Warszawa, Polska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
NursingStudia w języku angielskim
Administracja
Archeologia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Chemia
Człowiek w cyberprzestrzeni
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Europeistyka
Filologia
Filologia polska
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Kulturoznawstwo
Matematyka
Muzeologia
Nauki o rodzinie
Ochrona dóbr kultury i środowiska
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Pielęgniarstwo
Politologia
Praca socjalna
Religioznawstwo
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria środowiska

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Prawo kanoniczne
Psychologia
Teologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
FilozofiaStudia w języku angielskim
Ochrona środowiskaStudia w języku angielskim
Specjalistyczne studia teologiczneStudia w języku angielskim
Administracja
Archeologia
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia menedżerska
Filologia
Filologia polska
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Inżynieria środowiska
Kulturoznawstwo
Matematyka
Nauki o rodzinie
Ochrona środowiska
Pedagogika
Politologia
Socjologia
Specjalistyczne studia teologiczne
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Filozofia
Historia
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki fizyczne
Nauki o polityce i administracji
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Nauki teologiczne
Pedagogika
Prawo Kanoniczne
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego)
Międzynarodowe Studia Menadżerskie i Coachingu
Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych
Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia
Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego
Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika
Podyplomowe Studia Biblijno-Pastoralne
Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej
Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego
Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej
Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego
Podyplomowe Studia Mariologii
Podyplomowe Studia Religioznawcze
Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa i Teologii Życia Konsekrowanego
Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego
Podyplomowe Studium Logopedyczne
Podyplomowe Studium Misjologiczne
Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie
Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie - dla osób duchownych
Podyplomowe Studium Teologii
Sądownictwo i administracja w Kościele
Studia podyplomowe - Matematyka
Studia podyplomowe - Wiedza o teatrze
Studia podyplomowe "Administrowanie podmiotem leczniczym i e-zdrowie"
Studia Podyplomowe "Analityka danych w sektorze publicznym"
Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego
Studia Podyplomowe Coach Rodzinny
Studia podyplomowe Filozofii i Etyki
Studia podyplomowe Geoinformatyka i geostatystyka
Studia podyplomowe Historia wojskowości polskiej w XIX i XX w.
Studia Podyplomowe Menedżer Koordynowanej Ochrony Zdrowia
Studia podyplomowe nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne
Studia Podyplomowe Ochrona Danych Osobowych w Kościele
Studia Podyplomowe Organizacja Wystaw i Wydawnictw w Muzeach
Studia podyplomowe Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień
Studia podyplomowe Statystyka Medyczna
Studia podyplomowe Współczesne migracje. Tożsamość i bezpieczeństwo Europy.
Studia podyplomowe z informatyki i technologii informacyjnych dla nauczycieli
Studia podyplomowe Zarządzanie i polityka publiczna
Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zbiorami i Instytucją Muzealną
Szkoła kreatywnych liderów
Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologii i Nauk o środowisku
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Prawa Kanonicznego
Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Wydział Studiów nad Rodziną
Wydział Teologiczny
Strona www uczelni:
uksw.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności