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Marketing polityczny
Medialna
E-edytorstwo i techniki redakcyjne
E-edytorstwo w nowych mediach
Wydawnictwo
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Fotografia
Grafika
Intermedia
Malarstwo
Rzeźba i formy przestrzenne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Nauczycielska
Ekonomia
Biznes międzynarodowy
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
Europeistyka
Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
Zarządzanie zdrowiem i profilaktyka społeczna
Filologia polska
Nauczycielska
Redaktorsko-medialna
Studium teatralne
Filozofia
Doradztwo i komunikacja w biznesie
Filozofia teoretyczna
Kultury azjatyckie
Finanse i rachunkowość
Bankowość i rynki finansowe
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
Specjalista bankowy
Fizyka
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
Biofizyka molekularna i medyczna
Fizyka doświadczalna
Fizyka teoretyczna i astrofizyka
Geografia
Geografia stosowana
Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiska
Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej
Germanistyka
Nauczycielska
Specjalistyczny język niemiecki
Hispanistyka
Języka hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowej
Nauczycielska
Historia
Nauczycielska
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej
Informatyka
Jazz i muzyka estradowa
Kognitywistyka
Kreatywność społeczna
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Antropologia i socjologia kultury
Judaistyka
Krytyka i animacja sztuki
Medialna
Teatrologia i filmoznawstwo
Lingwistyka stosowana
Nauczycielska
Translatoryczna
Logistyka
Logistyka międzynarodowa
Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
Logopedia z audiologią
Matematyka
Biomatematyka
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Matematyka obliczeniowa
Matematyka teoretyczna
Matematyka z informatyką (specjalność nauczycielska)
Specjalność informatyczna
Statystyczna analiza danych
Zastosowanie matematyki
Matematyka w finansach
Matematyka ubezpieczeniowa
Metody statystyczne w finansach
Nauczanie matematyki i informatyki
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)
Pedagogika resocjalizacyjna (specjalność nauczycielska)
Politologia
Administracja publiczna
Doradztwo polityczne i medialne
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie
Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie
Praca socjalna
Edukacja międzykulturowa
Wsparcie rodziny i seniora
Prawno-administracyjny
Prawno-biznesowy
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznego
Produkcja medialna
Multimedia
Organizacja produkcji medialnej
Public Relations i zarządzanie informacją
Zarządzanie mediami społecznościowym
Zarządzanie wizerunkiem,
Romanistyka
Język francuski w biznesie
Nauczycielska
Tłumaczeniowa
Rusycystyka
Język rosyjski w biznesie
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego
Socjologia
Społeczeństwo informacyjne
E-przedsiębiorczość
Elektroniczna administracja
Stosunki międzynarodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Integracja europejska
Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej
Studia regionu Pacyfiku
Technologie cyfrowe w animacji kultury
Turystyka historyczna
Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo
Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
Rekreacja ruchowa i zdrowotna
Zarządzanie zasobami turystycznymi
Ukrainistyka
Język ukraiński w biznesie
Języka ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej
Zarządzanie
E-przedsiębiorczość
Menedżer produktu
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie w politykach publicznych
Migracje i polityka migracyjna UE
Polityka gospodarcza
Polityka kulturalna i edukacyjna
Polityka regionalna
Polityka zdrowotna

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizyka techniczna
Fizyka komputerowa
Fizyka medyczna
Nowoczesne materiały i techniki pomiarowe
Geoinformatyka
Gospodarka przestrzenna
Planowanie przestrzenne
Zarządzanie przestrzenią
Inżynieria nowoczesnych materiałów

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Grafika
Grafika projektowa
Grafika warsztatowa
Sztuka mediów cyfrowych
Malarstwo
Malarstwo użytkowe
Sztuka obrazu
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia
Psychologia kliniczna i neuropsychologia
Psychologia rodziny
Psychologia społeczna
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ChemistryStudia w języku angielskim
Materials ChemistryStudia w języku angielskim
Education and TherapyStudia w języku angielskim
Occupational TherapyStudia w języku angielskim
Rahabilitation of People with DisabilitiesStudia w języku angielskim
Special Education Needs SupportStudia w języku angielskim
Graphic ArtsStudia w języku angielskim
Intercultural Communication in Education and the WorkplaceStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
Economic DiplomacyStudia w języku angielskim
International Place BrandingStudia w języku angielskim
International Relations in East – Central EuropeStudia w języku angielskim
IT Cyber SecurityStudia w języku angielskim
Administracja publiczna
Analityka gospodarcza
Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi
Animacja kultury
Archeologia
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
Archiwistyka historyczna
Informatyka biurowa
Zarządzanie dokumentacją współczesną
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej
Bezpieczeństwo wewnętrzne RP
Cyberbezpieczeństwo
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Biologia
Bioanalityka
Biochemia
Biologia eksperymentalna
Mikrobiologia
Biotechnologia
Biotechnologia medyczna
Biotechnologia ogólna
Chemia
Analityka chemiczna
Chemia kryminalistyczna
Chemia materiałowa
Chemia podstawowa i stosowana
Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
Technologie fotoniczne i światłowodowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Digital Media
Dziennikarstwo on-line
Public relations
Redaktorska
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Arteterapia
Rzeźba i formy przestrzenne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Muzyka sakralna
Muzykoterapia
Prowadzenie zespołów
Ekonomia
Ekonomia międzynarodowa
Gospodarka samorządowa
Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludności
Systemy ekonomiczne
Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
Europeistyka
Filologia polska
Medioznawcza
Nauczycielska
Teatrologiczno-filmoznawcza
Wydawnicza
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Audyt i rachunkowość zarządcza
Certyfikowany menedżer bankowy
Doradca finansowy
Inwestycje kapitałowe
Menedżer finansowy
Podatki i finanse publiczne
Fizyka techniczna
Geografia
Klimatologia i gospodarka wodna
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie map
Zarządzanie rozwojem gospodarczym
Zarządzanie środowiskiem
Geoinformatyka
Germanistyka
Nauczycielska
Specjalistyczny język niemiecki
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka regionalna
Urbanistyka i polityka przestrzenna
Grafika
Grafika projektowa
Grafika warsztatowa
Hispanistyka
Nauczycielska
Tłumaczeniowa
Historia
Dziedzictwo historyczne regionu
Historia stosowana
Nauczycielska
Informatologia stosowana
Bibliologiczne zasoby dziedzictwa kulturowego w dobie cyfrowej
Cyfrowe zasoby informacji
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucji publicznej
Informatyka
Deweloperska (programistyczna)
Inżynieria danych
Testowanie/analizy/wdrożenia oprogramowania
Inżynieria nowoczesnych materiałów
Kognitywistyka
Kryminologia
Kadra kierownicza organów ochrony prawa
Kurator
Pracownik socjalny przygotowany do zapewnienia pomocy ofierze przestępstwa
Kulturoznawstwo
Antropologia i etnologia
Media i kultura popularna
Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesność
Zarządzanie w kulturze
Lingwistyka stosowana
Nauczycielska
Translatoryczna
Logistyka
Koordynator procesów logistycznych
Logopedia z audiologią
Logopedia kliniczna
Surdologopedia
Matematyka
Biomatematyka
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Matematyka teoretyczna
Matematyka z informatyką (specjalność nauczycielska)
Specjalność informatyczna
Statystyczna analiza danych
Zastosowanie matematyki
Zastosowanie matematyki w fizyce
Pedagogika
Doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną (specjalizacja nauczycielska)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Marii Montessori
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się ( specjalność nauczycielska)
Resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nauczycielska)
Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej (specjalność nauczycielska)
Politologia
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne
Portugalistyka
Praca socjalna
Prawno-administracyjny
Administracja skarbowa i gospodarcza
Administracja w procesach globalizacji
Służba cywilna
Prawno-menedżerski
Biznesowa
Menedżerska
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznego
Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej
Prawo międzynarodowe
Prawo Unii Europejskiej
Produkcja medialna
Produkcja w branży gier
Produkcja wydarzenia multimedialnego
Realizacja filmowo-telewizyjna
Romanistyka
Nauczycielska
Tłumaczeniowa
Rusycystyka
Tłumaczeniowa
Socjologia
Społeczeństwo informacyjne
Stosunki międzynarodowe
Dyplomacja ekonomiczna
Międzynarodowy marketing terytorialny
Pozaeuropejskie studia regionalne
Projekty międzynarodowe
Technologie cyfrowe w animacji kultury
Turystyka i rekreacja
Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji
Turystyka dzieci i młodzieży
Turystyka zdrowotna
Ukrainistyka
Tłumaczeniowa
Zarządzanie
Menedżersko-prawna
Systemy informacyjne w administracji i biznesie
Zarządzanie kapitałem społecznym
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Filozofia
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia
Sztuki muzyczne
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Studia podyplomowewięcej »
Administracja
Administracja publiczna
Administrowanie sieciami komputerowymi
Analiza danych
Architektura książki - projektowanie i edycja
Archiwistyka
Arteterapia z elementami psychologii twórczości
Chemia praktyczna
Coaching i mentoring
Compliance w zarządzaniu organizacją
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej)
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)
Diagnoza,terapia i edukacja osób z autyzmem
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)
Edukacja muzealna
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB
Filozofia i etyka
Fizyka
Grafika komputerowa i dtp
Grafika wydawnicza
Historia i wiedza o społeczeństwie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C
Innowacyjne zarządzanie produkcją
Języki skandynawskie dla rynku pracy
Kompetencje wychowawcze
Logopedia
Malarstwo
Marketing internetowy i brokering informacji
Matematyka
Mediacja szkolna i sądowa
Monitoring i zarządzanie środowiskiem
Muzealnictwo
Muzykoterapia
Nauczanie biologii
Nauczanie chemii
Nauczanie geografii
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Neurologopedia
Nowe technologie dla kultury i administracji
Nowoczesne techniki badawcze
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Ochrona danych osobowych
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne
Pedagogika Marii Montessori
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie
Pedagogika specjalna
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców
Podyplomowe Studium Legislacji
Prawne instrumenty ochrony środowiska
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych
Prawo gospodarcze i handlowe studia podyplomowe
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Profesjonalny Event Manager
Programowanie i bazy danych
Programowanie i informatyka w szkole
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa
Psychologia sądowa
Psychologia sportu dla psychologów
Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego
Public relations and media marketing
Rachunkowość
Radioekologia
Surdologopedia
Systemy informacji geograficznej w praktyce
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski)
Tłumaczenie ustne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski)
Tworzenie kolekcji cyfrowych
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe
Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej
Zamówienia publiczne
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką
Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej - studia w języku ukraińskim Studia w języku ukraińskim

Kursy, szkoleniawięcej »
Bułgarski na wakacje i nie tylko
Chorwacki na wakacje i nie tylko
Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego
Kurs Freblowski
Kursy i egzaminy językowe CNiCJO UMCS

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Hrubieszowski Uniwersytet III Wieku
Lubelski Uniwersytet III Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dziecięcy UMCS

Biura Karierwięcej »
Biuro Rozwoju Kompetencji

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Klub Myśli Społeczno- Politycznej im. Zygmunta Balickiego
Akademickie Centrum Wsparcia
Centrum Ekonomii Behawioralnej
Doktoranckie Koło Naukowe Analiz Rynkowych "DataScience"
Duszpasterstwo Akademickie
Elsa Lublin (organizacja rejestrowa)
Enactus UMCS
Erasmus Student Network UMCS Lublin
Europejskie Koło Naukowe
Grupa Fotografów Lubelskich
Klub Agitatorów Kultury i Wolontariuszy
Koło Artystyczne w zakresie Malarstwa
Koło Artystyczno-Naukowe Animatorzy Muzyki Wydziału Artystycznego
Koło Dydaktyków MafiI
Koło Dyrygenckie Wydziału Artystycznego
Koło Dziennikarskie Studentów Wydziału Humanistycznego UMCS
Koło Kognitywistyki
Koło Medialno- Teatralne
Koło Metodologiczne Historyków UMCS
Koło Myśli Społecznej i Ruchów Politycznych
Koło Naukowe "Doradztwo i komunikacja w biznesie"
Koło Naukowe Alkahest
Koło Naukowe Amatorów Antyku
Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii
Koło Naukowe Badania Religii
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Koło Naukowe Bioaktywni
Koło Naukowe Bliskiego Wschodu
Koło Naukowe Debat Oksfordzkich UMCS
Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS
Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych
Koło Naukowe Ekonomistów
Koło Naukowe Estetyków
Koło Naukowe Germanistów
Koło Naukowe Hispanistów
Koło Naukowe Historyków Studentów
Koło Naukowe Holon
Koło Naukowe Infobrokeringu i Nowych Technologii „InfoHunters”
Koło Naukowe Informatyki
Koło Naukowe Informatyki Kognitywnej
Koło Naukowe Inżynierii Oprogramowania
Koło Naukowe Kreatywności Społecznej KreaTyVni
Koło Naukowe Kryminalistyki i Prawa Policyjnego
Koło Naukowe Latynoamerykanistów
Koło Naukowe Logistyk
Koło Naukowe Logopedów i Audiologów UMCS
Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji
Koło naukowe medialno-popkulturowe "Produktywni"
Koło Naukowe Miłośników Języka i Kultury Rosyjskiej
Koło Naukowe Młodych Dydaktyków
Koło Naukowe Monitoringu i Analizy Społeczeństwa Informacji
Koło Naukowe Ochrony Środowiska
Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych
Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych im. Zofii Sękowskiej
Koło Naukowe Portugalistyki
Koło Naukowe Praw Człowieka i Filozofii Prawa
Koło Naukowe Prawa Europejskiego
Koło Naukowe Prawa Karnego Porównawczego
Koło Naukowe Prawa Medycznego Lex Medica
Koło Naukowe Prawa Ochrony Zwierząt
Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego
Koło Naukowe Prawa Pracy
Koło Naukowe Prawa Rzymskiego
Koło Naukowe Prawa Sportowego
Koło Naukowe Prawa Spółek
Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej
Koło Naukowe Prawa Zamówień Publicznych
Koło Naukowe Procedur Administracyjnych
Koło Naukowe Psychologii "Adesse"
Koło Naukowe Psychologów UMCS
Koło Naukowe Romanistów RoManiacy
Koło Naukowe Socjologii Prawa
Koło Naukowe Studentów Archeologii
Koło Naukowe Studentów Bułgarystów
Koło Naukowe Studentów Fizyki
Koło Naukowe Studentów Informatyki .NET
Koło Naukowe Studentów Kierunku Lingwistyka Stosowana
Koło Naukowe Studentów Krajoznawców UMCS
Koło Naukowe Studentów Socjologii
Koło Naukowe Twórczych Pedagogów Resocjalizujących
Koło Naukowe Ukrainistów UMCS im. Profesora Michała Łesiowa
Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS
Koło Naukowo- Artystyczne "Folia"
Koło Naukowo-Artystyczne Frakcja Sucha
Koło Naukowo-Artystyczne Grafiki Projektowej KołoMyJa
Koło Sympatyków Dalekiego Wschodu
Kryminalistyczne Koło Naukowe "Sherlock"
Naukowe Studenckie Koło Samorządowców
Politologiczne Koło Naukowe
Socjologiczne Koło Naukowe Doktorantów
Studencka Strefa Aktywności
Studencki Zespół Badawczy przy Centrum Europejskim
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów
Studenckie Koło Dziennikarskie
Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS
Studenckie Koło Kultury Audiowizualnej
Studenckie Koło Miłośników Kultury Staropolskiej UMCS
Studenckie Koło Naukowe Archiwistów
Studenckie Koło Naukowe Badaczy Literatury Dawnej "Tolle Lege"
Studenckie Koło Naukowe Biochemików UMCS
Studenckie Koło Naukowe Biologów UMCS
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Mikron
Studenckie Koło Naukowe Ceramika Unikatowa i Formy Przestrzenne
Studenckie Koło Naukowe Cyberkultury
Studenckie Koło Naukowe Edytorów
Studenckie Koło Naukowe Epigrafików Exploratio
Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów
Studenckie Koło Naukowe Finansistów UMCS
Studenckie Koło Naukowe Fitochemików UMCS
Studenckie Koło Naukowe Forum Młodych Rzeźbiarzy
Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. Adama Malickiego w Lublinie
Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT
Studenckie Koło Naukowe Gleboznawców
Studenckie Koło Naukowe Historyków Prawa
Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców
Studenckie Koło Naukowe Matematyków "Akademia Platońska"
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Bakcyl
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX
Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów i Animatorów Zabawy
Studenckie Koło Naukowe Planistów SmartCity
Studenckie Koło Naukowe Polonistów
Studenckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
Studenckie Koło Naukowe Profesji Prawniczych
Studenckie Koło Naukowe Quaero
Studenckie Koło Naukowe Rusycystów
Studenckie Koło Naukowe Socjologów Gospodarki i Organizacji
Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Globtroter”
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Wiedzą
Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Pedagogów
Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Studencki Teatr Opętanych Pseudo-Artystów STOPA
Studenckie Penalne Koło Naukowe
Synergia - Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji
Towarzystwo Rozrywek i Animacji Dzieł Analogowych
Uczelniany Klub Turystyczny Studencki Klub Przewodników Beskidzkich w Lublinie
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Alter Idem

Akademikiwięcej »
Dom Studencki A "Amor"
Dom Studencki B "Babilon"
Dom Studencki F "Femina"
Dom Studencki G "Grześ"
Dom Studencki H "Helios"
Dom Studencki I "Ikar"
Dom Studencki J "Jowisz"
Dom Studencki K "KRONOS"
Dom Studencki Z "ZANA"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Wydział Prawa i Administracji

Inne ośrodki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy

Mapa

Wybrany film z YouTube

Broszura informacyjna UMCS
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności