Rzeszów, Polska

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Administracja celna i skarbowa
Administracja publiczna
Administrowanie firmą
E-administracja
Finanse i rachunkowość
Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie transportem - spedycją – logistyką
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo ekonomiczne
Cyberbezpieczeństwo
Kryminalistyka i kryminologia
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi
Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne
Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie
Prawno-ekonomiczne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem
Rachunkowość i zarządzanie finansami z elementami controllingu
Zarządzanie finansami
Zarządzanie menedżerskie
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie w biznesie
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Administracja celna i skarbowa
Administracja publiczna
Administrowanie firmą
Finanse i rachunkowość
Ochrona informacji
Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie transportem - spedycją – logistyką
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo ekonomiczne
Cyberbezpieczeństwo
Kryminalistyka i kryminologia
Menedżer bezpieczeństwa zarządzanie kryzysowe
Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi
Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki prawne

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Audyt wewnętrzny
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Coaching i mentoring
Kadry i płace
Marketing i obsługa klienta
Ochrona danych osobowych
Podatki i prawo podatkowe
Pomoc społeczna i praca socjalna
Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych
Prawno-ekonomiczne aspekty biznesu
Prawno-organizacyjne zagadnienia logistyki w transporcie
Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi
Proces inwestycyjno-budowlany - zagadnienia proceduralne
Rachunkowość, finanse i system podatkowy
Zamówienia publiczne
Zarządzanie finansami z elementami kontrolingu
Zarządzanie kapitałem pracowniczym
Zarządzanie projektami

Kursy, szkoleniawięcej »
Kurs e-administracji
Marketing internetowy - tworzenie grafik
Ścieżki aplikacyjne- profesje prawnicze

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Chór uczelniany
Gazeta eSeMeS
Klub Absolwenta
Klub Dobrego Studenta
Klub Rozwoju Osobistego
Klub Studencki Zemsta Docenta
Klub Uczelniany AZS
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Koło Naukowe Cywilistów "IUSTUS"
Koło Naukowe Karnistów "LEX"
Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii
Koło Naukowe Prawa Gospodarczego
Koło Naukowe Prawa i Bezpieczeństwa Lotniczego
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
Koło Naukowe Prawników Administratywistów
Koło Naukowe Zarządzania Transportem, Spedycją, Logistyką
Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Koło Strzeleckie WSPiA
Menedżerskie Koło Naukowe
Samorząd Studentów

Akademikiwięcej »
Wielomieszkaniowy Dom Studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Kolegium Administracji
Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Kolegium Prawa
Kolegium Zarządzania

WSPiA.jpg

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

(dawna nazwa uczelni Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów–Przemyśl)

- pierwsza niepubliczna uczelnia akademicka w Polsce wschodniej i na Podkarpaciu.

WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru szkół wyższych pod nr 75.

Jest jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej - co więcej, jedną z 5 (na ponad 300) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Jest to najbardziej obiektywnym dowodem najwyższego poziomu naukowego i dydaktycznego naszej Uczelni.

Jest jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształci łącznie ponad 5000 studentów.

Jest także jedną z najchętniej wybieranych niepublicznych uczelni akademickich w kraju. W roku akademickim 2017/2018 studia na I roku rozpoczęło ponad 1,6 tys. nowych studentów. Jest to prawie 25 procent więcej osób niż w ubiegłym roku. Świadczy to o dużym i rosnącym zainteresowaniu młodzieży atrakcyjnymi kierunkami studiów i specjalnościami oferowanymi przez naszą Uczelnię.

Jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce ma prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „administracja” i nadawania tytułu „magistra administracji”.

Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce ma także uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „prawo” i nadawania tytułu „magistra prawa”.

Jest pierwszą uczelnią w regionie prowadzącą studia magisterskie na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.


Rankingi

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to trzecia najlepsza niepubliczna uczelnia w Polsce prowadząca studia na kierunku „prawo”. Tak wynika z najnowszego XII Rankingu Wydziałów Prawa przygotowanego przez Dziennik Gazetę Prawną w 2018 r. WSPiA ustąpiła jedynie dużym warszawskim niepublicznym uczelniom. Warto jednak zaznaczyć, że w dwóch kategoriach: Kadra Naukowa oraz Zdawalność na aplikacje WSPiA została oceniona najwyżej. Co bardzo ważne dzięki przyznanym przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej 87,5 punktu WSPiA wyprzedziła 5 uniwersyteckich Wydziałów Prawa: Uniwersytetu Rzeszowskiego, Opolskiego, Szczecińskiego, UKSW i KUL oraz 11 niepublicznych uczelni kształcących prawników.

Zdobyte punkty sytuują WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą niemal na równie z Wydziałem Prawa UMCS w Lublinie. Punkty uzyskane przez WSPiA pokazują, że jest to najlepszy kierunek prawniczy na Podkarpaciu.
W Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej uczelnia jest klasyfikowana od 2012 r. Wtedy to mury Uczelni opuścili pierwsi absolwenci „prawa”. Od samego początku uczelnia ma miejsce na podium, udowadniając, że kierunek „prawo” w WSPiA jest jednym z najlepszych w kraju i najlepszym na Podkarpaciu.


Nowatorski system

Od wielu lat uczelnia realizuje nowatorski w kraju System Kształcenia Praktycznego dla studentów kierunków: „administracja”, „zarządzanie", „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „prawo”. Jest on ciągle rozwijany i unowocześniany tak, by w jak największym stopniu odpowiadał potrzebom studentów oraz wymogom rynku pracy i pracodawców.


Kształcenie praktyczne

Realizowane jest w ramach pięciu ścieżek:
  • ścieżka pierwsza – pracownie praktyczne i praktyki zawodowe;
  • ścieżka druga – elementy praktyczne zajęć dydaktycznych;
  • ścieżka trzecia – seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału empirycznego;
  • ścieżka czwarta – staże zawodowe;
  • ścieżka piąta – dodatkowe formy działalności naukowej, kulturalnej i społecznej, podczas których studenci będą zdobywać dodatkowe doświadczenie praktyczne.
Taki system pozwala na lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania pracy zawodowej, gdyż oprócz wiedzy ogólnej i specjalistycznej, daje możliwość uzyskania konkretnych umiejętności praktycznych wysoko cenionych na rynku pracy.


Po studiach

Absolwenci kończący studia w WSPiA doskonale radzą sobie na rynku pracy! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego już po raz trzeci przygotowało raport dotyczący Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Z opublikowanych w czerwcu 2018 r. danych jednoznacznie wynika, że prawie 96 proc. absolwentów studiów II stopnia w WSPiA znajduje pracę po studiach. W przypadku jednolitych studiów magisterskich jest to 93 proc., a po studiach pierwszego stopnia, po których większość osób kontynuuje naukę jest to blisko 80 proc. Są to jedne z najlepszych wyników wśród dużych uczelni z Podkarpacia!


Kadra

Zajęcia w WSPiA prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczająca. Wśród niej są wybitne autorytety naukowe oraz doświadczeni praktycy, m.in.:
- prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll (m.in.: b. przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. rzecznik praw obywatelskich, b. przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej),
- prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski (b. minister sprawiedliwości),
- dr Andrzej Kisielewicz (b. wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego),
- prof. dr hab. Ludwik Żukowski (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, b. prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie).

Zapewniają oni studentom wysoki poziom kształcenia. Uczelnia obecnie zatrudnia ponad 200 profesorów, doktorów, asystentów i lektorów. Ponad 80% kadry naukowo- dydaktycznej to pracownicy zatrudnieni na tzw. pierwszym etacie, traktujący zatrudnienie w Uczelni jako podstawowe miejsce pracy.


Kampus

Uczelnia posiada jeden z najnowocześniejszych i najpiękniejszych kampusów w Polsce! Jest on zlokalizowany w centrum Rzeszowa. Studenci mają znakomite warunki kształcenia w nowoczesnych obiektach (o pow. ok. 21 tys. m2) zlokalizowanych na powierzchni ponad 3 ha w centrum Rzeszowa (budynki: „Collegium Administrativum”, „Collegium Iuridicum”, „Collegium Securitatis”, klub studencki "Zemsta Docenta") oraz w Przemyślu (3 tys. m2).

Uczelnia  zapewnia studentom zakwaterowanie na okres studiów w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim składającym się z 46 mieszkań o pow. 3,5 tys. m2.


WSPiA jako Uczelnia Społeczna

Jest jedną z niewielu uczelni niepublicznych, o charakterze społecznym. Założycielem jest bowiem organizacja społeczna - stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Studiów Samorządowych i Gospodarczych. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe pochodzące z czesnego przeznacza na cele statutowe, w tym zwłaszcza na działalność dydaktyczną, rozwój naukowy, bazę lokalową i wspieranie działalności studenckiej. Stąd piękny kampus i znakomite warunki studiowania. Stąd konkurencyjna opłata za studia w porównaniu z innymi uczelniami.

Mapa
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności