Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Akademia Ignatianum w Krakowie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja i Polityka Publiczna
Administracja i polityka publiczna - Administracja publiczna i służby państwowe
Administracja i polityka publiczna - Administracja samorządowa i fundusze europejskie
Administracja i polityka publiczna - Administration and Public Policy in the European Union
Administracja i polityka publiczna - Analityk i koordynator polityk publicznych w administracji
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Dziennikarstwo internetowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziennikarstwo prasowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziennikarstwo radiowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziennikarstwo telewizyjne
Filologia angielska
Filologia angielska - Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Filologia angielska - Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
Filologia angielska - Redakcja tekstów anglojęzycznych
Filozofia
Filozofia - Edukacja etyczna
Filozofia - Etyka i Coaching
Filozofia - Filozofia klasyczna i współczesna
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Cyberkultura i media
Kulturoznawstwo - Edukacja artystyczna
Kulturoznawstwo - Sztuki wizualne i teatr
Kulturoznawstwo - Turystyka kulturowa
Kulturoznawstwo - Zarządzanie instytucjami kultury
Nauki o polityce
Nauki o polityce - Bezpieczeństwo publiczne
Nauki o polityce - Cyberbezpieczeństwo
Nauki o polityce - International Politics and Communications
Nauki o polityce - Logistyka bezpieczeństwa
Nauki o polityce - Public relations i marketing polityczny
Nauki o polityce - Zarządzanie informacją i media
Pedagogika
Pedagogika - Logopedia
Pedagogika - Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
Pedagogika - Resocjalizacja kreująca
Pedagogika - Wychowanie przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
Praca socjalna
Praca Socjalna - Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
Praca socjalna - Praca socjalna z dzieckiem i z rodziną
Praca socjalna - Praca socjalna z migrantami i uchodźcami
Turystyka i rekreacja
Turystyka i Rekreacja - Turystyka biznesowa i kwalifikowana
Turystyka i rekreacja - Turystyka regionalna
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej - Infobrokering
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej - Zarządzanie w administracji publicznej

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja i Polityka Publiczna
Administracja i polityka publiczna - Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
Administracja i polityka publiczna - Administracja samorządowa i rozwój lokalny
Filozofia
Filozofia - Dziennikarstwo i public relations
Filozofia - Edukacja etyczna i filozoficzna
Filozofia - Etyka i Coaching
Filozofia - Filozofia klasyczna i współczesna
Filozofia - Filozofia umysłu z elementami kognitywistyki
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Cyberkultura i media
Kulturoznawstwo - Edukacja kulturalna
Kulturoznawstwo - Kultura Europy Środkowo - Wschodniej
Kulturoznawstwo - Promocja kultury
Kulturoznawstwo - Sztuki wizualne i teatr
Kulturoznawstwo - Turystyka kulturowa
Nauki o polityce
Nauki o polityce - Analityka polityczna
Nauki o polityce - Bezpieczeństwo państwa
Nauki o polityce - Cyberbezpieczeństwo
Nauki o polityce - Media, reklama i promocja w sferze publicznej
Pedagogika
Pedagogika - Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
Pedagogika - Pedagogika pracy z doradzwem zawodowym
Pedagogika - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika - Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
Pedagogika - Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Praca socjalna
Praca Socjalna - Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
Praca Socjalna - Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową
Praca socjalna - Wsparcie społeczne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Psychologia
Psychologia - Psychokryminologia
Psychologia - Psychologia kliniczna
Psychologia - Psychologia zarządzania
Psychologia - Wspomaganie rozwoju

Studia doktoranckiewięcej »
Filozofia
Kulturoznawstwo
Nauki o polityce
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne
Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna
Cyberbezpieczeństwo
Doradztwo zawodowe
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Katecheza przedszkolna
Logopedia
Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozowju i edukacja
Ochrona danych osobowych
Organizacja i zarządzanie w oświacie
Pedagogika kreatywności i zdolności dziecka
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
Technologie internetowe w polityce
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
Wychowanie do życia w rodzinie oraz edukacja seksualna
Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Akademia Dziecięca

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Artystyczne Koło Naukowe Stacja Twórcza
Dziennikarskie Koło Naukowe
Koło Historyczno - Artystyczne SztukARTeria
Koło Naukowe Turystyki Kulturowej
Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu ASUMPT
Teatralne Koło Naukowe

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filozoficzny
Wydział Pedagogiczny


Akademia Ignatianum w Krakowie jest uczelnią kościelną prowadzoną przez zakon jezuitów (Towarzystwo Jezusowe). Stan prawny "Ignatianum" określa Umowa między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski z 1 lipca 1999 r. Uczelnia działa na prawach uczelni z prawami państwowymi. Tworzą ją dwa Wydziały: Filozoficzny i Pedagogiczny. Studenci Ignatianum nie opłacają czesnego za studia stacjonarne.Akademia Ignatianum (AIK) jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Oba Wydziały Akademii posiadają prawa nadawania tytułu zawodowego magistra. Wydział Pedagogiczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, Wydział Filozoficzny - do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: filozofia, kulturoznawstwo. Na Wydziale Filozoficznym są prowadzone studia III stopnia (doktoranckie). Nazwa uczelni "Ignatianum" została wprowadzona na początku lat 90. ubiegłego wieku i nawiązuje do założyciela zakonu jezuitów: św. Ignacego z Loyoli.

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie