Prezentacja uczelni
Lublin, Polska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Applied LinguisticsStudia w języku angielskim i rosyjskimStudia w języku angielskim i rosyjskim
BiologyStudia w języku angielskim
Science and TechnologyStudia w języku angielskim
Tourism ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka Gospodarcza
Anglistyka
Animacja Kultury
Animacja kultury - Fotografia i film
Animacja kultury - Teatr i taniec
Archeologia
Architektura Informacji
Architektura informacji - Architektura bibliotecznej przestrzeni informacyjnej
Architektura informacji - Architektura systemów informacyjnych
Architektura informacji - Publikowanie cyfrowe i sieciowe
Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Specjalność archiwistyczna
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Specjalność informatyka biurowa
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Specjalność zarządzanie dokumentacją współczesną
Bałkanistyka
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe - Międzynarodowe zarządzanie bezpieczeństwem
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biologia - Bioanalityka
Biologia - Biochemia
Biologia - Biologia eksperymentalna
Biologia - Biologia medyczna
Biologia - Mikrobiologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia - Chemia analityczna
Chemia - Chemia kryminalistyczna
Chemia - Chemia podstawowa i stosowana
Chemia - Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
Chemia - Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Marketing polityczny
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Medialna
E-edytorstwo i techniki redakcyjne
E-edytorstwo i techniki redakcyjne - E-edytorstwo w nowych mediach
E-edytorstwo i techniki redakcyjne - Wydawnictwo
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - ceramika artystyczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - fotografia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - grafika
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - intermedia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - malarstwo
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - rzeźba i formy przestrzenne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - szkło artystyczne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Ekonomia - Biznes międzynarodowy
Ekonomia - Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
English Studies
Europeistyka
Europeistyka - Lektorat z j. Norweskiego
Europeistyka - Mobilność społeczna
Europeistyka - zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
Europeistyka - zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
Filologia polska
Filologia Polska - Nauczycielska
Filologia polska - redaktorsko-medialna
Filologia polska - Studium teatralne
Filozofia
Filozofia - Doradztwo i komunikacja w biznesie
Filozofia - filozofia teoretyczna
Filozofia - kultury azjatyckie
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość - Bankowość i rynki finansowe,
Finanse i rachunkowość - Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw,
Finanse i rachunkowość - Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji,
Finanse i rachunkowość - Specjalista bankowy.
Fizyka
Fizyka - bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
Fizyka - biofizyka molekularna i medyczna
Fizyka - Fizyka doświadczalna
Fizyka - fizyka teoretyczna i astrofizyka
Geografia
Geoinformatyka
Germanistyka
Germanistyka - Język niemiecki w biznesie
Germanistyka - Nauczyciel-trener biznesu
Glottodydaktyka polonistyczna
Glottodydaktyka polonistyczna - Nauczycielska
Historia
Historia - Nauczycielska, historia z wiedzą o społeczeństwie
Historia - Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej
Iberystyka
Iberystyka - Hispanistyka (język hiszpański jako podstawowy)
Iberystyka - Portugalistyka (język portugalski jako podstawowy)
Informacja w E-Społeczeństwie
Informacja w e-społeczeństwie - Informacja w administracji i gospodarce
Informacja w e-społeczeństwie - Informacja w kulturze i mediach
Informacja w e-społeczeństwie - Informacja w nauce i edukacji
Informatyka
Jazz i Muzyka Estradowa
Kognitywistyka
Kreatywność Społeczna
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Antropologia i socjologia kultury
Kulturoznawstwo - judaistyka
Kulturoznawstwo - krytyka i animacja sztuki
Kulturoznawstwo - medialna
Kulturoznawstwo - teatrologia i filmoznawstwo
Lingwistyka Stosowana
Lingwistyka stosowana - Specjalność translatoryczna
Logistyka
Logistyka - Logistyka Międzynarodowa
Logistyka - Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
Logopedia z Audiologią
Matematyka
Matematyka - Biomatematyka
Matematyka - Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Matematyka - matematyka obliczeniowa
Matematyka - Matematyka teoretyczna
Matematyka - Matematyka z informatyką (nauczycielska)
Matematyka - specjalność informatyczna
Matematyka - statystyczna analiza danych
Matematyka - zastosowania matematyki
Matematyka w finansach
Matematyka w finansach - Matematyka ubezpieczeniowa
Matematyka w finansach - Metody statystyczne w finansach
Pedagogika
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (nauczycielska)
Pedagogika - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją alternatywną (nauczycielska)
Pedagogika - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego (nauczycielska)
Pedagogika - Pedagogika szkolna z nowymi technologiami edukacyjnymi (nauczycielska)
Pedagogika Specjalna
Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i wczesna edukacja (nauczycielska)
Pedagogika specjalna - Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika specjalna - Pedagogika resocjalizacyjna (nauczycielska)
Praca socjalna - Zarządzanie rozwojem środowiska lokalnego
Politologia
Politologia - Administracja publiczna
Politologia - Bezpieczeństwo publiczne
Politologia - Doradztwo polityczne i medialne
Praca socjalna
Praca socjalna - Wsparcie rodziny i seniora
Prawno-biznesowy
Produkcja medialna
Produkcja medialna - Multimedia
Produkcja medialna - Organizacja produkcji medialnej
Romanistyka
Romanistyka - Język francuski jako podstawowy z językiem włoskim
Romanistyka - Język włoski jako podstawowy z językiem francuskim
Rusycystyka
Rusycystyka - Język rosyjski w biznesie
Rusycystyka - Rosjoznawstwo
Socjologia
Socjologia - Analityk zjawisk społecznych
Socjologia - Organizator społeczności lokalnej
Socjologia - Zarządzanie innowacyjne
Społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne - E-przedsiębiorczość
Społeczeństwo informacyjne - Elektroniczna administracja
Stosunki Międzynarodowe
Studia Wschodnie
Studia wschodnie - Euroazjatycka
Studia wschodnie - Wschodnioeuropejska
Technologie cyfrowe w animacji kultury
Turystyka historyczna
Turystyka i rekreacja
Turystyka i Rekreacja - Hotelarstwo
Turystyka i Rekreacja - Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
Turystyka i rekreacja - Rekreacja ruchowa i zdrowotna
Turystyka i rekreacja - Zarządzanie zasobami turystycznymi
Ukrainistyka
Ukrainistyka - Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej
Zarządzanie
Zarządzanie - Reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej
Zarządzanie - Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie w Politykach Publicznych
Zarządzanie w politykach publicznych - Migracje i polityka migracyjna UE
Zarządzanie w politykach publicznych - Polityka gospodarcza
Zarządzanie w politykach publicznych - Polityka kulturalna i edukacyjna
Zarządzanie w politykach publicznych - Polityka regionalna
Zarządzanie w politykach publicznych - Polityka zdrowotna

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizyka Techniczna
Fizyka Techniczna - Fizyka medyczna
Fizyka techniczna - nowoczesne materiały i techniki pomiarowe
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka przestrzenna - Architektura krajobrazu
Gospodarka Przestrzenna - planowanie przestrzenne
Gospodarka przestrzenna - Zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni
Inżynieria nowoczesnych materiałów

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ChemistryStudia w języku angielskim
Education and TherapyStudia w języku angielskim
Education and Therapy - Edukacja dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymiStudia w języku angielskim
Education and Therapy - Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościamiStudia w języku angielskim
Education and Therapy - Terapia zajęciowaStudia w języku angielskim
Graphic ArtsStudia w języku angielskim
Intercultural communication in education and the workplaceStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
International Relation - International InstitutionsStudia w języku angielskim
International Relations - Economic DiplomacyStudia w języku angielskim
International Relations - International Place BrandingStudia w języku angielskim
International Relations - International Relations in East - Central EuropeStudia w języku angielskim
Science and TechnologyStudia w języku angielskim
Administracja
Anglistyka
Animacja Kultury
Archeologia
Archeologia - Archeologia historyczna
Archeologia - Archeologia pradziejowa
Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Archiwistyka historyczna
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Informatyka biurowa
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Zarządzanie dokumentacją współczesną
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo wewnętrzne RP
Bezpieczeństwo narodowe - Cyberbezpieczeństwo
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Administracyjna
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwa
Biologia
Biologia - Bioanalityka
Biologia - Biochemia
Biologia - Biologia eksperymentalna
Biologia - Mikrobiologia
Biotechnologia
Biotechnologia - Biotechnologia medyczna
Biotechnologia - biotechnologia ogólna
Chemia
Chemia - Chemia analityczna
Chemia - Chemia kryminalistyczna
Chemia - Chemia podstawowa i stosowana
Chemia - Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
Chemia - technologie fotoniczne i światłowodowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Digital Media
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziennikarstwo on-line
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Public relations
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Redaktorska
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Arteterapia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - rzeźba i formy przestrzenne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Ekonomia - Ekonomia międzynarodowa
Ekonomia - Gospodarka samorządowa
Ekonomia - Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludności
Ekonomia - Systemy ekonomiczne
Ekonomia - Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
Europeistyka
Filologia polska
Filologia polska - medioznawcza
Filologia Polska - Nauczycielska
Filologia polska - Teatrologiczno – filmoznawcza
Filologia polska - wydawnicza
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość - Audyt i rachunkowość zarządcza
Finanse i rachunkowość - Certyfikowany menedżer bankowy
Finanse i Rachunkowość - doradca finansowy
Finanse i Rachunkowość - inwestycje kapitałowe
Finanse i rachunkowość - Menedżer finansowy
Finanse i Rachunkowość - Podatki i Finanse Publiczne
Fizyka
Fizyka - Fizyka teoretyczna
Fizyka - współczesna fizyka stosowana
Fizyka Techniczna
Geografia
Geografia - Kartografia z geoinformacją
Geografia - Klimatologia i gospodarka wodna
Geografia - Planowanie przestrzenne
Geografia - Rozwój regionalny
Geoinformatyka
Germanistyka
Germanistyka - Nauczycielska
Germanistyka - Specjalistyczny język niemiecki
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka przestrzenna - gospodarka regionalna
Gospodarka przestrzenna - Urbanistyka i polityka przestrzenna
Grafika
Grafika - grafika projektowa
Grafika - grafika warsztatowa
Historia
Historia - Dziedzictwo historyczne regionu
Historia - Historia stosowana
Historia - nauczycielska
Informatologia stosowana
Informatologia stosowana - Bibliologiczne dziedzictwo kulturowe
Informatologia stosowana - Cyfrowe zasoby informacji
Informatologia stosowana - Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucji publicznej
Informatyka
Informatyka - Deweloperska (programistyczna)
Informatyka - Inżynieria danych
Informatyka - Sieci komputerowe
Informatyka - Testowanie/analizy/wdrożenia
Kognitywistyka
Kognitywistyka - Sztuczna inteligencja i logika
Kognitywistyka - Znak, język, komunikacja
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Antropologia i etnologia
Kulturoznawstwo - Media i kultura popularna
Kulturoznawstwo - Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesność
Kulturoznawstwo - Zarządzanie w kulturze
Lingwistyka Stosowana
Lingwistyka stosowana - Nauczycielska
Lingwistyka stosowana - Translatoryczna
Logistyka
Logopedia z Audiologią
Logopedia z audiologią - Logopedia z audiologią
Malarstwo
Malarstwo - Malarstwo użytkowe
Malarstwo - Sztuka obrazu
Matematyka
Matematyka - Biomatematyka
Matematyka - Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Matematyka - Matematyka teoretyczna
Matematyka - Matematyka z informatyką (nauczycielska)
Matematyka - specjalność informatyczna
Matematyka - statystyczna analiza danych
Matematyka - zastosowania matematyki
Matematyka - Zastosowania matematyki w fizyce
Matematyka w finansach
Matematyka w finansach - Specjalność aktuarialna
Matematyka w finansach - Specjalność statystyczna
Pedagogika
Pedagogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne (nauczycielska)
Pedagogika - Doradztwo zawodowe i personalne (nauczycielska)
Pedagogika - Pedagogika Marii Montessori i zarządzanie oświatą
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną (nauczycielska)
Pedagogika - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką kreatywności
Pedagogika Specjalna
Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się (nauczycielska)
Pedagogika specjalna - Resocjalizacja z socjoterapią
Pedagogika specjalna - Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej (nauczycielska)
Politologia
Politologia - Administracja publiczna
Politologia - Bezpieczeństwo publiczne
Praca socjalna
Prawno-Menadżerski
Produkcja medialna
Produkcja medialna - produkcja w branży gier
Produkcja medialna - produkcja wydarzenia multimedialnego
Produkcja medialna - realizacja filmowo-telewizyjna
Romanistyka
Romanistyka - Język francuski, specjalizacja: nauczycielska
Romanistyka - Język hiszpański, specjalizacja: nauczycielska
Romanistyka - Język hiszpański, specjalizacja: tłumaczeniowa
Romanistyka - Język portugalski, specjalizacja: tłumaczeniowa
Rusycystyka
Rusycystyka - Nauczycielska
Rusycystyka - Tłumaczeniowa
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe
Studia wschodnioeuropejskie
Studia wschodnioeuropejskie - Europa Południowowschodnia
Studia wschodnioeuropejskie - Europa Środkowowschodnia
Studia wschodnioeuropejskie - Federacja Rosyjska i państwa kaukaskie
Studia wschodnioeuropejskie - Żydzi w Europie Środkowej i Wschodniej
Technologie cyfrowe w animacji kultury
Translacja konferencyjna
Turystyka historyczna
Turystyka historyczna - Historia stosowana
Turystyka historyczna - Lublinistyka
Turystyka i rekreacja
Turystyka i rekreacja - Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji
Turystyka i rekreacja - Turystyka dzieci i młodzieży
Turystyka i Rekreacja - Turystyka zdrowotna
Ukrainistyka
Ukrainistyka - Tłumaczeniowa
Zarządzanie
Zarządzanie - Systemy informacyjne w administracji i biznesie
Zarządzanie - Zarządzanie kapitałem społecznym
Zarządzanie - Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
Zarządzanie - Zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Grafika
Grafika - grafika projektowa
Grafika - grafika warsztatowa
Grafika - sztuka mediów cyfrowych
Malarstwo
Malarstwo - Malarstwo użytkowe
Malarstwo - Sztuka obrazu
Prawo
Psychologia
Psychologia - Psychologia kliniczna i neuropsychologia
Psychologia - Psychologia przemysłowa
Psychologia - Psychologia rodziny

Studia doktoranckiewięcej »
Doctoral Programme in Literary Studies and Linguistics Studia w języku angielskim
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Ekonomia
Filozofia
Fizyka
Geografia
Historia
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (neofilologiczne)
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (polonistyczne)
Kulturoznawstwo
Matematyka
Nauki o polityce
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
Pedagogika
Prawo
Psychologia
Socjologia

dr hab.więcej »
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Ekonomia
Filozofia
Fizyka
Geografia
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki o polityce
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
Pedagogika
Prawo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Administrowanie sieciami komputerowymi
Analiza danych
Animacja komputerowa i etiuda filmowa
Architektura książki - projektowanie i edycja
Archiwistyka
Arteterapia z elementami psychologii twórczości
Chemia praktyczna
Coaching i mentoring
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
Diagnoza,terapia i edukacja osób z autyzmem
Edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu
Edukacja plastyczna
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB
Filozofia i etyka
Fizyka
Fotografia
Grafika komputerowa i dtp
Grafika wydawnicza
Historia i wiedza o społeczeństwie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C
Interdyscyplinarne wsparcie ofiar i sprawców przemocy
Języki skandynawskie dla rynku pracy
Kompetencje wychowawcze
Kształcenie zdalne w edukacji
Logopedia - studia czterosemestralne
Malarstwo
Marketing internetowy i brokering informacji
Matematyka
Mediacja szkolna i sądowa
Monitoring i zarządzanie środowiskiem
Muzealnictwo
Muzykoterapia
Nauczanie biologii
Nauczanie chemii
Nauczanie geografii
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Neurologopedia
Nowe technologie dla kultury i administracji
Nowoczesne techniki badawcze
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Ochrona danych osobowych
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne
Pedagogika Marii Montessori
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką teatralno-taneczną
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie
Pedagogika specjalna
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców
Podyplomowe Studium Legislacji
Prawne instrumenty ochrony środowiska
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Programowanie i bazy danych
Programowanie i informatyka w szkole
Przedsiębiorczość
Psychologia sądowa
Public relations and media marketing
Rachunkowość
Radioekologia
Realizator dźwięku w studio i na koncercie
Studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi
Surdologopedia
Systemy informacji geograficznej w praktyce
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski)
Translatoryka
Tworzenie kolekcji cyfrowych
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe
Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym
Wzornictwo
Zamówienia publiczne
Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej Studia w języku ukraińskim

Kursy, szkoleniawięcej »
Chorwacki na wakacje i nie tylko
Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego
Kurs Freblowski
Kurs przygotowujący do egzaminu ECB EFCB - Moduł I
Kurs przygotowujący do egzaminu ECB EFCB - Moduł II
Kurs przygotowujący do egzaminu ECB EFCB - Moduł III
Kurs przygotowujący do egzaminu ECB EFCB - Moduł IV
Kursy i egzaminy językowe CNiCJO UMCS
Kursy języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i polskiego

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Biecki Uniwersytet Złotego Wieku
Hrubieszowski Uniwersytet III Wieku
Lubelski Uniwersytet III Wieku
Puławski Uniwersytet III Wieku
Uniwersytet III Wieku w Końskowoli

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytety dziecięce

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademickie Centrum Wsparcia
Anglojęzyczne Koło Artystyczno- Teatralne CHOREA
Duszpasterstwo Akademickie
Elsa Lublin (organizacja rejestrowa)
Enactus UMCS
Erasmus Student Network UMCS Lublin
Grupa Fotografów Lubelskich
Koło Artystyczne "Prze-świt"
Koło Artystyczne w zakresie Malarstwa
Koło Artystyczno-Naukowe Animatorzy Muzyki Wydziału Artystycznego
Koło Dydaktyków MafiI
Koło Dyrygenckie Wydziału Artystycznego
Koło Dziennikarskie Studentów Wydziału Humanistycznego UMCS
Koło Kognitywistyki
Koło Medialno- Teatralne
Koło Metodologiczne Historyków UMCS
Koło Myśli Społecznej i Ruchów Politycznych
Koło Naukowe "Doradztwo i komunikacja w biznesie"
Koło Naukowe Alkahest
Koło Naukowe Amatorów Antyku
Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii
Koło Naukowe Badania Religii
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Koło Naukowe Bioaktywni
Koło Naukowe Bliskiego Wschodu
Koło Naukowe Debat Oksfordzkich UMCS
Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS
Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Politologii UMCS
Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych
Koło Naukowe Ekonomistów
Koło Naukowe Estetyków
Koło Naukowe Europeistyki UMCS
Koło Naukowe Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka
Koło Naukowe Germanistów
Koło Naukowe Glottodydaktyków Języka Polskiego
Koło Naukowe Hispanistów
Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej
Koło Naukowe Historyków Studentów
Koło Naukowe Infobrokeringu i Nowych Technologii „InfoHunters”
Koło Naukowe Informatyki
Koło Naukowe Informatyki Kognitywnej
Koło Naukowe Inicjatyw Studenckich WPiA
Koło Naukowe Kreatywności Społecznej KreaTyVni
Koło Naukowe Latynoamerykanistów
Koło Naukowe Logistyk
Koło Naukowe Logopedów i Audiologów UMCS
Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji
Koło Naukowe Medioznawców Instytutu Filologii Polskiej
Koło Naukowe Miłośników Języka i Kultury Rosyjskiej
Koło Naukowe Młodych Dydaktyków
Koło Naukowe Ochrony Środowiska
Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych
Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych im. Zofii Sękowskiej
Koło Naukowe Portugalistyki
Koło Naukowe Prawa Europejskiego
Koło Naukowe Prawa Karnego Porównawczego
Koło Naukowe Prawa Medycznego Lex Medica
Koło Naukowe Prawa Ochrony Zwierząt
Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego
Koło Naukowe Prawa Pracy
Koło Naukowe Prawa Rzymskiego
Koło Naukowe Prawa Sportowego
Koło Naukowe Prawa Spółek
Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej
Koło Naukowe Prawa Zamówień Publicznych
Koło Naukowe Psychologów UMCS
Koło Naukowe Rekonstrukcji Historycznej UMCS
Koło Naukowe Romanistów RoManiacy
Koło Naukowe Socjologii Prawa
Koło Naukowe Studentów Archeologii
Koło Naukowe Studentów Bułgarystów
Koło Naukowe Studentów Fizyki
Koło Naukowe Studentów Informatyki .NET
Koło Naukowe Studentów Judaistyki
Koło Naukowe Studentów Kierunku Lingwistyka Stosowana
Koło Naukowe Studentów Krajoznawców UMCS
Koło Naukowe Studentów Socjologii
Koło Naukowe Twórczych Pedagogów Resocjalizujących
Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS
Koło Naukowo- Artystyczne "Folia"
Koło Naukowo-Artystyczne Frakcja Sucha
Koło Naukowo-Artystyczne Grafiki Projektowej KołoMyJa
Koło Prawa Gospodarczego
Koło Sympatyków Dalekiego Wschodu
Koło Tańczących Filozofów
Kryminalistyczne Koło Naukowe "Sherlock"
Naukowe Studenckie Koło Samorządowców
Politologiczne Koło Naukowe
Socjologiczne Koło Naukowe Doktorantów
Studencka Strefa Aktywności
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów
Studenckie Koło Dziennikarskie
Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS
Studenckie Koło Historyków Satyryków
Studenckie Koło Kultury Audiowizualnej
Studenckie Koło Miłośników Kultury Staropolskiej UMCS
Studenckie Koło Naukowe ADESSE
Studenckie Koło Naukowe Archiwistów
Studenckie Koło Naukowe Biochemików UMCS
Studenckie Koło Naukowe Biologów UMCS
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Mikron
Studenckie Koło Naukowe Ceramika Unikatowa i Formy Przestrzenne
Studenckie Koło Naukowe Cyberbezpieczeństwa "Bad Alloc"
Studenckie Koło Naukowe Cyberkultury
Studenckie Koło Naukowe Edytorów
Studenckie Koło Naukowe Epigrafików Exploratio
Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów
Studenckie Koło Naukowe Etyków i Filozofów Kultury UMCS
Studenckie Koło Naukowe Finansistów UMCS
Studenckie Koło Naukowe Fitochemików UMCS
Studenckie Koło Naukowe Forum Młodych Rzeźbiarzy
Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. Adama Malickiego w Lublinie
Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT
Studenckie Koło Naukowe Gleboznawców
Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców
Studenckie Koło Naukowe Matematyków "Akademia Platońska"
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Bakcyl
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX
Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów
Studenckie Koło Naukowe Obrońców Dyscyplinarnych
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów i Animatorów Zabawy
Studenckie Koło Naukowe Planistów SmartCity
Studenckie Koło Naukowe Polonistów
Studenckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
Studenckie Koło Naukowe Quaero
Studenckie Koło Naukowe Rusycystów
Studenckie Koło Naukowe Socjologów Gospodarki i Organizacji
Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Globtroter”
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Wiedzą
Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Pedagogów
Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Studencki Teatr Opętanych Pseudo-Artystów STOPA
Studenckie Koło Profesji Prawniczych
Synergia - Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji
Towarzystwo Rozrywek i Animacji Dzieł Analogowych
Uczelniany Klub Turystyczny Studencki Klub Przewodników Beskidzkich w Lublinie
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Alter Idem

Akademikiwięcej »
Dom Studencki A "Amor"
Dom Studencki B "Babilon"
Dom Studencki F "Femina"
Dom Studencki G "Grześ"
Dom Studencki H "Helios"
Dom Studencki I "Ikar"
Dom Studencki J "Jowisz"
Dom Studencki K "KRONOS"
Dom Studencki Z "ZANA"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii
Wydział Prawa i Administracji

Inne ośrodki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy

O uczelni

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia we wschodniej Polsce, której mury opuściło już ponad 235 tysięcy absolwentów. Uczelnia kształci na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na ponad 80 kierunkach studiów i około 250 specjalnościach. Oferuje także blisko 120 kierunków studiów podyplomowych i doktoranckich. Od wielu lat niesłabnącą popularnością cieszą się takie kierunki jak: prawo, finanse i rachunkowość, psychologia i anglistyka, lingwistyka stosowana, jazz i muzyka estradowa czy logistyka. Co roku do oferty studiów wprowadzane są również nowe kierunki, których programy są konsultowane z przedstawicielami pracodawców. UMCS kształtuje nową ofertę edukacyjną, podejmując przy tym wszelkie starania, aby dostosować programy nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy.

Studenci UMCS mogą korzystać z nowoczesnych obiektów dydaktycznych i laboratoriów, m.in. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, w Instytucie Informatyki czy też w Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii oraz z Inkubatora Medialno-Artystycznego. Oprócz bardzo dobrych warunków do zdobywania wiedzy, studenci posiadają także szeroki wachlarz możliwości realizacji swoich pasji. Uniwersytet proponuje im atrakcyjne systemy stypendialne oraz możliwość rozwijania zainteresowań w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich, a także w 35 sekcjach oraz zespołach sportowych KU AZS UMCS Lublin. Pasjonaci kultury są zaś zapraszani do udziału w różnych grupach artystycznych i twórczych działających w słynnym Akademickim Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka".

Łącznie na wszystkich rodzajach studiów w UMCS kształci się około 24 tysięcy studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych. Od kilku lat Uniwersytet aktywnie i skutecznie prowadzi także promocję i rekrutację kandydatów na studia wśród cudzoziemców. Efektem jest fakt, że obecnie w murach Uczelni kształci się aż 1600 studentów zagranicznych! Nietuzinkową cechą wyróżniającą UMCS jest kampus studencki zlokalizowany w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich o najwyższym standardzie, kluby, obiekty sportowe i kulturalne, biblioteka itp. Samo Miasteczko, oprócz swych walorów mieszkaniowych, jest także doskonale zaprojektowanym zespołem urbanistycznym, zasługującym na trwałe miejsce w historii architektury XX wieku.

Rok założenia: 23 października 1944

Studenci ogółem: ok. 24 tys.
Studenci cudzoziemcy: ok. 1600
Nauczyciele akademiccy: ok. 1700

Władze uczelni w kadencji 2016-2020:

 • prof. dr hab. Stanisław Michałowski - Rektor UMCS w Lublinie
 • dr hab. Alina Orłowska - Prorektor ds. Kształcenia
 • prof. dr hab. Urszula Bobryk - Prorektor ds. Studenckich
 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski - Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
 • dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw. - Prorektor ds. Ogólnych

Rekrutacja

Krok I

Sprawdź ofertę dydaktyczną UMCS

http://www.umcs.pl/pl/kandydat.htm

Krok II

Internetowa Rejestracja Kandydatów

IRK https://irk.umcs.lublin.pl/

 • założenie osobistego konta w systemie IRK, wprowadzenie danych osobowych i edukacyjnych
 • wybór kierunku studiów (ewentualnie specjalności) / rejestracja na wybrany kierunek studiów

Krok III

Opłata rekrutacyjna

Dla każdego kandydata system IRK generuje indywidualne konto kandydata, na które należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w terminie podanym w szczegółowym terminarzu postępowania rekrutacyjnego.

Krok IV

Ogłoszenie wyników

Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych na studia.

Krok V

Po zakwalifikowaniu na studia:

 • wydruk kwestionariusza osobowego
 • zamówienie w systemie IRK legitymacji UMCS oraz indeksu i dokonanie opłat z tego tytułu
 • wprowadzenie do systemu IRK elektronicznej wersji fotografii w postaci pliku JPG

Uczelnia przyjazna studentom niepełnosprawnym

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej tworzą ludzie otwarci, którzy zdobywają coraz większą wiedzę na temat niepełnosprawności. Wraz ze studentami niepełnosprawnymi tworzymy społeczność opartą na wspólnej pracy, nauce, ale również zabawie. Z każdym dniem na naszej Uczelni dokonują się wielkie zmiany, a my wszyscy - pracownicy, nauczyciele akademiccy, studenci - przekonujemy się, że ograniczenia to tylko pozorna bariera. Dla nas to impuls, który wyzwala kreatywność i motywację do przekraczania ograniczeń.

Na UMCS znajduje się Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Studentów Niepełnosprawnych oraz funkcjonuje Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych "Alter Idem". Jednostki te współpracują ze sobą tak, by przełamywać bariery i wprowadzać w życie najlepsze rozwiązania dla społeczności osób niepełnosprawnych.

Najważniejszym zadaniem Punktu jest pomoc studentom w efektywnym wykorzystaniu czasu studiów. Podejmowane działania mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych studentów, którzy mają dodatkowe potrzeby wynikające z niepełnosprawności.

Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych "Alter Idem" skupia na równych prawach studentów pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Działaniom studenckim przyświeca przesłanie, że ograniczenia mogą być zasobem, który wyzwala kreatywność i motywację do przekraczania barier.

Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na takie formy wsparcia, jak:

 • Bezpłatny transport - dowóz na zajęcia dydaktyczne dla tych studentów, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność potrzebują specjalistycznego transportu.
 • Pomoc asystenta - obowiązki asystenta są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb studenta niepełnosprawnego.
 • Poradnictwo psychologiczne - spotkania z psychologiem w ramach, których studenci i ich rodziny mogą otrzymać fachową pomoc.
 • Poradnictwo prawne - konsultacje z prawnikiem, który udzieli wyczerpującej odpowiedzi na pytania prawne, a także pomoże w przygotowaniu odpowiednich dokumentów.
 • Aktywność sportowa - współpraca z Centrum Kultury Fizycznej UMCS przy organizacji bezpłatnych zajęć na pływalni.
 • Szkolenia - uczestnictwo w organizowanych szkoleniach pomaga studentowi uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne do rozwoju potencjału osobistego.
 • Klub psychoedukacji - systematyczne dwugodzinne spotkania w ramach, których studenci mają okazję ćwiczyć takie umiejętności jak: komunikacja, myślenie twórcze, asertywność.
 • Lektorat języka angielskiego - możliwość skorzystania z bezpłatnych, dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Lektorat jest dostosowany do indywidualnych potrzeb studentów.
 • Wyjazd szkoleniowo-rehabilitacyjne - proponujemy wyjazdy w cenie dostępnej dla każdego studenta. Ich celem jest wzmocnienie i rozwijanie relacji między studentami UMCS.
 • Wyjazd adaptacyjny - studenci pierwszego roku mogą skorzystać z wyjazdu, który ułatwia włączenie się do społeczności akademickiej. W jego trakcie studenci otrzymują cenne informacje dotyczące studiowania.

Więcej informacji - tutaj.

Życie studenckie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to miejsce ludzi z pasją. Młodzi ludzie decydujący się wstąpić w mury naszej Uczelni, mają ogrom możliwości, by realizować swoje zainteresowania, zdobywać cenne doświadczenie oraz kreatywnie spędzać czas studiów. Wyrazem aktywności studentów UMCS są liczne inicjatywy podejmowane m.in. w ramach samorządu uczelnianego, samorządów wydziałowych, kół naukowych i organizacji studenckich. Ich działalność naukowa i kulturalna cieszy się zainteresowaniem na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Samorząd Studentów, czyli demokracja na Uniwersytecie

Dbamy o Twoje sprawy centralnie…

Najwyższym organem Samorządu Studentów UMCS jest Parlament Studentów UMCS, który bierze udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących studentów UMCS.

Z kolei zadaniem Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS jest dbanie o dobro społeczności studenckiej. W porozumieniu z nim podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące spraw studentów.

Wspieramy działania młodych ludzi, którzy chcą rozwijać się w różnych dziedzinach życia. Doradzamy, jak zdobywać środki finansowe na realizację projektów, pomagamy w organizacji realizowanych przedsięwzięć. Poprzez organizację różnego typu imprez i projektów o charakterze kulturalnym dbamy o integrację środowiska studenckiego na naszej uczelni.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć, które realizuje Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów są majowe Lubelskie Dni Kultury Studenckiej "Kozienalia". Oprócz tego m.in. wydajemy Miesięcznik Samorządu Studentów A4, a także organizujemy wyjazd integracyjny dla studentów pierwszego roku, imprezę otrzęsinową, zimowisko, turnieje sportowe, kursy i szkolenia skierowane do studentów i wiele innych projektów.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.samorzad.umcs.lublin.pl .

…i wydziałowo

Na każdym Wydziale działa Rada Wydziałowa Samorządu Studentów, wybierana w powszechnych wyborach. To właśnie jej członkowie i członkinie zajmują się studenckimi problemami: zawsze odpowiedzą na pytania związane z tokiem studiów, zaś w sytuacjach nadzwyczajnych mogą być obecni podczas egzaminów komisyjnych.

Koła naukowe i organizacje studenckie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to miejsce, w którym czynnie działają koła naukowe oraz organizacje studenckie. Każdy student, który chce aktywnie spędzić czas studiów i zdobyć cenne doświadczenie, może zostać ich członkiem. Jest w czym wybierać. Na UMCS aktywnie działa ponad 130 kół naukowych i organizacji studenckich. Pełna lista dostępna jest na stronie internetowej Działu Obsługi Studentów UMCS.

Domy studenckie UMCS

Obecnie Uczelnia dysponuje w Lublinie 9 akademikami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie budynków dydaktycznych, w centrum miasta - łącznie posiadamy ponad 2900 miejsc. Oferujemy miejsca o różnym standardzie - od akademików, w których są dwupokojowe segmenty z pełnym węzłem sanitarnym i kuchnią (rodzaj samodzielnych mieszkań), przez akademiki z jednym, dwoma lub czterema pokojami na jeden sanitariat, do akademików z pokojami trzyosobowymi ze wspólnymi sanitariatami na korytarzu. Posiadamy pokoje 1-osobowe, 2-osobowe (większość pokoi) i 3-osobowe.

W każdym akademiku znajduje się do dyspozycji mieszkańców sala klubowa i sala telewizyjna oraz pokoje "cichej nauki" i pralnia. We wszystkich akademikach (w pokojach) dostępny jest Internet.

Osoba ubiegająca się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim powinna złożyć odpowiedni wniosek w akademiku, w którym chce zamieszkać - wniosek jest dostępny na stronach internetowych Uczelni.

Uczelnia dysponuje także dodatkowymi miejscami dla studentów zaocznych, zapewniającymi noclegi podczas zjazdów.

Więcej informacji o akademikach znaleźć można na stronie Działu Obsługi Studentów: www.umcs.lublin.pl/student

Życie kulturalne

UMCS pełni ważną rolę kulturotwórczą.

Integruje środowisko akademickie oraz wspiera studentów i pracowników w realizacji różnorodnych projektów kulturalnych. Jest twórcą lub współorganizatorem wielu wydarzeń artystycznych. Poszczególne Wydziały oraz jednostki uniwersyteckie podejmują różne inicjatywy w tym zakresie. Centralnym zaś ośrodkiem kultury akademickiej UMCS jest Akademickie Centrum Kultury "Chatka Żaka".

Akademickie Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka"

ul. Radziszewskiego 16

20-031 Lublin

tel. 81 533 32 01

www.chatkazaka.pl

www.facebook.com/ack.umcs.chatkazaka

"Chatka Żaka" znana jest jako centrum integracji środowisk twórczych i przestrzeń realizacji wydarzeń niemal wszystkich dziedzin sztuki: muzyki, teatru, filmu, sztuk plastycznych, literatury. Od kilku lat ACK organizuje konkurs grantowy na festiwale, imprezy cykliczne, koncerty i inne działania kulturotwórcze, zaś udzielając merytorycznej i organizacyjnej pomocy grupom artystycznym i inicjatywom twórczym studentów, tworzy prężnie działające centrum kulturalne Lublina.

W kalendarz wydarzeń artystycznych na stałe wpisały się takie imprezy, jak: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe", Studenckie Konfrontacje Filmowe, Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny "Kontestacje", "Bakcynalia" Epidemia Piosenki Turystycznej, ACK Electric Nights, Chatka Blues Festiwal, Studencka Wiosna Teatralna oraz Festiwal Artystycznych Warsztatów Umiejętności.

Działalność Centrum nie ogranicza się oczywiście do wydarzeń festiwalowych. Od lat funkcjonują również:

 • Akademicka Grupa Medialna
 • Zespół Tańca Towarzyskiego "Impetus"
 • Zespół Tańca Ludowego UMCS,
 • Orkiestra św. Mikołaja
 • Chór Akademicki UMCS
 • Kino Studyjne
 • Pracownia Plastyczna
 • Galeria - prowadząca działalność wystawienniczą
 • Przestrzeń Działań Teatralnych
 • Operacja kultura - wolontariusze "Kwiatki z Chatki".

Kontakt

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 80
www.umcs.pl; www.irk.umcs.pl
rekrutacja@umcs.pl

Kandydacie__zobacz_co_ciekawego_dzieje_si___na_UMCS.jpg

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie