Szczecin, Polska

Akademia Morska w Szczecinie

Typ uczelni: morskie
Status: publiczne


I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie
Organizacja i zarządzanie w gospodarce morskiej
Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
NavigationStudia w języku angielskim
Maritime TransportStudia w języku angielskim
Geodezja i kartografia
Geoinformatyka
Hydrografia
Informatyka
Informatyka morska
Programowanie systemów informatycznych
Programowanie systemów multimedialnych
Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe
Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych
Diagnostyka systemów przemysłowych
Logistyka
Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym
Logistyka metropolitalna
Logistyka przedsiębiorstw
Logistyka turystyki wodnej
Mechanika i budowa maszyn
Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych
Diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych
Eksploatacja siłowni okrętowych
Eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych
Technika chłodnicza i klimatyzacyjna
Technologia i technika recyklingu
Mechatronika
Mechatronika i elektrotechnika przemysłowa
Nawigacja
Eksploatacja jednostek pływających offshore
Górnictwo morskie
Inżynieria ruchu morskiego
Morskie systemy informatyczne
Połowy morskie
Pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
Ratownictwo
Transport morski
Transport morski i śródlądowy
Żeglarstwo morskie
Oceanotechnika
Projektowanie i budowa jachtów
Projektowanie i budowa okrętów
Transport
Eksploatacja portów i floty morskiej
Eksploatacja terminali kontenerowych
Logistyka transportu zintegrowanego
Żegluga śródlądowa
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach
Zarządzanie jakością produkcji i usług
Zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi
Żegluga śródlądowa

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
TransportStudia w języku angielskim
Inland Shipping ManagementStudia w języku angielskim
Inteligent Transport SystemsStudia w języku angielskim
NavigationStudia w języku angielskim
Maritime TransportStudia w języku angielskim
Geoinformatyka
Mechanika i budowa maszyn
Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych
Nawigacja
Transport morski
Oceanotechnika
Projektowanie i budowa jachtów
Projektowanie i budowa okrętów
Transport
Inteligentne systemy transportowe
Systemy transportu zintegrowanego
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Logistyka i zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria mechaniczna

Studia podyplomowewięcej »
Analizy statystyczne i eksploracja danych
Geoinformatyka i teledetekcja środowiska
Programowanie aplikacji internetowych
Programowanie komputerów
Radiokomunikacja
Technologie informacyjne na morzu
Transport LNG i eksploatacja terminali
Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Morski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie

Organizacje studenckiewięcej »
Chór Akademii Morskiej
Klub AZS
Koło Naukowe “Teraz Jakość”
Koło Naukowe „safeNorth”
Koło Naukowe Badań Siłowni Okrętowych
Koło Naukowe Ekologii
Koło Naukowe Elektroautomatyki
Koło Naukowe GIS
Koło Naukowe Hydrografii Morskiej
Koło Naukowe Informatyki
Koło Naukowe Logistyki i Transportu
Koło Naukowe Marketingu I Public Relations „The Butterfly Effect” (TBE)
Koło Naukowe METIRI
Koło Naukowe Systemów Dynamicznego Pozycjonowania/Koło Naukowe Offshore
Koło Naukowe VERTE
Koło Naukowe Zastosowań Informatyki
Koło Naukowe Żeglugi Śródlądowej
Koło Naukowego Diagnostyki i Analizy Sygnałów (KN DiAS) przy Katedrze Diagnostyki i Remontów Maszyn Wydziału Mechanicznego
Naukowe Koło Inżynierii Transportu
Samorząd Studencki
Studenckie Koło Naukowe „Asset Managers”

Akademikiwięcej »
Studencki Dom Marynarza KORAB
Studencki Dom Marynarza PASAT

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Wydział Mechaniczny
Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
Wydział Nawigacyjny
Uczelnia
Studiuj z nami, zostań specjalistą na morzu i lądzie

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią kształcącą profesjonalistów, którzy z powodzeniem znajdują zatrudnienie na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy – dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

Program kształcenia stale dostosowujemy do potrzeb światowej floty i gospodarki. Prowadzimy szereg kierunków powiązanych z gospodarką morską i transportem, które gwarantują zdobycie
ciekawej specjalności i rozwój kariery zawodowej. Dbamy o odpowiednie zaplecze dydaktyczne i naukowe, sprzęt najnowszej generacji i zgodność programów kształcenia ze standardami
międzynarodowych konwencji STCW.

Ważnym elementem edukacji w Akademii Morskiej w Szczecinie jest praktyczna nauka zawodu realizowana w bardzo szerokim zakresie. Słuchacze wszystkich wydziałów i specjalności odbywają
praktyki zawodowe. Studenci kierunków „pływających” już od pierwszych chwil mają kontakt z morzem – na prowadzonych tuż po zakończeniu rekrutacji kursach z zakresu ratownictwa i
bezpieczeństwa, przygotowywani są do działania w sytuacji zagrożenia. W dalszym toku studiów przechodzą kolejne szkolenia, np. z zakresu morskich systemów łączności i nawigacji, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami uznawanymi przez armatorów na całym świecie.

Absolwenci kierunków „lądowych” mogą liczyć na zdobycie najwyższych kwalifikacji i umiejętności cenionych przez przyszłych pracodawców. Uczelnia wdraża liczne projekty finansowane z
zewnętrznych środków – programy stażowe, płatne praktyki. Współpracujemy intensywnie z otoczeniem biznesowym i społecznym uczelni, zapewniając studentom komfortowy start na rynku pracy.


Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, jednak na jej wybranych wydziałach studenci noszą mundury. Wynika to z tradycji uczelni i podkreśla jej elitarny charakter.STAĆ CIĘ NA STUDIA
Schowek10.jpg

Nasi studenci nie muszą obawiać się, że koszty utrzymania będą dla nich zbyt wysokie. Akademia Morska w Szczecinie ma atrakcyjny i dobrze funkcjonujący system pomocy socjalnej - zapewnia studentom wsparcie materialne i miejsce w akademiku. Każdy student może się ubiegać o stypendia socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce lub w sporcie i inne. Poniżej prezentujemy ich wykaz.


Stypendia Ministra za znaczące osiągnięcia

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:
art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658).


Stypendia socjalne – do 1051,70 zł/ mies.

Są one przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 1051,70 zł netto.

Są one przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 1051,70 zł netto.
W ramach uprawnień do stypendium socjalnego studentowi na studiach stacjonarnych przysługuje prawo do zwiększenia z tytułu zamieszkania:
- 200 zł w domu studenckim Uczelni, a przez jeden semestr wskazany przez studenta 370 zł, - 80 zł w innym obiekcie.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych – 300-700 zł/mies.

Są przeznaczone dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Kwota stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być podwyższona o 100%.

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce - 100-900 zł/ mies.

Są one przyznawane od drugiego roku studiów studentom, którzy za poprzedni rok nauki uzyskali wysoką średnią arytmetyczną ocen, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium to jest udzielane niezależnie od innych stypendiów. Dla studentów, którzy oprócz wysokiej średniej ocen mają inne osiągnięcia np. naukowe, artystyczne lub sportowe, wysokość stypendium ulega powiększeniu o odpowiedni współczynnik.

Stypendia ERASMUSA –od 400 do 600 EUR/ mies.

Każdy student, na każdym poziomie studiów (czyli na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich), ma tzw. kapitał mobilności wynoszący 12 miesięcy. Jest to czas wystarczający na to żeby w trakcie swoich studiów zrealizować zarówno wyjazd na studia (trwający 1 lub 2 semestry) jak i wyjazd na praktyki (który musi trwać minimum 2 miesiące). Studenci II, III i IV roku studiów mogą wyjechać za granicę na półroczne stypendium http://erasmusplus.am.szczecin.pl/studenci-am/wysokosc-stypendiow. Warunkiem jest dobra znajomość języka w jakim prowadzone będą wykłady na uczelni docelowej oraz dobre wyniki w nauce.

Zapomogi – do 1000 zł jednorazowo

Są one przyznawane studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do takich zdarzeń należy śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, nieszczęśliwy wypadek itd. Są one przyznawane niezależnie od innych stypendiów.


Kadra naukowa i zaplecze

Kadra naukowa liczy ok. 250 nauczycieli akademickich z wieloletnim doświadczeniem - nie tylko w pracy na morzu, ale również pracy badawczej.

Program kształcenia dostosowany jest do współczesnych warunków eksploatacji floty.
Umożliwia to nowoczesna baza dydaktyczna ze świetnie wyposażonymi laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi, symulatorami, silnikami, kokpitami sterowniczymi, elektronicznymi mapami oraz nowoczesną pracownią komputerową.
Zajęcia prowadzone są w małych grupach, a studenci odbywają dodatkowo rejsy szkoleniowe na uczelnianym statku naukowo-badawczym m/v Nawigator XXI.
Schowek41.jpg

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności