Wrocław, Polska

Uniwersytet Wrocławski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Business and AdministrationStudia w języku angielskim
BusinessStudia w języku angielskim
FinanceStudia w języku angielskim
GovernanceStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
Criminal JusticeStudia w języku angielskim
European CulturesStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja europejska
Administracja sektora publicznego
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Samorząd terytorialny
Anglistyka
Język angielski w komunikacji profesjonalnej
Tłumaczenia pisemne
Tłumaczenia ustne
Tłumaczeniowa
Archeologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biologia człowieka
Biologia eksperymentalna
Biologia środowiskowa
Mikrobiologia
Biologia człowieka
Biotechnologia
Biotechnologia z elementami biotechnologii medycznej
Biotechnologia z elementami biotechnologii przemysłowej
Chemia
Analityka chemiczna
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
Chemia ogólna
Chemia i toksykologia sądowa
Chemia medyczna
Dyplomacja europejska
Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie
Gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnej
Turystyka historyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo audiowizualne
Dziennikarstwo muzyczne
Dziennikarstwo prasowe i online
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
Dziennikarstwo sportowe
Fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna
Twórcze pisanie (creative writing): film – teatr – telewizja
Ekonomia
Ekonomia innowacji
Finanse i rachunkowość
Gospodarka światowa
Prawo podatkowe
Prawo w biznesie
Etnologia i antropologia kulturowa
Europeistyka
Kadry w europejskiej przestrzeni publicznej
Przedsiębiorczość i europejski rynek pracy
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Filologia chorwacka z językiem serbskim
Filologia czeska
Filologia francuska
Filologia germańska
Językoznawstwo germanistyczne
Kultura krajów niemieckojęzycznych i Śląska
Literaturoznawstwo germanistyczne
Filologia hiszpańska
Filologia indyjska
Hindi
Sanskryt
Filologia klasyczna
Filologia polska
Edytorstwo
Komunikologia
Lingwistyka kulturowa
Logopedia
Retoryka stosowana
Teatrologia
Filologia rosyjska
Filologia ukraińska
Filologia ukraińska z językiem angielskim
Ukrainistyka
Filozofia
Fizyka
Ekonofizyka
Fizyka doświadczalna
Fizyka komputerowa
Fizyka teoretyczna
Genetyka i biologia eksperymentalna
Geografia
Geologia
Gospodarka przestrzenna
Historia
Amerykanistyka
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Dokumentalistyka konserwatorska
Regionalistyka
Specjalność nauczycielska
Historia sztuki
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne
Indywidualne studia międzyobszarowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Specjalność nauczycielska
Informatyka
Italianistyka
Judaistyka
Komunikacja wizerunkowa
Branding
Communication Design (projektowanie komunikacji)
Public relations
Koreanistyka
Kryminologia
Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
Kulturoznawstwo
Kultura filmowa
Performatyka kultury
Rynek kultury – globalizacja, regionalność, lokalność
Matematyka
Analiza danych
Matematyka aktuarialno-finansowa
Matematyka nauczycielska
Matematyka stosowana
Matematyka teoretyczna
Matematyka w ekonomii
Mikrobiologia
Militarioznawstwo
Animacja odtwórstwa historycznego
Popularyzacja wiedzy o militariach
Muzykologia
Niderlandystyka
Język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC)
Ochrona środowiska
Pedagogika
Edukacja dorosłych i marketing społeczny
Pedagogika opiekuńcza z terapią
Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
Resocjalizacja
Politologia
Comparative PoliticsStudia w języku angielskim
Europe in the WorldStudia w języku angielskim
Global SecurityStudia w języku angielskim
Media and PoliticsStudia w języku angielskim
Administracja publiczna
Marketing polityczny
Media i dziennikarstwo
Media w polityce
Przywództwo polityczne
Służby zagraniczne
Praca socjalna
Publikowanie cyfrowe i sieciowe
Sinologia
Socjologia
Badanie rynku
Komunikacja społeczna
Socjologia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego
Społeczności lokalne
Socjologia ekonomiczna
Socjologia grup dyspozycyjnych
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych
Bezpieczeństwo w systemach logistycznych
Stosunki międzynarodowe
Global StudiesStudia w języku angielskim
Gospodarka i biznes międzynarodowy
Służby zagraniczne
Studia europejskie
Studia niemieckie
Studia wschodnie
Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych
Studia śródziemnomorskie
Arabska
Biblijna
Grecka
Italska
Łacińska
Nowogrecka
Nowołacińska
Turystyka
Zarządzanie migracjami
Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo
Sztuka komunikacji
Wymiary bezpieczeństwa europejskiego
Zarządzanie projektami społecznymi
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Informatyka stosowana i systemy pomiarowe
Inżynieria geologiczna

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia
Psychologia biznesu i organizacji
Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży
Psychologia kliniczna i zdrowia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administration in International OrganisationsStudia w języku angielskim
Data ScienceStudia w języku angielskim
Global communicationStudia w języku angielskim
Media and/for DevelopmentStudia w języku angielskim
Public DiplomacyStudia w języku angielskim
Public Relations and Corporate CommunicationStudia w języku angielskim
LLM International and European LawStudia w języku angielskim
International Business LawStudia w języku angielskim
Modern Human Rights LawStudia w języku angielskim
Medical BiotechnologyStudia w języku angielskim
Public HistoryStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Administracja penitencjarna i służba kuratorska
Administracja usług publicznych
Doradztwo podatkowe i podatki
Gospodarka mieniem publicznym
Anglistyka
Empirical and Theoretical LinguisticsStudia w języku angielskim
Antropologia literatury, teatru i filmu
Archeologia
Archeologia Barbaricum i prowincji rzymskich
Archeologia czasów historycznych i numizmatyka
Archeologia nowego świata
Archeologia pradziejów
Astronomia
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Biologia
Biologia człowieka
Biologia eksperymentalna i mikrobiologia
Ekologia i różnorodność biologiczna
Biotechnologia
Bioinformatyka
Biologia molekularna
Biotechnologia medyczna
Biotechnologia peptydów i białek
Mikrobiologia molekularna
Chemia
Advanced Synthesis In ChemistryStudia w języku angielskim
Analityka instrumentalna
Chemia – studia międzynarodowe
Chemia fizyczna
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
Chemia nieorganiczna i kataliza
Chemia organiczna
Chemia i toksykologia sądowa
Chemia medyczna
Dyplomacja europejska
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Dyplomacja lokalna i regionalna
Kultura polityczna i media
Polityka zagraniczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Journalism and social communicationStudia w języku angielskim
Dziennikarstwo audiowizualne
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
Dziennikarstwo specjalistyczne
Fotografia i film
Media relations
Produkcja medialna
Ekonomia
Master Managerial EconomicsStudia w języku angielskim
Doradztwo podatkowe
Ekonomia i społeczeństwo
Finanse i rachunkowość
Gospodarka światowa
Prawo w biznesie
Etnologia i antropologia kulturowa
Europeistyka
EU Regional PolicyStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo wewnętrzne UE
Europejski samorząd terytorialny
Governance w ue
UE w stosunkach międzynarodowych
Filologia chorwacka z językiem serbskim
Filologia czeska
Filologia francuska
Filolog francuski w świecie cyfrowym
Translatorska
Filologia germańska
Język niemiecki w komunikacji specjalistycznej
Języki i kultury Skandynawii
Językoznawcza z elementami komunikacji w biznesie
Językoznawstwo germanistyczne
Kultura krajów niemieckojęzycznych i Śląska
Literaturoznawstwo germanistyczne
Translatoryka
Filologia hiszpańska
Filolog hiszpański w świecie cyfrowym
Translatorska
Filologia indyjska
Filologia klasyczna
Neolatynistyczna
Studia bizantyjskie i nowogreckie
Filologia polska
Edytorstwo
Filmoznawstwo
Folklor, literatura popularna, literatura dziecięca
Komunikologia
Krytyka literacka i artystyczna
Lider i animator społeczny
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Filologia rosyjska
Filologia ukraińska
Filologia ukraińska z językiem angielskim
Ukrainistyka
Filozofia
Studia nad religiami i dialogiem międzynarodowym
Fizyka
Master’s Study of Theoretical PhysicsStudia w języku angielskim
Fizyka doświadczalna
Fizyka komputerowa
Fizyka teoretyczna
Specjalność nauczycielska
Specjalność nauczycielska
Genetyka i biologia eksperymentalna
Geografia
Tourism and HospitalityStudia w języku angielskim
Analizy lokalne i regionalne
Geoekologia
Geoinformatyka i kartografia
Klimatologia i ochrona atmosfery
Ochrona i zarządzanie jakością powietrza, wody, gleby
Ochrona klimatu i zarządzania jakością powietrza
Geologia
Applied GeoscienceStudia w języku angielskim
Geochemia środowiska i gospodarka odpadami
Geologia poszukiwawcza
Hydrogeologia
Petrologia i mineralogia stosowana
Gospodarka przestrzenna
Historia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Dokumentalistyka konserwatorska
Regionalistyka
Specjalność nauczycielska
Historia cywilizacji śródziemnomorskich
Historia sztuki
Historia w przestrzeni publicznej
Indywidualne studia międzyobszarowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Biblioteki publiczne i szkolne
Cyfrowe dziedzictwo kultury
Infobrokering
Prasa w systemie komunikacji społecznej
Zarządzanie informacją
Informatyka
Inteligentne przetwarzanie danych
Interdyscyplinarne studia europejskie
Europeizacja i regionalizacja
Pamięć kulturowa i tożsamość
Judaistyka
Komunikacja wizerunkowa
Communication ManagementStudia w języku angielskim
Branding
Communication Design (projektowanie komunikacji)
Public relations
Konsulting prawny i gospodarczy
Kryminologia prawnicza
Kulturoznawstwo
Krytyka artystyczna
Kultura i media
Studia miejskie
Matematyka
Analiza danych
Matematyka aktuarialno-finansowa
Matematyka nauczycielska
Matematyka stosowana
Matematyka teoretyczna
Matematyka w ekonomii
Mikrobiologia
Muzykologia
Niderlandystyka
Ochrona środowiska
Analityka środowiska
Ocena oddziaływania na środowisko
Pedagogika
Animacja społeczno-kulturalna
Edukacja dorosłych i marketing społeczny
Marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie
Pedagogika opiekuńcza z terapią
Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
Poradnictwo zawodowe i coaching kariery
Resocjalizacja
Terapia pedagogiczna
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Politologia
Central and East European StudiesStudia w języku angielskim
Democracy and Development in Europe and CaucasusStudia w języku angielskim
Political CommunicationStudia w języku angielskim
Public AdministrationStudia w języku angielskim
Public PolicyStudia w języku angielskim
Administracja publiczna
Marketing polityczny
Media i dziennikarstwo
Przywództwo polityczne
Służby zagraniczne
Praca socjalna
Publikowanie cyfrowe i sieciowe
Digitalizacja i publikowanie zbiorów
Instructional designer – projektant materiałów dydaktycznych i szkoleniowych
Menadżer informacji i infobrokering
Socjologia
Intercultural MediationStudia w języku angielskim
Aktywizacja społeczna
Badania rynku
Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznych
Komunikacja społeczna i badania rynku
Socjologia przestrzeni
Socjologia sztuki
Stosowane badania społeczne
Socjologia ekonomiczna
Socjologia grup dyspozycyjnych
Badania i ewolucja polityk publicznych
Socjologia bezpieczeństwa paramilitarnego
Socjologia zarządzanie sektorem bezpieczeństwa
Socjotechniki wpływu społecznego
Zarządzanie strukturami logistycznymi
Stosunki międzynarodowe
Global StudiesStudia w języku angielskim
Dyplomacja publiczna i media
Gospodarka i biznes międzynarodowy
Studia niemieckie
Studia regionalne i rozwojowe
Studia wschodnie
Współczesne służby dyplomatyczne
Studia śródziemnomorskie
Klasyczna
Nowogrecka
Włoska
Turystyka
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Zarządzanie projektami społecznymi
Analityk społeczny
Komunikator w projektach społecznych
Lider projektów społecznych
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Astronomia
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Informatyka
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o sztuce
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Administracja Publiczna
Angielski język specjalistyczny
Archeologia sądowa
Audyt wewnętrzny podmiotów leczniczych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej – sytuacje zagrożenia
Compliance w praktyce kadry zarządzającej
Dziennikarstwo i Public Relations
Dźwięk i audiosfera
Egzekucja administracyjna
Informatyzacja administracji publicznej
Język czeski w administracji, turystyce i biznesie
Joga klasyczna
Komunikowanie i Kreowanie Wizerunku Publicznego
Kryminalistyka
Kształcenie Tłumaczy Języka Niemieckiego
Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura – edukacja - nowe media
Logopedia ogólna i kliniczna
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Nauczanie matematyki
Nauki sądowe
Neurologopedia kliniczna
Ochrona Danych Osobowych
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Podatki
Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji w sferze publicznej
Prawo Gospodarcze i Handlowe
Prawo Gospodarki Nieruchomościami
Prawo Inwestycyjne
Prawo Karne Wykonawcze
Prawo medyczne i bioetyki
Prawo Ochrony Środowiska
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo w biznesie
Prawo zamówień publicznych
Przekład (filologia angielska)
Psychodietetyka
Psychogerontologia
Psychologia Zarządzania
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami
Specjalista ds. Zarządzania rehabilitacją
Zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym "ekoznawca"
Zawód mediatora

Kursy, szkoleniawięcej »
Budowanie marki samorządu terytorialnego
Detektywistyka
E-administracja
Edukacja międzykulturowa i edukacja do dialogu międzyreligijnego
Edukacja zdrowotna w szkole program wychowawczy.._
Elektroniczne postępowanie upominawcze
Elementy coachingu i tutoringu
Elementy psychologii twórczości – innowacyjne i aktywne metody pracy
Indywidualizacja pracy z dzieckiem
Integracja treści czy wiedzy. Organizacja zajęć zindywidualizowanych na I etapie kształcenia
Jak wychowywać zdrowe dziecko, czyli satysfakcja z macierzyństwa i ojcostwa
Kreowanie wizerunku szkoły wyższej w dobie procesu bolońskiego
Kryzysy – jako szansa dla rozwoju osobistego i zawodowego
Kurs prawa rosyjskiego
Kurs przygotowujący do egzaminu na aplikacje
Modele zarządzania w administracji publicznej
Negocjacje i mediacje w sferze publicznej
Praca w grupach różnowiekowych w szkole
Psychologia dla polityków
Psychologia jedzenia i psychodietetyka
Rozpoznawanie kompetencji dziecka w relacjach rówieśniczych (klasy 1 – 4)
Stosowanie prawa UE przez krajowe organy
Studiuj przed maturą. Rok zerowy
Szkoła jako przestrzeń wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
Sztuka autoprezentacji
Uczeń jako badacz na zajęciach edukacji środowiskowej
W magicznym świecie muzyki
Wykorzystanie metody dramy w edukacji wczesnoszkolnej
Wykorzystanie metody projektów w edukacji wczesnoszkolnej
Zarządzanie kancelarią prawniczą
Zarządzanie klasą szkolną – społeczne uczenie się dzieci

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
„Pointer” Programistyczne Koło Studenckie
AKN Security & Society
AKNS Pracy Socjalnej „PO MOC”
Chór Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium
Erasmus Student Network (ESN)
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Wrocław
IK Orientalistyczne
IKN VARIOGRAF
IKS Rozwoju Administracji „ISKRA”
ISKN Miłośników Historii Kultury
Językoznawcze KN Germanistów
Kampus TV Telewizja Studencka
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego
KN „Common”
KN „Uniwersytecka Poradnia Prawna”
KN Amerykanistów „GOING WEST”
KN Antropologów „Kostka”
KN Bibliotekoznawców
KN Briefly
KN Chemików „Jeż”
KN Debat Oksfordzkich
KN Doktryn Politycznych i Prawnych
KN Edytorów „Futura”
KN Europejskiej Kultury Prawnej
KN Filologów Klasycznych „Nassiterna”
KN Filozofii Społecznej i Etyki
KN Fizyków „Migacz”
KN Germanistów
KN Gospodarki Przestrzennej
KN Historii Literatury Staropolskiej
KN Historii Myśli Administracyjnej
KN Historyków Wojskowości
KN Lingwistów „Partykuła”
KN Matematyków Teoretyków
KN Miłośników Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej „Aslan”
KN Miłośników Metodyki Oczywistej „MiMO”
KN Miłośników XIX w. im. prof. T. Żabskiego
KN Młodych Krytyków
KN Muzykologów
KN Neuropsychologii „Cerebro”
KN Ochrony Dziedzictwa Kultury
KN Postępowania Karnego
KN Praw Człowieka
KN Prawa Gospodarczego i Handlowego
KN Prawa Karnego „Iurisprudentia”
KN Prawa Karnego i Kryminologii im. J.Makarewicza
KN Prawa Konstytucyjnego
KN Prawa Publicznego „Imperium”
KN Psychologii Sportu Olimpia
KN Psychologii w Biznesie
KN Resocjalizacji „Inwersja”
KN Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości
KN Rusycystów „LiK Rosji”
KN Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej
KN Symulacji i Gier Strategicznych „Rubicon”
KN Sznirele Perele
KN Touchpoint
KN Współczesnego Prawa Państw Niemieckojęzycznych
KN Zarządzania Projektami Społecznymi
KN Zastosowań Matematyki
KNS Archiwistyki
KNS Astronomii
KNS Europeistyki „Projekt Europa”
KNS Filologii Hiszpańskiej „Hesperia”
KNS Geografii im. Juliana Czyżewskiego
KNS Historii Sztuki
KNS Niderlandystyki
KNS Ochrony Środowiska
KNS Socjologii
KNS Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym
Koło Badań Interdyscyplinarnych
Koło Filozoficzne „ASKESIS”
Koło Inicjatyw Społecznych Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
Koło Młodych Politologów
Koło Niemcoznawcze „Partner”
Koło Pasjonatów Mechaniki i Informatyki „Continuum”
Koło Penitencjarne
Koło Przedsiębiorczości
Koło Wschodnioeuropejskie Stosunków Międzynarodowych
KS Informatyki
Kulturoznawcze KN Germanistów przy IFG UWr
MK Kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu
MSKN „Goryl”
MSKN „Omniprogressus”
MSKN Mikrobiologów
Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
NK Cywilistów
NK Ekonomistów
NK Mediacji, Arbitrażu i Negocjacji
NK Opodatkowania Biznesu
NK Teatrologów „Dalej”
Samorząd Studentów
Sinologiczne KN
SK Naukowo-Teatralne
SKN – Prawa Biomedycznego
SKN „Biblicum”
SKN Anglistów
SKN Archeologów
SKN ASCARIS
SKN Bezpieczeństwa Narodowego
SKN Biotechnologów „Przybysz”
SKN Blok Prawa Komputerowego LegalNet
SKN Bohemistów
SKN Botaników „Gatun”
SKN Ekologów
SKN Entomologów
SKN Etnologów
SKN Etologów TENEO
SKN Filozofii Prawa
SKN Genderówka
SKN Genetyków „Strażnicy Genomu”
SKN Geologów
SKN Herpetologów
SKN Historii Państwa i Prawa
SKN Historii XX wieku im. prof. Wojciecha Wrzesińskiego
SKN Historyków Starożytności i Średniowiecza
SKN Językoznawców
SKN Kryminalistyki
SKN Kryminologii
SKN Lituanistów „Labas”
SKN Meritum
SKN Mykobiota
SKN Nauczycieli „Sowa”
SKN Nowożytników im. Władysława Czaplińskiego
SKN Ornitologów
SKN Paleobiologów
SKN Patriam Salutis
SKN Pedagogów Life Designing
SKN Praw Zwierząt
SKN Prawa Finansowego FISCUS
SKN Prawa i Polityki Krajów Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Giedroycia
SKN Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
SKN Prawo, Społeczeństwo, Kultura
SKN Programujących Biologów
SKN Psychologii Odżywiania i Psychodietetyki PONAD
SKN Psychologii Sądowej „Logos”
SKN Regionalistów i Śląskoznawców
SKN Rising Business Leaders
SKN Romanistów „A propos”
SKN Rynku Finansowego „REK-FIN”
SKN Serbistów
SKN Teriologów
SKN Ukrainistów
SKNG Human Geography
Studenckie KN Badaczy Popkultury „Trickster”
Uni WINGS
Zespół Tańca Dawnego UWr
Zespół Teatralny Dingsbums

Akademikiwięcej »
Dom Studencki „Dwudziestolatka”
Dom Studencki „Kredka”
Dom Studencki „Ołówek”
Dom Studencki „Parawanowiec”
Dom Studencki „Słowianka”

Wydziały, jednostkiwięcej »
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Wydział Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
logo_UW.jpg

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. W 2002 roku świętował 300-lecie.

Dziś to nowoczesna szkoła wyższa, która na dziesięciu wydziałach kształci blisko 36 tysięcy studentów i doktorantów oraz 3 tysiące słuchaczy studiów podyplomowych. Mury uczelni opuszcza co roku ok. 8 tysięcy absolwentów.

Nauczanie odbywa się w systemie bolońskim. Kształcenie realizowane jest w 3 trybach: stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym.

Uniwersytet Wrocławski umożliwia realizowanie swoich własnych pomysłów - można podjąć studia interdyscyplinarne, stworzyć własną, unikalną ścieżkę rozwoju. Międzynarodowe, przyjazne i otwarte środowisko pozwala rozwijać różnorodne, nie tylko naukowe, pasje i zainteresowania.

Uniwersytet Wrocławski to ponad 50 budynków dydaktycznych skupionych w kilku campusach i ulokowanych w centrum miasta. Do uczelni należy także m.in. Ogród Botaniczny we Wrocławiu, Arboretum w Wojsławicach, Stacja Polarna na Spitsbergenie, Obserwatorium Astronomiczne w Białkowie, Karkonoska Stacja Meteorologiczna na Szrenicy, Stacja Ekologiczna "Storczyk" w Karpaczu, Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej, Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii we Wrocławiu.


LOSY ABSOLWENTÓW

Profil uczelni na podstawie liczby absolwentów w roku 2016 wg dziedziny nauk


Liczba absolwentów wg dziedziny nauk


absolwenci kierunków wg dziedziny nauk z lat:


2014

2015

2016

nauki humanistyczne

2084

2076

2064

nauki społeczne

1524

1425

1237

nauki ekonomiczne

337

282

287

nauki prawne

1328

1255

1214

nauki matematyczne

227

228

211

nauki fizyczne

37

34

33

nauki chemiczne

108

102

130

nauki biologiczne

497

448

419

nauki o Ziemi

208

187

176
Liczba absolwentów wg poziomu studiów

Uniwersytet Wrocławski


absolwenci
z roku 2014

absolwenci
z roku 2015

absolwenci
z roku 2016

studia I stopnia

2737

2918

2710

studia II stopnia

2799

2368

2450

studia jednolite magisterskie

815

756

714
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności