Kraków, Polska

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja i polityka publiczna
Administration and Public Policy in the European UnionStudia w języku angielskim
Administracja publiczna i służby państwowe
Administracja samorządowa i fundusze europejskie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo audiowizualne
Redagowanie tekstów dziennikarskich
Filologia angielska
Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
Redakcja tekstów anglojęzycznych
Filozofia
Etyka i coaching
Filozofia, Chrześcijaństwo i kultura współczesna
Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z etyki w szkołach podstawowych i średnich
Kulturoznawstwo
Cyberkultura i media
Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja
Sztuki wizualne
Nauki o polityce
Bezpieczeństwo publiczne
Cyberbezpieczeństwo
Public Relations i marketing polityczny
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami tutoringu
Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Resocjalizacja kreująca
Turystyka i rekreacja
Turystyka biznesowa i kwalifikowana
Turystyka międzynarodowa i regionalna

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Logopedia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Psychologia
Psychokryminologia
Psychologia kliniczna
Psychologia zarządzania
Wspomaganie rozwoju

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja i polityka publiczna
Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
Administracja samorządowa i rozwój lokalny
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Arteterapia
Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju
Arteterapia z twórczą resocjalizacją
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Filologia angielska
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim
Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych
Przekład tekstów z dziedzin humanistycznych
Filozofia
Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z etyki w szkołach podstawowych i średnich
Kulturoznawstwo
Sztuka: design, dyskurs i zarządzanie
Turystyka i komunikacja międzykulturowa: dyskurs i zarządzanie
Pedagogika
Logopedia z komunikacją społeczną
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych
E-biznes i nowoczesny marketing
Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Filozofia
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Etyka (dla nauczycieli)
Logopedia
Ochrona danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych
Organizacja i zarządzanie w oświacie
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
Suicydologia
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Dziennikarskie Koło Naukowe
English Philology Society Ignatianum
Filozoficzne Koło Naukowe Eidos (FKNE)
Koło Artreterapeutów AIK
Koło Filmowe POWIĘKSZENIE
Koło Nauk Politycznych
Koło Naukowe "Turystyka z Kulturą"
Koło Naukowe Administrare
Koło Naukowe HEADLINE
Koło Naukowe Historyczno-Artystyczne "SztukARTeria"
Koło Naukowe Logopedów AIK
Koło Naukowe Psychokryminologii „Kryptonim”
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej „Sagittarius”
Koło Naukowe Sztuk Wizualnych, Scenicznych i Multimediów
Koło Naukowe VIRIDIS
Samorząd Studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filozoficzny
Wydział Pedagogiczny

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie jest uczelnią kościelną prowadzoną przez zakon jezuitów (Towarzystwo Jezusowe). Stan prawny "Ignatianum" określa Umowa między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski z 1 lipca 1999 r. Uczelnia działa na prawach uczelni z prawami państwowymi. Tworzą ją dwa Wydziały: Filozoficzny i Pedagogiczny. Studenci Ignatianum nie opłacają czesnego za studia stacjonarne.


Uniwersytet Ignatianum w Krakowie (UIK) jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Oba Wydziały Uniwersytetu posiadają prawa nadawania tytułu zawodowego magistra. Wydział Pedagogiczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, Wydział Filozoficzny - do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: filozofia, kulturoznawstwo. Na Wydziale Filozoficznym są prowadzone studia III stopnia (doktoranckie). Nazwa uczelni "Ignatianum" została wprowadzona na początku lat 90. ubiegłego wieku i nawiązuje do założyciela zakonu jezuitów: św. Ignacego z Loyoli.

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności