Prezentacja uczelni
Olsztyn, Polska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Nauczanie matematyki i informatykiStudia w języku angielskim
International Relations – Global and Regional PerspectiveStudia w języku angielskim
Matematyka finansowo-ubezpieczeniowaStudia w języku angielskim
Medical BiologyStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja i cyfryzacja
Analiza i kreowanie trendów
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biologia medyczna
Biologia ogólna
Biotechnologia
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dokumentalistyka medialna
Nowe media
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Filologia angielska
Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego
Filologia germańska
Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego
Filologia polska
Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego
Wiedza o kulturze
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska z językiem angielskim
Filozofia
Interakcje społeczne i kooperacja
Specjalność etyczno-epistemologiczna
Historia
Specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie
Turystyka historyczna
Kierunek lekarski
Lingwistyka w biznesie
Logopedia
Matematyka
Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa
Nauczanie matematyki
Mikrobiologia
Nauki o rodzinie
Asystent-opiekun osób starszych
Mediacja rodzinna
Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
Kształtowanie środowiska
Ogrodnictwo
Roślinne surowce kosmetyczne i dietetyczne
Pedagogika
Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych
Pedagogika kreatywności i zdolności
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Resocjalizacja
Pedagogika wczesnej edukacji
Pielęgniarstwo
Politologia
Położnictwo
Praca socjalna
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Socjologia nowych mediów
Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego
Stosunki międzynarodowe
Polityka europejska
Technologia żywności i żywienie człowieka
Żywienie człowieka
Turystyka i rekreacja
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
InformatykaStudia w języku angielskim
Inżynieria systemów informatycznychStudia w języku angielskim
Architektura krajobrazu
Bioinżynieria produkcji żywności
Gospodarka żywnościowa
Kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności
Przetwórstwo żywności
Biotechnologia
Budownictwo
Energetyka
Gastronomia - sztuka kulinarna
Geodezja i kartografia
Geodezja i geoinformatyka
Geodezja i szacowanie nieruchomości
Zdalne systemy pomiarowe
Gospodarka przestrzenna
Doradztwo na rynku nieruchomości
Planowanie i inżynieria przestrzenna
Urbanistyka
Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
Gospodarowanie zasobami wodnymi
Informatyka
Informatyka ogólna
Inżynieria systemów informatycznych
Inżynieria bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo pracy
Inżynieria systemów bezpieczeństwa
Inżynieria informacji
Inżynieria kosmiczna
Inżynieria środowiska
Inżynieria komunalna
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Agrobiznes
Produkcja rolnicza
Rolnictwo precyzyjne
Rybactwo
Technika rolnicza i leśna
Technologia drewna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Biotechnologia żywności
Technologia mięsa
Technologia mleczarska
Technologia produktów roślinnych
Towaroznawstwo
Menedżer laboratorium badań żywności
Menedżer produktu
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie innowacjami
Zootechnika
Chów i hodowla zwierząt amatorskich
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla koni i jeździectwo
Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BioinformatykaStudia w języku angielskim
Inżynieria procesowaStudia w języku angielskim
LogistykaStudia w języku angielskim
Matematyka stosowanaStudia w języku angielskim
Nauczanie matematyki i informatykiStudia w języku angielskim
Aquaculture and fish-keepingStudia w języku angielskim
Biotechnology in environment protectionStudia w języku angielskim
Criminology and related sciences in criminal proceedingsStudia w języku angielskim
Geodesy and satellite navigationStudia w języku angielskim
GeoinformaticsStudia w języku angielskim
International Relations – Global and Regional PerspectiveStudia w języku angielskim
Inżynieria żywnościStudia w języku angielskim
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarczeStudia w języku angielskim
Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowychStudia w języku angielskim
Techniki multimedialneStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja skarbowa
Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym
Architektura krajobrazu
Kształtowanie i ochrona krajobrazu
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo regionalne i lokalne
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biologia molekularna
Biologia w terapii
Ekspertyzy przyrodnicze
Biotechnologia
Biotechnologia farmaceutyczna
Biotechnologia molekularna
Biotechnologia przemysłowa
Biotechnologia środowiskowa
Budownictwo
Budowle i konstrukcje inżynierskie
Budownictwo energooszczędne
Inżynieria drogowa
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Komunikacja wizerunkowa
Radiowo-telewizyjna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edukacja muzyczna szkolna
Muzyka estradowa
Ekonomia
Analityka gospodarcza
Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe
Ekonomia międzynarodowa
Rynki i marketing
Filologia angielska
Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego
Filologia germańska
Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego
Filologia polska
Edytorstwo tekstów
Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska z językiem angielskim
Filozofia
Interakcje społeczne i kooperacja
Geodezja i kartografia
Geodezja gospodarcza
Geodezja i nawigacja satelitarna
Geodezja i technologie informatyczne
Geodezja inżynieryjna
Gospodarka nieruchomościami
Kataster nieruchomości
Gospodarka przestrzenna
Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
Zarządzanie i rozwój nieruchomości
Zarządzanie przestrzenią
Historia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną
Specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie
Informatyka
Bioinformatyka
Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych
Techniki multimedialne
Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
Inżynieria środowiska
Inżynieria sanitarna i wodna
Logopedia
Matematyka
Matematyka stosowana
Nauczanie matematyki
Mechanika i budowa maszyn
Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn
Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn
Mechatronika w inżynierii mechanicznej
Mechatronika
Mikrobiologia
Nauki o rodzinie
Mediacja rodzinna i wychowanie dziecka
Organizator prorodzinnej przestrzeni kulturowej
Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
Gospodarka odpadami
Monitoring i toksykologia środowiska
Ochrona ekosystemów wodnych
Ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych
Rekultywacja środowiska
Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku)
Inżynieria i waloryzacja ekologiczna
Odnawialne źródła energii
Ogrodnictwo
Dekoracja przestrzenna i florystyka
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
Pedagogika
Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową
Edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym
Menadżer kultury
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego
Wczesna edukacja
Pedagogika specjalna
Andragogika specjalna
Resocjalizacja z penitencjarystyką
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością
Pielęgniarstwo
Politologia
Marketing polityczny i media
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
Rozwiązywanie konfliktów politycznych i społecznych
Samorząd terytorialny
Rolnictwo
Agrobiotechnologia
Ochrona roślin
Rolnictwo ekologiczne
Zarządzanie produkcją
Rybactwo
Akwakultura i akwarystyka
Stosunki międzynarodowe
Wschodoznawstwo
Technologia żywności i żywienie człowieka
Inżynieria przetwórstwa żywności
Technologia żywności
Żywienie człowieka
Towaroznawstwo
Menedżer usług gastronomiczno-hotelarskich
Zarządzanie procesami w produkcji i usługach
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zootechnika
Biotechnologia w hodowli zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe
Użytkowanie zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka
Komunikacja międzykulturowa w EuropieStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
WeterynariaStudia w języku angielskim
European LawStudia w języku angielskim
Prawo
Prawo europejskie
Prawo kanoniczne
Kanoniczno-cywilna
Teologia
Formacja kapłańska
Specjalność nauczycielska w zakresie religii
Weterynaria

Studia doktoranckiewięcej »
Agronomia, ochrona i kształtowanie środowiska
Biologia
Filozofia
Geodezja i Kartografia
Historia
Inżynieria rolnicza
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki humanistyczne
Nauki teologiczne
Nauki weterynaryjne
Rybactwo
Technologia żywności i żywienia
Zootechnika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja
Administracja elektroniczna
Analiza trendów
Animacja kultury
Audyt energetyczny budynków i instalacji
Audyt i kontrola wewnętrzna
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii
Bezpieczeństwo procesu produkcji w przemyśle spożywczym
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Coaching menedżerski
Data science w praktyce
Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna
Doskonalenie specjalistyczne z teologii
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja inkluzyjna
Ekonomia - rachunkowość budżetowa
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV
Emisja głosu i retoryka funkcyjna
Etyka
Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb
Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji
Gospodarowanie odpadami
Higiena pasz
Historia
Hortiterapia
Ichtiologia i akwakultura
Impresariat artystyczny
Integrowana produkcja i ochrona roślin
Interakcje społeczne
Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej
Kształcenie pedagogiczne
Kształcenie w zawodzie technik ekonomista
Logopedia
Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt
Marketing i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
Marketing i zarządzanie jakością w sprzedaży
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
Mechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe
Menedżer jakości
Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności
Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej
Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
Nowe media w edukacji i w kulturze
Ochrona i upowszechnianie dóbr kultury
Ochrona różnorodności biologicznej - oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem
Odnawialne źródła energii
Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Polityka bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Prawo pracy
Prawo zamówień publicznych
Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe
Produkcja rolnicza i ogrodnicza
Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym
Rachunkowość
Rachunkowość przedsiębiorstw
Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu
Rolnictwo ekologiczne
Rośliny i surowce zielarskie
Rytmika i taniec
Socjoterapia
Surdologopedia
Sztuka projektowania i konserwacji zieleni zabytkowej
Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole
Terapie biologiczne
Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej
Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska
Wycena nieruchomości
Zaawansowane metody analizy danych i data mining w biznesie
Zaawansowane technologie informatyczne
Zarządzanie biznesem
Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego
Zarządzanie finansami w sporcie
Zarządzanie funduszami unijnymi
Zarządzanie i marketing w oświacie
Zarządzanie innowacją, informacją i wiedzą w edukacji
Zarządzanie logistyką
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zintegrowana wczesna edukacja
Żywienie człowieka i dietetyka

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Młodego Odkrywcy rozpoczął rok akademicki

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Artystyczne Koło Naukowe
Dyskusyjne Forum Pedagogów i Muzyków
Dyskusyjne Koło Filmowe
Interdyscyplinarne Koło Doktoranckie Pogranicza
InterGender. Interdyscyplinarne Koło Naukowe
Koło Aktywizacji i Wspierania Animatorów
Koło Animatorów Społeczno-Kulturalnych KASK
Koło Artystyczno - Naukowe MUSICA PRATTICA
Koło Artystyczno – Naukowe Musica in via
Koło Biologii Komórki
Koło Filozofii Państwa i Prawa Politea
Koło Inicjatyw Filozoficznych
Koło Inicjatyw Kulturalnych
Koło Nauk Cywilistycznych
Koło Nauk Penalnych
Koło Naukowe Administratywistów
Koło Naukowe Analiz Przestrzennych GeoGis
Koło Naukowe Antropologii Kultury
Koło Naukowe Architektów Krajobrazu Horyzont
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Biblistów
Koło Naukowe Biochemików
Koło Naukowe Bioinformatyków
Koło Naukowe Chirurgii Transplantacyjnej
Koło Naukowe Doktorantów Filozofii
Koło Naukowe Doktorantów-Historyków
Koło Naukowe Ekologia Produktów
Koło Naukowe Ekonomia Międzynarodowa
Koło Naukowe Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu
Koło Naukowe Entomologów Kortoptera
Koło Naukowe Fizjologów Doświadczalnych
Koło Naukowe Fizjologów Klinicznych
Koło Naukowe Gastronomia Sztuka Kulinarna
Koło Naukowe Genetyków Genius
Koło Naukowe Geodetów SCITUS
Koło Naukowe Geragogów
Koło Naukowe Gleboznawczo – Geologiczne
Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Koło Naukowe Grafiki Komputerowej
Koło Naukowe Grafiki Warsztatowej
Koło Naukowe Higiena Pasz i Zwierząt
Koło Naukowe Historii Sztuki Art
Koło Naukowe Hodowców Koni i Jeździectwa
Koło Naukowe Interny Naikai-gakusei-kai
Koło Naukowe Inwestorów
Koło Naukowe Inżynierii Ekologicznej
Koło Naukowe Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa
Koło Naukowe Kulturalna Organizacja Twórcza
Koło Naukowe LENS
Koło Naukowe Leśników
Koło Naukowe Makroekonomii
Koło Naukowe Malarzy Nieoczywistych
Koło Naukowe Mechatroniki
Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej
Koło Naukowe Menedżerów Produkcji Roślinnej
Koło Naukowe Międzynarodowej Polityki Penitencjarnej
Koło Naukowe Miłośników Sztuk Społecznie Zaangażowanych
Koło Naukowe Młodych Architektów i Urbanistów KRESKA
Koło Naukowe Młodych Konstruktorów
Koło Naukowe Neurochirurgii
Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta
Koło Naukowe Ochrony Przyrody
Koło Naukowe Onkologii
Koło Naukowe Parazytologii Vermis
Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt
Koło Naukowe Patofizjologii
Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej Reska
Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych
Koło Naukowe Pediatrii
Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych
Koło Naukowe Postępowania Karnego ACCUSATIO
Koło Naukowe Prawa Finansów Publicznych
Koło Naukowe Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej
Koło Naukowe Prawa Handlowego
Koło Naukowe Prawa Inwestycyjnego
Koło Naukowe Prawa Kanonicznego PRO FAMILIA
Koło Naukowe Prawa Karnego Iustitia
Koło Naukowe Prawa Konkurencji i Własności Intelektualnej IPR
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego VOTUM
Koło Naukowe Prawa Medycznego Salus aegroti suprema lex esto
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
Koło Naukowe Prawa Podatkowego
Koło Naukowe Prawa Pracy
Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego
Koło Naukowe Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami
Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego CIVIL LAW
Koło Naukowe Prawników-Kanonistów
Koło Naukowe Rachunkowości
Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna
Koło Naukowe Studenckie Forum Administracyjne Ad Vocem
Koło Naukowe Studenckiej Współpracy Zagranicznej
Koło Naukowe Studentów Archiwistyki
Koło Naukowe Studentów Budownictwa EKSPERT
Koło Naukowe Technik Laserowych
Koło Naukowe Toksykologów Środowiska
Koło Naukowe Ubezpieczeń Benefit
Koło Naukowe Wolontariatu Studentów Pedagogiki
Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative
Koło Naukowe Zoologów
Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej
Koło Prawa i Ekonomii
Międzynarodowe Koło Naukowe Geodezji Satelitarnej i Nawigacji GeoSiN
Międzywydziałowe Koło Naukowe Pomocy Studentom Zagranicznym
Naukowe Kolo Hodowców Zwierzyny Łownej HUBERTUS
Naukowe Koło Akwarystów LABEO
Naukowe Koło Anatomów
Naukowe Koło Biochemii i Biotechnologii
Naukowe Koło Biotechnologów
Naukowe Koło Chirurgiczne
Naukowe Koło Cormorant Group
Naukowe Koło Drobiarzy
Naukowe Koło Ekologów
Naukowe Koło Entomologów
Naukowe Koło Florystów
Naukowe Koło Fotograficzne ISO
Naukowe Koło Histologów
Naukowe Koło Historyków Wojskowości
Naukowe Koło Hodowców Bydła
Naukowe Koło Hodowców Trzody Chlewnej
Naukowe Koło Hydrobiologów i Rybaków
Naukowe Koło Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Naukowe Koło Łąkarzy
Naukowe Koło Marketingu
Naukowe Koło Mikrobiologów
Naukowe Koło Miłośników Roślin Ozdobnych
Naukowe Koło Oceny Surowców i Produktów Zwierzęcych
Naukowe Koło Ogrodników
Naukowe Koło OIKOS
Naukowe Koło Ornitologów
Naukowe Koło Parazytologów
Naukowe Koło Pedeutologów
Naukowe Koło Położników
Naukowe Koło Pszczelarzy
Naukowe Koło Socjologów Quero
Naukowe Koło Teatralne Rapsod
Naukowe Koło Technologów Mięsa
Naukowe Koło Technologów Mleczarstwa
Naukowe Studenckie Koło Filozoficzne
Penitencjarne Koło Naukowe Custodia
Politologów
Radiowe Koło Naukowe Eter
Studencki Koło Naukowe Higieny Żywności i Toksykologii
Studenckie Historyczno-Prawne Koło Naukowe
Studenckie Koło Afrykanistyczne
Studenckie Koło Anatomiczne
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Ars Cantandi
Studenckie Koło Ginekologiczno-Położnicze
Studenckie Koło Historyczne Historikon
Studenckie Koło Inicjatyw Anglistycznych Anglo Cooltura - Juniors
Studenckie Koło Kardiologiczne
Studenckie Koło Kardiologiczne i Kardiochirurgiczne
Studenckie Koło Kardiopulmonologicznego i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego
Studenckie Koło Literaturoznawców
Studenckie Koło Miłośników Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego ALBION
Studenckie Koło Naukowe Analizy Sensorycznej Żywności
Studenckie Koło Naukowe Badań Popkultury
Studenckie Koło Naukowe Badań w Zdrowiu Publicznym
Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Procesu Karnego KAPEKA
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Żywności
Studenckie Koło Naukowe Chemii Środowiska
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Dziecięcej
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Endokrynologicznej i Gastroenterologicznej
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej
Studenckie Koło Naukowe Ekoenergia
Studenckie Koło Naukowe Epidemiologów Weterynaryjnych
Studenckie Koło Naukowe Finanse Unii Europejskiej
Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności
Studenckie Koło Naukowe Hodowców Owiec i Kóz Chimera
Studenckie Koło Naukowe Hodowców zwierząt amatorskich
Studenckie Koło Naukowe Hyopatologów
Studenckie Koło Naukowe Internistów Weterynaryjnych
Studenckie Koło Naukowe Inżynierów Środowiska KIŚ
Studenckie Koło Naukowe Językoznawców
Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki
Studenckie Koło Naukowe Kryminologii VESTIGIUM
Studenckie Koło Naukowe Mat-ołki
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Molekularnych COCCUS
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury Brytyjskiej i Amerykańskiej Anglo Cooltura - Seniors
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Psów Użytkowych
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Społeczeństw i kultury Antyku Romantias
Studenckie Koło Naukowe Młodych Germanistów
Studenckie Koło Naukowe Nowe Media
Studenckie Koło Naukowe Patologii Klinicznej Organizmów Zmiennocieplnych
Studenckie Koło Naukowe Patologów Weterynaryjnych
Studenckie Koło Naukowe Podstawowych Problemów Bezpieczeństwa
Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej
Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka IUS HOMINI
Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego Fides
Studenckie Koło Naukowe Reguła 72
Studenckie Koło Naukowe Rehabilitacji
Studenckie Koło Naukowe Techników i Informatyków
Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych
Studenckie Koło Naukowe Towaroznawczej Oceny Sensorycznej
Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji Voyager
Studenckie Koło Naukowe Twórczości Literackiej Ars Scripta
Studenckie Koło Naukowe Uniwersytet Gier
Studenckie Koło Naukowe Weterynaria Sądowa
Studenckie Koło Nefrologiczne
Studenckie Koło Pasjonatów Wędkarstwa i Aktywnej Ochrony Ryb FARIO
Studenckie Koło Patomorfologiczne
Studenckie Koło Pediatryczno-Hematologiczne
Studenckie Koło Przekałdu
Studenckie Koło Slawistyczne
Studenckie Koło Stosunków Międzynarodowych Inter Gentes
Studenckie Koło Wolontariuszy Teologii
Studenckie Naukowe Koło Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności
Studenckie Naukowe Koło Fotograficzne Myszki
Studenckie Naukowe Koło Higienistów Żywności
Studenckie Naukowe Koło Historii Średniowiecznej i Nowożytnej Polski
Studenckie Naukowe Koło Internistyczne Bujatryków
Studenckie Naukowe Koło Mikrobiologii
Studenckie Naukowe Koło Okulistyki Weterynaryjnej
Studenckie Naukowe Koło Zarządzania Jakością
Studenckie Naukowe Koło Żywienia Zwierząt
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Pro Media
Uczelniane Koło Olsztyńskich Studentów Informatyki

Akademikiwięcej »
Uniwersytecki Dom Rotacyjny

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Humanistyczny
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Medycznych
Wydział Nauk o Środowisku
Wydział Nauk o Żywności
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Technicznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Technicznych i Społecznych
Wydział Sztuki
Wydział Teologii

Inne ośrodki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Zamiejscowy w EłkuEłk
O uczelni

Logo_pod__u__ene_z_napisem.jpg


Chcesz studiować i mieszkać w najpiękniejszym kampusie w Polsce? Jeśli tak - to zapraszamy Cię na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.


Jesteśmy największą uczelnią publiczną w regionie. Proponujemy kandydatom 74 kierunki kształcenia. Oferta ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny. Tworzą ją odpowiadające zapotrzebowaniu rynku pracy kierunki o profilu praktycznym, przygotowującym absolwentów - praktyków oraz kierunki o profilu ogólnoakademickim (badawczym), umożliwiającym rozwój naukowy.

Studia prowadzone są w języku polskim i angielskim. Oprócz studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich), Uniwersytet oferuje studia doktoranckie oraz szeroką tematykę studiów podyplomowych.

UWM otwarty jest także na inne grupy wiekowe. Uniwersytet Dzieci na UWM pomaga najmłodszym odkrywać własne pasje i zainteresowania, pokazując bogactwo świata nauki. Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku wpieramy w zdobywaniu umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Wyjątkowym atutem Uniwersytetu jest lokalizacja. Większość obiektów naukowo-dydaktycznych oraz domów studenckich mieści się malowniczej dzielnicy Olsztyna - Kortowie, stanowiącej uniwersytecki campus, uznawany za najpiękniejszy w Polsce.

Jesteśmy nowoczesną uczelnią, docenianą przez studentów i pracodawców. UWM to Uczelnia Przyjazna Studentom – taki prestiżowy tytuł przyznali nam już dwukrotnie sami studenci w plebiscycie organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Studiuj z najlepszymi!

UWM w mediach społecznościowych:

Facebook - https://www.facebook.com/UWM.Olsztyn

YouTube - https://www.youtube.com/user/TVKORTOWO

Twitter - https://twitter.com/uwm_olsztyn 

Instagram - https://www.instagram.com/uwm_olsztyn/

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności