Olsztyn, Polska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Analityka i zarządzanie publiczne
Analiza i kreowanie trendów
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Applied BiologyStudia w języku angielskim
Biologia stosowana
Nauczanie biologii
Chemia
Analityka i diagnostyka chemiczna
Chemia stosowana
Dietetyka
Doradztwo podatkowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dokumentalistyka medialna
Nowe media
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia angielska w zakresie nauczania języka
Filologia germańska
Filologia polska
Nauczanie języka polskiego
Wiedza o kulturze
Filologia rosyjska
Filozofia
Historia
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie
Kryminologia
Lingwistyka w biznesie
Logopedia
Matematyka
Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa
Nauczanie matematyki
Mikrobiologia
Nauki o rodzinie
Coaching i tutoring rodzinny
Mediacja rodzinna
Pedagogika
Doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
Pielęgniarstwo
Politologia
Położnictwo
Praca socjalna
Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Turystyka i rekreacja
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura krajobrazu
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Bioinżynieria produkcji żywności
Gospodarka żywnościowa
Kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności
Biotechnologia
Budownictwo
Energetyka
Gastronomia – sztuka kulinarna
Geodezja i kartografia
Geodezja i geoinformatyka
Geodezja i szacowanie nieruchomości
Geoinformatyka
Zdalne systemy pomiarowe
Gospodarka przestrzenna
Doradztwo na rynku nieruchomości
Planowanie i inżynieria przestrzenna
Ichtiologia i akwakultura
Informatyka
Informatyka ogólna
Inżynieria systemów informatycznych
Inżynieria środowiska
Environmental EngineeringStudia w języku angielskim
Inżynieria komunalna
Inżynieria w logistyce
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Ochrona środowiska
Kształtowanie środowiska
Rolnictwo
Agrobiznes
Produkcja rolnicza
Technologia żywności i żywienie człowieka
Dairy TechnologyStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo żywności
Technologia mięsa
Technologia mleczarska
Technologia produktów roślinnych
Żywienie człowieka
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie innowacjami
Zootechnika
Chów i hodowla zwierząt amatorskich
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla koni i jeździectwo
Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
MedicineStudia w języku angielskim
Veterinary MedicineStudia w języku angielskim
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
Pedagogika resocjalizacyjna
Prawo
Psychologia
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia wychowawcza i szkolna
Teologia
Formacja kapłańska
Nauczanie religii
Weterynaria

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja skarbowa
Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym
Analiza i kreowanie trendów
Architektura krajobrazu
Kształtowanie i ochrona krajobrazu
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo regionalne i lokalne
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biologia molekularna
Ekspertyzy przyrodnicze
Nauczanie biologii
Biotechnologia
Biotechnologia farmaceutyczna
Biotechnologia molekularna
Biotechnologia przemysłowa
Budownictwo
Budowle i konstrukcje inżynierskie
Budownictwo energooszczędne
Inżynieria drogowa
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
Komunikacja wizerunkowa
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
E-handel i usługi
Ekonomia menedżerska i doradztwo biznesowe
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Filologia angielska
Filologia angielska w zakresie nauczania języka
Filologia germańska
Filologia polska
Edytorstwo tekstów
Nauczanie języka polskiego
Filologia rosyjska
Filozofia
Interakcje społeczne i kooperacja
Gastronomia – sztuka kulinarna
Geodezja i kartografia
Geodesy and GeoinformaticsStudia w języku angielskim
Geodezja i technologie informatyczne
Geodezja inżynieryjna
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka przestrzenna
Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
Zarządzanie przestrzenią
Historia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie
Informatyka
Data Science in PracticeStudia w języku angielskim
Data Science w praktyce
Projektowanie systemów informatycznych w sieci komputerowych
Techniki multimedialne
Interdyscyplinarne studia strategiczne
Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
Inżynieria środowiska
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Environmental BiotechnologyStudia w języku angielskim
Process Engineering and Environmental ProtectionStudia w języku angielskim
Inżynieria sanitarna i wodna
Leśnictwo
Nowe trendy w leśnictwie
Lingwistyka w biznesie
Logopedia
Matematyka
Matematyka stosowana
Nauczanie matematyki
Mechanika i budowa maszyn
Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn
Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn
Mechatronika
Mikrobiologia
Nauki o rodzinie
Diagnostyka konfliktów i reintegracja rodziny
Mediacja rodzinna
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych
Odnawialne źródła energii
Pedagogika
Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego
Pielęgniarstwo
Politologia
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
Rolnictwo
Ochrona roślin
Production Management
Zarządzanie produkcją
Technologia żywności i żywienie człowieka
Food EngineeringStudia w języku angielskim
Inżynieria przetwórstwa żywności
Technologia żywności
Żywienie człowieka
Towaroznawstwo
Zarządzanie procesami w produkcji i usługach
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
LogisticsStudia w języku angielskim
Logistyka
Marketing i zarządzanie produktem
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Zarządzane inwestycjami i nieruchomościami
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
Zootechnika
Biotechnologia w hodowli zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Historia
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Językoznawstwo
Nauki biologiczne
Nauki medyczne
Nauki prawne
Nauki teologiczne
Pedagogika
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Weterynaria
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i zarządzanie w administracji
Administracja publiczna
Audyt i kontrola wewnętrzna (PATRONAT INSTYTUTU AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IIA POLSKA)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii
Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Coaching menedżerski
Creating e-learning content and conducting classes using distance learning methods and techniques
Data science w praktyce
Data science w PythonStudia online
Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna
Doradztwo zawodowe i personalne
Doskonalenie specjalistyczne z teologii
Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (studia doskonalące)
Ekonomia – rachunkowość budżetowa
Ekonomika gospodarstwa rolnego (Studia podyplomowe współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb
Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji
Hagiologia kulturowa
Hortiterapia
Ichtiologia i akwakultura
Informatyka (studia doskonalące)
Informatyka dla nauczycieli
Integrowana produkcja i ochrona roślin
Matematyka
Menedżer jakości
Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności
Meteorologia i hydrologia stosowana w gospodarce wodnej i ochronie środowiska
Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego
Odnawialne źródła energii
Prawo pracy
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo ubezpieczeń społecznych
Prawo zamówień publicznych
Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe
Produkcja rolnicza i ogrodnicza
Rachunkowość
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu
Rolnictwo ekologiczne
Socjoterapia
Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty
Tworzenie materiałów e-learningowych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Ubezpieczenia społeczne
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska
Wycena nieruchomości
Zaawansowane metody analizy danych i data mining w biznesie
Zaawansowane metody analizy i eksploracji danychStudia online
Zaawansowane technologie informatyczne
Zamówienia publiczne i podatki pośrednie
Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego
Zarządzanie i marketing w oświacie
Zarządzanie logistyką
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce
Żywienie człowieka i dietetyka

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Biura Karierwięcej »
Akademicki Ośrodek Kariery

Organizacje studenckiewięcej »
Artystyczne Koło Naukowe
Dyskusyjne Forum Pedagogów i Muzyków
Interdyscyplinarne Koło Doktoranckie „Pogranicza”
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Innowacyjnych
Koło Aktywizacji i Wspierania Animatorów
Koło Artystyczno-Naukowe „MUSICA PRATTICA”
Koło Atrystyczno Naukowe Musica in via
Koło Biologii Komórki
Koło Młodych Inżynierów Budownictwa
Koło Nauk Cywilistycznych
Koło Nauk Penalnych
Koło Naukowe "Alert"
Koło Naukowe "Bezpieczna Farmakoterapia"
Koło Naukowe "Higiena zwierząt i pasz"
Koło Naukowe "Malarzy Nieoczywistych"
Koło Naukowe "Studenckie Forum Business Centre Club"
Koło Naukowe „Audytor”
Koło Naukowe „Ekologia Produktów”
Koło Naukowe „Ekonomia Międzynarodowa”
Koło Naukowe „Finanse i zarządzanie w sporcie”
Koło Naukowe „Gospodarki Przestrzennej”
Koło Naukowe „Hodowców Koni i Jeździectwa”
Koło Naukowe „Laboratorium logopedyczne”
Koło Naukowe „Neuron”
Koło Naukowe „Pomesania”
Koło Naukowe „Studencka Poradnia Mediacyjna”
Koło Naukowe „Studencka Poradnia Prawna”
Koło Naukowe „Studenckie Forum Administracyjne Ad Vocem”
Koło Naukowe „Żywienie Zwierząt”
Koło Naukowe Analiz Przestrzennych "GeoGis"
Koło Naukowe Antropologii Kultury
Koło Naukowe Architektów Krajobrazu „Horyzont”
Koło Naukowe Badań Podwodnych „Hydronautic”
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego Safety & Law
Koło Naukowe Biblistów
Koło Naukowe Bioinformatyków
Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”
Koło Naukowe Biznesmenów Weterynaryjnych
Koło Naukowe Chemii Środowiska
Koło Naukowe Coachingu
Koło Naukowe Diagnostyki chorób roślin „ZYMOKS”
Koło Naukowe Diagnostyki i Fitopatologii Molekularnej „Biohazard”
Koło Naukowe Doktorantów-Historyków
Koło Naukowe Ekonomistów Rolnictwa
Koło Naukowe Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu
Koło Naukowe Entomologów ”Kortoptera”
Koło Naukowe Entomologów „Pasikonik”
Koło Naukowe Fizjologów Doświadczalnych
Koło Naukowe Fizjologów Klinicznych
Koło Naukowe Florystów
Koło Naukowe Fotogrametrii i Teledetekcji
Koło Naukowe Gastronomia Sztuka Kulinarna
Koło Naukowe Genetyków „Genius”
Koło Naukowe Geodetów „SCITUS”
Koło Naukowe Geragogów
Koło Naukowe Gleboznawczo-Geologiczne
Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami
Koło Naukowe Grafiki Komputerowej
Koło Naukowe Grafiki Warsztatowej
Koło Naukowe higienistów Żywności
Koło Naukowe Higieny Żywności i Toksykologii
Koło Naukowe Historii Sztuki "Art"
Koło Naukowe Immunoonkologii
Koło Naukowe Inwestorów
Koło Naukowe Inżynierii Ekologicznej
Koło Naukowe Inżynierii Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
Koło Naukowe Inżynierów Budownictwa i Środowiska „IBiS”
Koło Naukowe Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa
Koło Naukowe Kulturalna Organizacja Twórcza
Koło Naukowe Leśników
Koło Naukowe Limnologów
Koło Naukowe Łąkarzy
Koło Naukowe Makroekonomii
Koło Naukowe Managerów Produkcji Roślinnej
Koło Naukowe Mechatroniki
Koło Naukowe Mediów Edukacyjnych
Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej
Koło Naukowe Międzynarodowego Prawa Ochrony Środowiska
Koło Naukowe Mikrobiologów
Koło Naukowe Miłośników Roślin Ozdobnych
Koło Naukowe Miłośników Sztuk Społecznie Zaangażowanych
Koło Naukowe Młodych Konstruktorów
Koło Naukowe Muzykologiczno-Liturgiczne „Psallite Sapienter”
Koło Naukowe Myśli Konserwatywnej i Wolnościowej
Koło Naukowe Neurochirurgii
Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta
Koło Naukowe Ochrony Przyrody
Koło Naukowe Ogrodników
Koło Naukowe Onkologii
Koło Naukowe Pasjonatów BIM „KRESKA”
Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt
Koło Naukowe Patofizjologii
Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Reska”
Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych
Koło Naukowe Pediatrii
Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego
Koło Naukowe Postępowania Cywilnego „Contra”
Koło Naukowe Postępowania Karnego „ACCUSATIO"
Koło Naukowe Prawa Finansów Publicznych
Koło Naukowe Prawa Handlowego
Koło Naukowe Prawa Inwestycyjnego
Koło Naukowe Prawa Konkurencji i Własności Intelektualnej „IPR”
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „VOTUM”
Koło naukowe Prawa Medycznego "Salus aegroti suprema lex esto"
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
Koło Naukowe Prawa Pracy
Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego
Koło Naukowe Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami
Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeń Społecznych
Koło Naukowe Prawa Wykroczeń
Koło Naukowe Prawników-Kanonistów
Koło Naukowe Psychiatrii Klinicznej „Psychotropiciele”
Koło Naukowe Psychiatrii Sądowej
Koło Naukowe Psychologii „Oblicza”
Koło Naukowe Rachunkowości
Koło Naukowe Religioznawców
Koło Naukowe Robotów Mobilnych
Koło Naukowe Robotyki
Koło Naukowe Rozwoju Artystycznego Architektów Krajobrazu „Korozja”
Koło naukowe rynku nieruchomości – Real Estate
Koło Naukowe Socjologów 40+
Koło Naukowe Studenckiej Współpracy Zagranicznej
Koło Naukowe Studentów Archiwistyki
Koło Naukowe Studentów Budownictwa EKSPERT
Koło Naukowe Suicydologii
Koło Naukowe Teologów - Ekumenistów
Koło Naukowe Toksykologów Środowiska
Koło Naukowe Ubezpieczeń "Benefit"
Koło Naukowe Wczesnej Edukacji
Koło Naukowe Wolontariatu
Koło Naukowe z Dziedziny Geriatrii i Gerontologi
Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego „PROSPERO”
Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative
Koło Naukowe Zoologów
Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej
Koło Olfaktometryczne
Koło Praktyki Prawniczej z Elementami Samorządu Terytorialnego „Meritum”
Koło Prawa i Ekonomii
Kooperatywa Filozoficzno-Artystyczna
Międzynarodowe Koło Naukowe Geomatyki i Nawigacji Satelitarnej (GeoSiN)
Międzynarodowe Koło Naukowo-Badawcze Giscode
Międzywydziałowe Koło Naukowe Biochemii Medycznej
Międzywydziałowe Koło Naukowe Pomocy Studentom Zagranicznym
Naukowe Koło „OIKOS”
Naukowe Koło Akwarystów „LABEO”
Naukowe Koło Anatomów
Naukowe Koło Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
Naukowe Koło Biotechnologów
Naukowe Koło Chirurgiczne
Naukowe Koło Cormorant Group
Naukowe Koło Drobiarzy
Naukowe Koło Ekologów
Naukowe Koło Etnografii Historycznej
Naukowe Koło Fotograficzne "ISO"
Naukowe Koło Histologów
Naukowe Koło Historyków Wojskowości
Naukowe Koło Hodowców Bydła
Naukowe Koło Hodowców Trzody Chlewnej
Naukowe Koło Hodowców Zwierzyny Łownej „HUBERTUS”
Naukowe Koło Hydrobiologów i Rybaków
Naukowe Koło Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Naukowe Koło Marketingu
Naukowe Koło Międzynarodowej Polityki Penitencjarnej
Naukowe Koło Mikrobiologów
Naukowe Koło Oceny Surowców i Produktów Zwierzęcych
Naukowe Koło Parazytologów
Naukowe Koło Pedeutologów
Naukowe Koło Położników
Naukowe Koło Pszczelarzy
Naukowe Koło Socjologów QUAERO
Naukowe Koło Studentów Geodezji i Kartografii „NADIR”
Naukowe Koło Studentów Historii UWM
Naukowe Koło Teatralne "Rapsod"
Naukowe Koło Teatralne „Salve verbum”
Naukowe Koło Technologów Mięsa
Naukowe Koło Technologów Mleczarstwa
Naukowe Koło Ukrainistów
Naukowe Studenckie Koło Filozoficzne
Penitencjarne Koło Naukowe Custodia
Radiowe Koło Naukowe Eter
Samorząd studencki
SK "Kolektyw"
Studenckie Historyczno-Prawne Koło Naukowe
Studenckie Koło Afrykanistyczne
Studenckie Koło Anatomiczne
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe „Ars Cantandi” (263)
Studenckie Koło Debat UWM
Studenckie Koło Ginekologiczno-Położnicze
Studenckie Koło Historyczne „Historikon”
Studenckie Koło Ichtiopatologów
Studenckie Koło Inicjatyw Anglistycznych „Anglo Cooltura – Juniors”
Studenckie Koło Inicjatyw Prorodzinnych
Studenckie Koło Kardiologiczne
Studenckie Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego
Studenckie Koło Literaturoznawców
Studenckie Koło Naukowe "Badania Epidemiologiczne"
Studenckie Koło Naukowe "Bioasekuracja"
Studenckie Koło Naukowe "Hoży Translatorzy"
Studenckie Koło Naukowe "Legal Inhareo
Studenckie Koło Naukowe "Mat-ołki"
Studenckie Koło Naukowe "Muzyka - Edukacja - Taniec"
Studenckie Koło Naukowe "Nowe Media"
Studenckie Koło Naukowe "Reguła 72"
Studenckie Koło Naukowe "Zebrafish"
Studenckie Koło Naukowe „Ekoenergia”
Studenckie Koło Naukowe „Hodowców zwierząt amatorskich”
Studenckie Koło Naukowe „Uniwersytet Gier”
Studenckie Koło Naukowe „Weterynaria Sądowa”
Studenckie Koło Naukowe Analityki i Zarządzania Publicznego
Studenckie Koło Naukowe Analizy Sensorycznej Żywności
Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Studenckie Koło Naukowe Badań w Zdrowiu Publicznym
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Żywności
Studenckie Koło Naukowe Chemików
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Dziecięcej
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Endokrynologicznej i gastroeneterologicznej
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Twarzy i Szyi„Kalos Kagathos”
Studenckie Koło Naukowe Chorób Drobnych Ssaków i Ptaków
Studenckie Koło Naukowe Dermatologiczno-Wenerologiczne
Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Obrazowej
Studenckie Koło Naukowe Elektroniki „Elektron”
Studenckie Koło Naukowe Energetyki Jądrowej „Deuterium”
Studenckie Koło Naukowe Epiedmiologów Weterynaryjnych
Studenckie Koło Naukowe Farmakologii
Studenckie Koło Naukowe Farmakologów Weterynaryjnych
Studenckie Koło Naukowe Finanse Unii Europejskiej
Studenckie Koło Naukowe Gastroenterologii " SKN Gastroenterologii"
Studenckie Koło Naukowe Grafików "Vertex"
Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności
Studenckie Koło Naukowe Hodowców Owiec i Kóz „Chimera”
Studenckie Koło Naukowe Hyopatologów
Studenckie Koło Naukowe Internistów Weterynaryjnych
Studenckie Koło Naukowe Internistyczno-Kardiologiczne "Naikai-gakusei-kai"
Studenckie Koło Naukowe Kardiochirurgii
Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki
Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „VESTIGIUM”
Studenckie Koło Naukowe Lingwistyki w biznesie
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS”
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Weterynaryjnych
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury Brytyjskiej i Amerykańskiej „Anglo Cooltura – Seniors”
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Psów Użytkowych
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Społeczeństw i Kultury Antyku "Romantias"
Studenckie Koło Naukowe Młodych Germanistów
Studenckie Koło Naukowe Mykologów
Studenckie Koło Naukowe Obróbki Ubytkowej i Maszyn CNC
Studenckie Koło Naukowe Okulistyki Klinicznej Ophthalmologica (SKN „OKO”)
Studenckie Koło Naukowe Parazytologii "Vermis"
Studenckie Koło Naukowe Patologii Klinicznej Organizmów Zmiennocieplnych
Studenckie Koło Naukowe Patologów Weterynaryjnych
Studenckie Koło Naukowe Podstawnych Problemów Bezpieczeństwa
Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej
Studenckie Koło Naukowe Praktyki Prawniczej
Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka „IUS HOMINI”
Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego i Prawa Karnego Skarbowego "Themis"
Studenckie Koło Naukowe Prawa Prywatnego „Bona Fidei”(291)
Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego Fides
Studenckie Koło Naukowe Pro - Familia
Studenckie Koło Naukowe Rehabilitacji
Studenckie Koło Naukowe Systemów Bezpieczeństwa i Jakości
Studenckie Koło Naukowe Technik Hydrofobizacji Budowli EcooHydrofoBud
Studenckie Koło Naukowe Technik Obrazowania w Diagnostyce Chorób Małych Zwierząt
Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych
Studenckie Koło Naukowe Towaroznawczej Oceny Sensorycznej
Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji "Voyager"
Studenckie Koło Naukowe Twórczości Literackiej „Ars Scripta”
Studenckie Koło Naukowe Ustrojów Politycznych „Casus”
Studenckie Koło Nefrologiczne
Studenckie Koło Pasjonatów Wędkarstwa i Aktywnej Ochrony Ryb „FARIO”
Studenckie Koło Patomorfologiczne
Studenckie Koło Pediatryczno-Hematologiczne
Studenckie Koło Programistyczne "Don't net"
Studenckie Koło Slawistyczne
Studenckie Koło Telewizyjne ZOOM
Studenckie Koło Translatorskie PL-DE
Studenckie Koło Urologiczne
Studenckie Naukowe Koło Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności
Studenckie Naukowe Koło Internistyczne Bujatryków
Studenckie Naukowe Koło Językoznawców
Studenckie Naukowe Koło Mikrobiologii
Studenckie Naukowe Koło Okulistyki Weterynaryjnej
Studenckie Naukowe Koło Zarządzania Jakością
Studenckie Naukowe Koło Żywienia Zwierząt
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej „Pro Media”
Uczelniane Koło Olsztyńskich Studentów Informatyki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Geoinżynierii
Wydział Humanistyczny
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Technicznych
Wydział Nauki o Żywności
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Sztuki
Wydział Teologii

Inne ośrodki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Filia w EłkuEłk
O uczelni

Logo_pod__u__ene_z_napisem.jpg


Chcesz studiować i mieszkać w najpiękniejszym kampusie w Polsce? Jeśli tak - to zapraszamy Cię na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.


Jesteśmy największą uczelnią publiczną w regionie. Proponujemy kandydatom 74 kierunki kształcenia. Oferta ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny. Tworzą ją odpowiadające zapotrzebowaniu rynku pracy kierunki o profilu praktycznym, przygotowującym absolwentów - praktyków oraz kierunki o profilu ogólnoakademickim (badawczym), umożliwiającym rozwój naukowy.

Studia prowadzone są w języku polskim i angielskim. Oprócz studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich), Uniwersytet oferuje studia doktoranckie oraz szeroką tematykę studiów podyplomowych.

UWM otwarty jest także na inne grupy wiekowe. Uniwersytet Dzieci na UWM pomaga najmłodszym odkrywać własne pasje i zainteresowania, pokazując bogactwo świata nauki. Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku wpieramy w zdobywaniu umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Wyjątkowym atutem Uniwersytetu jest lokalizacja. Większość obiektów naukowo-dydaktycznych oraz domów studenckich mieści się malowniczej dzielnicy Olsztyna - Kortowie, stanowiącej uniwersytecki campus, uznawany za najpiękniejszy w Polsce.

Jesteśmy nowoczesną uczelnią, docenianą przez studentów i pracodawców. UWM to Uczelnia Przyjazna Studentom – taki prestiżowy tytuł przyznali nam już dwukrotnie sami studenci w plebiscycie organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Studiuj z najlepszymi!

UWM w mediach społecznościowych:

Facebook - https://www.facebook.com/UWM.Olsztyn

YouTube - https://www.youtube.com/user/TVKORTOWO

Twitter - https://twitter.com/uwm_olsztyn 

Instagram - https://www.instagram.com/uwm_olsztyn/

Mapa

Informator dla kandydatów na studia
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności