Prezentacja uczelni
Szczecin, Polska

Akademia Morska w Szczecinie

Typ uczelni: morskie
Status: publiczne


I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie
Organizacja i zarządzanie w gospodarce morskiej
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Geodezja i kartografia
Geoinformatyka
Hydrografia
Informatyka
Informatyka morska
Programowanie systemów informatycznych
Programowanie systemów multimedialnych
Logistyka
Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym
Logistyka metropolitalna
Logistyka przedsiębiorstw
Logistyka w turystyce wodnej
Mechanika i budowa maszyn
Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych
Eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych
Eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych
Techniki chłodzenia i klimatyzacja
Techniki i technologie recyklingu
Mechatronika
Elektroautomatyka okrętowa
Mechatronika i elektrotechnika przemysłowa
Nawigacja
Eksploatacja jednostek pływających offshore
Górnictwo morskie
Inżynieria ruchu morskiego
Morskie systemy informatyczne
Połowy morskie
Pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
Ratownictwo
Transport morskiStudia w języku polskim i angielskimStudia w języku polskim i angielskim
Transport morski i śródlądowy
Żeglarstwo morskie
Oceanotechnika
Projektowanie i budowa jachtów
Projektowanie i budowa okrętów
Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu)
Eksploatacja portów i floty morskiej
Eksploatacja terminali kontenerowych
Logistyka transportu zintegrowanego
Żegluga śródlądowa - Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu)
Transport (Wydział Nawigacyjny)
Inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego
Technologie i systemy nawigacyjne
Technologie systemów bezzałogowych
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach
Zarządzanie jakością produkcji i usług
Zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi
Żegluga śródlądowa
Eksploatacja jednostek morskich i śródlądowych
Zarządzanie w żegludze śródlądowej

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznychStudia w języku angielskim
Maritime TransportStudia w języku angielskim
Geoinformatyka
Mechanika i budowa maszyn
Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznychStudia w języku polskim i angielskimStudia w języku polskim i angielskim
Nawigacja
Transport morski
Oceanotechnika
Projektowanie i budowa jachtów
Projektowanie i budowa okrętów
Transport
Inland Shipping ManagmentStudia w języku angielskim
Inteligent Transportation SystemsStudia w języku angielskim
Inteligentne systemy transportowe
Systemy transportu zintegrowanego
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym

Studia podyplomowewięcej »
Analizy statystyczne i eksploracja danych
Geoinformatyka i teledetekcja środowiska
Programowanie aplikacji internetowych
Programowanie komputerów
Radiokomunikacja
Technologie informacyjne na morzu
Transport LNG i eksploatacja terminali

Kursy, szkoleniawięcej »
The European LNG Training Center Studia w języku angielskim
Maritime English Center
Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu
Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu
Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego
Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie

Organizacje studenckiewięcej »
Cylindry
Elektroniki i Automatyki
Elektrotechniki
KN "Asset Managers"
KN "Matematyka dla transportu morskiego"
KN Diagnostyki i Analizy Sygnałów "Dias"
KN Elektroautomatyki
KN Ligi Morskiej i Rzecznej Akdemii Morskiej w Szczecinie
KN Marketingu i Public Relations "The Butterfly Effect"
KN SafeNav Bezpieczeństwa Nawigacji
KN Soft Computing
Koło Naukowe "Teraz Jakość"
Koło Naukowe Badań Siłowni Okrętowych
Koło Naukowe Ekologii
Koło Naukowe GIS
Koło Naukowe Hydrografii Morskiej
Koło Naukowe Informatyki
Koło Naukowe Logistyki i Transportu
Koło Naukowe R.O.B.O.T.
Koło Naukowe Sterowania Ruchem Statków
Koło Naukowe studentów geodezji i kartografii „METIRI”
Koło Naukowe Systemów Dynamicznego Pozycjonowania/Koło Naukowe Offshore
Koło Naukowe Urządzeń Nawigacyjnych
Koło Naukowe VERTE
Koło Naukowe Zastosowań Informatyki
Koło Naukowe Żeglugi Śródlądowej
Naukowe Koło Inżynierii Transportu

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Wydział Mechaniczny
Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
Wydział Nawigacyjny
Uczelnia
Kształcimy poszukiwanych specjalistów

Absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie mają jasno określoną i pewną drogę awansu zawodowego.

Pierwsza praca po studiach to zarobki w wysokości ponad 1000 euro miesięcznie. Już po sześciu latach, w wieku niespełna 30 lat można zdobyć dyplom kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera mechanika i wynagrodzenie około 5000 euro!

Równie bogata oferta kierowana jest do osób, które chcą pracować na lądzie. Znajdują oni zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego i maszynowego jako wysoko cenieni specjaliści dozoru technicznego oraz diagnostyki i remontów maszyn, w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach i portach, biurach projektowych i służbach dozoru technicznego.


Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, jednak na jej wybranych wydziałach studenci noszą mundury. Wynika to z tradycji uczelni i podkreśla jej elitarny charakter.STAĆ CIĘ NA STUDIA
Schowek10.jpg

Nasi studenci nie muszą obawiać się, że koszty utrzymania będą dla nich zbyt wysokie. Akademia Morska w Szczecinie ma atrakcyjny i dobrze funkcjonujący system pomocy socjalnej - zapewnia studentom wsparcie materialne i miejsce w akademiku. Każdy student może się ubiegać o stypendia socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce lub w sporcie i inne. Poniżej prezentujemy ich wykaz.

Stypendia socjalne – do 1051,70 zł/ mies.

Są one przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 1051,70 zł netto.

Są one przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 1051,70 zł netto.
W ramach uprawnień do stypendium socjalnego studentowi na studiach stacjonarnych przysługuje prawo do zwiększenia z tytułu zamieszkania:
- 200 zł w domu studenckim Uczelni, a przez jeden semestr wskazany przez studenta 370 zł, - 80 zł w innym obiekcie.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych – 300-700 zł/mies.

Są przeznaczone dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Kwota stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być podwyższona o 100%.

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce - 100-900 zł/ mies.

Są one przyznawane od drugiego roku studiów studentom, którzy za poprzedni rok nauki uzyskali wysoką średnią arytmetyczną ocen, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium to jest udzielane niezależnie od innych stypendiów. Dla studentów, którzy oprócz wysokiej średniej ocen mają inne osiągnięcia np. naukowe, artystyczne lub sportowe, wysokość stypendium ulega powiększeniu o odpowiedni współczynnik.

Stypendia ERASMUSA –od 400 do 600 EUR/ mies.

Każdy student, na każdym poziomie studiów (czyli na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich), ma tzw. kapitał mobilności wynoszący 12 miesięcy. Jest to czas wystarczający na to żeby w trakcie swoich studiów zrealizować zarówno wyjazd na studia (trwający 1 lub 2 semestry) jak i wyjazd na praktyki (który musi trwać minimum 2 miesiące). Studenci II, III i IV roku studiów mogą wyjechać za granicę na półroczne stypendium http://erasmusplus.am.szczecin.pl/studenci-am/wysokosc-stypendiow. Warunkiem jest dobra znajomość języka w jakim prowadzone będą wykłady na uczelni docelowej oraz dobre wyniki w nauce.

Zapomogi – do 1000 zł jednorazowo

Są one przyznawane studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do takich zdarzeń należy śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, nieszczęśliwy wypadek itd. Są one przyznawane niezależnie od innych stypendiów.


Kadra naukowa i zaplecze

Kadra naukowa liczy ok. 250 nauczycieli akademickich z wieloletnim doświadczeniem - nie tylko w pracy na morzu, ale również pracy badawczej.

Program kształcenia dostosowany jest do współczesnych warunków eksploatacji floty.
Umożliwia to nowoczesna baza dydaktyczna ze świetnie wyposażonymi laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi, symulatorami, silnikami, kokpitami sterowniczymi, elektronicznymi mapami oraz nowoczesną pracownią komputerową.
Zajęcia prowadzone są w małych grupach, a studenci odbywają dodatkowo rejsy szkoleniowe na uczelnianym statku naukowo-badawczym m/v Nawigator XXI.
Schowek41.jpg

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności