Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne
UPJPII_2.jpg

Studia doktorskiewięcej »
Filozofia
Historia
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki socjologiczne
Nauki teologiczne

Studia podyplomowewięcej »
Podyplomowe Studia Filozofia w Biznesie
Podyplomowe Studia Menedżer Ekonomii Społecznej
Podyplomowe Studia Pastoralne Formacji Stałej Kapłanów
Podyplomowe Studia Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu
Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym
Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki
Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych
Podyplomowe Studia z Teologii ze Specjalizacją w Eklezjologii
Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego
Studia Podyplomowe z Franciszkanizmu

Kursy, szkoleniawięcej »
Szkolenie w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Organizacje studenckiewięcej »
Chór Psalmodia
Duszpasterstwo Akademickie
Dziennikarskie Koło Naukowe
Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów UPJPII
Koło Naukowe Studentów Filozofii
Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury
Koło Naukowe Studentów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej Congaudeant
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej
Koło Naukowe Teologów
Patos
Poradnia Studencka Ster
Samorząd doktorantów
Samorząd Studentów
Sekcja Smoczych Łodzi
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Studentów Doktryn Politycznych i Prawnych Phronesis

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filozoficzny
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa Kanonicznego
Wydział Teologiczny

Inne ośrodki
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Sekcja w TarnowieTarnów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) przejął tradycje zasłużonego dla kultury narodu i Kościoła w Polsce Wydziału Teologicznego Jagiellońskiej Wszechnicy i kontynuuje to dziedzictwo wieków pod opieką świętego Jana z Kęt, świętej Jadwigi Królowej oraz świętego Józefa Sebastiana Pelczara.

Uniwersytet prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na sześciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologicznym, Prawa Kanonicznego i zamiejscowym - Teologicznym Sekcja w Tarnowie, a także w międzywydziałowych instytutach: Bioetyki oraz Ekumenii i Dialogu.

Trzy wydziały uczelni posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia, dla kierunków: filozofia, historia, teologia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Wydziały Uniwersytetu posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych: licencjata, magistra, licencjata kościelnego (stopnia pośredniego między magistrem a doktorem), doktora i doktora habilitowanego.

Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC) i jej sekcji europejskiej (FUCE), Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury ((UNEECC), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP - regulamin KRUP) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Obecnie UPJPII liczy blisko 3500 studentów i 327 pracowników (w tym 221 naukowo-dydaktycznych).


Współpraca zagraniczna

UNEECC - University Network of the European Capitals of Culture
- Uniwersytecka Sieć Europejskich Stolic Kultury (UNeECC), międzynarodowa organizacja non-profit, założona w Pécs na Węgrzech w grudniu 2006 r.

Uniwersytet w Bochum
- Najżywsze kontakty uczelnia utrzymuje z Uniwersytetem w Bochum zarówno na poziomie wymiany studentów, jak też gościnnych wykładów profesorów. Współpraca ta trwa już dwadzieścia trzy lata. Raz w roku, wiosną, nasza uczelnia gości wykładowców z Niemiec, i wzajemnie, raz w roku, jesienią, nasi wykładowcy występują gościnnie w Bochum. Obecnie delegatami ds. współpracy z Uniwersytetem w Bochum są: ks. dr hab. Stanisław Hałas, prof. UPJPII i ks. dr Jan Dziedzic.

1_1.jpg

Katolicki Uniwersytet Pázmány Péter w Budapeszcie
- Od pięciu lat uczelnia współpracuje z Katolickim Uniwersytetem Pázmány Péter w Budapeszcie. Obecnie delegatem ds. współpracy z Uniwersytetem Pázmány Péter w Budapeszcie jest ks. prof. dr hab. Józef Krzywda

Uniwersytet w Grazu
- Współpraca z Uniwersytetem w Grazu jest jednostronna. Istnieje możliwość uzyskania stypendium od biskupa Grazu. Wydział Teologiczny Uniwersytetu (Karl-Franzens Universität) w Grazu nadesłał do nas pismo o gotowości przyjęcia na jeden semestr studentów teologii naszej uczelni partnerskiej. Aktualnie delegatem ds. współpracy z Uniwersytetem w Grazu jest ks. dr hab. Jan Daniel Szczurek, prof. UPJPII.

Uniwersytet w Preszowie
- Wydział Filozoficzny oraz Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego nawiązały w 2005 roku współpracę z Greckokatolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja). Delegatem ds. współpracy z Uniwersytetem jest ks. dr hab. Jan Szczepaniak, prof. UPJPII.

Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku
- Od niedawna UPJPII utrzymuje współpracę z Uniwersytetem w Rużomberoku na Słowacji. Delegatem ds. współpracy z Uniwersytetem jest ks. dr hab. A. Baczyński, prof. UPJPII


Historia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wywodzi się z najstarszej polskiej uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, związanego od przeszło sześciuset lat z historią naszego miasta i narodu.

Wydział Teologiczny w Krakowie
12 maja 1364 roku król Kazimierz Wielki wydał akt fundacji uniwersytetu, określanego mianem Studium Generale, zatwierdzony uprzednio przez papieża Urbana V. Studium nie posiadało wydziału teologii. Dopiero na prośbę królowej Jadwigi i jej małżonka Władysława Jagiełły ówczesny papież Bonifacy IX, 11 stycznia 1397 roku wydał bullę Eximiae devotionis affectus erygującą Wydział Teologii w Krakowie. Data ta rozpoczyna 600-letnią działalność fakultetu.

W akcie fundacyjnym Akademii z 26 lipca 1400 roku Wydział Teologiczny wymieniony został na pierwszym miejscu i odtąd przez wiele stuleci był najważniejszym w krakowskiej uczelni. Zgodnie z zamysłem królowej Jadwigi profesorowie Wydziału włączyli się w dzieło chrystianizacji Litwy. Dzięki ich wystąpieniom na soborach w Konstancji i Bazylei Wydział zdobył sławę i rozgłos nie tylko w Polsce, lecz także poza jej granicami.

W okresie dawnej Rzeczypospolitej rektorzy krakowskiej uczelni wywodzili się przede wszystkim z grona teologów. Po przetrwaniu okresu rozbiorów i odzyskaniu przez naród niepodległości w 1918 roku Wydział krakowski - szczycący się wybitnymi profesorami i największą w Polsce liczbą studentów - był jednym z głównych ośrodków polskiej myśli teologicznej. Wychowankowie tego Wydziału znajdowali się wśród kadry naukowej niemal wszystkich polskich wydziałów teologicznych i wielu seminariów duchownych.

W czasie II wojny światowej wielu profesorów Wydziału było więzionych przez hitlerowców w obozach koncentracyjnych. Mimo licznych represji i strat personalnych spowodowanych przez okupanta, prowadzono tajne nauczanie. W 1945 roku zespół pracowników naukowych Wydziału został poszerzony o profesorów ze wschodnich ziem polskich (Lwów). W 1954 roku jednostronną uchwałą Rady Ministrów usunięto Wydział Teologiczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Decyzja ta nie przerwała jednak jego faktycznej i kanonicznej egzystencji.

Papieski Wydział Teologiczny
W 1959 roku Stolica Apostolska wydała dekret stwierdzający, że "Wydział Teologiczny zgodnie z jego ustanowieniem i charakterem trwa pod kierownictwem jednej władzy kościelnej i na przyszłość ma się kształtować wedle praw ustanowionych przez Stolicę Apostolską". Dzięki staraniom kardynała Karola Wojtyły Wydziałowi został przyznany w 1974 roku zaszczytny tytuł Papieski.

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
Przełomowym wydarzeniem w dziejach Wydziału Teologicznego w Krakowie było wydanie przez Ojca Świętego Jana Pawła II 8 grudnia 1981 roku motu proprio Beata Hedvigis, na mocy którego ustanowiona została Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, składająca się z trzech wydziałów: teologii, filozofii i historii Kościoła.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 19 czerwca 2009 roku, Ojciec Święty Benedykt XVI pragnąc uhonorować pamięć swego umiłowanego Poprzednika Sługi Bożego Jana Pawła II podniósł Akademię do godności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.


Fundacja

Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powstała w 1990 r.

1_2.jpgZostała powołana przez Fundatorów: J. Em. Ks. Kardynała dr Franciszka Macharskiego oraz J.M. Ks. prof. zw. dr hab. Wacława Świerzawskiego-ówczesnego Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (PAT), aby wspierać Uniwersytet we wszelkich poczynaniach, zmierzających do rozbudowy majątku Uczelni, a także pomocy finansowej w realizacji zadań w dziedzinie nauki oraz kształcenia kadry naukowej i studentów. Jednym z zadań jest również propagowanie w kraju i za granicą osiągnięć UPJPII i samej Fundacji.

W trakcie blisko 20-letniej działalności, Fundacja gromadziła środki finansowe oraz otrzymywała dary rzeczowe od osób prywatnych, firm, instytucji, szukała dofinansowań i dotacji ze strony gminy i Państwa.

Dzięki wpłatom naszych Darczyńców, często symbolicznym, ale systematycznym, Fundacja mogła wesprzeć budowę Biblioteki UPJPII, która powstaje na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kwotą blisko 2 mln. złotych. Wspierała także wielokrotnie działalność organizacji studenckich i pracę naukowców.

Od początku kadencji Zarząd podjął się trudnego zadania rozwoju działalności Fundacji. Od trzech lat Fundacja otrzymuje dotacje państwowe, wygrywając konkursy o granty.

W 2009 r. Fundacja zrealizowała dwa projekty współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Były nimi: dofinansowanie wyjazdu pracowników Uniwersytetu, w celu archiwizacji dokumentów Kościoła i Hospicjum Św. Stanisława w Rzymie oraz wsparcie dla Chóru Psalmodia przy realizacji projektu promującego Polskę i Uczelnię w Niemczech i krajach Beneluxu, poprzez koncerty muzyki współczesnej i dawnej. Wsparcie otrzymało także czasopismo PATOS, Duszpasterstwo Akademickie "Patmos" w podróży śladami Św. Pawła, Konferencja "Z Wami jestem chrześcijaninem".

W listopadzie 2009 r. Fundacja po raz pierwszy ogłosiła konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów przedstawionych przez organizacje studenckie UPJPII. Komisja wybrała 15 najciekawszych pomysłów, które są w realizacji przez cały 2010 r. Do realizacji wybrano pomysły, promujące naukę i wiedzę, poprzez konferencje, warsztaty, wystawy, objazdy naukowe, powiększanie zasobów bibliotecznych.

Od 2008 roku Fundacja realizuje największy swój projekt, a mianowicie budowę organów, które w przyszłości mają służyć studentom Międzyuczelnianego Kierunku Muzyki Kościelnej. Organy te, wyprodukowane przez znaną firmę niemiecką KLAIS, będą należały do jednych z największych instrumentów koncertowych w Krakowie. Budowa ich ma potrwać do 2011 roku i jest finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych Fundacji. Po zakończeniu budowy, instrument zostanie przekazany Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II.

Pragniemy gorąco zachęcić Szanownych Państwa do wspierania działalności naszej Fundacji. Od tego uzależniony jest dalszy rozwój jej działalności, a w perspektywie także rozwój Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.


Erasmus

Program Erasmus jest jednym z najbardziej znanych unijnych programów dla europejskich szkół wyższych. Został ustanowiony w 1987 r. jako program wyjazdów stypendialnych dla studentów (ERASMUS - jest skrótem European Community Action Scheme for the Mobility of University Students). Jego patronem jest holenderski filozof i czołowy humanista epoki Odrodzenia, Erazm z Rotterdamu (1466-1536).

W latach 90-tych program objął także inne niż wymiana studentów i pracowników formy współpracy między uczelniami z różnych krajów Europy. W 1995 r. został włączony do SOKRATESa - programu współpracy europejskiej w zakresie edukacji. Od 2007 r. stał się częścią programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme - stąd określenie LLP/Erasmus).

1_4.jpg

Jednym z ważniejszych celów programu LLP/Erasmus jest umożliwienie studentom/doktorantom odbycia części studiów za granicą a co za tym idzie m.in. poznania systemu kształcenia i metod nauczania w innym kraju, poszerzenia kompetencji językowych stypendysty, poprawienia umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Więcej informacji na stronach:

www.erasmus.org.pl


Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Uzasadnienie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W Polsce działa obecnie około 90. Uniwersytetów Trzeciego Wieku (dalej UTW). Są one odpowiedzią na potrzeby osób starszych, które zakończyły już działalność zawodową i pragną dalej w sposób aktywny realizować swój osobisty rozwój.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, tak jak inne wyższe uczelnie, w sposób czynny włącza się do wspierania osób starszych, aby dalej mogły rozwijać swoje zainteresowania intelektualne.

Motywy utworzenia UTW:

• starzenie się polskiego społeczeństwa,
• dynamiczny rozwój UTW na świecie i w Polsce,
• zapewnienie możliwości dalszego rozwoju osobom przebywającym na emeryturze,
• potrzeba różnych (nowych) form angażowania się Kościoła na rzecz osób starszych,
• wyjście naprzeciw potrzebom osób, które chcą się uczyć całe życie.

Celem UTW jest organizacja działalności dydaktycznej o charakterze otwartym, dla osób, które zakończyły działalność zawodową.

Są to:

• aktywizację intelektualną słuchaczy UTW,
• poprawę jakości życia ludzi starszych po zakończeniu ich działalności zawodowej,
• pomoc w rozwijaniu interpersonalnych kontaktów osób przebywających na emeryturze,
• twórcze wykorzystanie czasu i przeciwdziałanie osamotnieniu
• dodatkową motywację do dalszego rozwoju religijnego.

Podstawową formą działalności dydaktycznej są wykłady. Zajęcia UTW prowadzą nauczyciele akademiccy i zaproszeni goście.

Oferta podstawowa obejmuje wykłady, ćwiczenia i konwersatoria w następujących blokach tematycznych:

• filozofia
• teologia
• historia
• nauki Społeczne
• inne kwestie zgodne z ustalonym programem

Oferta dodatkowa UTW składa się z:

• okolicznościowych rekolekcji, dni skupienia, konferencji formacyjnych,
• pielgrzymek, wycieczek,
• imprez kulturalnych (teatr, kino, opera, filharmonia),
• zwiedzania zabytków kultury chrześcijańskiej.

Słuchacze:

  • UTW ma charakter otwarty.
  • Podstawą przyjęcia jest ukończenie aktywności zawodowej.
  • Okres czasowy bycia słuchaczem jest nieokreślony.
    Słuchaczy obowiązuje wpis na kolejny rok akademicki.
  • Każdy student otrzymuje indeks słuchacza UTW.
    Po zakończeniu semestru słuchacz otrzymuje wpis do indeksu.
  • Cykl studiów kończy się rozdaniem dyplomów na podstawie zaliczenia zajęć określonych w ratio studiorum.
Więcej informacji na stronie


Kontakt

REKRUTACJA
e-mail: rekrutacja@upjp2.edu.pl

REKTORAT
tel. +48 12 421 84 16
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
tel. +48 12 370 86 08
e-mail: wf@upjp2.edu.pl

1_3.jpg

WYDZIAŁ HISTORII I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
tel. +48 12 370 86 16
e-mail:WH@upjp2.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
tel. +48 12 370 86 01
e-mail: WNS@upjp2.edu.pl

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
el. +48 12 421 89 45
e-mail: WT@upjp2.edu.pl

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY SEKCJA W TARNOWIE
tel. +48 14 622 33 31
e-mail: wteol@diecezja.tarnow.pl


Mapa

UPJPII_180.gif
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności