Prezentacja uczelni
Poznań, Polska

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Kontakt:

Adres główny uczelni:
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
tel. 61 - 670 33 11
tel. 662 22 11 33
Biuro Rekrutacji
ul. Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
tel. 61 - 670 33 11

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Antyterroryzm
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm
Bezpieczeństwo publiczne
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Detektywistyka i wywiad gospodarczy
Obrona terytorialna i obrona cywilna
Specjalność policyjna
Specjalność wojskowa
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo zdrowotne
Arteterapia
Bezpieczeństwo żywności i żywienia
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Bioterroryzm
Catering w dietetyce
Ergonomia w bezpieczeństwie pracy
Opieka nad osobą starszą
Psychodietetyka – trener personalny
Psychoprofilaktyka zdrowia
Terapia zajęciowa
Zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowia
Pedagogika
Animacja kultury z arteterapią
Animacja rozwoju osobistego - coaching, mentoring i tutoring
Logopedia
Pedagogika małego dziecka
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia
Pedagogika pracy z BHP
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
Terapia zajęciowa
Psychologia
Cyberpsychologia
Neuropsychologia
Psychologia emocji
Psychologia kryminalistyczno – śledcza
Psychologia mediacji i negocjacji
Psychologia penitencjarna
Psychologia służb mundurowych
Psychologia social mediów
Psychologia sytuacji kryzysowych
Psychologia w biznesie i zarządzaniu
Zarządzanie
Audyt i kontrola jakości zarządzania
Coaching i przywództwo w biznesie
Ergonomia i projektowanie form użytkowych
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Menadżer bezpieczeństwa w biznesie
Negocjacje i mediacje biznesowe
Psychologia w zarządzaniu biznesem
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP
Zarządzanie kadrami – outsourcing HR
Zarządzanie produktem i marką

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
Bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo portów lotniczych
Bezpieczeństwo publiczne
Detektywistyka i wywiad
Edukacja i promocja bezpieczeństwa BHP
Kryminalistyka śledcza
Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych
Obrona terytorialna i obrona cywilna
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem
Psychologia
Komunikacja i kreowanie wizerunku publicznego
Neuropsychologia
Psychologia edukacji pozytywnej
Psychologia konfliktu i przemocy
Psychologia kultury bezpieczeństwa
Psychologia reklamy
Psychologia sądowa i penitencjarna
Psychologia zagrożeń społecznych
Psychoonkologia
Seksuologia społeczna

Studia podyplomowewięcej »
Agent celny
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
Autokreacja i budowanie wizerunku
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej
Coaching i doradztwo zawodowe
Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych w tym osób z autyzmem i zespołem aspargera
Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika (3 semestry)
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
Handel ludźmi
Hortiterapia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Logopedia z komunikacją alternatywną
Mediacje i negocjacje
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką
Menadżer bhp z metodyką
Menadżer czasu wolnego i kultury
Menadżer turystyki zdrowotnej
Menedżer bezpieczeństwa w biznesie
Migracje i uchodźctwo
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia
Negocjacje kryzysowe i policyjne
Obrona terytorialna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego
Psychologia dochodzeniowo-śledcza
Psychologia przywództwa w praktyce
Resocjalizacja z profilaktyką i terapią uzależnień
Socjoterapia
Terapia psychopedagogiczna w szkole podstawowej
Terapia zajęciowa
Turystyka uzdrowiskowa i SPA
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Zarządzanie BHP
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zoopsychologia

Kursy, szkoleniawięcej »
Animator czasu wolnego
Autoprezentacja jako język wpływu i perswazji
Bezpieczeństwo zdrowia kobiet w ciąży
Career coaching
Innowacyjne narzędzia w nauczaniu i wspieraniu rozwoju
Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia – metody i narzędzia pracy
Kryminalistyczne czynności procesowe, a skutki popełnianych błędów
Kurator sądowy i społeczny – metody i techniki działania
Kurs Hortiterapii
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz kurs recertyfikacyjny
Kurs Przygotowawczy do rekrutacji w Policji
Metody i techniki pracy prywatnego detektywa
Między ofiarą a sprawcą – charakterystyka ofiar i sprawców przemocy seksualnej oraz metody pracy
Modus operandi sprawców przestępstw
Motywowanie podległego zespołu oraz samego siebie oparte na zarządzaniu przez relacje i wartości
Negocjator policyjny
Oferta kursów WOPR
Pierwsza pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia
Praktyczny trening budowania i zmiany nawyków
Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży – innowacyjne metody
Profilowanie psychologiczne sprawców przestępstw
Przekonania, myśli, emocje -techniki pracy w terapii poznawczo-behawioralnej
Przemoc w rodzinie – diagnoza i metody przeciwdziałania
Przesłuchanie podejrzanego – wykrywanie kłamstw
Przygotowanie do pokonania toru Testu Sprawności Fizycznej – rekrutacja do Policji
Psychologia przywództwa
Psychologia w ratownictwie – komunikacja z poszkodowanym
Public Relations dla służb mundurowych
Rekrutacja i selekcja kadr – vademecum
Rozpoznawanie zagrożeń o charakterze kontrwywiadowczym ze strony obcych służb specjalnych
Rozwijanie kreatywności w pracy z dziećmi i młodzieżą
Skuteczne motywowanie pracowników, uczniów, pacjentów – metody i techniki
Skuteczny manager – od instruowania do pełnej autonomii pracowników
SPAP, GROM, FORMOZA i inne jednostki specjalne policji i wojska
Train the trainer – szkolenia dla trenerów
Wypalenie zawodowe w służbach mundurowych
Wywiad i kontrwywiad – metody i techniki działania
Zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych na terenie RP
Zespół stresu pourazowego u ofiar zdarzeń traumatycznych w tym zamachów terrorystycznych i katastrof

Biura Karierwięcej »
Akademickie Centrum Karier i Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

Organizacje studenckiewięcej »
Studenckie Koło Naukowe „DYRYGENT” – Akademia Zarządzania
Studenckie Koło Naukowe Automia
Studenckie Koło Naukowe Psychologów – Sybil
Studenckie Koło Naukowe Ratownik
Studenckie Koło Naukowe SKN Sofia
Studenckie Koło Naukowe Twórczych Pedagogów
Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Podmiotu i Osobowym

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w GliwicachGliwice
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w GiżyckuGiżycko
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w Jastrzębiu ZdrojuJastrzębie Zdrój
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w SkoczowieSkoczów

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą i najbardziej wyspecjalizowaną uczelnią w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa. Studia przygotowują profesjonalistów do podjęcia pracy w służbach mundurowych i innych zawodach, w których ważne jest bezpieczeństwo. Nasi studenci to specjaliści gotowi do podjęcia pracy już w trakcie lub po ukończeniu studiów w wybranym przez siebie kierunku. Uczelnia stawia na zajęcia praktyczne prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę.


>> WYPEŁNIJ WNIOSEK NA STRONIE


Uczelnia posiada swoje wydziały w Poznaniu, Gdańsku, Gliwicach, Giżycku, Bartoszycach, Jaworznie, Skoczowie oraz w Jastrzębiu Zdrój.


Co wyróżnia Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa?

 • Szeroka oferta edukacyjna studiów dostosowana do aktualnych potrzeb rynku

 • Program nauczania realizowany przez doświadczonych ekspertów

 • Praktyczny, innowacyjny wymiar kształcenia

 • Koła naukowe, obozy, warsztaty i zajęcia terenowe pod opieką specjalistów

 • Atrakcyjne warunki finansowania – korzystne raty i bonifikaty do 50%

 • Wysokie stypendia: socjalne, naukowe nawet do 1500 zł

 • Możliwość zdobycia wiedzy nie tylko praktycznej, ale przede wszystkim cennych umiejętności

 • Program kształcenia oparty na realnym zapotrzebowaniu przez pracodawców

 • Jakość nauczania mierzona efektami w postaci zatrudnienia absolwentów na rynku pracy, którzy nie mieli problemu ze zalezieniem zawodu zgodnego z nabytymi kompetencjami

 • Współpraca oraz partnerstwo z organizacjami, instytucjami i specjalistami, dla których bezpieczeństwo jest ważnym problemem

 • Program Erasmus, który pozwala na międzynarodową współpracę szkół wyższych: Czechy, Estonia, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Turcja, Ukraina, Holandia

 • Upowszechnianie humanistycznych wartości

 • Brak barier dla osób niepełnosprawnych

 • Oparcie edukacji na profesjonalnej wiedzy i umiejętnościach

 • Propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka, kształcenie i wychowanie dla bezpieczeństwa.

 • Wspaniała atmosfera!


Dołącz do nas na Facebooku!


W razie pytań skontaktuj się z nami:
616 70 33 11 / 662 22 11 33

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności